GMN TV Politika Xanana Gusmão: “Tinan 10 CNRT lagasta US$ 14 bilhões”

Xanana Gusmão: “Tinan 10 CNRT lagasta US$ 14 bilhões”

0 views

[:pt]

Eis Primeiru Ministru, Kay Rala Xanana Gusmão, hateten, tinan 10 Governasaun Partidu Congresso Nacional Reconstrução Timorense (CNRT) lagasta osan US$ 14  Bilhões, maibe gasta deit US$ 9 bilhões.

Xanana Gusmão hato’o lia hirak nee hodi responde ba preokupasaun Partidu politiku sira nebe fo sai iha kampaña katak tinan 10 CNRT ukun gasta osan US$14 bilhões laiha mudança signifikativu iha dezenvolvimentu.

“Ita haree foin dadauk iha Timor dehan mos katak, durante tinan 10 CNRT lidera Governu, CNRT gasta US$ 14 bilhões, ema sira koalia ne’e lahatene sistema, lolos ne’e gasta US$ 9 bilhões resin, hau la dehan katak  CNRT halo buat hot-hotu, maibe Organizasõens Nasoens Unidas nian no parseiro hot-hotu gasta US$ 8 bilhõens, agora ita atu haree US$ 8 bilhõens sira gasta iha tinan 10 ne’e ita atu haree iha ne’ebe, US$ 9 bilhõens gasta iha tinan 10 ne’e ita buka tok keta laiha karik, ne’ebe hau fo hatene tiha ona iha salários de servisus, bens e servisus, transferências publika, buat sira ne’e hotu maka sai hamutuk US$ 9 bilhõens resin, mas problema maka ida ne’e duni hodi ba ajuda sekretario jeral ONU hodi hadia tiha sistema ne’e,” hateten Xanana Gusmão ba GMN, antes aranka ba Nova Yorke, Sabado (21/04/2018).

Eis Xefe Governu, realsa katak momento nia ba Afrika atu hadia buat lubuk ida, tanba Peace Keeping Force durante tinan 20 resin mas la halo buat ida.

“Iha Afrika hau ba hadi’a rai lubuk ida, Peace Keeping Force ba hela iha ne’eba tinan 20 to’o 30 mas la halo buat ida, gasta deit osan, iha ne’e mos iha ezemplu barak, uluk ita dehan simu deit osan, mas em fim ita hela ho osan 20 %,  75 % tama ba sira nia bolsu sira ba ona, ne’ebe ida ne’e maka tenke hadia duni, tanba ONU gasta osan ne’e fou-foun bainhira g7+ atu hahu ami ba iha nasaun riku sira, tau osan iha ne’eba, ami dehan katak la fo benefisiu, imi maka selu imi nia an rasik no imi nia ema, ami simu duni ajuda”,hatete Xanana Gusmão

Pesoa eminente g7+ nee realsa nasaun doador sira fo osan ba nasaun sira postu konflitu sira nee, osan ne’e fila fali ba sira nia ema, nasaun nebe sira ajuda nee hela deit ho imposto nebe sira nia ema ba halao servisu nee selu.

 “ Batalha boot ida Timor-Leste mos buka atu kontribui hodi muda tiha mekanismu iha Mundu,” hatete Xanana Gusmão.

Lider historiku ne’e haktuir tan, “Buat ne’ebe hau haree tiha ona iha Afrika hanesan bainhira ita ajuda Guine Bissau, Ramos Horta iha ne’eba nudar representante Sekretario Jeral ONU nian, tanba Governu Guine Bissau husu US$ 19 milhões, UNDP husu US$ 28 Milhões, Uniaun Europeia husu US$ 32 milhões, maibe ita (red-TL) dehan US$ 5 milhões to’o, hau preukupadu ho sira, dehan katak ita halo karik saída, hau hakerek ba UNDP, ami nia ema servisu favor ida osan ne’e imi kontrola hela ba, kuandu gasta, imi hasai hodi iha kredibilidade oitoan, katak ami halo sasan ne’e ho transparência, UNDP husu 8 % hau, dehan ne’e projeto ka saída, tanba hau ba ajuda rai ida presiza depois, husu fali 8 % mai hau, ne’ebe hau hakerek ba sira no sira, dehan ne’e padraun ne’ebe hau dehan hela ho padraun ba ami servisu mesak,”.

Maske nune’e, Xanana Gusmão hetete iha momento ne’eba nia lidera Governu nee hetan akuzasaun katak, ba Guine Bissau gasta deit osan Estado.

“ Ita serbisu mesak, ita ajuda tiha halo buat hot-hotu, mai fali Timor, Tribunal, dehan ami naok osan, ami koruptu, Governu Guine Bissau, husu US$ 18 milhões, UNDP 20 milhões, Uniaun Europeia US$30 milhões resin, ami dehan 5 milhões to’o”, hatete Xanana.

Xanana Gusmão dehan tan, “ Ita esfosu an teb-tebes, hanorin, halo tan uma, selu segurança, maibe ita iha Timor tanba matan la loke ba Mundu entaun dehan naok, ne’ebe hau rasik ba Tribunal Distrital Dili hodi dehan hakarak bolu, entaun bolu hau, mas imi so iha komptensia bolu hau so imi ba to’o Guine Bissau husu saída maka ami gasta ne’e gasta tebes ka lae, problema sira hanesna ne’e maka hau mos sei hato’o ba ONU,”. mia

[:id]

Eis Primeiru Ministru, Kay Rala Xanana Gusmão, hateten, tinan 10 Governasaun Partidu Congresso Nacional Reconstrução Timorense (CNRT) lagasta osan US$ 14  Bilhões, maibe gasta deit US$ 9 bilhões.

Xanana Gusmão hato’o lia hirak nee hodi responde ba preokupasaun Partidu politiku sira nebe fo sai iha kampaña katak tinan 10 CNRT ukun gasta osan US$14 bilhões laiha mudança signifikativu iha dezenvolvimentu.

“Ita haree foin dadauk iha Timor dehan mos katak, durante tinan 10 CNRT lidera Governu, CNRT gasta US$ 14 bilhões, ema sira koalia ne’e lahatene sistema, lolos ne’e gasta US$ 9 bilhões resin, hau la dehan katak  CNRT halo buat hot-hotu, maibe Organizasõens Nasoens Unidas nian no parseiro hot-hotu gasta US$ 8 bilhõens, agora ita atu haree US$ 8 bilhõens sira gasta iha tinan 10 ne’e ita atu haree iha ne’ebe, US$ 9 bilhõens gasta iha tinan 10 ne’e ita buka tok keta laiha karik, ne’ebe hau fo hatene tiha ona iha salários de servisus, bens e servisus, transferências publika, buat sira ne’e hotu maka sai hamutuk US$ 9 bilhõens resin, mas problema maka ida ne’e duni hodi ba ajuda sekretario jeral ONU hodi hadia tiha sistema ne’e,” hateten Xanana Gusmão ba GMN, antes aranka ba Nova Yorke, Sabado (21/04/2018).

Eis Xefe Governu, realsa katak momento nia ba Afrika atu hadia buat lubuk ida, tanba Peace Keeping Force durante tinan 20 resin mas la halo buat ida.

“Iha Afrika hau ba hadi’a rai lubuk ida, Peace Keeping Force ba hela iha ne’eba tinan 20 to’o 30 mas la halo buat ida, gasta deit osan, iha ne’e mos iha ezemplu barak, uluk ita dehan simu deit osan, mas em fim ita hela ho osan 20 %,  75 % tama ba sira nia bolsu sira ba ona, ne’ebe ida ne’e maka tenke hadia duni, tanba ONU gasta osan ne’e fou-foun bainhira g7+ atu hahu ami ba iha nasaun riku sira, tau osan iha ne’eba, ami dehan katak la fo benefisiu, imi maka selu imi nia an rasik no imi nia ema, ami simu duni ajuda”,hatete Xanana Gusmão

Pesoa eminente g7+ nee realsa nasaun doador sira fo osan ba nasaun sira postu konflitu sira nee, osan ne’e fila fali ba sira nia ema, nasaun nebe sira ajuda nee hela deit ho imposto nebe sira nia ema ba halao servisu nee selu.

 “ Batalha boot ida Timor-Leste mos buka atu kontribui hodi muda tiha mekanismu iha Mundu,” hatete Xanana Gusmão.

Lider historiku ne’e haktuir tan, “Buat ne’ebe hau haree tiha ona iha Afrika hanesan bainhira ita ajuda Guine Bissau, Ramos Horta iha ne’eba nudar representante Sekretario Jeral ONU nian, tanba Governu Guine Bissau husu US$ 19 milhões, UNDP husu US$ 28 Milhões, Uniaun Europeia husu US$ 32 milhões, maibe ita (red-TL) dehan US$ 5 milhões to’o, hau preukupadu ho sira, dehan katak ita halo karik saída, hau hakerek ba UNDP, ami nia ema servisu favor ida osan ne’e imi kontrola hela ba, kuandu gasta, imi hasai hodi iha kredibilidade oitoan, katak ami halo sasan ne’e ho transparência, UNDP husu 8 % hau, dehan ne’e projeto ka saída, tanba hau ba ajuda rai ida presiza depois, husu fali 8 % mai hau, ne’ebe hau hakerek ba sira no sira, dehan ne’e padraun ne’ebe hau dehan hela ho padraun ba ami servisu mesak,”.

Maske nune’e, Xanana Gusmão hetete iha momento ne’eba nia lidera Governu nee hetan akuzasaun katak, ba Guine Bissau gasta deit osan Estado.

“ Ita serbisu mesak, ita ajuda tiha halo buat hot-hotu, mai fali Timor, Tribunal, dehan ami naok osan, ami koruptu, Governu Guine Bissau, husu US$ 18 milhões, UNDP 20 milhões, Uniaun Europeia US$30 milhões resin, ami dehan 5 milhões to’o”, hatete Xanana.

Xanana Gusmão dehan tan, “ Ita esfosu an teb-tebes, hanorin, halo tan uma, selu segurança, maibe ita iha Timor tanba matan la loke ba Mundu entaun dehan naok, ne’ebe hau rasik ba Tribunal Distrital Dili hodi dehan hakarak bolu, entaun bolu hau, mas imi so iha komptensia bolu hau so imi ba to’o Guine Bissau husu saída maka ami gasta ne’e gasta tebes ka lae, problema sira hanesna ne’e maka hau mos sei hato’o ba ONU,”. mia

[:en]

Eis Primeiru Ministru, Kay Rala Xanana Gusmão, hateten, tinan 10 Governasaun Partidu Congresso Nacional Reconstrução Timorense (CNRT) lagasta osan US$ 14  Bilhões, maibe gasta deit US$ 9 bilhões.

Xanana Gusmão hato’o lia hirak nee hodi responde ba preokupasaun Partidu politiku sira nebe fo sai iha kampaña katak tinan 10 CNRT ukun gasta osan US$14 bilhões laiha mudança signifikativu iha dezenvolvimentu.

“Ita haree foin dadauk iha Timor dehan mos katak, durante tinan 10 CNRT lidera Governu, CNRT gasta US$ 14 bilhões, ema sira koalia ne’e lahatene sistema, lolos ne’e gasta US$ 9 bilhões resin, hau la dehan katak  CNRT halo buat hot-hotu, maibe Organizasõens Nasoens Unidas nian no parseiro hot-hotu gasta US$ 8 bilhõens, agora ita atu haree US$ 8 bilhõens sira gasta iha tinan 10 ne’e ita atu haree iha ne’ebe, US$ 9 bilhõens gasta iha tinan 10 ne’e ita buka tok keta laiha karik, ne’ebe hau fo hatene tiha ona iha salários de servisus, bens e servisus, transferências publika, buat sira ne’e hotu maka sai hamutuk US$ 9 bilhõens resin, mas problema maka ida ne’e duni hodi ba ajuda sekretario jeral ONU hodi hadia tiha sistema ne’e,” hateten Xanana Gusmão ba GMN, antes aranka ba Nova Yorke, Sabado (21/04/2018).

Eis Xefe Governu, realsa katak momento nia ba Afrika atu hadia buat lubuk ida, tanba Peace Keeping Force durante tinan 20 resin mas la halo buat ida.

“Iha Afrika hau ba hadi’a rai lubuk ida, Peace Keeping Force ba hela iha ne’eba tinan 20 to’o 30 mas la halo buat ida, gasta deit osan, iha ne’e mos iha ezemplu barak, uluk ita dehan simu deit osan, mas em fim ita hela ho osan 20 %,  75 % tama ba sira nia bolsu sira ba ona, ne’ebe ida ne’e maka tenke hadia duni, tanba ONU gasta osan ne’e fou-foun bainhira g7+ atu hahu ami ba iha nasaun riku sira, tau osan iha ne’eba, ami dehan katak la fo benefisiu, imi maka selu imi nia an rasik no imi nia ema, ami simu duni ajuda”,hatete Xanana Gusmão

Pesoa eminente g7+ nee realsa nasaun doador sira fo osan ba nasaun sira postu konflitu sira nee, osan ne’e fila fali ba sira nia ema, nasaun nebe sira ajuda nee hela deit ho imposto nebe sira nia ema ba halao servisu nee selu.

 “ Batalha boot ida Timor-Leste mos buka atu kontribui hodi muda tiha mekanismu iha Mundu,” hatete Xanana Gusmão.

Lider historiku ne’e haktuir tan, “Buat ne’ebe hau haree tiha ona iha Afrika hanesan bainhira ita ajuda Guine Bissau, Ramos Horta iha ne’eba nudar representante Sekretario Jeral ONU nian, tanba Governu Guine Bissau husu US$ 19 milhões, UNDP husu US$ 28 Milhões, Uniaun Europeia husu US$ 32 milhões, maibe ita (red-TL) dehan US$ 5 milhões to’o, hau preukupadu ho sira, dehan katak ita halo karik saída, hau hakerek ba UNDP, ami nia ema servisu favor ida osan ne’e imi kontrola hela ba, kuandu gasta, imi hasai hodi iha kredibilidade oitoan, katak ami halo sasan ne’e ho transparência, UNDP husu 8 % hau, dehan ne’e projeto ka saída, tanba hau ba ajuda rai ida presiza depois, husu fali 8 % mai hau, ne’ebe hau hakerek ba sira no sira, dehan ne’e padraun ne’ebe hau dehan hela ho padraun ba ami servisu mesak,”.

Maske nune’e, Xanana Gusmão hetete iha momento ne’eba nia lidera Governu nee hetan akuzasaun katak, ba Guine Bissau gasta deit osan Estado.

“ Ita serbisu mesak, ita ajuda tiha halo buat hot-hotu, mai fali Timor, Tribunal, dehan ami naok osan, ami koruptu, Governu Guine Bissau, husu US$ 18 milhões, UNDP 20 milhões, Uniaun Europeia US$30 milhões resin, ami dehan 5 milhões to’o”, hatete Xanana.

Xanana Gusmão dehan tan, “ Ita esfosu an teb-tebes, hanorin, halo tan uma, selu segurança, maibe ita iha Timor tanba matan la loke ba Mundu entaun dehan naok, ne’ebe hau rasik ba Tribunal Distrital Dili hodi dehan hakarak bolu, entaun bolu hau, mas imi so iha komptensia bolu hau so imi ba to’o Guine Bissau husu saída maka ami gasta ne’e gasta tebes ka lae, problema sira hanesna ne’e maka hau mos sei hato’o ba ONU,”. mia

[:tl]

Eis Primeiru Ministru, Kay Rala Xanana Gusmão, hateten, tinan 10 Governasaun Partidu Congresso Nacional Reconstrução Timorense (CNRT) lagasta osan US$ 14  Bilhões, maibe gasta deit US$ 9 bilhões.

Xanana Gusmão hato’o lia hirak nee hodi responde ba preokupasaun Partidu politiku sira nebe fo sai iha kampaña katak tinan 10 CNRT ukun gasta osan US$14 bilhões laiha mudança signifikativu iha dezenvolvimentu.

“Ita haree foin dadauk iha Timor dehan mos katak, durante tinan 10 CNRT lidera Governu, CNRT gasta US$ 14 bilhões, ema sira koalia ne’e lahatene sistema, lolos ne’e gasta US$ 9 bilhões resin, hau la dehan katak  CNRT halo buat hot-hotu, maibe Organizasõens Nasoens Unidas nian no parseiro hot-hotu gasta US$ 8 bilhõens, agora ita atu haree US$ 8 bilhõens sira gasta iha tinan 10 ne’e ita atu haree iha ne’ebe, US$ 9 bilhõens gasta iha tinan 10 ne’e ita buka tok keta laiha karik, ne’ebe hau fo hatene tiha ona iha salários de servisus, bens e servisus, transferências publika, buat sira ne’e hotu maka sai hamutuk US$ 9 bilhõens resin, mas problema maka ida ne’e duni hodi ba ajuda sekretario jeral ONU hodi hadia tiha sistema ne’e,” hateten Xanana Gusmão ba GMN, antes aranka ba Nova Yorke, Sabado (21/04/2018).

Eis Xefe Governu, realsa katak momento nia ba Afrika atu hadia buat lubuk ida, tanba Peace Keeping Force durante tinan 20 resin mas la halo buat ida.

“Iha Afrika hau ba hadi’a rai lubuk ida, Peace Keeping Force ba hela iha ne’eba tinan 20 to’o 30 mas la halo buat ida, gasta deit osan, iha ne’e mos iha ezemplu barak, uluk ita dehan simu deit osan, mas em fim ita hela ho osan 20 %,  75 % tama ba sira nia bolsu sira ba ona, ne’ebe ida ne’e maka tenke hadia duni, tanba ONU gasta osan ne’e fou-foun bainhira g7+ atu hahu ami ba iha nasaun riku sira, tau osan iha ne’eba, ami dehan katak la fo benefisiu, imi maka selu imi nia an rasik no imi nia ema, ami simu duni ajuda”,hatete Xanana Gusmão

Pesoa eminente g7+ nee realsa nasaun doador sira fo osan ba nasaun sira postu konflitu sira nee, osan ne’e fila fali ba sira nia ema, nasaun nebe sira ajuda nee hela deit ho imposto nebe sira nia ema ba halao servisu nee selu.

 “ Batalha boot ida Timor-Leste mos buka atu kontribui hodi muda tiha mekanismu iha Mundu,” hatete Xanana Gusmão.

Lider historiku ne’e haktuir tan, “Buat ne’ebe hau haree tiha ona iha Afrika hanesan bainhira ita ajuda Guine Bissau, Ramos Horta iha ne’eba nudar representante Sekretario Jeral ONU nian, tanba Governu Guine Bissau husu US$ 19 milhões, UNDP husu US$ 28 Milhões, Uniaun Europeia husu US$ 32 milhões, maibe ita (red-TL) dehan US$ 5 milhões to’o, hau preukupadu ho sira, dehan katak ita halo karik saída, hau hakerek ba UNDP, ami nia ema servisu favor ida osan ne’e imi kontrola hela ba, kuandu gasta, imi hasai hodi iha kredibilidade oitoan, katak ami halo sasan ne’e ho transparência, UNDP husu 8 % hau, dehan ne’e projeto ka saída, tanba hau ba ajuda rai ida presiza depois, husu fali 8 % mai hau, ne’ebe hau hakerek ba sira no sira, dehan ne’e padraun ne’ebe hau dehan hela ho padraun ba ami servisu mesak,”.

Maske nune’e, Xanana Gusmão hetete iha momento ne’eba nia lidera Governu nee hetan akuzasaun katak, ba Guine Bissau gasta deit osan Estado.

“ Ita serbisu mesak, ita ajuda tiha halo buat hot-hotu, mai fali Timor, Tribunal, dehan ami naok osan, ami koruptu, Governu Guine Bissau, husu US$ 18 milhões, UNDP 20 milhões, Uniaun Europeia US$30 milhões resin, ami dehan 5 milhões to’o”, hatete Xanana.

Xanana Gusmão dehan tan, “ Ita esfosu an teb-tebes, hanorin, halo tan uma, selu segurança, maibe ita iha Timor tanba matan la loke ba Mundu entaun dehan naok, ne’ebe hau rasik ba Tribunal Distrital Dili hodi dehan hakarak bolu, entaun bolu hau, mas imi so iha komptensia bolu hau so imi ba to’o Guine Bissau husu saída maka ami gasta ne’e gasta tebes ka lae, problema sira hanesna ne’e maka hau mos sei hato’o ba ONU,”. mia

[:]


Banner

Foto

Notisia Ikus

JFP-ADDD: Jornada polítika iha TL la tuir K-RDTL

October 25, 2021
Movimentu Junta Forsa Polítika Aliadu Defende D...

PR Lú Olo: Mane lebele marjinaliza feto

October 25, 2021
Xefe Casa Civíl Prezidénsia Repúblika, Franci...

Prezidente EDTL.EP: La fasil rezolve eletrisidade lakan-mate

October 22, 2021
Prezidente Konsellu Administrasaun Eletrisidade ...

Ramos Horta: TL presiza ospitál modernu

October 22, 2021
Eis Prezidente Repúblika, José Ramos Horta, ha...

Ekipa haat husi MJ sei aranka ba rai-liur

October 22, 2021
Ministru Justisa (MJ), Manuel Carceres, informa,...
1 2 3 654

About

Grupo Média Nacional was founded on the 19th December, 2003 with the aim of contributing to the development of media in the newly independent Timor-Leste. In that respective year, "Jornal Nacional Semanário" weekly newspaper was launched and in 2005 the Group ... more

Phone: 3311441
Email: [email protected]
Address: Dom boaventura no 8, Bebora Dili, Timor Leste.

GMN Map

Copyright © 2021 GMN TV | All right reserved.
apartmentmap-marker