GMN TV Politika STAE rejista eleitores 784.000 tuir Eleisaun Antesipada

STAE rejista eleitores 784.000 tuir Eleisaun Antesipada

0 views

[:pt]

Sekretariadu Tekniku Administrasaun Eleitoral (STAE) rejista eleitor hamutuk, 784.000 durante atuliza base dadus eleitor sira nian ba Eleisaun Antesipada ne’ebe sei hala’o iha loron 12  fulan Maiu mai ne’e.

Diretór STAE, Acilino Manuel Branco hatete total numeru eleitor 784.000, STAE sei haruka ba iha sistema baze dadus no parte IT sei halo hela ajustamentu no rezultadu final nee sei haruka ba  grafika nasional bele publika tuir lei haruka.

“ Ha’u hatete ona katak ita nia resensiamentu hotu iha 28 Marsu kontinua ho prosesu espozisaun lista nian naran sira ne’be maka ita rejistu aktualiza durante periode ne’be maka iha ita haruka fila fali ba iha Munisipiu sira nune’e mos ida-idak atu halo fali konsultasaun ba ninia lista”, dehan Diretór STAE, Acilino Manuel Branco, ba jornalista sira iha nia kna’ar fatin Dili, Kinta (12/4/2018).

Nia hatutan iha periode loron 8 ka 9 resensiamentu STAE rekolla informasaun barak husi terenu através lideransa komunitariu ne’ebe maka apresenta dadus kona-ba ema mate.

“ Ita mos halo fila fali sinkornizasaun iha sistema baze dadus hodi identifika dadus ne’ebe maka apresenta husi ita nia lideransa komunitariu sira ikus mai detekta duni naran sira ne’e tanba sira mate ona entaun naran sira ne’e labele husik nafatin iha baze dadus nian, tenki delete tanba sira mate ona”, hatete Diretór SATAE.

Xefi orgaun eleitor nee dehan tan iha rai liur, STAE mos rekolla fila fali dadus ne’ebe maka STAE ba halo espozisaun, tanba diferensia oras entaun foin horkalan (horibainrua kalan -red) maka tekniku sira finaliza ba koresaun lista ne’ebe maka STAE halo durante loron 8 ka 9 iha teritoriu nasional nomos rai liur.

“Rezultadu provisoriu ba rai liur iha 5 mil tal eleitores ne’eba maka rejistu no aktualiza iha rai liur, ezemplu hanesan iha Australia 1.532 eleitores, Korea nian mai aktualiza deit la iha rejistu foun tanba durante período ne’e ita halo deit aktualizasaun 537 eleitores aktualiza iha ne’eba, iha Irlandia Norte iha 286 eleotores, iha Portugal 768 eleitore, Reinu Unidu 128 eleitores. Ne’e maka horseik (horibainrua-red) ita haree hamutuk atu loke tan sentru votasaun iha rai liur atu fasilita ita nia komunidade sira”, realsa Acilino Branco.

Nia hatutan STAE dadaun nee sei halo hela preparasaun ida ba rezultadu eleitores tuir unidade geografika ida-idak nian  husi suku, Posto Administrativo to’o Munisipiu no Regional Oecusse, inklui mos eleitores husi rai liur.

 “ Ita mos halo ona estimasaun lori halo imprimisaun ba buletim votus, ita hatene katak Buletim votus lansa iha loron 10 oras ne’e husi empresa nasional TL no Grafika Nasional halo hela imprimisaun maibe sira mos sedauk hetan serteza husi STAE kuantidade hira maka atu imprimi, ohin (horesik-red) ita sei publika iha Jornal Republika”, hatete diretor SATE. Sis

[:id]

Sekretariadu Tekniku Administrasaun Eleitoral (STAE) rejista eleitor hamutuk, 784.000 durante atuliza base dadus eleitor sira nian ba Eleisaun Antesipada ne’ebe sei hala’o iha loron 12  fulan Maiu mai ne’e.

Diretór STAE, Acilino Manuel Branco hatete total numeru eleitor 784.000, STAE sei haruka ba iha sistema baze dadus no parte IT sei halo hela ajustamentu no rezultadu final nee sei haruka ba  grafika nasional bele publika tuir lei haruka.

“ Ha’u hatete ona katak ita nia resensiamentu hotu iha 28 Marsu kontinua ho prosesu espozisaun lista nian naran sira ne’be maka ita rejistu aktualiza durante periode ne’be maka iha ita haruka fila fali ba iha Munisipiu sira nune’e mos ida-idak atu halo fali konsultasaun ba ninia lista”, dehan Diretór STAE, Acilino Manuel Branco, ba jornalista sira iha nia kna’ar fatin Dili, Kinta (12/4/2018).

Nia hatutan iha periode loron 8 ka 9 resensiamentu STAE rekolla informasaun barak husi terenu através lideransa komunitariu ne’ebe maka apresenta dadus kona-ba ema mate.

“ Ita mos halo fila fali sinkornizasaun iha sistema baze dadus hodi identifika dadus ne’ebe maka apresenta husi ita nia lideransa komunitariu sira ikus mai detekta duni naran sira ne’e tanba sira mate ona entaun naran sira ne’e labele husik nafatin iha baze dadus nian, tenki delete tanba sira mate ona”, hatete Diretór SATAE.

Xefi orgaun eleitor nee dehan tan iha rai liur, STAE mos rekolla fila fali dadus ne’ebe maka STAE ba halo espozisaun, tanba diferensia oras entaun foin horkalan (horibainrua kalan -red) maka tekniku sira finaliza ba koresaun lista ne’ebe maka STAE halo durante loron 8 ka 9 iha teritoriu nasional nomos rai liur.

“Rezultadu provisoriu ba rai liur iha 5 mil tal eleitores ne’eba maka rejistu no aktualiza iha rai liur, ezemplu hanesan iha Australia 1.532 eleitores, Korea nian mai aktualiza deit la iha rejistu foun tanba durante período ne’e ita halo deit aktualizasaun 537 eleitores aktualiza iha ne’eba, iha Irlandia Norte iha 286 eleotores, iha Portugal 768 eleitore, Reinu Unidu 128 eleitores. Ne’e maka horseik (horibainrua-red) ita haree hamutuk atu loke tan sentru votasaun iha rai liur atu fasilita ita nia komunidade sira”, realsa Acilino Branco.

Nia hatutan STAE dadaun nee sei halo hela preparasaun ida ba rezultadu eleitores tuir unidade geografika ida-idak nian  husi suku, Posto Administrativo to’o Munisipiu no Regional Oecusse, inklui mos eleitores husi rai liur.

 “ Ita mos halo ona estimasaun lori halo imprimisaun ba buletim votus, ita hatene katak Buletim votus lansa iha loron 10 oras ne’e husi empresa nasional TL no Grafika Nasional halo hela imprimisaun maibe sira mos sedauk hetan serteza husi STAE kuantidade hira maka atu imprimi, ohin (horesik-red) ita sei publika iha Jornal Republika”, hatete diretor SATE. Sis

[:en]

Sekretariadu Tekniku Administrasaun Eleitoral (STAE) rejista eleitor hamutuk, 784.000 durante atuliza base dadus eleitor sira nian ba Eleisaun Antesipada ne’ebe sei hala’o iha loron 12  fulan Maiu mai ne’e.

Diretór STAE, Acilino Manuel Branco hatete total numeru eleitor 784.000, STAE sei haruka ba iha sistema baze dadus no parte IT sei halo hela ajustamentu no rezultadu final nee sei haruka ba  grafika nasional bele publika tuir lei haruka.

“ Ha’u hatete ona katak ita nia resensiamentu hotu iha 28 Marsu kontinua ho prosesu espozisaun lista nian naran sira ne’be maka ita rejistu aktualiza durante periode ne’be maka iha ita haruka fila fali ba iha Munisipiu sira nune’e mos ida-idak atu halo fali konsultasaun ba ninia lista”, dehan Diretór STAE, Acilino Manuel Branco, ba jornalista sira iha nia kna’ar fatin Dili, Kinta (12/4/2018).

Nia hatutan iha periode loron 8 ka 9 resensiamentu STAE rekolla informasaun barak husi terenu através lideransa komunitariu ne’ebe maka apresenta dadus kona-ba ema mate.

“ Ita mos halo fila fali sinkornizasaun iha sistema baze dadus hodi identifika dadus ne’ebe maka apresenta husi ita nia lideransa komunitariu sira ikus mai detekta duni naran sira ne’e tanba sira mate ona entaun naran sira ne’e labele husik nafatin iha baze dadus nian, tenki delete tanba sira mate ona”, hatete Diretór SATAE.

Xefi orgaun eleitor nee dehan tan iha rai liur, STAE mos rekolla fila fali dadus ne’ebe maka STAE ba halo espozisaun, tanba diferensia oras entaun foin horkalan (horibainrua kalan -red) maka tekniku sira finaliza ba koresaun lista ne’ebe maka STAE halo durante loron 8 ka 9 iha teritoriu nasional nomos rai liur.

“Rezultadu provisoriu ba rai liur iha 5 mil tal eleitores ne’eba maka rejistu no aktualiza iha rai liur, ezemplu hanesan iha Australia 1.532 eleitores, Korea nian mai aktualiza deit la iha rejistu foun tanba durante período ne’e ita halo deit aktualizasaun 537 eleitores aktualiza iha ne’eba, iha Irlandia Norte iha 286 eleotores, iha Portugal 768 eleitore, Reinu Unidu 128 eleitores. Ne’e maka horseik (horibainrua-red) ita haree hamutuk atu loke tan sentru votasaun iha rai liur atu fasilita ita nia komunidade sira”, realsa Acilino Branco.

Nia hatutan STAE dadaun nee sei halo hela preparasaun ida ba rezultadu eleitores tuir unidade geografika ida-idak nian  husi suku, Posto Administrativo to’o Munisipiu no Regional Oecusse, inklui mos eleitores husi rai liur.

 “ Ita mos halo ona estimasaun lori halo imprimisaun ba buletim votus, ita hatene katak Buletim votus lansa iha loron 10 oras ne’e husi empresa nasional TL no Grafika Nasional halo hela imprimisaun maibe sira mos sedauk hetan serteza husi STAE kuantidade hira maka atu imprimi, ohin (horesik-red) ita sei publika iha Jornal Republika”, hatete diretor SATE. Sis

[:tl]

Sekretariadu Tekniku Administrasaun Eleitoral (STAE) rejista eleitor hamutuk, 784.000 durante atuliza base dadus eleitor sira nian ba Eleisaun Antesipada ne’ebe sei hala’o iha loron 12  fulan Maiu mai ne’e.

Diretór STAE, Acilino Manuel Branco hatete total numeru eleitor 784.000, STAE sei haruka ba iha sistema baze dadus no parte IT sei halo hela ajustamentu no rezultadu final nee sei haruka ba  grafika nasional bele publika tuir lei haruka.

“ Ha’u hatete ona katak ita nia resensiamentu hotu iha 28 Marsu kontinua ho prosesu espozisaun lista nian naran sira ne’be maka ita rejistu aktualiza durante periode ne’be maka iha ita haruka fila fali ba iha Munisipiu sira nune’e mos ida-idak atu halo fali konsultasaun ba ninia lista”, dehan Diretór STAE, Acilino Manuel Branco, ba jornalista sira iha nia kna’ar fatin Dili, Kinta (12/4/2018).

Nia hatutan iha periode loron 8 ka 9 resensiamentu STAE rekolla informasaun barak husi terenu através lideransa komunitariu ne’ebe maka apresenta dadus kona-ba ema mate.

“ Ita mos halo fila fali sinkornizasaun iha sistema baze dadus hodi identifika dadus ne’ebe maka apresenta husi ita nia lideransa komunitariu sira ikus mai detekta duni naran sira ne’e tanba sira mate ona entaun naran sira ne’e labele husik nafatin iha baze dadus nian, tenki delete tanba sira mate ona”, hatete Diretór SATAE.

Xefi orgaun eleitor nee dehan tan iha rai liur, STAE mos rekolla fila fali dadus ne’ebe maka STAE ba halo espozisaun, tanba diferensia oras entaun foin horkalan (horibainrua kalan -red) maka tekniku sira finaliza ba koresaun lista ne’ebe maka STAE halo durante loron 8 ka 9 iha teritoriu nasional nomos rai liur.

“Rezultadu provisoriu ba rai liur iha 5 mil tal eleitores ne’eba maka rejistu no aktualiza iha rai liur, ezemplu hanesan iha Australia 1.532 eleitores, Korea nian mai aktualiza deit la iha rejistu foun tanba durante período ne’e ita halo deit aktualizasaun 537 eleitores aktualiza iha ne’eba, iha Irlandia Norte iha 286 eleotores, iha Portugal 768 eleitore, Reinu Unidu 128 eleitores. Ne’e maka horseik (horibainrua-red) ita haree hamutuk atu loke tan sentru votasaun iha rai liur atu fasilita ita nia komunidade sira”, realsa Acilino Branco.

Nia hatutan STAE dadaun nee sei halo hela preparasaun ida ba rezultadu eleitores tuir unidade geografika ida-idak nian  husi suku, Posto Administrativo to’o Munisipiu no Regional Oecusse, inklui mos eleitores husi rai liur.

 “ Ita mos halo ona estimasaun lori halo imprimisaun ba buletim votus, ita hatene katak Buletim votus lansa iha loron 10 oras ne’e husi empresa nasional TL no Grafika Nasional halo hela imprimisaun maibe sira mos sedauk hetan serteza husi STAE kuantidade hira maka atu imprimi, ohin (horesik-red) ita sei publika iha Jornal Republika”, hatete diretor SATE. Sis

[:]


Banner

Foto

Notisia Ikus

FRETILIN: Ema balu tenta destrói amizade Taur-Alkatiri iha MedSos

September 23, 2021
Xefe bankada FRETILIN, Francisco Miranda Branco,...

Governu propoin PR Lú Olo renova EE

September 23, 2021
Governu kontinua propoin, ba Prezidente Repúbli...

Governu hakotu SS iha munisípiu tolu, Díli mantein

September 23, 2021
Governu iha reuniaun Konsellu Ministru (KM), Kua...

Governu preparadu antesipa La Niña

September 22, 2021
Sekretariu Estadu Protesaun Sivíl (SEPS), hala...

FP mate, naran nafatin iha lista liña frente, KFP tenke investiga

September 22, 2021
Parlamentu Nasionál (PN), liu hosi bankada CNRT...
1 2 3 643

About

Grupo Média Nacional was founded on the 19th December, 2003 with the aim of contributing to the development of media in the newly independent Timor-Leste. In that respective year, "Jornal Nacional Semanário" weekly newspaper was launched and in 2005 the Group ... more

Phone: 3311441
Email: [email protected]
Address: Dom boaventura no 8, Bebora Dili, Timor Leste.

GMN Map

Copyright © 2021 GMN TV | All right reserved.
apartmentmap-marker