GMN TV Politika Kalbuadi Lay eleitu ba Sekjer CNRT, Prezidente Xanana Gusmão

Kalbuadi Lay eleitu ba Sekjer CNRT, Prezidente Xanana Gusmão

7,184 views

Kongresu Nasional Partido Reconstrucçao Timorense (CNRT) ba dala tolu nebe halao iha Centro Convencoens Dili durante loron tolu (28-30) Abril, hili, Francisco Kalbuadi Lay sai Sekretario Jeral no Xanana Gusmao sai Presidente Partido CNRT ba periodu 2017 -2022.

Iha Kongresu Nasional CNRT nee, kongresista apresenta pakote tolu. Pakote A, Presidente partido Xanana Gusmao, Vice I, Agio Pereira, Vice II, Germano da Silva, Vice III, Mari Domingas Alves ‘Bilou Mali’, Vice IV, Natalino dos Santos, Vice V, Delfin Simoens, Sekretario Geral, Aderito Hugo da Costa, Vice Sekjer I, Amandio Benevides, Vice II, Julio Tomas Pinto, Vice III, Maria Andrade.

Pakote B, Prezidente Xanana Gusmao, Vice I, Antonio da Costa ‘Mauhunu’ Vice II, Virgilio Smith, Vice III, Maria Rosa Camara’ Bisoi’, Vice IV, Thomas Cabral, Vice V, Bendito Freitas, Vice VI, Francisco da Costa ‘Iku Lai’. Sekretario Jeral, Francisco Kalbuadi Lay, Vice I, Jacinto Rigoberto de Deus Gomes, Vice II, Francisco Guterres, Vice III, Vicente V. Roque.

Pakote C, Prezidente Xanana Gusmao, Vice I, Virgilio Smith, Vice II, Eduardo Dusae, Vice III, Duarte Nunes, Vice IV, Vicente Roque, Vice V, Januario Pereira no Vice VI, Arao Noe. Sekretario Jeral, Dionisio Babo, Vice I, Jacinto Rigoberto de Deus Gomes, Vice II, Idelta  Rodriques, Vice III,  Antonio Guterres.

Pakote tolu nebe apresenta, Pakote B mak sai manan nain, nebe estrutura maximu, Presidente Partido CNRT, Xanana Gusmao no Sekretario Jeral, Francisco Kalbuadi Lay ho votus 530, Pakote C, 195 no pakote A, 188 votus no total votus validos 914, nulu 70 no votos branco 7.

Regras apresentasaun pakotes, Kada pakote tenki hetan Asinatura husi Kongresista 50 no kada pakote labele hetan asinatura husi kongresita nain 2 , tamba pakote tolu neebe mak iha komisaun verifikasaun konsidera laiha ida mak kontra regras apresentasaun kandidatura nian, tan nee avansa pakote neebe mak iha hodi tama ba eleisaun sekreta.

Komprimisiu Politika kandidatu Sekjer

Antes tama ba eleisaun, kada kandidatu Sekretario Jeral, hatoo planu no programa kuandu hetan fiar husi koongresista sira hodi asumi kargu durante tinan lima.

“Hau deklara atu kompete iha kargu sekretariu jeral hanesan obrigasaun ba kuadru simples ida hanesan hau neebe partidu fiar atu kaer knar estadu nian laos buat neebe mak fasil maibe ezerse konfiansa partidu nian atu lori mandatu partidu neebe povu fo fiar iha 2007 no 2012,” dehan Hugo liu husi Komprimisiu Politika durante Kongresu partidu CNRT ba dala tolu, Domingo (30/04/2017) iha sentru Konvensaun Dili.

Nia Parte orgollu tebes hodi hatoo komprimisiu pritidaun iha asembleia partidu, kongresista sira hotu no maun boot kay rala Xanana Gusmao katak prontu kandidata Aan ba kargu sekretariu zeral durante tinan lima.

“ Hau lakohi loron ikus ema dehan politika oportunista deit atu simu deit husi partidu maibe la hatete hau presiza kompremitidu iha tempu ida partidu presiza hau, hau prontu no hau mak nee,” dehan Hugo.

Nia hatete kompete iha kargu sekjen laos atu dudu ses Dionisio Babo, no hakat liu kompaineiru sira seluk, maibe prepara iha eventu inportante husi partidu ida neebe boot no povu fiar, atu kontinua lori partidu nee ba oin.

“Hau nia pakote nia komprimisiu transforma iha livru hodi introdus programa tinan lima nian kuandu hetan konfiasaun husi kongresista sira, hamutuk ho programa neebe mak sei diskute ba tinan lima oin mai no estatutu neebe define ona atu partidu lao ba oin,” Dehan Hugo.

Komprimisiu neebe Hugo atu halo iha  tempu badak mak  konsolida internal partidu nian iha nasional too iha baze hodi fo susesu ba elisaun zeral 2017 nian atu  atu hetan Vitoria eleisaun jeral partidu nian iha fulan juliu agora husi povu.

Programa Mediu prezu, Hugo hatete sei kontribui ba CNRT hodi dezena hanoin hotu neebe mai husi Maun Xanana nian durante tinan 10 ukun governasaun no mos hanoin maun boot Xanana nian susesu iha periode rezistensia hodi sai manual politiku dokumentu formasaun kuadru nian.

Hugo hatete  programa Tempu naruk presiza tau atensaun ba formasaun kuadru sira no sentru formasaun politiku ba kuadru sira nian, prepara kuadru sira hodi hetan kualker oportunidade husi nasional too iha baze.

“ Komprimisiu neebe mak ami hatete ami sei la halimar sekretariadu  nasional partidu CNRT  nain  ho konseitu horas 24 atu responde Sede nasional transforma ba sede oras 24  atu nunee bele akomoda rekursu hotu-hotu partidu nian atu bele kontribui hodi fo resposta ba mehi maun boot Xanana gusmao,” dehan Hugo.

Iha fatin hanesan Kandidatura Sekretariu Jeral, Francisco Kalbuay lay hatete  nia parte kandidata aan sai sekretariu jeral ho pakote kongresu laos atu fahe malu maibe inrikeza, hametin  no haburas liu tan demokrasia Partidu CNRT sai boot liu tan.

“ Lista neebe mak aprezenta iha ita boot sira nia oin, hau prontu hamutuk ho pakote hodi

hamrik ho hau nia vizaun no misaun ida deit hanesan dutrina neebe mak maun boot Xanana fo ita hotu neebe aprende ho espiritu no hanoin neebe dook no tau interese nasional, interese estadu nian Aas liu partidu no interese partidu nian,” dehan Kalbuadi

Kalbuadi Lay hatete Prioridade neebe mak iha kuandu kongresista sira  fo fiar sai sekretariu jeral atu lori ba oin priordiade dala uluk  mak tama ba eleisaun parlamentar nudar sekretariu jeral se nia eleitu sei hapara servisu iha governu hamutuk ho partidu hodi halo aktividade partidu nian.

“se hau eleitu, hau prontu komesa  1 Juniu husu lisensa atu servisu ona ba deit partidu hamutuk ho kongresista sira ba iha baze hodi prepara aan atu atinji mehi ita hotu nian karik laos 45+ maibe 35+ ita tenki atinji, ita koalia deit la to ita tenki halo servisu,” dehan Kalbuadi.

Nia hatete nudar sekretariu jeral tenki kria komonikasaun neebe mak diak  husi nasional too iha baze tamba  komonikasaun no kordenasaun servisu neebe diak hodi identifika problema hotu-hotu neebe infrenta hodi atinji mehi neebe mak partidu iha.

Kalbuadi hatete programa neebe mak atu halao kuandu hetan fiar mak kontinua rograma neebe mak iha  tamba harii ona Sede iha munisipiu  12 no Oecusse, tan nee programa seluk hafoin  eleisaun fo prioridade atu  hari sede iha postu Administrativu 65.

“Hau atu deklara tan karik hau mak manan hau sei servisu hamutuk ho kandidatura nain rua no ita hotu maibe hau la konsege manan mos hau pronto atu hamrik nafatin partidu hamutuk ho imi ita dezenvolve partidu lao ba oin,” dehan Kalbuadi.

Nunee mos kandidatura Sekretariu Jeral, Dionisio Babo Soares katak partidu bele dezenvolve Aan liu tan atu bele hatoo programa neebe konkreta l ema sira bele sai lider iha futuru no  nasaun ba oin.

Dinisio Babo  hatete programa importante neebe pakote ida nee lori mak atu prepara ba eleisaun jeral 2017, tenki manan iha eleisaun 2017, programa tempu naruk sei fahe ba aspeitu rua hanesan  nivel nasional no nivel suku.

“ Programa nivel nasional mak programa neebe iha relasaun ho preparasaun organizasaun nasional hodi fahe mekanismu no konseitu atu hadia nasaun hanesan estabelese estrutura atu konsolida estrutura fizika partidu nian nivel nasional no kontinua kaer metin konsiensia maluk partidu sira nian liu-liu militante no simpatizante sira,” dehan Dinsio Babo.

Programa seluk , tuir Dinisio Babo estruturasaun nivel baze ida nee importante tebes tamba iha masa neebe flutuante nesesita dezibilidade partidu nian husi nasional too baze hodi fo motivasaun tamba estrutura iha baze laiha partidu sei laiha forsa.

“ Hau kompremete karik sai sekeretariu jeral hau sei hadia relasionamentu ho parlamentu nasional, munisipiu no baze tamba prioridade fo ba estrutura iha baze mak estrutura ida nee ita iha  hodi responde programa partidu nian no dezenvolve partidu iha baze,” dehan babo.

Nia hatete Estrutura nee la promote buat ruma maibe  atu serbisu no servi liu-liu prioridade neebe asentua iha baze hodi konsensializa partidu nunee bele manan iha elisaun neebe mak mai.

“Hau sei fo  atensaun makas tebes hodi tau relasaun diak ho organizasuan partidu sira hotu no aposta makas iha relasaun nivel internasioal no define aliasa ho partidu sira seluk hodi atinji ita nia objetivu ba interese nasional,” dehan Dinisio Babo.

Rogerio: Kalbuadi Merese Sekjer

Kuadrus partidu Congreso Nacional Reconstrução Timorense (CNRT) nain tolu hanesan Dionisio Babo, Aderito da Costa Hugo, Francisco Kalbuadi Lay, hanesan figura ne’ebe kualidade asumi kargu Sekretariu Jeral (Sekjer).

“Hau nia haree sira nain tolu ne’e mesak partidu nia ema deit ne’ebe maka matenek no iha kualidade atu okupa kargu Sekretariu Jeral, maibe hanesan estrutura ita tenke haree ba kompozisaun, signifika tenke haree ema ne’ebe iha tinan lima ne’e iha duni kapasidade atu lori partidu ne’e ba oin. Ba ami delegadu hosi municipiu Aileu nia haree ema ne’ebe maka merese liu atu okupa kargu Sekjer maka Fransisco kalbuady Lay,” hateten Koordenador Partido CNRT Muncipiu Aileu, Rogerio Araujo Mendonça, iha III Kongreso Nasional partido CNRT, iha Centru Convenções Dili (CCD), Sabado, (28/04/2017).

Koordenador munisípiu Aileu hato’o mensajen ba kongresista sira iha kongresu ne’e katak, pakote 3 ne’e la’os sai kompetisaun maibe ne’e maka demokrasia Nasaun.

Demokrasia ne’e mos iha partidu nia laran, tanba iha eleisaun ba lideransa partidu CNRT nian ne’e laiha ida maka lakon, maibe hot-hotu manan tanba CNRT maka manan.

Iha fatin hanesan Koordenador partidu CNRT municipiu Dili, Luis Ximenes Caldeira, pakote 3 ne’ebe iha mesak kualidade ne’ebe diak, tanba ne’e depende ba kongresista sira deside kandidatu ne’ebe merese sai Sekretariu Jeral.

“Sira nain tolu ne’e mesak matenek deit no partidu nia ema hotu. Ba hau sira laiha ida maka dehan la diak. Ba partidu CNRT se deit maka eleitu sai hanesan Sekretariu Jeral importante ema CNRT no ami apoiu se deit maka atu eleitu, maibe fila fali ba delegadu hotu atu hili see loos,” reforsa Luis Ximenes.

Kordenador CNRT munisipiu Dili, Luis Ximenes husu ba kongresista sira kontinua hakmatek durante kongresu, kuadrus hotu tenke tau as interese partidu, povu no nasaun laos interese individual.

Entertantu Koordenador Munisuipiu Liquisa, Domingos da Conseção dos Santos no Kordenadór munispiu Bobonaro afirma hanesan kuadrus partidu nian iha munisípiu hamutuk ho nia delegadu tomak sei hili kandidatu ne’ebé di’ak sai hanesan SekJer.

Xanana la partisipa Eleisaun CPN-CNRT

Eleisaun ba estrutura Conselho Politika Nacional (CPN-CNRT) nian nee, Presidente Partido Xanana Gusmao la partisipa ho razaun nebe la klaru.

Ausensia fundador partido CNRT nee  hamosu perguntas bo’ot ida ba kuadrus CNRT sira, tanba Prezidente partidu Congreso Nacionál Reconstrução Timorense (CNRT), Kay Rala Xanana Gusmão la partisipa III Kongresu Nasionál hodi hili Consellu Polítika Nasionál (CPN) partidu CNRT nian.

Kuadru sira hamosu perguntas ida katak, tanba saida mak Prezidenti partidu CNRT la partisipa, hodi bele hatene, kandidatu ida ne’ebé mak sei manan hodi hala’o servisu partidu nian durante tinan lima.

“Keta iha buat ruma lalos karik, ne’e mak ita nia maun bo’ot la partisipa iha eleisuan ne’e,” katak kuadru CNRT nian ida iha CCD, hafoin eleisaun hodi hili Sekjer CNRT remata.

Ex Sekjer CNRT, Dionisio Babo rekuñese katak, kona ba Prezidenti partidu CNRT, Kay Rala Xanana Gusmão se nafatin.

“Ha’u hanoin to’o agora laiha ema ida mak bele troka maun Xanana, nia papel importante tebes hanesan fundador, no hanesan motor de aranka ida, ne’eduni agora hot-hotu senti katak, agora CNRT presiza nafatin maun Xanana,” katak Dionisio. Ekipa GMN


Banner

Foto

Notisia Ikus

Prezidente EDTL.EP: La fasil rezolve eletrisidade lakan-mate

October 22, 2021
Prezidente Konsellu Administrasaun Eletrisidade ...

Ramos Horta: TL presiza ospitál modernu

October 22, 2021
Eis Prezidente Repúblika, José Ramos Horta, ha...

Ekipa haat husi MJ sei aranka ba rai-liur

October 22, 2021
Ministru Justisa (MJ), Manuel Carceres, informa,...

ONU sei fó asisténsia ba ElPrez no ElPar

October 21, 2021
Reprezentante Organizasaun Nasaun Unida (ONU) se...

Kalendáriu audiénsia OJE 2022, Komisaun C aprova ona

October 21, 2021
Prezidente Komisaun C, ne’ebé trata asuntu fi...
1 2 3 654

About

Grupo Média Nacional was founded on the 19th December, 2003 with the aim of contributing to the development of media in the newly independent Timor-Leste. In that respective year, "Jornal Nacional Semanário" weekly newspaper was launched and in 2005 the Group ... more

Phone: 3311441
Email: [email protected]
Address: Dom boaventura no 8, Bebora Dili, Timor Leste.

GMN Map

Copyright © 2021 GMN TV | All right reserved.
apartmentmap-marker