GMN TV Politika PD promote sei hasae salariu FP, PNTL no F-FDTL

PD promote sei hasae salariu FP, PNTL no F-FDTL

0 views

[:pt]

Foto:Google

Prezidente Partido Demokratiku (PD), Mariano Assanami Sabino promote bainhira PD manan iha eleisaun, hodi hakat ba governa VIII governu konstitusional sei hasae osan ba Funsionariu Publiku (FP), Polisia Nasional Timor Leste (PNTL) no Falintil-Forsa Defesa Timor Leste (F-FDTL).

Promesa nee Prezidente Partido Demokratiku hatoo promesa nee ba militantes, simpatizantes, apoaintes no povu iha kampaña eleisaun antesipada iha Munisipiu Manufahe, Segunda (16/04) horseik.

Prezidente partidu ho numeru sorteiu rua ne’e mos kompromete, bainhira povu fo fiar ba PD iha eleisaun antisipada loron 12 fulan Marsu tinan ne’e, PD mos sei hasai osan ba ferik no katuas sira (idozus). Nune’e, sei hakbesik liu tan osan ba ferik no katuas sira, hodi nune’e sira labele lao dok atu ba simu osan.

Prezidente Partidu Demokratiku, Mariano Assanami Sabino hateten, PD hanesan partidu jerasaun kontinuador, ne’eduni bainhira PD manan sei kontinua hatutan obra no mehi luta nain sira no povu tomak, hodi dada kadoras Greater Sunrise mai Timor Leste.

“ Ita koalia konaba dada kadoras Greater Sunrise mai Timor Leste, tamba ita hakarak atu timor oan hotu-hotu, liu-liu joven sira tenke iha serbisu, ida ne’e mos, laos foin ita PD koalia, PD defende politika, atu dada kadoras Greater Sunrise desde Asembleia Konstituente,”koalia Assanami ba militante no simpatizante PD iha Same, Munisipiu Manufahi

Nunee mos Prezidente Komisaun Politika Nasional PD, Adriano Do Nascimento afirma, bainhira povu depozita konfiansa ba PD iha eleisaun antisipada, maka PD sei hamosu fundo ida hodi fo emprestimu ba joven timor oan sira hodi kontinua ninia estudu.

Tuir Adriano do Nascimento katak, setor edukasaun nudar setor ida vital tebes ba prosesu dezenvolvimentu nasaun timor leste nian, ne’e duni PD manan iha eleisaun antisipada sei tau atensaun seriu ba area edukasaun.

“Ita nia programa estratejiku partidu demokratiku nian maka, sei konsentra ba iha setor ida edukasaun, tamba bainhira, timor oan sira matenek ona, maka sei lori nasaun ne’e ba oin,”haklaken adriano do nascimento, dehan prezidente konselho politiku nasional iha nia diskurso kampania PD iha munisipiu manufahi segunda (15/04/2018)

Adriano hatutan, programa sira ne’e hotu, PD laos koalia deit, maibe PD hamutuk ho FRETILIN hakerek ona iha setimo governu, maibe, ikus mai la konsege hetan aprovasaun iha parlamentu nasional.

Iha kampanha politika ne’e, lider PD mos aprezenta programa importante seluk mak, sei tau atensaun ba infra-estrura iha area vital ka importe sira hanesan, saude, edukasaun no sleuk tan.

Eleisaun Antesipada sei halao iha loron 12 Fulan Maiu 2018. fel

[:id]

Foto:Google

Prezidente Partido Demokratiku (PD), Mariano Assanami Sabino promote bainhira PD manan iha eleisaun, hodi hakat ba governa VIII governu konstitusional sei hasae osan ba Funsionariu Publiku (FP), Polisia Nasional Timor Leste (PNTL) no Falintil-Forsa Defesa Timor Leste (F-FDTL).

Promesa nee Prezidente Partido Demokratiku hatoo promesa nee ba militantes, simpatizantes, apoaintes no povu iha kampaña eleisaun antesipada iha Munisipiu Manufahe, Segunda (16/04) horseik.

Prezidente partidu ho numeru sorteiu rua ne’e mos kompromete, bainhira povu fo fiar ba PD iha eleisaun antisipada loron 12 fulan Marsu tinan ne’e, PD mos sei hasai osan ba ferik no katuas sira (idozus). Nune’e, sei hakbesik liu tan osan ba ferik no katuas sira, hodi nune’e sira labele lao dok atu ba simu osan.

Prezidente Partidu Demokratiku, Mariano Assanami Sabino hateten, PD hanesan partidu jerasaun kontinuador, ne’eduni bainhira PD manan sei kontinua hatutan obra no mehi luta nain sira no povu tomak, hodi dada kadoras Greater Sunrise mai Timor Leste.

“ Ita koalia konaba dada kadoras Greater Sunrise mai Timor Leste, tamba ita hakarak atu timor oan hotu-hotu, liu-liu joven sira tenke iha serbisu, ida ne’e mos, laos foin ita PD koalia, PD defende politika, atu dada kadoras Greater Sunrise desde Asembleia Konstituente,”koalia Assanami ba militante no simpatizante PD iha Same, Munisipiu Manufahi

Nunee mos Prezidente Komisaun Politika Nasional PD, Adriano Do Nascimento afirma, bainhira povu depozita konfiansa ba PD iha eleisaun antisipada, maka PD sei hamosu fundo ida hodi fo emprestimu ba joven timor oan sira hodi kontinua ninia estudu.

Tuir Adriano do Nascimento katak, setor edukasaun nudar setor ida vital tebes ba prosesu dezenvolvimentu nasaun timor leste nian, ne’e duni PD manan iha eleisaun antisipada sei tau atensaun seriu ba area edukasaun.

“Ita nia programa estratejiku partidu demokratiku nian maka, sei konsentra ba iha setor ida edukasaun, tamba bainhira, timor oan sira matenek ona, maka sei lori nasaun ne’e ba oin,”haklaken adriano do nascimento, dehan prezidente konselho politiku nasional iha nia diskurso kampania PD iha munisipiu manufahi segunda (15/04/2018)

Adriano hatutan, programa sira ne’e hotu, PD laos koalia deit, maibe PD hamutuk ho FRETILIN hakerek ona iha setimo governu, maibe, ikus mai la konsege hetan aprovasaun iha parlamentu nasional.

Iha kampanha politika ne’e, lider PD mos aprezenta programa importante seluk mak, sei tau atensaun ba infra-estrura iha area vital ka importe sira hanesan, saude, edukasaun no sleuk tan.

Eleisaun Antesipada sei halao iha loron 12 Fulan Maiu 2018. fel

[:en]

Foto:Google

Prezidente Partido Demokratiku (PD), Mariano Assanami Sabino promote bainhira PD manan iha eleisaun, hodi hakat ba governa VIII governu konstitusional sei hasae osan ba Funsionariu Publiku (FP), Polisia Nasional Timor Leste (PNTL) no Falintil-Forsa Defesa Timor Leste (F-FDTL).

Promesa nee Prezidente Partido Demokratiku hatoo promesa nee ba militantes, simpatizantes, apoaintes no povu iha kampaña eleisaun antesipada iha Munisipiu Manufahe, Segunda (16/04) horseik.

Prezidente partidu ho numeru sorteiu rua ne’e mos kompromete, bainhira povu fo fiar ba PD iha eleisaun antisipada loron 12 fulan Marsu tinan ne’e, PD mos sei hasai osan ba ferik no katuas sira (idozus). Nune’e, sei hakbesik liu tan osan ba ferik no katuas sira, hodi nune’e sira labele lao dok atu ba simu osan.

Prezidente Partidu Demokratiku, Mariano Assanami Sabino hateten, PD hanesan partidu jerasaun kontinuador, ne’eduni bainhira PD manan sei kontinua hatutan obra no mehi luta nain sira no povu tomak, hodi dada kadoras Greater Sunrise mai Timor Leste.

“ Ita koalia konaba dada kadoras Greater Sunrise mai Timor Leste, tamba ita hakarak atu timor oan hotu-hotu, liu-liu joven sira tenke iha serbisu, ida ne’e mos, laos foin ita PD koalia, PD defende politika, atu dada kadoras Greater Sunrise desde Asembleia Konstituente,”koalia Assanami ba militante no simpatizante PD iha Same, Munisipiu Manufahi

Nunee mos Prezidente Komisaun Politika Nasional PD, Adriano Do Nascimento afirma, bainhira povu depozita konfiansa ba PD iha eleisaun antisipada, maka PD sei hamosu fundo ida hodi fo emprestimu ba joven timor oan sira hodi kontinua ninia estudu.

Tuir Adriano do Nascimento katak, setor edukasaun nudar setor ida vital tebes ba prosesu dezenvolvimentu nasaun timor leste nian, ne’e duni PD manan iha eleisaun antisipada sei tau atensaun seriu ba area edukasaun.

“Ita nia programa estratejiku partidu demokratiku nian maka, sei konsentra ba iha setor ida edukasaun, tamba bainhira, timor oan sira matenek ona, maka sei lori nasaun ne’e ba oin,”haklaken adriano do nascimento, dehan prezidente konselho politiku nasional iha nia diskurso kampania PD iha munisipiu manufahi segunda (15/04/2018)

Adriano hatutan, programa sira ne’e hotu, PD laos koalia deit, maibe PD hamutuk ho FRETILIN hakerek ona iha setimo governu, maibe, ikus mai la konsege hetan aprovasaun iha parlamentu nasional.

Iha kampanha politika ne’e, lider PD mos aprezenta programa importante seluk mak, sei tau atensaun ba infra-estrura iha area vital ka importe sira hanesan, saude, edukasaun no sleuk tan.

Eleisaun Antesipada sei halao iha loron 12 Fulan Maiu 2018. fel

[:tl]

Foto:Google

Prezidente Partido Demokratiku (PD), Mariano Assanami Sabino promote bainhira PD manan iha eleisaun, hodi hakat ba governa VIII governu konstitusional sei hasae osan ba Funsionariu Publiku (FP), Polisia Nasional Timor Leste (PNTL) no Falintil-Forsa Defesa Timor Leste (F-FDTL).

Promesa nee Prezidente Partido Demokratiku hatoo promesa nee ba militantes, simpatizantes, apoaintes no povu iha kampaña eleisaun antesipada iha Munisipiu Manufahe, Segunda (16/04) horseik.

Prezidente partidu ho numeru sorteiu rua ne’e mos kompromete, bainhira povu fo fiar ba PD iha eleisaun antisipada loron 12 fulan Marsu tinan ne’e, PD mos sei hasai osan ba ferik no katuas sira (idozus). Nune’e, sei hakbesik liu tan osan ba ferik no katuas sira, hodi nune’e sira labele lao dok atu ba simu osan.

Prezidente Partidu Demokratiku, Mariano Assanami Sabino hateten, PD hanesan partidu jerasaun kontinuador, ne’eduni bainhira PD manan sei kontinua hatutan obra no mehi luta nain sira no povu tomak, hodi dada kadoras Greater Sunrise mai Timor Leste.

“ Ita koalia konaba dada kadoras Greater Sunrise mai Timor Leste, tamba ita hakarak atu timor oan hotu-hotu, liu-liu joven sira tenke iha serbisu, ida ne’e mos, laos foin ita PD koalia, PD defende politika, atu dada kadoras Greater Sunrise desde Asembleia Konstituente,”koalia Assanami ba militante no simpatizante PD iha Same, Munisipiu Manufahi

Nunee mos Prezidente Komisaun Politika Nasional PD, Adriano Do Nascimento afirma, bainhira povu depozita konfiansa ba PD iha eleisaun antisipada, maka PD sei hamosu fundo ida hodi fo emprestimu ba joven timor oan sira hodi kontinua ninia estudu.

Tuir Adriano do Nascimento katak, setor edukasaun nudar setor ida vital tebes ba prosesu dezenvolvimentu nasaun timor leste nian, ne’e duni PD manan iha eleisaun antisipada sei tau atensaun seriu ba area edukasaun.

“Ita nia programa estratejiku partidu demokratiku nian maka, sei konsentra ba iha setor ida edukasaun, tamba bainhira, timor oan sira matenek ona, maka sei lori nasaun ne’e ba oin,”haklaken adriano do nascimento, dehan prezidente konselho politiku nasional iha nia diskurso kampania PD iha munisipiu manufahi segunda (15/04/2018)

Adriano hatutan, programa sira ne’e hotu, PD laos koalia deit, maibe PD hamutuk ho FRETILIN hakerek ona iha setimo governu, maibe, ikus mai la konsege hetan aprovasaun iha parlamentu nasional.

Iha kampanha politika ne’e, lider PD mos aprezenta programa importante seluk mak, sei tau atensaun ba infra-estrura iha area vital ka importe sira hanesan, saude, edukasaun no sleuk tan.

Eleisaun Antesipada sei halao iha loron 12 Fulan Maiu 2018. fel

[:]


Banner

Foto

Notisia Ikus

ONU sei fó asisténsia ba ElPrez no ElPar

October 21, 2021
Reprezentante Organizasaun Nasaun Unida (ONU) se...

Kalendáriu audiénsia OJE 2022, Komisaun C aprova ona

October 21, 2021
Prezidente Komisaun C, ne’ebé trata asuntu fi...

Governu kontinua propoin PR renova EE da-19

October 21, 2021
Konsellu Ministru (KM) iha reuniaun Kuarta (20/1...

Movimentu livre iha finadu, Governu apela sidadaun “tenke” vasina

October 21, 2021
Ministru Prezidénsia Konsellu Ministru (MPKM), ...

MOP la realiza ninia promesa

October 20, 2021
Ministériu Obras Publikas (MOP), Diresaun Nasio...
1 2 3 653

About

Grupo Média Nacional was founded on the 19th December, 2003 with the aim of contributing to the development of media in the newly independent Timor-Leste. In that respective year, "Jornal Nacional Semanário" weekly newspaper was launched and in 2005 the Group ... more

Phone: 3311441
Email: [email protected]
Address: Dom boaventura no 8, Bebora Dili, Timor Leste.

GMN Map

Copyright © 2021 GMN TV | All right reserved.
apartmentmap-marker