GMN TV Politika PD sei hadi'ak portu no masin fatuk Laga sai fatin turístiku

PD sei hadi'ak portu no masin fatuk Laga sai fatin turístiku

0 views

[:pt]

Hafoin termina komisiu aberta iha Munispiu Lautem, iha Domingo (22/04), Partidu Demokratiku (PD) ho númeru sorteiru 2 kontinua kampaña iha Postu Administrativu Laga, Munisípiu Baucau, Segunda (23/04).

Iha kampaña aberta ne’ebé lokaliza iha salaun Paroquia São João Bosco de Laga ne’e, marka prezensa husi Prezidenti PD Mariano Assanami Sabino, Vise Prezidenti Rui Menezes no mós membru estrutura nasionál PD nian.

Kampaña jerál ne’ebé hala’o iha tuku 14:00 ne’e halibur militante no simpatizante sira husi Postu Administrativu Quelicai, Baguia no mós Laga rasik.

Molok hahú komísiu militante no simpatizante sira halo pawai hodi simu prezidenti partidu ho nia komitiva sira, hafoin lori ba to’o iha fatin komísiu hodi simu ho prenda tara tais tuir kultura rai ne’e nian (Laga).

Iha komísiu Prezidenti PD Mariano Assanami Sabino promote, wainhira PD manan iha eleisaun antesipada, sei hadia hikas portu Laga no dezenvolve masin fatuk Laga sai fatin turístiku ne’ebé bele fó rendimentu ba povu iha postu administrativu Laga.

Tuir Mariano Sabino, portu Laga hanesan odamatan boot Laga nian ba dezenvolvimentu ekonomia ba povu iha rai Laga.

Alénde ne’ e area tasi ibun no masin fatuk Laga sai fatin turísmu ida ne’ebé bele atrai visitor sira ka turista sira rai laran no rai liur hodi bele fó benefisiu ba povu.

“Portu Laga hanesan portu koñesidu ida mos, ita hakarak dezenvolve Portu Laga, hodi nune’e Laga tenki sai odamatan ne’ebé bele sai fatin merkadoria, hodi bele hodi rendimentu ekonomia ba povu iha Laga no mós Portu Laga sai fatin distribuidor sasan ba fatin seluk,” hateten Mariano Sabino

Mariano Sabino mos dehan, alén de ne'e atu dezenvolve mos masin fatuk Laga, tanba masin fatuk Laga iha kualidade ne’ebé alénde atu uza iha dapur bele mós utiliza ba ema nian saúde.

“Masin la’os deit uza iha dapur maibe mós utiliza ba ita nia saúde. Tanba masin masin fatuk Laga ne’e kualidade liu, ne’ebeé hotel sira, ne’e bai-bain sira tau hela iha bee laran, ne’e para wainhira ita to’o karik, sira bele tau iha bee laran, para ita hodi hariis. Ne’ebé masin Laga ne’e la’’os, deit ba iha dapur deit mas ba mos ita nia isin”, tenik Mariano Assanami Sabino no simu ho basa liman husi militantes no simpatizantes.

Militantes no simpatizantes PD dahur iha Kampaña iha Laga, Munisipiu Baucau

 Mariano Sabino mos husu ba povu iha postu administrativu Laga, atu kontinua hametin kultura unidade nasional ne’ebé hahú ona desde iha ailaran to’o mai ukun rasik-an.

“Prinsípiu Partidu Demokratiku maka tane aas unidade nasionál ne’e. Ba Laga oan sira hotu, ita tenke aprende husi lisaun fahe malu, lisaun ne’ebé odio malu, lisaun ne’ebé fahe malu iha ailaran balun kaer kilat iha ai laran balun mai kaer kilat iha vila laran. Husi lider sira to’o ki’ik sira, ita tenke aprende hakotu, odio no vingansa malu hodi tane Timor-oan nia futuru hodi luta maka’as hodi dignifika ita nia povu no joven sira liu-liu ba grupu artemarsiais sira atu sira labele hafuhu malu no labele haree sira hanesan inimigu”, hateten Mariano Sabino.

Iha komisiu ne’e prezidenti partidu demoraktiku mos promete atu hametin nafatin unidade entre juventudi sira, hametin no tane aas igualdade jeneru.

Kampana aberta ne’e hetan seguransa husi Polisia Nasional Timor Leste no observa husi observador órgaun eleitoral no instituisaun independenti sira. ixo

[:id]

Hafoin termina komisiu aberta iha Munispiu Lautem, iha Domingo (22/04), Partidu Demokratiku (PD) ho númeru sorteiru 2 kontinua kampaña iha Postu Administrativu Laga, Munisípiu Baucau, Segunda (23/04).

Iha kampaña aberta ne’ebé lokaliza iha salaun Paroquia São João Bosco de Laga ne’e, marka prezensa husi Prezidenti PD Mariano Assanami Sabino, Vise Prezidenti Rui Menezes no mós membru estrutura nasionál PD nian.

Kampaña jerál ne’ebé hala’o iha tuku 14:00 ne’e halibur militante no simpatizante sira husi Postu Administrativu Quelicai, Baguia no mós Laga rasik.

Molok hahú komísiu militante no simpatizante sira halo pawai hodi simu prezidenti partidu ho nia komitiva sira, hafoin lori ba to’o iha fatin komísiu hodi simu ho prenda tara tais tuir kultura rai ne’e nian (Laga).

Iha komísiu Prezidenti PD Mariano Assanami Sabino promote, wainhira PD manan iha eleisaun antesipada, sei hadia hikas portu Laga no dezenvolve masin fatuk Laga sai fatin turístiku ne’ebé bele fó rendimentu ba povu iha postu administrativu Laga.

Tuir Mariano Sabino, portu Laga hanesan odamatan boot Laga nian ba dezenvolvimentu ekonomia ba povu iha rai Laga.

Alénde ne’ e area tasi ibun no masin fatuk Laga sai fatin turísmu ida ne’ebé bele atrai visitor sira ka turista sira rai laran no rai liur hodi bele fó benefisiu ba povu.

“Portu Laga hanesan portu koñesidu ida mos, ita hakarak dezenvolve Portu Laga, hodi nune’e Laga tenki sai odamatan ne’ebé bele sai fatin merkadoria, hodi bele hodi rendimentu ekonomia ba povu iha Laga no mós Portu Laga sai fatin distribuidor sasan ba fatin seluk,” hateten Mariano Sabino

Mariano Sabino mos dehan, alén de ne'e atu dezenvolve mos masin fatuk Laga, tanba masin fatuk Laga iha kualidade ne’ebé alénde atu uza iha dapur bele mós utiliza ba ema nian saúde.

“Masin la’os deit uza iha dapur maibe mós utiliza ba ita nia saúde. Tanba masin masin fatuk Laga ne’e kualidade liu, ne’ebeé hotel sira, ne’e bai-bain sira tau hela iha bee laran, ne’e para wainhira ita to’o karik, sira bele tau iha bee laran, para ita hodi hariis. Ne’ebé masin Laga ne’e la’’os, deit ba iha dapur deit mas ba mos ita nia isin”, tenik Mariano Assanami Sabino no simu ho basa liman husi militantes no simpatizantes.

Militantes no simpatizantes PD dahur iha Kampaña iha Laga, Munisipiu Baucau

 Mariano Sabino mos husu ba povu iha postu administrativu Laga, atu kontinua hametin kultura unidade nasional ne’ebé hahú ona desde iha ailaran to’o mai ukun rasik-an.

“Prinsípiu Partidu Demokratiku maka tane aas unidade nasionál ne’e. Ba Laga oan sira hotu, ita tenke aprende husi lisaun fahe malu, lisaun ne’ebé odio malu, lisaun ne’ebé fahe malu iha ailaran balun kaer kilat iha ai laran balun mai kaer kilat iha vila laran. Husi lider sira to’o ki’ik sira, ita tenke aprende hakotu, odio no vingansa malu hodi tane Timor-oan nia futuru hodi luta maka’as hodi dignifika ita nia povu no joven sira liu-liu ba grupu artemarsiais sira atu sira labele hafuhu malu no labele haree sira hanesan inimigu”, hateten Mariano Sabino.

Iha komisiu ne’e prezidenti partidu demoraktiku mos promete atu hametin nafatin unidade entre juventudi sira, hametin no tane aas igualdade jeneru.

Kampana aberta ne’e hetan seguransa husi Polisia Nasional Timor Leste no observa husi observador órgaun eleitoral no instituisaun independenti sira. ixo

[:en]

Hafoin termina komisiu aberta iha Munispiu Lautem, iha Domingo (22/04), Partidu Demokratiku (PD) ho númeru sorteiru 2 kontinua kampaña iha Postu Administrativu Laga, Munisípiu Baucau, Segunda (23/04).

Iha kampaña aberta ne’ebé lokaliza iha salaun Paroquia São João Bosco de Laga ne’e, marka prezensa husi Prezidenti PD Mariano Assanami Sabino, Vise Prezidenti Rui Menezes no mós membru estrutura nasionál PD nian.

Kampaña jerál ne’ebé hala’o iha tuku 14:00 ne’e halibur militante no simpatizante sira husi Postu Administrativu Quelicai, Baguia no mós Laga rasik.

Molok hahú komísiu militante no simpatizante sira halo pawai hodi simu prezidenti partidu ho nia komitiva sira, hafoin lori ba to’o iha fatin komísiu hodi simu ho prenda tara tais tuir kultura rai ne’e nian (Laga).

Iha komísiu Prezidenti PD Mariano Assanami Sabino promote, wainhira PD manan iha eleisaun antesipada, sei hadia hikas portu Laga no dezenvolve masin fatuk Laga sai fatin turístiku ne’ebé bele fó rendimentu ba povu iha postu administrativu Laga.

Tuir Mariano Sabino, portu Laga hanesan odamatan boot Laga nian ba dezenvolvimentu ekonomia ba povu iha rai Laga.

Alénde ne’ e area tasi ibun no masin fatuk Laga sai fatin turísmu ida ne’ebé bele atrai visitor sira ka turista sira rai laran no rai liur hodi bele fó benefisiu ba povu.

“Portu Laga hanesan portu koñesidu ida mos, ita hakarak dezenvolve Portu Laga, hodi nune’e Laga tenki sai odamatan ne’ebé bele sai fatin merkadoria, hodi bele hodi rendimentu ekonomia ba povu iha Laga no mós Portu Laga sai fatin distribuidor sasan ba fatin seluk,” hateten Mariano Sabino

Mariano Sabino mos dehan, alén de ne'e atu dezenvolve mos masin fatuk Laga, tanba masin fatuk Laga iha kualidade ne’ebé alénde atu uza iha dapur bele mós utiliza ba ema nian saúde.

“Masin la’os deit uza iha dapur maibe mós utiliza ba ita nia saúde. Tanba masin masin fatuk Laga ne’e kualidade liu, ne’ebeé hotel sira, ne’e bai-bain sira tau hela iha bee laran, ne’e para wainhira ita to’o karik, sira bele tau iha bee laran, para ita hodi hariis. Ne’ebé masin Laga ne’e la’’os, deit ba iha dapur deit mas ba mos ita nia isin”, tenik Mariano Assanami Sabino no simu ho basa liman husi militantes no simpatizantes.

Militantes no simpatizantes PD dahur iha Kampaña iha Laga, Munisipiu Baucau

 Mariano Sabino mos husu ba povu iha postu administrativu Laga, atu kontinua hametin kultura unidade nasional ne’ebé hahú ona desde iha ailaran to’o mai ukun rasik-an.

“Prinsípiu Partidu Demokratiku maka tane aas unidade nasionál ne’e. Ba Laga oan sira hotu, ita tenke aprende husi lisaun fahe malu, lisaun ne’ebé odio malu, lisaun ne’ebé fahe malu iha ailaran balun kaer kilat iha ai laran balun mai kaer kilat iha vila laran. Husi lider sira to’o ki’ik sira, ita tenke aprende hakotu, odio no vingansa malu hodi tane Timor-oan nia futuru hodi luta maka’as hodi dignifika ita nia povu no joven sira liu-liu ba grupu artemarsiais sira atu sira labele hafuhu malu no labele haree sira hanesan inimigu”, hateten Mariano Sabino.

Iha komisiu ne’e prezidenti partidu demoraktiku mos promete atu hametin nafatin unidade entre juventudi sira, hametin no tane aas igualdade jeneru.

Kampana aberta ne’e hetan seguransa husi Polisia Nasional Timor Leste no observa husi observador órgaun eleitoral no instituisaun independenti sira. ixo

[:tl]

Hafoin termina komisiu aberta iha Munispiu Lautem, iha Domingo (22/04), Partidu Demokratiku (PD) ho númeru sorteiru 2 kontinua kampaña iha Postu Administrativu Laga, Munisípiu Baucau, Segunda (23/04).

Iha kampaña aberta ne’ebé lokaliza iha salaun Paroquia São João Bosco de Laga ne’e, marka prezensa husi Prezidenti PD Mariano Assanami Sabino, Vise Prezidenti Rui Menezes no mós membru estrutura nasionál PD nian.

Kampaña jerál ne’ebé hala’o iha tuku 14:00 ne’e halibur militante no simpatizante sira husi Postu Administrativu Quelicai, Baguia no mós Laga rasik.

Molok hahú komísiu militante no simpatizante sira halo pawai hodi simu prezidenti partidu ho nia komitiva sira, hafoin lori ba to’o iha fatin komísiu hodi simu ho prenda tara tais tuir kultura rai ne’e nian (Laga).

Iha komísiu Prezidenti PD Mariano Assanami Sabino promote, wainhira PD manan iha eleisaun antesipada, sei hadia hikas portu Laga no dezenvolve masin fatuk Laga sai fatin turístiku ne’ebé bele fó rendimentu ba povu iha postu administrativu Laga.

Tuir Mariano Sabino, portu Laga hanesan odamatan boot Laga nian ba dezenvolvimentu ekonomia ba povu iha rai Laga.

Alénde ne’ e area tasi ibun no masin fatuk Laga sai fatin turísmu ida ne’ebé bele atrai visitor sira ka turista sira rai laran no rai liur hodi bele fó benefisiu ba povu.

“Portu Laga hanesan portu koñesidu ida mos, ita hakarak dezenvolve Portu Laga, hodi nune’e Laga tenki sai odamatan ne’ebé bele sai fatin merkadoria, hodi bele hodi rendimentu ekonomia ba povu iha Laga no mós Portu Laga sai fatin distribuidor sasan ba fatin seluk,” hateten Mariano Sabino

Mariano Sabino mos dehan, alén de ne'e atu dezenvolve mos masin fatuk Laga, tanba masin fatuk Laga iha kualidade ne’ebé alénde atu uza iha dapur bele mós utiliza ba ema nian saúde.

“Masin la’os deit uza iha dapur maibe mós utiliza ba ita nia saúde. Tanba masin masin fatuk Laga ne’e kualidade liu, ne’ebeé hotel sira, ne’e bai-bain sira tau hela iha bee laran, ne’e para wainhira ita to’o karik, sira bele tau iha bee laran, para ita hodi hariis. Ne’ebé masin Laga ne’e la’’os, deit ba iha dapur deit mas ba mos ita nia isin”, tenik Mariano Assanami Sabino no simu ho basa liman husi militantes no simpatizantes.

Militantes no simpatizantes PD dahur iha Kampaña iha Laga, Munisipiu Baucau

 Mariano Sabino mos husu ba povu iha postu administrativu Laga, atu kontinua hametin kultura unidade nasional ne’ebé hahú ona desde iha ailaran to’o mai ukun rasik-an.

“Prinsípiu Partidu Demokratiku maka tane aas unidade nasionál ne’e. Ba Laga oan sira hotu, ita tenke aprende husi lisaun fahe malu, lisaun ne’ebé odio malu, lisaun ne’ebé fahe malu iha ailaran balun kaer kilat iha ai laran balun mai kaer kilat iha vila laran. Husi lider sira to’o ki’ik sira, ita tenke aprende hakotu, odio no vingansa malu hodi tane Timor-oan nia futuru hodi luta maka’as hodi dignifika ita nia povu no joven sira liu-liu ba grupu artemarsiais sira atu sira labele hafuhu malu no labele haree sira hanesan inimigu”, hateten Mariano Sabino.

Iha komisiu ne’e prezidenti partidu demoraktiku mos promete atu hametin nafatin unidade entre juventudi sira, hametin no tane aas igualdade jeneru.

Kampana aberta ne’e hetan seguransa husi Polisia Nasional Timor Leste no observa husi observador órgaun eleitoral no instituisaun independenti sira. ixo

[:]


Banner

Foto

Notisia Ikus

Prezidente EDTL.EP: La fasil rezolve eletrisidade lakan-mate

October 22, 2021
Prezidente Konsellu Administrasaun Eletrisidade ...

Ramos Horta: TL presiza ospitál modernu

October 22, 2021
Eis Prezidente Repúblika, José Ramos Horta, ha...

Ekipa haat husi MJ sei aranka ba rai-liur

October 22, 2021
Ministru Justisa (MJ), Manuel Carceres, informa,...

ONU sei fó asisténsia ba ElPrez no ElPar

October 21, 2021
Reprezentante Organizasaun Nasaun Unida (ONU) se...

Kalendáriu audiénsia OJE 2022, Komisaun C aprova ona

October 21, 2021
Prezidente Komisaun C, ne’ebé trata asuntu fi...
1 2 3 654

About

Grupo Média Nacional was founded on the 19th December, 2003 with the aim of contributing to the development of media in the newly independent Timor-Leste. In that respective year, "Jornal Nacional Semanário" weekly newspaper was launched and in 2005 the Group ... more

Phone: 3311441
Email: [email protected]
Address: Dom boaventura no 8, Bebora Dili, Timor Leste.

GMN Map

Copyright © 2021 GMN TV | All right reserved.
apartmentmap-marker