GMN TV Politika Prezidente KIP ezije konsiensia PPN atu ajenda KIP ■ La aprova iha komisaun mak laiha dalan

Prezidente KIP ezije konsiensia PPN atu ajenda KIP ■ La aprova iha komisaun mak laiha dalan

0 views

[:pt]

Prezidente Komisaun Inkéritu Parlamentar (KIP) deputadu Antonino Bianco liu hosi plenária Segunda (29/04/2019) ne’e, kontinua ejize konsiensia Prezidente Parlamentu Nasionál (PPN) Arão Noe Amaral atu ajenda relatóriu KIP ba plenária hodi diskute tanba interesse estadu ba boa governasaun.

“Ita hotu hakarak boa governasaun, parte ida ami kumpri lei, parte ida mós dehan transparansia, ida ne’e hateten katak ema hotu bele asesu, rezultadu ne’e oinsa, para depois oinsa mak bele rezolve problema ba oin, buat sira ne’e taka hela,

Tanba dokumentu ita boot (PPN) mak simu tiha depois husik hela ba estranjeiru,

“Ita tenke liga ba lei no aspetu boa governasaun, iha fatin ida ne’e, Primeiru ministru mós hein hela, no ema hotu hein para oinsa mak fo kontribuisaun,

PN hala’o nia knár tuir lei, rezultadu ne’e bele aprezenta ba instituisaun ne’ebé kompetensia, ezekutivu sira oinsa mak buat sira ne’ebé ita hala’o ne’e lasai lixu,

Tanba sai fali lixu ne’e ita mós labele aproveita sasan sira ne’e, ema hotu akompaña, ne’eduni hein katak ita boot (PPN) bele pronunsia oinsa mak atu solusiona servisu boot sira ne’e bele la’o ona, ne’e ita boot nia responsabilidade,”hateten deputadu Antonino Bianco.

Hatan ba kestaun ne’e, Prezidente Parlamentu Nasionál Arão Noe Amaral hateten, bazeia de’it ba lei artigu 11 nú 4, bainhira komisaun la aprova nia relatóriu, Prezidente komisaun tenke haruka karta informa ba Prezidente PN,

Bazeia ba regras legal ne’e, PPN haktuir, nia parte haruka ona kopia kart aba deputadu sira hotu hanesan infoirmasaun,

Maibe kona-bá relatóriu, Prezidente Parlamentu Nasionál Arão Noe deklara nia parte seila bele ajenda relatóriu ne’ebé lahetan aprovasaun iha komisaun rasik.

“Ida ne’e la’os de’it akontese ba KIP de’it, maibe komisaun hotu, bele iha komisaun espesializadas ida-idak ne’ebé iha PN,

Se relatóriu pareser ruma mak la aprova iha nível komisaun, labele submete mai iha plenária, tanba ne’e mak kada relatóriu sempre hato’o mai katak relatóriu refere passa ho votus afavor x no kontra abstensaun x, ne’e mak iha dalan atu ajenda ba plenária, Maibe se relatóriu la aprova mak meja labele ajenda,”hatan Arão Noe Amaral.

Komisaun inkéritu ne’ebé harí atu nia servisu hodi fiskaliza projetu 142 ne’ebé rejista iha Konsellu Administrasaun Fundu Infraestrutura (KAFI) kuaze fulan rua no prosesu diskute relatóriu kuaze fulan ida, ikus mai sai nulu, tanba laiha konsensu entre deputadu opozisaun no bankada apoia govenasaun hodi aprova iha komisaun rasik.Say

 

[:id]

Prezidente Komisaun Inkéritu Parlamentar (KIP) deputadu Antonino Bianco liu hosi plenária Segunda (29/04/2019) ne’e, kontinua ejize konsiensia Prezidente Parlamentu Nasionál (PPN) Arão Noe Amaral atu ajenda relatóriu KIP ba plenária hodi diskute tanba interesse estadu ba boa governasaun.

“Ita hotu hakarak boa governasaun, parte ida ami kumpri lei, parte ida mós dehan transparansia, ida ne’e hateten katak ema hotu bele asesu, rezultadu ne’e oinsa, para depois oinsa mak bele rezolve problema ba oin, buat sira ne’e taka hela,

Tanba dokumentu ita boot (PPN) mak simu tiha depois husik hela ba estranjeiru,

“Ita tenke liga ba lei no aspetu boa governasaun, iha fatin ida ne’e, Primeiru ministru mós hein hela, no ema hotu hein para oinsa mak fo kontribuisaun,

PN hala’o nia knár tuir lei, rezultadu ne’e bele aprezenta ba instituisaun ne’ebé kompetensia, ezekutivu sira oinsa mak buat sira ne’ebé ita hala’o ne’e lasai lixu,

Tanba sai fali lixu ne’e ita mós labele aproveita sasan sira ne’e, ema hotu akompaña, ne’eduni hein katak ita boot (PPN) bele pronunsia oinsa mak atu solusiona servisu boot sira ne’e bele la’o ona, ne’e ita boot nia responsabilidade,”hateten deputadu Antonino Bianco.

Hatan ba kestaun ne’e, Prezidente Parlamentu Nasionál Arão Noe Amaral hateten, bazeia de’it ba lei artigu 11 nú 4, bainhira komisaun la aprova nia relatóriu, Prezidente komisaun tenke haruka karta informa ba Prezidente PN,

Bazeia ba regras legal ne’e, PPN haktuir, nia parte haruka ona kopia kart aba deputadu sira hotu hanesan infoirmasaun,

Maibe kona-bá relatóriu, Prezidente Parlamentu Nasionál Arão Noe deklara nia parte seila bele ajenda relatóriu ne’ebé lahetan aprovasaun iha komisaun rasik.

“Ida ne’e la’os de’it akontese ba KIP de’it, maibe komisaun hotu, bele iha komisaun espesializadas ida-idak ne’ebé iha PN,

Se relatóriu pareser ruma mak la aprova iha nível komisaun, labele submete mai iha plenária, tanba ne’e mak kada relatóriu sempre hato’o mai katak relatóriu refere passa ho votus afavor x no kontra abstensaun x, ne’e mak iha dalan atu ajenda ba plenária, Maibe se relatóriu la aprova mak meja labele ajenda,”hatan Arão Noe Amaral.

Komisaun inkéritu ne’ebé harí atu nia servisu hodi fiskaliza projetu 142 ne’ebé rejista iha Konsellu Administrasaun Fundu Infraestrutura (KAFI) kuaze fulan rua no prosesu diskute relatóriu kuaze fulan ida, ikus mai sai nulu, tanba laiha konsensu entre deputadu opozisaun no bankada apoia govenasaun hodi aprova iha komisaun rasik.Say

 

[:en]

Prezidente Komisaun Inkéritu Parlamentar (KIP) deputadu Antonino Bianco liu hosi plenária Segunda (29/04/2019) ne’e, kontinua ejize konsiensia Prezidente Parlamentu Nasionál (PPN) Arão Noe Amaral atu ajenda relatóriu KIP ba plenária hodi diskute tanba interesse estadu ba boa governasaun.

“Ita hotu hakarak boa governasaun, parte ida ami kumpri lei, parte ida mós dehan transparansia, ida ne’e hateten katak ema hotu bele asesu, rezultadu ne’e oinsa, para depois oinsa mak bele rezolve problema ba oin, buat sira ne’e taka hela,

Tanba dokumentu ita boot (PPN) mak simu tiha depois husik hela ba estranjeiru,

“Ita tenke liga ba lei no aspetu boa governasaun, iha fatin ida ne’e, Primeiru ministru mós hein hela, no ema hotu hein para oinsa mak fo kontribuisaun,

PN hala’o nia knár tuir lei, rezultadu ne’e bele aprezenta ba instituisaun ne’ebé kompetensia, ezekutivu sira oinsa mak buat sira ne’ebé ita hala’o ne’e lasai lixu,

Tanba sai fali lixu ne’e ita mós labele aproveita sasan sira ne’e, ema hotu akompaña, ne’eduni hein katak ita boot (PPN) bele pronunsia oinsa mak atu solusiona servisu boot sira ne’e bele la’o ona, ne’e ita boot nia responsabilidade,”hateten deputadu Antonino Bianco.

Hatan ba kestaun ne’e, Prezidente Parlamentu Nasionál Arão Noe Amaral hateten, bazeia de’it ba lei artigu 11 nú 4, bainhira komisaun la aprova nia relatóriu, Prezidente komisaun tenke haruka karta informa ba Prezidente PN,

Bazeia ba regras legal ne’e, PPN haktuir, nia parte haruka ona kopia kart aba deputadu sira hotu hanesan infoirmasaun,

Maibe kona-bá relatóriu, Prezidente Parlamentu Nasionál Arão Noe deklara nia parte seila bele ajenda relatóriu ne’ebé lahetan aprovasaun iha komisaun rasik.

“Ida ne’e la’os de’it akontese ba KIP de’it, maibe komisaun hotu, bele iha komisaun espesializadas ida-idak ne’ebé iha PN,

Se relatóriu pareser ruma mak la aprova iha nível komisaun, labele submete mai iha plenária, tanba ne’e mak kada relatóriu sempre hato’o mai katak relatóriu refere passa ho votus afavor x no kontra abstensaun x, ne’e mak iha dalan atu ajenda ba plenária, Maibe se relatóriu la aprova mak meja labele ajenda,”hatan Arão Noe Amaral.

Komisaun inkéritu ne’ebé harí atu nia servisu hodi fiskaliza projetu 142 ne’ebé rejista iha Konsellu Administrasaun Fundu Infraestrutura (KAFI) kuaze fulan rua no prosesu diskute relatóriu kuaze fulan ida, ikus mai sai nulu, tanba laiha konsensu entre deputadu opozisaun no bankada apoia govenasaun hodi aprova iha komisaun rasik.Say

 

[:tl]

Prezidente Komisaun Inkéritu Parlamentar (KIP) deputadu Antonino Bianco liu hosi plenária Segunda (29/04/2019) ne’e, kontinua ejize konsiensia Prezidente Parlamentu Nasionál (PPN) Arão Noe Amaral atu ajenda relatóriu KIP ba plenária hodi diskute tanba interesse estadu ba boa governasaun.

“Ita hotu hakarak boa governasaun, parte ida ami kumpri lei, parte ida mós dehan transparansia, ida ne’e hateten katak ema hotu bele asesu, rezultadu ne’e oinsa, para depois oinsa mak bele rezolve problema ba oin, buat sira ne’e taka hela,

Tanba dokumentu ita boot (PPN) mak simu tiha depois husik hela ba estranjeiru,

“Ita tenke liga ba lei no aspetu boa governasaun, iha fatin ida ne’e, Primeiru ministru mós hein hela, no ema hotu hein para oinsa mak fo kontribuisaun,

PN hala’o nia knár tuir lei, rezultadu ne’e bele aprezenta ba instituisaun ne’ebé kompetensia, ezekutivu sira oinsa mak buat sira ne’ebé ita hala’o ne’e lasai lixu,

Tanba sai fali lixu ne’e ita mós labele aproveita sasan sira ne’e, ema hotu akompaña, ne’eduni hein katak ita boot (PPN) bele pronunsia oinsa mak atu solusiona servisu boot sira ne’e bele la’o ona, ne’e ita boot nia responsabilidade,”hateten deputadu Antonino Bianco.

Hatan ba kestaun ne’e, Prezidente Parlamentu Nasionál Arão Noe Amaral hateten, bazeia de’it ba lei artigu 11 nú 4, bainhira komisaun la aprova nia relatóriu, Prezidente komisaun tenke haruka karta informa ba Prezidente PN,

Bazeia ba regras legal ne’e, PPN haktuir, nia parte haruka ona kopia kart aba deputadu sira hotu hanesan infoirmasaun,

Maibe kona-bá relatóriu, Prezidente Parlamentu Nasionál Arão Noe deklara nia parte seila bele ajenda relatóriu ne’ebé lahetan aprovasaun iha komisaun rasik.

“Ida ne’e la’os de’it akontese ba KIP de’it, maibe komisaun hotu, bele iha komisaun espesializadas ida-idak ne’ebé iha PN,

Se relatóriu pareser ruma mak la aprova iha nível komisaun, labele submete mai iha plenária, tanba ne’e mak kada relatóriu sempre hato’o mai katak relatóriu refere passa ho votus afavor x no kontra abstensaun x, ne’e mak iha dalan atu ajenda ba plenária, Maibe se relatóriu la aprova mak meja labele ajenda,”hatan Arão Noe Amaral.

Komisaun inkéritu ne’ebé harí atu nia servisu hodi fiskaliza projetu 142 ne’ebé rejista iha Konsellu Administrasaun Fundu Infraestrutura (KAFI) kuaze fulan rua no prosesu diskute relatóriu kuaze fulan ida, ikus mai sai nulu, tanba laiha konsensu entre deputadu opozisaun no bankada apoia govenasaun hodi aprova iha komisaun rasik.Say

 

[:]


Banner

Foto

Notisia Ikus

ONU sei fó asisténsia ba ElPrez no ElPar

October 21, 2021
Reprezentante Organizasaun Nasaun Unida (ONU) se...

Kalendáriu audiénsia OJE 2022, Komisaun C aprova ona

October 21, 2021
Prezidente Komisaun C, ne’ebé trata asuntu fi...

Governu kontinua propoin PR renova EE da-19

October 21, 2021
Konsellu Ministru (KM) iha reuniaun Kuarta (20/1...

Movimentu livre iha finadu, Governu apela sidadaun “tenke” vasina

October 21, 2021
Ministru Prezidénsia Konsellu Ministru (MPKM), ...

MOP la realiza ninia promesa

October 20, 2021
Ministériu Obras Publikas (MOP), Diresaun Nasio...
1 2 3 653

About

Grupo Média Nacional was founded on the 19th December, 2003 with the aim of contributing to the development of media in the newly independent Timor-Leste. In that respective year, "Jornal Nacional Semanário" weekly newspaper was launched and in 2005 the Group ... more

Phone: 3311441
Email: [email protected]
Address: Dom boaventura no 8, Bebora Dili, Timor Leste.

GMN Map

Copyright © 2021 GMN TV | All right reserved.
apartmentmap-marker