GMN TV Politika FRETILIN manan sei dezenvolve sistema edukasaun no saude ho moderno

FRETILIN manan sei dezenvolve sistema edukasaun no saude ho moderno

0 views

[:pt]

Sekertariu Jeral Partidu FRETILIN, Mari Alkatiri hateten, wainhira iha Eleisaun Antesipada  (EA) povu fo votus ba FRETILIN ukun, FRETILIN sei halo Atauro sai nabilan hanesan Zona Ekonomia Espesial Merkado Sosial Oecusse (ZEEMS) nomos dezenvolve sistema edukasaun no saude ho moderno ho kualidade. 

"FRETILIN tenki manan para dezenvolve sistema edukasaun ne'e  sai diak no modernu atu ita hotu-hotu bele fo konfiansa ba ita nia sistema.  FRETILIN tenki manan para atu dezenvolve ita nia saude atu nune'e ita bele iha kualidade saude ne'ebe diak, nune'e laos ita deit mak bele iha konfiansa maibe ema husi liur mos bele iha konfiansa ba ba ita nia sistema. FRETILIN  tenki manan  para bele iha politika de habilitasaun, uma dignu ba familia idak-idak, uma ne'ebe  de higine saniamentu ba familia idak-idak, uma ne'ebe la falta bee mos," deklara Mari Alkatiri, iha kampaña FRETILIN iha Postu Administrativu Atauro, Munisipiu Dili, Tersa-feira (01/05/2018).

Nune’e mos wainhira FRETILIN manan iha EA hodi ukun, sei buka dalan hodi rezolve problema veteranus sira nian atu bele moris ho dignu ne’ebe hetan tratamentu diak,m tanba veteranus sira nia luta mak Timor-Leste sai nasaun independenti.

"Setimu Governu, hahu ona ho aprovasaun Conselho de Veteranus, Prezidente Republika promulga ona lei ne'e, i agora hein deit para atu halo deit kongresu nasional para atu harii organizasaun ida ne'e, FRETILIN tenki manan para atu fo garantia ba sira, fo garantia ba veteranus sira atu fo moris ne'ebe dignidade,harii kondisaun ba veteranus sira para atu bele partisipa iha prosesu hotu-hotu, harii kondisoens ba veteranus sira para atu bele transmiti  valores luta da libertasaun ne'e ba sira nia oan no beoan sira,"afirma Alkatiri.

Iha komisiu ne’e sekertariu jeral FRETILIN ne’e promete sei la abandona ferik no katuas sira, no mos bolsa da mãe.

"FRETILIN tenki manan para atu haree bolsa da mãe, inan aman sira ne'ebe laiha kondisoens, inan sira ne'ebe sei moris iha kiak no mukit tenki hetan apoio husi Estado atu bele hakiak sira nia oan sira ho diak, FRETILIN tenki manan para atu hamos KKN, FRETILIN tenki manan para atu tenki loke artes marsiais sira, FRETILIN  tenki manan para atu halibar povu hotu-hotu iha bandeira ida nia okos, bandeira FRETILIN,FRETILIN tenki manan para atu hametin unidade nasional, atu hametin paz no estabilidade, lori dezenvolvimentu nasional. FRETILIN tenki manan para ita hotu bele sente, Ita laiha ona, ami, imi ho sira, ita ne'e ida deit, ita ne'e nasaun ida deit kakuluk as liu,"esplika Mari alkatiri ba militantes no simpatizantes sira.

Alkatiri haktuir, durante tinan 10 FRETILIN fo tempu ba AMP hodi hatudu sira nia kapasidade, no intrega atu dezenvolve rai ida ne'e, maibe na realidade sira ukun nunka iha dezenvolvimentu no at liu tan sira ukun para atu  halo deit korupsaun.

Iha oportunidade ne’e lideransa masimu FRETILIN ne’e ba militantes no simpatizantes hateten, nia iha hanoin atu halo nabilan Atauro hanesan Oecusse dadauk ne’e, maibe labele realiza, tanba statuto seidauk aprova.

"Ha’u mai Atauro ne'e ha’u hanoin fali tanba lolos atu hahu Oekusi atu hahu mos Atauro, iha tinan 3 ba kotuk bainhira ha’u tama Oecussi, Oecussi hanesan mos Atauro agora ne'e, agora Oecussi nabilan, ha’u lamai Atauro laos tanba ha’u nia sala.Durante tinan 10 nia laran ha’u husu ba Governu para atu halo lei ida hodi difini estatutu Atauro nian, to'o agora estatutu sidauk iha,tanba ne'e mak ha’u labele tama Atauro, ha’u labele tama iha Atauro para depois halo relatoriu ba Administrador sira,  ha’u husu deskulpa ba ita boot sira,  laos ha’u mak lakohi mai maibe tanba  lei ba estatutu Atauro mak to’o agora laiha," afirma Alkatiri.

Iha fatin hanesan Membru CCF, Rui Gomes, promete ba militante FRETILIN sira katak, sei servisu ho regoroju nune'e bele poupa osan Estado hodi bele dezenvolve rai Timor.

"Ita tenki dezenvolve setor oi-oin, ita tenki servisu ho regor ne'e katak saida, katak ita labele estraga osan arbiru,tanba mina rai ne'e aban bainrua sei maran no osan ne'e aban bainrua sei la to’o hodi fahe hanesan ba ema hotu, gasta osan kuidadu  signifika labele in toleransia ba korupsaun, ita tenki servisu ho maka’as ho dediakasaun tomak, tanba ho dedikasaun ne'e mak ita fo dignidade ba eroi sira, asuwain sira, tanba sira fo nia isin ba rai ida ne'e atu ita bele goja nune'e ita tenki dignifika," haktuir Rui Gomes.

Kampaña partidu FRETILIN ne'e hetan antosiasmu maka’as husi militante no simpatizantes partidu FRETILIN, Postu Administrativu Atauro Munisipiu Dili hetan siguransa másimu husi PNTL no F-FDTL, inklui observa husi observasaun husi orgaun eleitoral CNE, STAE nomos Observador Internasional  balun.Ola

[:id]

Sekertariu Jeral Partidu FRETILIN, Mari Alkatiri hateten, wainhira iha Eleisaun Antesipada  (EA) povu fo votus ba FRETILIN ukun, FRETILIN sei halo Atauro sai nabilan hanesan Zona Ekonomia Espesial Merkado Sosial Oecusse (ZEEMS) nomos dezenvolve sistema edukasaun no saude ho moderno ho kualidade. 

"FRETILIN tenki manan para dezenvolve sistema edukasaun ne'e  sai diak no modernu atu ita hotu-hotu bele fo konfiansa ba ita nia sistema.  FRETILIN tenki manan para atu dezenvolve ita nia saude atu nune'e ita bele iha kualidade saude ne'ebe diak, nune'e laos ita deit mak bele iha konfiansa maibe ema husi liur mos bele iha konfiansa ba ba ita nia sistema. FRETILIN  tenki manan  para bele iha politika de habilitasaun, uma dignu ba familia idak-idak, uma ne'ebe  de higine saniamentu ba familia idak-idak, uma ne'ebe la falta bee mos," deklara Mari Alkatiri, iha kampaña FRETILIN iha Postu Administrativu Atauro, Munisipiu Dili, Tersa-feira (01/05/2018).

Nune’e mos wainhira FRETILIN manan iha EA hodi ukun, sei buka dalan hodi rezolve problema veteranus sira nian atu bele moris ho dignu ne’ebe hetan tratamentu diak,m tanba veteranus sira nia luta mak Timor-Leste sai nasaun independenti.

"Setimu Governu, hahu ona ho aprovasaun Conselho de Veteranus, Prezidente Republika promulga ona lei ne'e, i agora hein deit para atu halo deit kongresu nasional para atu harii organizasaun ida ne'e, FRETILIN tenki manan para atu fo garantia ba sira, fo garantia ba veteranus sira atu fo moris ne'ebe dignidade,harii kondisaun ba veteranus sira para atu bele partisipa iha prosesu hotu-hotu, harii kondisoens ba veteranus sira para atu bele transmiti  valores luta da libertasaun ne'e ba sira nia oan no beoan sira,"afirma Alkatiri.

Iha komisiu ne’e sekertariu jeral FRETILIN ne’e promete sei la abandona ferik no katuas sira, no mos bolsa da mãe.

"FRETILIN tenki manan para atu haree bolsa da mãe, inan aman sira ne'ebe laiha kondisoens, inan sira ne'ebe sei moris iha kiak no mukit tenki hetan apoio husi Estado atu bele hakiak sira nia oan sira ho diak, FRETILIN tenki manan para atu hamos KKN, FRETILIN tenki manan para atu tenki loke artes marsiais sira, FRETILIN  tenki manan para atu halibar povu hotu-hotu iha bandeira ida nia okos, bandeira FRETILIN,FRETILIN tenki manan para atu hametin unidade nasional, atu hametin paz no estabilidade, lori dezenvolvimentu nasional. FRETILIN tenki manan para ita hotu bele sente, Ita laiha ona, ami, imi ho sira, ita ne'e ida deit, ita ne'e nasaun ida deit kakuluk as liu,"esplika Mari alkatiri ba militantes no simpatizantes sira.

Alkatiri haktuir, durante tinan 10 FRETILIN fo tempu ba AMP hodi hatudu sira nia kapasidade, no intrega atu dezenvolve rai ida ne'e, maibe na realidade sira ukun nunka iha dezenvolvimentu no at liu tan sira ukun para atu  halo deit korupsaun.

Iha oportunidade ne’e lideransa masimu FRETILIN ne’e ba militantes no simpatizantes hateten, nia iha hanoin atu halo nabilan Atauro hanesan Oecusse dadauk ne’e, maibe labele realiza, tanba statuto seidauk aprova.

"Ha’u mai Atauro ne'e ha’u hanoin fali tanba lolos atu hahu Oekusi atu hahu mos Atauro, iha tinan 3 ba kotuk bainhira ha’u tama Oecussi, Oecussi hanesan mos Atauro agora ne'e, agora Oecussi nabilan, ha’u lamai Atauro laos tanba ha’u nia sala.Durante tinan 10 nia laran ha’u husu ba Governu para atu halo lei ida hodi difini estatutu Atauro nian, to'o agora estatutu sidauk iha,tanba ne'e mak ha’u labele tama Atauro, ha’u labele tama iha Atauro para depois halo relatoriu ba Administrador sira,  ha’u husu deskulpa ba ita boot sira,  laos ha’u mak lakohi mai maibe tanba  lei ba estatutu Atauro mak to’o agora laiha," afirma Alkatiri.

Iha fatin hanesan Membru CCF, Rui Gomes, promete ba militante FRETILIN sira katak, sei servisu ho regoroju nune'e bele poupa osan Estado hodi bele dezenvolve rai Timor.

"Ita tenki dezenvolve setor oi-oin, ita tenki servisu ho regor ne'e katak saida, katak ita labele estraga osan arbiru,tanba mina rai ne'e aban bainrua sei maran no osan ne'e aban bainrua sei la to’o hodi fahe hanesan ba ema hotu, gasta osan kuidadu  signifika labele in toleransia ba korupsaun, ita tenki servisu ho maka’as ho dediakasaun tomak, tanba ho dedikasaun ne'e mak ita fo dignidade ba eroi sira, asuwain sira, tanba sira fo nia isin ba rai ida ne'e atu ita bele goja nune'e ita tenki dignifika," haktuir Rui Gomes.

Kampaña partidu FRETILIN ne'e hetan antosiasmu maka’as husi militante no simpatizantes partidu FRETILIN, Postu Administrativu Atauro Munisipiu Dili hetan siguransa másimu husi PNTL no F-FDTL, inklui observa husi observasaun husi orgaun eleitoral CNE, STAE nomos Observador Internasional  balun.Ola

[:en]

Sekertariu Jeral Partidu FRETILIN, Mari Alkatiri hateten, wainhira iha Eleisaun Antesipada  (EA) povu fo votus ba FRETILIN ukun, FRETILIN sei halo Atauro sai nabilan hanesan Zona Ekonomia Espesial Merkado Sosial Oecusse (ZEEMS) nomos dezenvolve sistema edukasaun no saude ho moderno ho kualidade. 

"FRETILIN tenki manan para dezenvolve sistema edukasaun ne'e  sai diak no modernu atu ita hotu-hotu bele fo konfiansa ba ita nia sistema.  FRETILIN tenki manan para atu dezenvolve ita nia saude atu nune'e ita bele iha kualidade saude ne'ebe diak, nune'e laos ita deit mak bele iha konfiansa maibe ema husi liur mos bele iha konfiansa ba ba ita nia sistema. FRETILIN  tenki manan  para bele iha politika de habilitasaun, uma dignu ba familia idak-idak, uma ne'ebe  de higine saniamentu ba familia idak-idak, uma ne'ebe la falta bee mos," deklara Mari Alkatiri, iha kampaña FRETILIN iha Postu Administrativu Atauro, Munisipiu Dili, Tersa-feira (01/05/2018).

Nune’e mos wainhira FRETILIN manan iha EA hodi ukun, sei buka dalan hodi rezolve problema veteranus sira nian atu bele moris ho dignu ne’ebe hetan tratamentu diak,m tanba veteranus sira nia luta mak Timor-Leste sai nasaun independenti.

"Setimu Governu, hahu ona ho aprovasaun Conselho de Veteranus, Prezidente Republika promulga ona lei ne'e, i agora hein deit para atu halo deit kongresu nasional para atu harii organizasaun ida ne'e, FRETILIN tenki manan para atu fo garantia ba sira, fo garantia ba veteranus sira atu fo moris ne'ebe dignidade,harii kondisaun ba veteranus sira para atu bele partisipa iha prosesu hotu-hotu, harii kondisoens ba veteranus sira para atu bele transmiti  valores luta da libertasaun ne'e ba sira nia oan no beoan sira,"afirma Alkatiri.

Iha komisiu ne’e sekertariu jeral FRETILIN ne’e promete sei la abandona ferik no katuas sira, no mos bolsa da mãe.

"FRETILIN tenki manan para atu haree bolsa da mãe, inan aman sira ne'ebe laiha kondisoens, inan sira ne'ebe sei moris iha kiak no mukit tenki hetan apoio husi Estado atu bele hakiak sira nia oan sira ho diak, FRETILIN tenki manan para atu hamos KKN, FRETILIN tenki manan para atu tenki loke artes marsiais sira, FRETILIN  tenki manan para atu halibar povu hotu-hotu iha bandeira ida nia okos, bandeira FRETILIN,FRETILIN tenki manan para atu hametin unidade nasional, atu hametin paz no estabilidade, lori dezenvolvimentu nasional. FRETILIN tenki manan para ita hotu bele sente, Ita laiha ona, ami, imi ho sira, ita ne'e ida deit, ita ne'e nasaun ida deit kakuluk as liu,"esplika Mari alkatiri ba militantes no simpatizantes sira.

Alkatiri haktuir, durante tinan 10 FRETILIN fo tempu ba AMP hodi hatudu sira nia kapasidade, no intrega atu dezenvolve rai ida ne'e, maibe na realidade sira ukun nunka iha dezenvolvimentu no at liu tan sira ukun para atu  halo deit korupsaun.

Iha oportunidade ne’e lideransa masimu FRETILIN ne’e ba militantes no simpatizantes hateten, nia iha hanoin atu halo nabilan Atauro hanesan Oecusse dadauk ne’e, maibe labele realiza, tanba statuto seidauk aprova.

"Ha’u mai Atauro ne'e ha’u hanoin fali tanba lolos atu hahu Oekusi atu hahu mos Atauro, iha tinan 3 ba kotuk bainhira ha’u tama Oecussi, Oecussi hanesan mos Atauro agora ne'e, agora Oecussi nabilan, ha’u lamai Atauro laos tanba ha’u nia sala.Durante tinan 10 nia laran ha’u husu ba Governu para atu halo lei ida hodi difini estatutu Atauro nian, to'o agora estatutu sidauk iha,tanba ne'e mak ha’u labele tama Atauro, ha’u labele tama iha Atauro para depois halo relatoriu ba Administrador sira,  ha’u husu deskulpa ba ita boot sira,  laos ha’u mak lakohi mai maibe tanba  lei ba estatutu Atauro mak to’o agora laiha," afirma Alkatiri.

Iha fatin hanesan Membru CCF, Rui Gomes, promete ba militante FRETILIN sira katak, sei servisu ho regoroju nune'e bele poupa osan Estado hodi bele dezenvolve rai Timor.

"Ita tenki dezenvolve setor oi-oin, ita tenki servisu ho regor ne'e katak saida, katak ita labele estraga osan arbiru,tanba mina rai ne'e aban bainrua sei maran no osan ne'e aban bainrua sei la to’o hodi fahe hanesan ba ema hotu, gasta osan kuidadu  signifika labele in toleransia ba korupsaun, ita tenki servisu ho maka’as ho dediakasaun tomak, tanba ho dedikasaun ne'e mak ita fo dignidade ba eroi sira, asuwain sira, tanba sira fo nia isin ba rai ida ne'e atu ita bele goja nune'e ita tenki dignifika," haktuir Rui Gomes.

Kampaña partidu FRETILIN ne'e hetan antosiasmu maka’as husi militante no simpatizantes partidu FRETILIN, Postu Administrativu Atauro Munisipiu Dili hetan siguransa másimu husi PNTL no F-FDTL, inklui observa husi observasaun husi orgaun eleitoral CNE, STAE nomos Observador Internasional  balun.Ola

[:tl]

Sekertariu Jeral Partidu FRETILIN, Mari Alkatiri hateten, wainhira iha Eleisaun Antesipada  (EA) povu fo votus ba FRETILIN ukun, FRETILIN sei halo Atauro sai nabilan hanesan Zona Ekonomia Espesial Merkado Sosial Oecusse (ZEEMS) nomos dezenvolve sistema edukasaun no saude ho moderno ho kualidade. 

"FRETILIN tenki manan para dezenvolve sistema edukasaun ne'e  sai diak no modernu atu ita hotu-hotu bele fo konfiansa ba ita nia sistema.  FRETILIN tenki manan para atu dezenvolve ita nia saude atu nune'e ita bele iha kualidade saude ne'ebe diak, nune'e laos ita deit mak bele iha konfiansa maibe ema husi liur mos bele iha konfiansa ba ba ita nia sistema. FRETILIN  tenki manan  para bele iha politika de habilitasaun, uma dignu ba familia idak-idak, uma ne'ebe  de higine saniamentu ba familia idak-idak, uma ne'ebe la falta bee mos," deklara Mari Alkatiri, iha kampaña FRETILIN iha Postu Administrativu Atauro, Munisipiu Dili, Tersa-feira (01/05/2018).

Nune’e mos wainhira FRETILIN manan iha EA hodi ukun, sei buka dalan hodi rezolve problema veteranus sira nian atu bele moris ho dignu ne’ebe hetan tratamentu diak,m tanba veteranus sira nia luta mak Timor-Leste sai nasaun independenti.

"Setimu Governu, hahu ona ho aprovasaun Conselho de Veteranus, Prezidente Republika promulga ona lei ne'e, i agora hein deit para atu halo deit kongresu nasional para atu harii organizasaun ida ne'e, FRETILIN tenki manan para atu fo garantia ba sira, fo garantia ba veteranus sira atu fo moris ne'ebe dignidade,harii kondisaun ba veteranus sira para atu bele partisipa iha prosesu hotu-hotu, harii kondisoens ba veteranus sira para atu bele transmiti  valores luta da libertasaun ne'e ba sira nia oan no beoan sira,"afirma Alkatiri.

Iha komisiu ne’e sekertariu jeral FRETILIN ne’e promete sei la abandona ferik no katuas sira, no mos bolsa da mãe.

"FRETILIN tenki manan para atu haree bolsa da mãe, inan aman sira ne'ebe laiha kondisoens, inan sira ne'ebe sei moris iha kiak no mukit tenki hetan apoio husi Estado atu bele hakiak sira nia oan sira ho diak, FRETILIN tenki manan para atu hamos KKN, FRETILIN tenki manan para atu tenki loke artes marsiais sira, FRETILIN  tenki manan para atu halibar povu hotu-hotu iha bandeira ida nia okos, bandeira FRETILIN,FRETILIN tenki manan para atu hametin unidade nasional, atu hametin paz no estabilidade, lori dezenvolvimentu nasional. FRETILIN tenki manan para ita hotu bele sente, Ita laiha ona, ami, imi ho sira, ita ne'e ida deit, ita ne'e nasaun ida deit kakuluk as liu,"esplika Mari alkatiri ba militantes no simpatizantes sira.

Alkatiri haktuir, durante tinan 10 FRETILIN fo tempu ba AMP hodi hatudu sira nia kapasidade, no intrega atu dezenvolve rai ida ne'e, maibe na realidade sira ukun nunka iha dezenvolvimentu no at liu tan sira ukun para atu  halo deit korupsaun.

Iha oportunidade ne’e lideransa masimu FRETILIN ne’e ba militantes no simpatizantes hateten, nia iha hanoin atu halo nabilan Atauro hanesan Oecusse dadauk ne’e, maibe labele realiza, tanba statuto seidauk aprova.

"Ha’u mai Atauro ne'e ha’u hanoin fali tanba lolos atu hahu Oekusi atu hahu mos Atauro, iha tinan 3 ba kotuk bainhira ha’u tama Oecussi, Oecussi hanesan mos Atauro agora ne'e, agora Oecussi nabilan, ha’u lamai Atauro laos tanba ha’u nia sala.Durante tinan 10 nia laran ha’u husu ba Governu para atu halo lei ida hodi difini estatutu Atauro nian, to'o agora estatutu sidauk iha,tanba ne'e mak ha’u labele tama Atauro, ha’u labele tama iha Atauro para depois halo relatoriu ba Administrador sira,  ha’u husu deskulpa ba ita boot sira,  laos ha’u mak lakohi mai maibe tanba  lei ba estatutu Atauro mak to’o agora laiha," afirma Alkatiri.

Iha fatin hanesan Membru CCF, Rui Gomes, promete ba militante FRETILIN sira katak, sei servisu ho regoroju nune'e bele poupa osan Estado hodi bele dezenvolve rai Timor.

"Ita tenki dezenvolve setor oi-oin, ita tenki servisu ho regor ne'e katak saida, katak ita labele estraga osan arbiru,tanba mina rai ne'e aban bainrua sei maran no osan ne'e aban bainrua sei la to’o hodi fahe hanesan ba ema hotu, gasta osan kuidadu  signifika labele in toleransia ba korupsaun, ita tenki servisu ho maka’as ho dediakasaun tomak, tanba ho dedikasaun ne'e mak ita fo dignidade ba eroi sira, asuwain sira, tanba sira fo nia isin ba rai ida ne'e atu ita bele goja nune'e ita tenki dignifika," haktuir Rui Gomes.

Kampaña partidu FRETILIN ne'e hetan antosiasmu maka’as husi militante no simpatizantes partidu FRETILIN, Postu Administrativu Atauro Munisipiu Dili hetan siguransa másimu husi PNTL no F-FDTL, inklui observa husi observasaun husi orgaun eleitoral CNE, STAE nomos Observador Internasional  balun.Ola

 [:]


Banner

Foto

Notisia Ikus

Armanda Berta deklara kandidata-an ba PR, promete kumpre deit K-RDTL

January 21, 2022
Prezidente Partidu Kmanek Haburas Unidade Nasion...

Laiha konbustível ba kareta funeráriu, PN kritika MSSI halo servisu la hatene

January 21, 2022
Parlamentu Nasionál (PN), kestiona maka’as ka...

Governu adia dikusaun ba pedidu reforma Lere Anan Timur

January 20, 2022
Reuniaun Konsellu Ministru (KM) iha Palásiu Gov...

La atende kontaktu deputadu nian, PPN “hirus” MOP Salvador

January 20, 2022
[caption id="attachment_59069" align="aligncenter"...

CNE seidauk simu lista kandidatura PR

January 19, 2022
[caption id="attachment_59064" align="aligncenter"...
1 2 3 683

About

Grupo Média Nacional was founded on the 19th December, 2003 with the aim of contributing to the development of media in the newly independent Timor-Leste. In that respective year, "Jornal Nacional Semanário" weekly newspaper was launched and in 2005 the Group ... more

Phone: 3311441
Email: [email protected]
Address: Dom boaventura no 8, Bebora Dili, Timor Leste.

GMN Map

Copyright © 2021 GMN TV | All right reserved.
apartmentmap-marker