GMN TV Politika PR sei haklean relasaun ho Australia no Nova Zelândia

PR sei haklean relasaun ho Australia no Nova Zelândia

0 views

[:pt]

Prezidenti Repúblika (PR), Francisco Guterres Lú Olo, promete sei servisu hamutuk nafatin ho veteranu Australia no Nova Zelândia hodi haklean liutan relasaun amizade entre Nasaun tolu, (Timor Leste, Australia, Nova Zelandia).

 “Ha’u sei servisu nafatin hamutuk ho imi hodi haklean ita nia relasaun no ita nia amizade no ita sei pratika nafatin valor sira ne’ebe halibur ita. Obrigadu ba ita boot sira tanba organiza eventu ida nee hodi selebra hamutuk ho povu Timor-Leste loron ida ne’ebe importante ba ita boot sira hotu,”Prezidenti Repúblika, Francisco Guterres Lú Olo, hato’o promesa ne’e liu hosi nia diskursu, wainhira partisipa primeira ves iha komemorasaun loron ANZAC(Australia no Nova Zelândia), Kuarta(25/4) iha Jardim Cristo –Rei Díli.

Iha diskursu, Prezidenti Repúblika mós hodi povu Timor Leste nia naran hato’o sentidu solidaridade Timor Leste nian ba kontribuisaun veteranu Australia no Nova Zelândia iha funu ba paz iha mundu, inklui iha Timor Leste.

Tuir PR, selebrasaun loron ANZAC ne’e hodi relembra hikas soldadu feto no mane rihun ba rihun Austalia no Nova Zelandia ne’ebé fó ona sira nia vida hodi tane a’as valor diak sira hodi kontribui ba paz iha mundu.

“Loron ANZAC la’os selebra funu, loron ne’e selebra sakrifisiu hosi mane no feto rihun ba rihun ne’ebé tanen a’as valor sira ne’ebe sira rasik banati tuir. Ne’e duni, ha’u sente onra boot mai ohin iha ne’e, hamutuk ho veteranu barak husi Timor Leste, Australia no Nova Zelandia, tanba ohin ita selebra mos relasaun metin no kleur entre ita nia rain sira. Ha’u hanoin hikas fali vizita emosional ne’ebe ha’u halo ba muzeu rezistensia iha Perth, ha’u hakarak aproveita oportunidade ida ne’e, hodi hatoo ba ita boot sira katak ha’u konsidera importante tebes veteranu australia sira nia kontribuisaun atu haburas turizmu istoriku iha Timor Leste. Ita nia istoria hamutuk no valor sira ne’ebe ita nia povu sira fahe ba malu mak ohin loron sai ai-rin ne’ebe tanen metin relasaun amizade entre ita nia nasaun tolu no tanen maka’as mos relasaun familiar no amizade entre ita nia povu.”hatutan PR iha nia diskursu.

Iha fatin hanesan, Ministru Negosiu Estranjeiru no Kooperasaun Timor Leste, Aurelio Guterres hateten, serimonia refere hala’o iha madrugada tuku lima ho balun hodi relembra hikas atakes forsa armada Austalia no Nova Zelandia iha tinan atus ida liubá iha Turquia ne’ebe rezulta forsa Nasaun rua ne’e barak mak mate.

No tuir nia, komemorasaun loron ANZAC iha Timor Leste ne’e nudar parte diak ida atu ema husi nasaun liur bele koñese diak liutan historia timor leste nian.

“Loron ida importante ba veteranu australia ne’ebe luta ba paz iha mundu, prinsipalmente sira nia partisiasaun forsa australia no nova zelandia iha segundu gurra mundial iha TL no/ fo sira nia vida tomak hanesan iha nasaun sira Turqui, Korea, Vietnam no Timor, komemora la’os de’it iha Timor maibe iha australia, nova zelandia no rai seluk. Komemoraaun ne’e mos hola parte atu ema husi estanjeiru mai konese ita nia rain.”hateten Aurelio Guterres.

Partisipa iha selebrasaun loron Anzac day neebe halao iha Cristu Rei, Embaixador Australia Peters Roberts, Embaixador Nova Zelandia Vicki Poole, membru Forsa Defesa Australia no Nova Zelandia, reprezentante superior Falintil Forca Defesa Timor Leste, reprezentante komunidade Turquia, reprezentante familia Australia, membru veteranus Timor Leste, Australia no Nova Zelandia.

Hafoin serimonia, partisipante sira hotu ba tau ai-funan iha kruz memorial funu Australia nian iha Jardim Cristo-Rei.

Loron  ANZAC mak loron nasional  Australia  no Nova Zelandia atu komemora sidadaun husi nasaun rua neebe halao knaar no mate iha funu oioin konflitu no opersaun ba promove pas iha mundu.

Iha loron  25 fulan abril kada tinan komemora atu bele hanoin hikas membru forsa ANZAC neebe pertisipa iha funu iha Gallipoli durante liurai Ottoman nia ukun iha primeira gerra mundial.ías

[:id]

Prezidenti Repúblika (PR), Francisco Guterres Lú Olo, promete sei servisu hamutuk nafatin ho veteranu Australia no Nova Zelândia hodi haklean liutan relasaun amizade entre Nasaun tolu, (Timor Leste, Australia, Nova Zelandia).

 “Ha’u sei servisu nafatin hamutuk ho imi hodi haklean ita nia relasaun no ita nia amizade no ita sei pratika nafatin valor sira ne’ebe halibur ita. Obrigadu ba ita boot sira tanba organiza eventu ida nee hodi selebra hamutuk ho povu Timor-Leste loron ida ne’ebe importante ba ita boot sira hotu,”Prezidenti Repúblika, Francisco Guterres Lú Olo, hato’o promesa ne’e liu hosi nia diskursu, wainhira partisipa primeira ves iha komemorasaun loron ANZAC(Australia no Nova Zelândia), Kuarta(25/4) iha Jardim Cristo –Rei Díli.

Iha diskursu, Prezidenti Repúblika mós hodi povu Timor Leste nia naran hato’o sentidu solidaridade Timor Leste nian ba kontribuisaun veteranu Australia no Nova Zelândia iha funu ba paz iha mundu, inklui iha Timor Leste.

Tuir PR, selebrasaun loron ANZAC ne’e hodi relembra hikas soldadu feto no mane rihun ba rihun Austalia no Nova Zelandia ne’ebé fó ona sira nia vida hodi tane a’as valor diak sira hodi kontribui ba paz iha mundu.

“Loron ANZAC la’os selebra funu, loron ne’e selebra sakrifisiu hosi mane no feto rihun ba rihun ne’ebé tanen a’as valor sira ne’ebe sira rasik banati tuir. Ne’e duni, ha’u sente onra boot mai ohin iha ne’e, hamutuk ho veteranu barak husi Timor Leste, Australia no Nova Zelandia, tanba ohin ita selebra mos relasaun metin no kleur entre ita nia rain sira. Ha’u hanoin hikas fali vizita emosional ne’ebe ha’u halo ba muzeu rezistensia iha Perth, ha’u hakarak aproveita oportunidade ida ne’e, hodi hatoo ba ita boot sira katak ha’u konsidera importante tebes veteranu australia sira nia kontribuisaun atu haburas turizmu istoriku iha Timor Leste. Ita nia istoria hamutuk no valor sira ne’ebe ita nia povu sira fahe ba malu mak ohin loron sai ai-rin ne’ebe tanen metin relasaun amizade entre ita nia nasaun tolu no tanen maka’as mos relasaun familiar no amizade entre ita nia povu.”hatutan PR iha nia diskursu.

Iha fatin hanesan, Ministru Negosiu Estranjeiru no Kooperasaun Timor Leste, Aurelio Guterres hateten, serimonia refere hala’o iha madrugada tuku lima ho balun hodi relembra hikas atakes forsa armada Austalia no Nova Zelandia iha tinan atus ida liubá iha Turquia ne’ebe rezulta forsa Nasaun rua ne’e barak mak mate.

No tuir nia, komemorasaun loron ANZAC iha Timor Leste ne’e nudar parte diak ida atu ema husi nasaun liur bele koñese diak liutan historia timor leste nian.

“Loron ida importante ba veteranu australia ne’ebe luta ba paz iha mundu, prinsipalmente sira nia partisiasaun forsa australia no nova zelandia iha segundu gurra mundial iha TL no/ fo sira nia vida tomak hanesan iha nasaun sira Turqui, Korea, Vietnam no Timor, komemora la’os de’it iha Timor maibe iha australia, nova zelandia no rai seluk. Komemoraaun ne’e mos hola parte atu ema husi estanjeiru mai konese ita nia rain.”hateten Aurelio Guterres.

Partisipa iha selebrasaun loron Anzac day neebe halao iha Cristu Rei, Embaixador Australia Peters Roberts, Embaixador Nova Zelandia Vicki Poole, membru Forsa Defesa Australia no Nova Zelandia, reprezentante superior Falintil Forca Defesa Timor Leste, reprezentante komunidade Turquia, reprezentante familia Australia, membru veteranus Timor Leste, Australia no Nova Zelandia.

Hafoin serimonia, partisipante sira hotu ba tau ai-funan iha kruz memorial funu Australia nian iha Jardim Cristo-Rei.

Loron  ANZAC mak loron nasional  Australia  no Nova Zelandia atu komemora sidadaun husi nasaun rua neebe halao knaar no mate iha funu oioin konflitu no opersaun ba promove pas iha mundu.

Iha loron  25 fulan abril kada tinan komemora atu bele hanoin hikas membru forsa ANZAC neebe pertisipa iha funu iha Gallipoli durante liurai Ottoman nia ukun iha primeira gerra mundial.ías

[:en]

Prezidenti Repúblika (PR), Francisco Guterres Lú Olo, promete sei servisu hamutuk nafatin ho veteranu Australia no Nova Zelândia hodi haklean liutan relasaun amizade entre Nasaun tolu, (Timor Leste, Australia, Nova Zelandia).

 “Ha’u sei servisu nafatin hamutuk ho imi hodi haklean ita nia relasaun no ita nia amizade no ita sei pratika nafatin valor sira ne’ebe halibur ita. Obrigadu ba ita boot sira tanba organiza eventu ida nee hodi selebra hamutuk ho povu Timor-Leste loron ida ne’ebe importante ba ita boot sira hotu,”Prezidenti Repúblika, Francisco Guterres Lú Olo, hato’o promesa ne’e liu hosi nia diskursu, wainhira partisipa primeira ves iha komemorasaun loron ANZAC(Australia no Nova Zelândia), Kuarta(25/4) iha Jardim Cristo –Rei Díli.

Iha diskursu, Prezidenti Repúblika mós hodi povu Timor Leste nia naran hato’o sentidu solidaridade Timor Leste nian ba kontribuisaun veteranu Australia no Nova Zelândia iha funu ba paz iha mundu, inklui iha Timor Leste.

Tuir PR, selebrasaun loron ANZAC ne’e hodi relembra hikas soldadu feto no mane rihun ba rihun Austalia no Nova Zelandia ne’ebé fó ona sira nia vida hodi tane a’as valor diak sira hodi kontribui ba paz iha mundu.

“Loron ANZAC la’os selebra funu, loron ne’e selebra sakrifisiu hosi mane no feto rihun ba rihun ne’ebé tanen a’as valor sira ne’ebe sira rasik banati tuir. Ne’e duni, ha’u sente onra boot mai ohin iha ne’e, hamutuk ho veteranu barak husi Timor Leste, Australia no Nova Zelandia, tanba ohin ita selebra mos relasaun metin no kleur entre ita nia rain sira. Ha’u hanoin hikas fali vizita emosional ne’ebe ha’u halo ba muzeu rezistensia iha Perth, ha’u hakarak aproveita oportunidade ida ne’e, hodi hatoo ba ita boot sira katak ha’u konsidera importante tebes veteranu australia sira nia kontribuisaun atu haburas turizmu istoriku iha Timor Leste. Ita nia istoria hamutuk no valor sira ne’ebe ita nia povu sira fahe ba malu mak ohin loron sai ai-rin ne’ebe tanen metin relasaun amizade entre ita nia nasaun tolu no tanen maka’as mos relasaun familiar no amizade entre ita nia povu.”hatutan PR iha nia diskursu.

Iha fatin hanesan, Ministru Negosiu Estranjeiru no Kooperasaun Timor Leste, Aurelio Guterres hateten, serimonia refere hala’o iha madrugada tuku lima ho balun hodi relembra hikas atakes forsa armada Austalia no Nova Zelandia iha tinan atus ida liubá iha Turquia ne’ebe rezulta forsa Nasaun rua ne’e barak mak mate.

No tuir nia, komemorasaun loron ANZAC iha Timor Leste ne’e nudar parte diak ida atu ema husi nasaun liur bele koñese diak liutan historia timor leste nian.

“Loron ida importante ba veteranu australia ne’ebe luta ba paz iha mundu, prinsipalmente sira nia partisiasaun forsa australia no nova zelandia iha segundu gurra mundial iha TL no/ fo sira nia vida tomak hanesan iha nasaun sira Turqui, Korea, Vietnam no Timor, komemora la’os de’it iha Timor maibe iha australia, nova zelandia no rai seluk. Komemoraaun ne’e mos hola parte atu ema husi estanjeiru mai konese ita nia rain.”hateten Aurelio Guterres.

Partisipa iha selebrasaun loron Anzac day neebe halao iha Cristu Rei, Embaixador Australia Peters Roberts, Embaixador Nova Zelandia Vicki Poole, membru Forsa Defesa Australia no Nova Zelandia, reprezentante superior Falintil Forca Defesa Timor Leste, reprezentante komunidade Turquia, reprezentante familia Australia, membru veteranus Timor Leste, Australia no Nova Zelandia.

Hafoin serimonia, partisipante sira hotu ba tau ai-funan iha kruz memorial funu Australia nian iha Jardim Cristo-Rei.

Loron  ANZAC mak loron nasional  Australia  no Nova Zelandia atu komemora sidadaun husi nasaun rua neebe halao knaar no mate iha funu oioin konflitu no opersaun ba promove pas iha mundu.

Iha loron  25 fulan abril kada tinan komemora atu bele hanoin hikas membru forsa ANZAC neebe pertisipa iha funu iha Gallipoli durante liurai Ottoman nia ukun iha primeira gerra mundial.ías

[:tl]

Prezidenti Repúblika (PR), Francisco Guterres Lú Olo, promete sei servisu hamutuk nafatin ho veteranu Australia no Nova Zelândia hodi haklean liutan relasaun amizade entre Nasaun tolu, (Timor Leste, Australia, Nova Zelandia).

 “Ha’u sei servisu nafatin hamutuk ho imi hodi haklean ita nia relasaun no ita nia amizade no ita sei pratika nafatin valor sira ne’ebe halibur ita. Obrigadu ba ita boot sira tanba organiza eventu ida nee hodi selebra hamutuk ho povu Timor-Leste loron ida ne’ebe importante ba ita boot sira hotu,”Prezidenti Repúblika, Francisco Guterres Lú Olo, hato’o promesa ne’e liu hosi nia diskursu, wainhira partisipa primeira ves iha komemorasaun loron ANZAC(Australia no Nova Zelândia), Kuarta(25/4) iha Jardim Cristo –Rei Díli.

Iha diskursu, Prezidenti Repúblika mós hodi povu Timor Leste nia naran hato’o sentidu solidaridade Timor Leste nian ba kontribuisaun veteranu Australia no Nova Zelândia iha funu ba paz iha mundu, inklui iha Timor Leste.

Tuir PR, selebrasaun loron ANZAC ne’e hodi relembra hikas soldadu feto no mane rihun ba rihun Austalia no Nova Zelandia ne’ebé fó ona sira nia vida hodi tane a’as valor diak sira hodi kontribui ba paz iha mundu.

“Loron ANZAC la’os selebra funu, loron ne’e selebra sakrifisiu hosi mane no feto rihun ba rihun ne’ebé tanen a’as valor sira ne’ebe sira rasik banati tuir. Ne’e duni, ha’u sente onra boot mai ohin iha ne’e, hamutuk ho veteranu barak husi Timor Leste, Australia no Nova Zelandia, tanba ohin ita selebra mos relasaun metin no kleur entre ita nia rain sira. Ha’u hanoin hikas fali vizita emosional ne’ebe ha’u halo ba muzeu rezistensia iha Perth, ha’u hakarak aproveita oportunidade ida ne’e, hodi hatoo ba ita boot sira katak ha’u konsidera importante tebes veteranu australia sira nia kontribuisaun atu haburas turizmu istoriku iha Timor Leste. Ita nia istoria hamutuk no valor sira ne’ebe ita nia povu sira fahe ba malu mak ohin loron sai ai-rin ne’ebe tanen metin relasaun amizade entre ita nia nasaun tolu no tanen maka’as mos relasaun familiar no amizade entre ita nia povu.”hatutan PR iha nia diskursu.

Iha fatin hanesan, Ministru Negosiu Estranjeiru no Kooperasaun Timor Leste, Aurelio Guterres hateten, serimonia refere hala’o iha madrugada tuku lima ho balun hodi relembra hikas atakes forsa armada Austalia no Nova Zelandia iha tinan atus ida liubá iha Turquia ne’ebe rezulta forsa Nasaun rua ne’e barak mak mate.

No tuir nia, komemorasaun loron ANZAC iha Timor Leste ne’e nudar parte diak ida atu ema husi nasaun liur bele koñese diak liutan historia timor leste nian.

“Loron ida importante ba veteranu australia ne’ebe luta ba paz iha mundu, prinsipalmente sira nia partisiasaun forsa australia no nova zelandia iha segundu gurra mundial iha TL no/ fo sira nia vida tomak hanesan iha nasaun sira Turqui, Korea, Vietnam no Timor, komemora la’os de’it iha Timor maibe iha australia, nova zelandia no rai seluk. Komemoraaun ne’e mos hola parte atu ema husi estanjeiru mai konese ita nia rain.”hateten Aurelio Guterres.

Partisipa iha selebrasaun loron Anzac day neebe halao iha Cristu Rei, Embaixador Australia Peters Roberts, Embaixador Nova Zelandia Vicki Poole, membru Forsa Defesa Australia no Nova Zelandia, reprezentante superior Falintil Forca Defesa Timor Leste, reprezentante komunidade Turquia, reprezentante familia Australia, membru veteranus Timor Leste, Australia no Nova Zelandia.

Hafoin serimonia, partisipante sira hotu ba tau ai-funan iha kruz memorial funu Australia nian iha Jardim Cristo-Rei.

Loron  ANZAC mak loron nasional  Australia  no Nova Zelandia atu komemora sidadaun husi nasaun rua neebe halao knaar no mate iha funu oioin konflitu no opersaun ba promove pas iha mundu.

Iha loron  25 fulan abril kada tinan komemora atu bele hanoin hikas membru forsa ANZAC neebe pertisipa iha funu iha Gallipoli durante liurai Ottoman nia ukun iha primeira gerra mundial.ías

[:]


Banner

Foto

Notisia Ikus

Prezidente EDTL.EP: La fasil rezolve eletrisidade lakan-mate

October 22, 2021
Prezidente Konsellu Administrasaun Eletrisidade ...

Ramos Horta: TL presiza ospitál modernu

October 22, 2021
Eis Prezidente Repúblika, José Ramos Horta, ha...

Ekipa haat husi MJ sei aranka ba rai-liur

October 22, 2021
Ministru Justisa (MJ), Manuel Carceres, informa,...

ONU sei fó asisténsia ba ElPrez no ElPar

October 21, 2021
Reprezentante Organizasaun Nasaun Unida (ONU) se...

Kalendáriu audiénsia OJE 2022, Komisaun C aprova ona

October 21, 2021
Prezidente Komisaun C, ne’ebé trata asuntu fi...
1 2 3 654

About

Grupo Média Nacional was founded on the 19th December, 2003 with the aim of contributing to the development of media in the newly independent Timor-Leste. In that respective year, "Jornal Nacional Semanário" weekly newspaper was launched and in 2005 the Group ... more

Phone: 3311441
Email: [email protected]
Address: Dom boaventura no 8, Bebora Dili, Timor Leste.

GMN Map

Copyright © 2021 GMN TV | All right reserved.
apartmentmap-marker