GMN TV Politika AMP sei troka kargu xefia PN

AMP sei troka kargu xefia PN

1 views

[:pt]

Foto : GMNTV

Xefi bankada CNRT, Arão Noe, promete, Koligasaun Partidaria Aliansa Mudansa ba Progresu hola pose iha tempu badak, sei troka hotu kedas kargu xefia inklui sekretariu jeral iha Parlamentu Nasional (PN).

Tuir Arão Noe, durante disolusaun Parlamentu Nasionál (PN), Prezidente Parlamentu Nasional, Aniceto Guterres, uza nia poder hodi troka no muda tun-sa’e kargu xefia inklui sekretariu jeral (Sekjer) iha PN tuir nia hakrak, no laiha koñesimentu hosi deputadu sira ne’ebé inklina iha Komisaun Permanente.

Tanba ne’e, nomeasaun kargu xefia hirak ne’e, sei troka hotu, bainhira Koligasaun Partidaria Aliansa Mudansa ba Progresu (AMP) lidera Kintu lejislatura iha Parlamentu Nasionál ba periodu 2018 to’o 2023, tanba latuir regras normais iha PN.

“Natoon ha’u promete tiha ona, se AMP mak manan, Parlamentu ne’e AMP mak dirije, kargu sira ne’e mak halo mudansa sem tuir regras legais Parlamentu nian, tuir lei LOFAP, ami sei deskonsidera hotu, ida ne’e atu hela klaru kedas ba funsionariu sira iha Parlamentu, tanba AMP nia prinsipiu mak defende konstituisaun  no lei sira. Ita Estadu direitu, ita tenke la’o tuir regras ne’ebé iha, tanba ne’e mak ami bolu atensaun kedas, prosesu sira ne’ebé mak la tuir lei, sei deskonsidera hotu, no halo fali prosesu tuir normal,” deputadu Komisaun Permanente Arão Noe ba jornalista iha PN, Tersa (22/05/2018).

Líder bankada CNRT ne’e hateten tan, desde troka sekretariu jeral Parlamentu foun iha loron 5 fulan Abril tinan ne’e, to’o agora sekretariu jeral foun ne’e rasik seidauk hasoru malu ho deputadu sira komisaun permanente nian, inklui xefi bakada sira, tanba laiha konvokasaun ruma.

“ La’os sekretariu jeral de’it, maibe iha kargu xefia sira seluk, sekretariu jeral foun de’it mós ami seidauk hasoru malu, maske sekretariu jeral dehan iha tiha ona, no nia adjuntu, no kargu xefia sira iha Parlamentu ne’e mós troka hotu ona, ami husi bankada sira ne’e, liu-liu iha opozisaun laiha koñesimentu, tanba nunka iha konvokatoriu atu reuniaun hodi deside sasan sira ne’e,”haktuir Arão Noe.

Lejislador ne’e esplika, tuir regras legais PN nian, nomeasaun kargu sekretariu jeral, tenke aprezenta no deside liu hosi reuniaun líder bankada sira.

“Tuir rejimentu tenke aprezenta no deside iha reuniaun lider bankada sira, depois líder bankada sira bele aprezenta nia kandidatu, maibe ida ne’e nunka akontese, Prezidente dehan nia iha plenus poderes nia foti de’it, depois kargu xefia sira mós prezidente deside hodi troka hotu ona, agora atu halo remulgatoriu ba kargu xefia sira ne’e mak, sei iha problema, konvoka membru konsellu administrasaun sira atu reuniaun, hodi aprova remulgatoriu ba kargu xefia sira, ami-nia membru sira husi konsellu administrasaun lamarka prezensa,  tanba ami lahatene prosesu rekrutamentu sira ne’e, kona-ba prosesu troka kargu xefia sira, tanba ne’e mak ami la marka prezensa,”hateten Arão Noe.

Tuir informasaun ne’ebé GMN hetan asesu, alende troka sekretariu jeral Parlamentu sesante, Mateus Belo ba sekretariu jeral foun, Adelino Afonso de Jesus, no adjuntu João Rui Amaral, Prezidente Parlamentu Nasionál, Aniceto Guterres mós halo mudansa ba kargu xefia ba parte protokolu, peskiza , finansa no seluk tan.

Relasiona ho asuntu ne’e, GMN lakonsege hetan konfirmasaun husi Prezidente Parlamentu Nasionál Aniceto Guterres, tanba prezidente rasik laiha nia fatin.Say

[:id]

Foto : GMNTV

Xefi bankada CNRT, Arão Noe, promete, Koligasaun Partidaria Aliansa Mudansa ba Progresu hola pose iha tempu badak, sei troka hotu kedas kargu xefia inklui sekretariu jeral iha Parlamentu Nasional (PN).

Tuir Arão Noe, durante disolusaun Parlamentu Nasionál (PN), Prezidente Parlamentu Nasional, Aniceto Guterres, uza nia poder hodi troka no muda tun-sa’e kargu xefia inklui sekretariu jeral (Sekjer) iha PN tuir nia hakrak, no laiha koñesimentu hosi deputadu sira ne’ebé inklina iha Komisaun Permanente.

Tanba ne’e, nomeasaun kargu xefia hirak ne’e, sei troka hotu, bainhira Koligasaun Partidaria Aliansa Mudansa ba Progresu (AMP) lidera Kintu lejislatura iha Parlamentu Nasionál ba periodu 2018 to’o 2023, tanba latuir regras normais iha PN.

“Natoon ha’u promete tiha ona, se AMP mak manan, Parlamentu ne’e AMP mak dirije, kargu sira ne’e mak halo mudansa sem tuir regras legais Parlamentu nian, tuir lei LOFAP, ami sei deskonsidera hotu, ida ne’e atu hela klaru kedas ba funsionariu sira iha Parlamentu, tanba AMP nia prinsipiu mak defende konstituisaun  no lei sira. Ita Estadu direitu, ita tenke la’o tuir regras ne’ebé iha, tanba ne’e mak ami bolu atensaun kedas, prosesu sira ne’ebé mak la tuir lei, sei deskonsidera hotu, no halo fali prosesu tuir normal,” deputadu Komisaun Permanente Arão Noe ba jornalista iha PN, Tersa (22/05/2018).

Líder bankada CNRT ne’e hateten tan, desde troka sekretariu jeral Parlamentu foun iha loron 5 fulan Abril tinan ne’e, to’o agora sekretariu jeral foun ne’e rasik seidauk hasoru malu ho deputadu sira komisaun permanente nian, inklui xefi bakada sira, tanba laiha konvokasaun ruma.

“ La’os sekretariu jeral de’it, maibe iha kargu xefia sira seluk, sekretariu jeral foun de’it mós ami seidauk hasoru malu, maske sekretariu jeral dehan iha tiha ona, no nia adjuntu, no kargu xefia sira iha Parlamentu ne’e mós troka hotu ona, ami husi bankada sira ne’e, liu-liu iha opozisaun laiha koñesimentu, tanba nunka iha konvokatoriu atu reuniaun hodi deside sasan sira ne’e,”haktuir Arão Noe.

Lejislador ne’e esplika, tuir regras legais PN nian, nomeasaun kargu sekretariu jeral, tenke aprezenta no deside liu hosi reuniaun líder bankada sira.

“Tuir rejimentu tenke aprezenta no deside iha reuniaun lider bankada sira, depois líder bankada sira bele aprezenta nia kandidatu, maibe ida ne’e nunka akontese, Prezidente dehan nia iha plenus poderes nia foti de’it, depois kargu xefia sira mós prezidente deside hodi troka hotu ona, agora atu halo remulgatoriu ba kargu xefia sira ne’e mak, sei iha problema, konvoka membru konsellu administrasaun sira atu reuniaun, hodi aprova remulgatoriu ba kargu xefia sira, ami-nia membru sira husi konsellu administrasaun lamarka prezensa,  tanba ami lahatene prosesu rekrutamentu sira ne’e, kona-ba prosesu troka kargu xefia sira, tanba ne’e mak ami la marka prezensa,”hateten Arão Noe.

Tuir informasaun ne’ebé GMN hetan asesu, alende troka sekretariu jeral Parlamentu sesante, Mateus Belo ba sekretariu jeral foun, Adelino Afonso de Jesus, no adjuntu João Rui Amaral, Prezidente Parlamentu Nasionál, Aniceto Guterres mós halo mudansa ba kargu xefia ba parte protokolu, peskiza , finansa no seluk tan.

Relasiona ho asuntu ne’e, GMN lakonsege hetan konfirmasaun husi Prezidente Parlamentu Nasionál Aniceto Guterres, tanba prezidente rasik laiha nia fatin.Say

[:en]

Foto : GMNTV

Xefi bankada CNRT, Arão Noe, promete, Koligasaun Partidaria Aliansa Mudansa ba Progresu hola pose iha tempu badak, sei troka hotu kedas kargu xefia inklui sekretariu jeral iha Parlamentu Nasional (PN).

Tuir Arão Noe, durante disolusaun Parlamentu Nasionál (PN), Prezidente Parlamentu Nasional, Aniceto Guterres, uza nia poder hodi troka no muda tun-sa’e kargu xefia inklui sekretariu jeral (Sekjer) iha PN tuir nia hakrak, no laiha koñesimentu hosi deputadu sira ne’ebé inklina iha Komisaun Permanente.

Tanba ne’e, nomeasaun kargu xefia hirak ne’e, sei troka hotu, bainhira Koligasaun Partidaria Aliansa Mudansa ba Progresu (AMP) lidera Kintu lejislatura iha Parlamentu Nasionál ba periodu 2018 to’o 2023, tanba latuir regras normais iha PN.

“Natoon ha’u promete tiha ona, se AMP mak manan, Parlamentu ne’e AMP mak dirije, kargu sira ne’e mak halo mudansa sem tuir regras legais Parlamentu nian, tuir lei LOFAP, ami sei deskonsidera hotu, ida ne’e atu hela klaru kedas ba funsionariu sira iha Parlamentu, tanba AMP nia prinsipiu mak defende konstituisaun  no lei sira. Ita Estadu direitu, ita tenke la’o tuir regras ne’ebé iha, tanba ne’e mak ami bolu atensaun kedas, prosesu sira ne’ebé mak la tuir lei, sei deskonsidera hotu, no halo fali prosesu tuir normal,” deputadu Komisaun Permanente Arão Noe ba jornalista iha PN, Tersa (22/05/2018).

Líder bankada CNRT ne’e hateten tan, desde troka sekretariu jeral Parlamentu foun iha loron 5 fulan Abril tinan ne’e, to’o agora sekretariu jeral foun ne’e rasik seidauk hasoru malu ho deputadu sira komisaun permanente nian, inklui xefi bakada sira, tanba laiha konvokasaun ruma.

“ La’os sekretariu jeral de’it, maibe iha kargu xefia sira seluk, sekretariu jeral foun de’it mós ami seidauk hasoru malu, maske sekretariu jeral dehan iha tiha ona, no nia adjuntu, no kargu xefia sira iha Parlamentu ne’e mós troka hotu ona, ami husi bankada sira ne’e, liu-liu iha opozisaun laiha koñesimentu, tanba nunka iha konvokatoriu atu reuniaun hodi deside sasan sira ne’e,”haktuir Arão Noe.

Lejislador ne’e esplika, tuir regras legais PN nian, nomeasaun kargu sekretariu jeral, tenke aprezenta no deside liu hosi reuniaun líder bankada sira.

“Tuir rejimentu tenke aprezenta no deside iha reuniaun lider bankada sira, depois líder bankada sira bele aprezenta nia kandidatu, maibe ida ne’e nunka akontese, Prezidente dehan nia iha plenus poderes nia foti de’it, depois kargu xefia sira mós prezidente deside hodi troka hotu ona, agora atu halo remulgatoriu ba kargu xefia sira ne’e mak, sei iha problema, konvoka membru konsellu administrasaun sira atu reuniaun, hodi aprova remulgatoriu ba kargu xefia sira, ami-nia membru sira husi konsellu administrasaun lamarka prezensa,  tanba ami lahatene prosesu rekrutamentu sira ne’e, kona-ba prosesu troka kargu xefia sira, tanba ne’e mak ami la marka prezensa,”hateten Arão Noe.

Tuir informasaun ne’ebé GMN hetan asesu, alende troka sekretariu jeral Parlamentu sesante, Mateus Belo ba sekretariu jeral foun, Adelino Afonso de Jesus, no adjuntu João Rui Amaral, Prezidente Parlamentu Nasionál, Aniceto Guterres mós halo mudansa ba kargu xefia ba parte protokolu, peskiza , finansa no seluk tan.

Relasiona ho asuntu ne’e, GMN lakonsege hetan konfirmasaun husi Prezidente Parlamentu Nasionál Aniceto Guterres, tanba prezidente rasik laiha nia fatin.Say

[:tl]

Foto : GMNTV

Xefi bankada CNRT, Arão Noe, promete, Koligasaun Partidaria Aliansa Mudansa ba Progresu hola pose iha tempu badak, sei troka hotu kedas kargu xefia inklui sekretariu jeral iha Parlamentu Nasional (PN).

Tuir Arão Noe, durante disolusaun Parlamentu Nasionál (PN), Prezidente Parlamentu Nasional, Aniceto Guterres, uza nia poder hodi troka no muda tun-sa’e kargu xefia inklui sekretariu jeral (Sekjer) iha PN tuir nia hakrak, no laiha koñesimentu hosi deputadu sira ne’ebé inklina iha Komisaun Permanente.

Tanba ne’e, nomeasaun kargu xefia hirak ne’e, sei troka hotu, bainhira Koligasaun Partidaria Aliansa Mudansa ba Progresu (AMP) lidera Kintu lejislatura iha Parlamentu Nasionál ba periodu 2018 to’o 2023, tanba latuir regras normais iha PN.

“Natoon ha’u promete tiha ona, se AMP mak manan, Parlamentu ne’e AMP mak dirije, kargu sira ne’e mak halo mudansa sem tuir regras legais Parlamentu nian, tuir lei LOFAP, ami sei deskonsidera hotu, ida ne’e atu hela klaru kedas ba funsionariu sira iha Parlamentu, tanba AMP nia prinsipiu mak defende konstituisaun  no lei sira. Ita Estadu direitu, ita tenke la’o tuir regras ne’ebé iha, tanba ne’e mak ami bolu atensaun kedas, prosesu sira ne’ebé mak la tuir lei, sei deskonsidera hotu, no halo fali prosesu tuir normal,” deputadu Komisaun Permanente Arão Noe ba jornalista iha PN, Tersa (22/05/2018).

Líder bankada CNRT ne’e hateten tan, desde troka sekretariu jeral Parlamentu foun iha loron 5 fulan Abril tinan ne’e, to’o agora sekretariu jeral foun ne’e rasik seidauk hasoru malu ho deputadu sira komisaun permanente nian, inklui xefi bakada sira, tanba laiha konvokasaun ruma.

“ La’os sekretariu jeral de’it, maibe iha kargu xefia sira seluk, sekretariu jeral foun de’it mós ami seidauk hasoru malu, maske sekretariu jeral dehan iha tiha ona, no nia adjuntu, no kargu xefia sira iha Parlamentu ne’e mós troka hotu ona, ami husi bankada sira ne’e, liu-liu iha opozisaun laiha koñesimentu, tanba nunka iha konvokatoriu atu reuniaun hodi deside sasan sira ne’e,”haktuir Arão Noe.

Lejislador ne’e esplika, tuir regras legais PN nian, nomeasaun kargu sekretariu jeral, tenke aprezenta no deside liu hosi reuniaun líder bankada sira.

“Tuir rejimentu tenke aprezenta no deside iha reuniaun lider bankada sira, depois líder bankada sira bele aprezenta nia kandidatu, maibe ida ne’e nunka akontese, Prezidente dehan nia iha plenus poderes nia foti de’it, depois kargu xefia sira mós prezidente deside hodi troka hotu ona, agora atu halo remulgatoriu ba kargu xefia sira ne’e mak, sei iha problema, konvoka membru konsellu administrasaun sira atu reuniaun, hodi aprova remulgatoriu ba kargu xefia sira, ami-nia membru sira husi konsellu administrasaun lamarka prezensa,  tanba ami lahatene prosesu rekrutamentu sira ne’e, kona-ba prosesu troka kargu xefia sira, tanba ne’e mak ami la marka prezensa,”hateten Arão Noe.

Tuir informasaun ne’ebé GMN hetan asesu, alende troka sekretariu jeral Parlamentu sesante, Mateus Belo ba sekretariu jeral foun, Adelino Afonso de Jesus, no adjuntu João Rui Amaral, Prezidente Parlamentu Nasionál, Aniceto Guterres mós halo mudansa ba kargu xefia ba parte protokolu, peskiza , finansa no seluk tan.

Relasiona ho asuntu ne’e, GMN lakonsege hetan konfirmasaun husi Prezidente Parlamentu Nasionál Aniceto Guterres, tanba prezidente rasik laiha nia fatin.Say

[:]


Banner

Foto

Notisia Ikus

Lere hato’o ona karta reforma ba Governu

January 18, 2022
Xefe Estadu Maior Jenerál, FALINTIL-Forsa Defez...

CNRT Husu PR Lú Olo di’ak liu halo suspensaun ba kargu

January 18, 2022
[caption id="attachment_53193" align="aligncenter"...

PM Taur husu sidadun hotu tenke kria paz durante kampaña eleitorál

January 17, 2022
Primeiru Ministru (PM) Taur Matan Ruak apela ba ...

Lú Olo Rekandidata–an ba Prezidente Repúblika

January 17, 2022
[caption id="attachment_58994" align="aligncenter"...

Eleisaun ba PR Sei Realiza iha Loron 19 Marsu

January 17, 2022
[caption id="attachment_58989" align="aligncenter"...
1 2 3 681

About

Grupo Média Nacional was founded on the 19th December, 2003 with the aim of contributing to the development of media in the newly independent Timor-Leste. In that respective year, "Jornal Nacional Semanário" weekly newspaper was launched and in 2005 the Group ... more

Phone: 3311441
Email: [email protected]
Address: Dom boaventura no 8, Bebora Dili, Timor Leste.

GMN Map

Copyright © 2021 GMN TV | All right reserved.
apartmentmap-marker