GMN TV Politika Taur-Xanana konsidera, Alkatiri ‘la mampu’ ukun Timor Leste

Taur-Xanana konsidera, Alkatiri ‘la mampu’ ukun Timor Leste

0 views

[:pt]

Porta Voz Aliansa Mudansa ba Progresu (AMP), Taur Matan Ruak, hatete, Sekretariu Jeral partidu FRETILIN, Mari Alkatiri, hanesan lider ida ne’ebé laiha kapasidade atu ukun povu Timor-Leste (TL), tamba la hatudu ezemplu diak ba povu no nasaun ida ne’e atu banati tuir.

Taur dehan, Mari Alkatiri la hatudu ezemplu diak ba povu no nasaun ne’e tamba durante FRETILIN kuandu governa rai ida ne’e nunka dura to’o tinan lima, sempre hetan falha iha dalan klaran. Tamba ne’e, Taur husu ba povu tomak atu lalikan lakontempu tan atu ba vota ba FRETILIN, ne’ebé nia lider laiha kapasidade atu ukun.

“Mari Alkatiri lider ida ne’ebé la mampu ukun, la fo ezemplu ba sidadaun sira. Lider diak, nia sidadaun diak, lider aat, nia sidadaun mos sai aat. Lori Xanana mak ohin Timor hetan ukun an. Tamba ne’e vota ba AMP hodi hadia nasaun ne’e ba oin. AMP hakarak hadia estrada diak liu tan, saúde, edukasaun, infraestrutura baziku no seluk tan ba povu no nasaun ida ne’e,”dehan Taur Matan Ruak iha kampaña eleitoral AMP nian ho tipu komisiu iha Postu Administrativu Baucau Vila, Munisípiu Baucau, Domingo (6/5/18).

Prezidente AMP, Kay Rala Xanana Gusmão, afirma katak, eleisaun antesipada ne’e hanesan referendu segundu, katak, vota ba FRETILIN sei hakiak ditadura no vota ba AMP mak sei hadia no valorize Estadu ne’e sai demokratiku liu tan. Tamba ne’e Xanana konsidera Mari Alkatiri laiha hanoin diak atu lori nasaun ne’e ba oin.

“Tamba sa mak dehan hamutuk hametin nasaun. Nasaun forma husi povu, povu mak ita hotu. Koalia kona ba Estadu, Estau nia airin haat. Maibe agora nia airin aat tia ona, vota ba AMP hodi hadia sasan sira ne’e, se imi vota FRETILIN sei ditadura,”dehan Xanana ba militantes no simpatizantes AMP nian no hetan basa liman maka’as.

Xanana mos dehan, partidu FRETILIN aplika politika ida sosa povu ho osan ne’e la merese, partidu FRETILIN ba ameasa, tuda ema tun-sae, estraga partidu seluk, ne’e la merese ukun povu no rai ida ne’e.

“Ita alin ida naran iskeru iha 2006 FRETILIN husu ba sira atu sunu Alfandega, Hotel Timor, sira ba sunu duni Alfándega,”dehan Xanana.

Nune’e Xanana apela ba militantes no simpatizantes AMP atu mantein nafatin hahalok ida kalma hodi respeita partidu sira seluk hanesan agora dadauk. Ida ne’e, tuir Xanana, tamba militantes AMP mesak ema edukadu.

“Militanes AMP sidadaun ida ne’ebé edukadu, Timor oan ne’ebé matenek, ne duni respeita sira. Se sira la respeita ita, ita konhese ona sira,”dehan tan Xanana.

Xanana mos la gosta hodi kondena attitude lider FRETILIN nian ne’ebé ho polítika la’o iha Rejiaun Espesial Administrativa Espesial Ambeno, katak, atu dasa rai deit mos tenki iha kartaun FRETILIN.

“Iha oecuse atu dasa rai tenki tama FRETILIN, atu hetan  dolar 3 tenki iha kartaun FRETILIN mak ba servisu, partidu hanesan ne’e la merese ukun ita nia rai. Sira husu kartaun eleitoral, tamba ne’e partidu sira halo manipulasaun tun-sa’e ba bosok povu la merese atu fo fiar ba sira. Kuidadu Polísia sira, sira sei sogok imi ho osan, ne kuidadu.  Partidu fretilin la merese ukun rai ida ne tamba hatudu hahalok ladiak ba rai ida ne’e. partidu labele intimida, partidu tenki eduka sidadaun. Partidu ne’ebé hakarak fahe, estraga, ida ne la merese ba ukun,”dehan Xanana tan.

Xanana mos kontenti tamba militantes ho simpatizantes barak teb-tebes hanesan tsunami sa’e iha Buacau. “Ha’u haree tsunami sa’e Caucau, ha’u kontenti,”afirma Xanana.

Iha kampaña eleitoral ne’e, lider rezistensia no juventude sira ne’ebé apoia ba AMP husu ba povu tomak no Buacau oan sira atu lalikan ona vota ba FRETILIN, maibe diak liu vota ba AMP hodi hametin nasaun, ukun to’o remata no lori kadoras mai Timor-Leste.ias

[:id]

Porta Voz Aliansa Mudansa ba Progresu (AMP), Taur Matan Ruak, hatete, Sekretariu Jeral partidu FRETILIN, Mari Alkatiri, hanesan lider ida ne’ebé laiha kapasidade atu ukun povu Timor-Leste (TL), tamba la hatudu ezemplu diak ba povu no nasaun ida ne’e atu banati tuir.

Taur dehan, Mari Alkatiri la hatudu ezemplu diak ba povu no nasaun ne’e tamba durante FRETILIN kuandu governa rai ida ne’e nunka dura to’o tinan lima, sempre hetan falha iha dalan klaran. Tamba ne’e, Taur husu ba povu tomak atu lalikan lakontempu tan atu ba vota ba FRETILIN, ne’ebé nia lider laiha kapasidade atu ukun.

“Mari Alkatiri lider ida ne’ebé la mampu ukun, la fo ezemplu ba sidadaun sira. Lider diak, nia sidadaun diak, lider aat, nia sidadaun mos sai aat. Lori Xanana mak ohin Timor hetan ukun an. Tamba ne’e vota ba AMP hodi hadia nasaun ne’e ba oin. AMP hakarak hadia estrada diak liu tan, saúde, edukasaun, infraestrutura baziku no seluk tan ba povu no nasaun ida ne’e,”dehan Taur Matan Ruak iha kampaña eleitoral AMP nian ho tipu komisiu iha Postu Administrativu Baucau Vila, Munisípiu Baucau, Domingo (6/5/18).

Prezidente AMP, Kay Rala Xanana Gusmão, afirma katak, eleisaun antesipada ne’e hanesan referendu segundu, katak, vota ba FRETILIN sei hakiak ditadura no vota ba AMP mak sei hadia no valorize Estadu ne’e sai demokratiku liu tan. Tamba ne’e Xanana konsidera Mari Alkatiri laiha hanoin diak atu lori nasaun ne’e ba oin.

“Tamba sa mak dehan hamutuk hametin nasaun. Nasaun forma husi povu, povu mak ita hotu. Koalia kona ba Estadu, Estau nia airin haat. Maibe agora nia airin aat tia ona, vota ba AMP hodi hadia sasan sira ne’e, se imi vota FRETILIN sei ditadura,”dehan Xanana ba militantes no simpatizantes AMP nian no hetan basa liman maka’as.

Xanana mos dehan, partidu FRETILIN aplika politika ida sosa povu ho osan ne’e la merese, partidu FRETILIN ba ameasa, tuda ema tun-sae, estraga partidu seluk, ne’e la merese ukun povu no rai ida ne’e.

“Ita alin ida naran iskeru iha 2006 FRETILIN husu ba sira atu sunu Alfandega, Hotel Timor, sira ba sunu duni Alfándega,”dehan Xanana.

Nune’e Xanana apela ba militantes no simpatizantes AMP atu mantein nafatin hahalok ida kalma hodi respeita partidu sira seluk hanesan agora dadauk. Ida ne’e, tuir Xanana, tamba militantes AMP mesak ema edukadu.

“Militanes AMP sidadaun ida ne’ebé edukadu, Timor oan ne’ebé matenek, ne duni respeita sira. Se sira la respeita ita, ita konhese ona sira,”dehan tan Xanana.

Xanana mos la gosta hodi kondena attitude lider FRETILIN nian ne’ebé ho polítika la’o iha Rejiaun Espesial Administrativa Espesial Ambeno, katak, atu dasa rai deit mos tenki iha kartaun FRETILIN.

“Iha oecuse atu dasa rai tenki tama FRETILIN, atu hetan  dolar 3 tenki iha kartaun FRETILIN mak ba servisu, partidu hanesan ne’e la merese ukun ita nia rai. Sira husu kartaun eleitoral, tamba ne’e partidu sira halo manipulasaun tun-sa’e ba bosok povu la merese atu fo fiar ba sira. Kuidadu Polísia sira, sira sei sogok imi ho osan, ne kuidadu.  Partidu fretilin la merese ukun rai ida ne tamba hatudu hahalok ladiak ba rai ida ne’e. partidu labele intimida, partidu tenki eduka sidadaun. Partidu ne’ebé hakarak fahe, estraga, ida ne la merese ba ukun,”dehan Xanana tan.

Xanana mos kontenti tamba militantes ho simpatizantes barak teb-tebes hanesan tsunami sa’e iha Buacau. “Ha’u haree tsunami sa’e Caucau, ha’u kontenti,”afirma Xanana.

Iha kampaña eleitoral ne’e, lider rezistensia no juventude sira ne’ebé apoia ba AMP husu ba povu tomak no Buacau oan sira atu lalikan ona vota ba FRETILIN, maibe diak liu vota ba AMP hodi hametin nasaun, ukun to’o remata no lori kadoras mai Timor-Leste.ias

[:en]

Porta Voz Aliansa Mudansa ba Progresu (AMP), Taur Matan Ruak, hatete, Sekretariu Jeral partidu FRETILIN, Mari Alkatiri, hanesan lider ida ne’ebé laiha kapasidade atu ukun povu Timor-Leste (TL), tamba la hatudu ezemplu diak ba povu no nasaun ida ne’e atu banati tuir.

Taur dehan, Mari Alkatiri la hatudu ezemplu diak ba povu no nasaun ne’e tamba durante FRETILIN kuandu governa rai ida ne’e nunka dura to’o tinan lima, sempre hetan falha iha dalan klaran. Tamba ne’e, Taur husu ba povu tomak atu lalikan lakontempu tan atu ba vota ba FRETILIN, ne’ebé nia lider laiha kapasidade atu ukun.

“Mari Alkatiri lider ida ne’ebé la mampu ukun, la fo ezemplu ba sidadaun sira. Lider diak, nia sidadaun diak, lider aat, nia sidadaun mos sai aat. Lori Xanana mak ohin Timor hetan ukun an. Tamba ne’e vota ba AMP hodi hadia nasaun ne’e ba oin. AMP hakarak hadia estrada diak liu tan, saúde, edukasaun, infraestrutura baziku no seluk tan ba povu no nasaun ida ne’e,”dehan Taur Matan Ruak iha kampaña eleitoral AMP nian ho tipu komisiu iha Postu Administrativu Baucau Vila, Munisípiu Baucau, Domingo (6/5/18).

Prezidente AMP, Kay Rala Xanana Gusmão, afirma katak, eleisaun antesipada ne’e hanesan referendu segundu, katak, vota ba FRETILIN sei hakiak ditadura no vota ba AMP mak sei hadia no valorize Estadu ne’e sai demokratiku liu tan. Tamba ne’e Xanana konsidera Mari Alkatiri laiha hanoin diak atu lori nasaun ne’e ba oin.

“Tamba sa mak dehan hamutuk hametin nasaun. Nasaun forma husi povu, povu mak ita hotu. Koalia kona ba Estadu, Estau nia airin haat. Maibe agora nia airin aat tia ona, vota ba AMP hodi hadia sasan sira ne’e, se imi vota FRETILIN sei ditadura,”dehan Xanana ba militantes no simpatizantes AMP nian no hetan basa liman maka’as.

Xanana mos dehan, partidu FRETILIN aplika politika ida sosa povu ho osan ne’e la merese, partidu FRETILIN ba ameasa, tuda ema tun-sae, estraga partidu seluk, ne’e la merese ukun povu no rai ida ne’e.

“Ita alin ida naran iskeru iha 2006 FRETILIN husu ba sira atu sunu Alfandega, Hotel Timor, sira ba sunu duni Alfándega,”dehan Xanana.

Nune’e Xanana apela ba militantes no simpatizantes AMP atu mantein nafatin hahalok ida kalma hodi respeita partidu sira seluk hanesan agora dadauk. Ida ne’e, tuir Xanana, tamba militantes AMP mesak ema edukadu.

“Militanes AMP sidadaun ida ne’ebé edukadu, Timor oan ne’ebé matenek, ne duni respeita sira. Se sira la respeita ita, ita konhese ona sira,”dehan tan Xanana.

Xanana mos la gosta hodi kondena attitude lider FRETILIN nian ne’ebé ho polítika la’o iha Rejiaun Espesial Administrativa Espesial Ambeno, katak, atu dasa rai deit mos tenki iha kartaun FRETILIN.

“Iha oecuse atu dasa rai tenki tama FRETILIN, atu hetan  dolar 3 tenki iha kartaun FRETILIN mak ba servisu, partidu hanesan ne’e la merese ukun ita nia rai. Sira husu kartaun eleitoral, tamba ne’e partidu sira halo manipulasaun tun-sa’e ba bosok povu la merese atu fo fiar ba sira. Kuidadu Polísia sira, sira sei sogok imi ho osan, ne kuidadu.  Partidu fretilin la merese ukun rai ida ne tamba hatudu hahalok ladiak ba rai ida ne’e. partidu labele intimida, partidu tenki eduka sidadaun. Partidu ne’ebé hakarak fahe, estraga, ida ne la merese ba ukun,”dehan Xanana tan.

Xanana mos kontenti tamba militantes ho simpatizantes barak teb-tebes hanesan tsunami sa’e iha Buacau. “Ha’u haree tsunami sa’e Caucau, ha’u kontenti,”afirma Xanana.

Iha kampaña eleitoral ne’e, lider rezistensia no juventude sira ne’ebé apoia ba AMP husu ba povu tomak no Buacau oan sira atu lalikan ona vota ba FRETILIN, maibe diak liu vota ba AMP hodi hametin nasaun, ukun to’o remata no lori kadoras mai Timor-Leste.ias

[:tl]

Porta Voz Aliansa Mudansa ba Progresu (AMP), Taur Matan Ruak, hatete, Sekretariu Jeral partidu FRETILIN, Mari Alkatiri, hanesan lider ida ne’ebé laiha kapasidade atu ukun povu Timor-Leste (TL), tamba la hatudu ezemplu diak ba povu no nasaun ida ne’e atu banati tuir.

Taur dehan, Mari Alkatiri la hatudu ezemplu diak ba povu no nasaun ne’e tamba durante FRETILIN kuandu governa rai ida ne’e nunka dura to’o tinan lima, sempre hetan falha iha dalan klaran. Tamba ne’e, Taur husu ba povu tomak atu lalikan lakontempu tan atu ba vota ba FRETILIN, ne’ebé nia lider laiha kapasidade atu ukun.

“Mari Alkatiri lider ida ne’ebé la mampu ukun, la fo ezemplu ba sidadaun sira. Lider diak, nia sidadaun diak, lider aat, nia sidadaun mos sai aat. Lori Xanana mak ohin Timor hetan ukun an. Tamba ne’e vota ba AMP hodi hadia nasaun ne’e ba oin. AMP hakarak hadia estrada diak liu tan, saúde, edukasaun, infraestrutura baziku no seluk tan ba povu no nasaun ida ne’e,”dehan Taur Matan Ruak iha kampaña eleitoral AMP nian ho tipu komisiu iha Postu Administrativu Baucau Vila, Munisípiu Baucau, Domingo (6/5/18).

Prezidente AMP, Kay Rala Xanana Gusmão, afirma katak, eleisaun antesipada ne’e hanesan referendu segundu, katak, vota ba FRETILIN sei hakiak ditadura no vota ba AMP mak sei hadia no valorize Estadu ne’e sai demokratiku liu tan. Tamba ne’e Xanana konsidera Mari Alkatiri laiha hanoin diak atu lori nasaun ne’e ba oin.

“Tamba sa mak dehan hamutuk hametin nasaun. Nasaun forma husi povu, povu mak ita hotu. Koalia kona ba Estadu, Estau nia airin haat. Maibe agora nia airin aat tia ona, vota ba AMP hodi hadia sasan sira ne’e, se imi vota FRETILIN sei ditadura,”dehan Xanana ba militantes no simpatizantes AMP nian no hetan basa liman maka’as.

Xanana mos dehan, partidu FRETILIN aplika politika ida sosa povu ho osan ne’e la merese, partidu FRETILIN ba ameasa, tuda ema tun-sae, estraga partidu seluk, ne’e la merese ukun povu no rai ida ne’e.

“Ita alin ida naran iskeru iha 2006 FRETILIN husu ba sira atu sunu Alfandega, Hotel Timor, sira ba sunu duni Alfándega,”dehan Xanana.

Nune’e Xanana apela ba militantes no simpatizantes AMP atu mantein nafatin hahalok ida kalma hodi respeita partidu sira seluk hanesan agora dadauk. Ida ne’e, tuir Xanana, tamba militantes AMP mesak ema edukadu.

“Militanes AMP sidadaun ida ne’ebé edukadu, Timor oan ne’ebé matenek, ne duni respeita sira. Se sira la respeita ita, ita konhese ona sira,”dehan tan Xanana.

Xanana mos la gosta hodi kondena attitude lider FRETILIN nian ne’ebé ho polítika la’o iha Rejiaun Espesial Administrativa Espesial Ambeno, katak, atu dasa rai deit mos tenki iha kartaun FRETILIN.

“Iha oecuse atu dasa rai tenki tama FRETILIN, atu hetan  dolar 3 tenki iha kartaun FRETILIN mak ba servisu, partidu hanesan ne’e la merese ukun ita nia rai. Sira husu kartaun eleitoral, tamba ne’e partidu sira halo manipulasaun tun-sa’e ba bosok povu la merese atu fo fiar ba sira. Kuidadu Polísia sira, sira sei sogok imi ho osan, ne kuidadu.  Partidu fretilin la merese ukun rai ida ne tamba hatudu hahalok ladiak ba rai ida ne’e. partidu labele intimida, partidu tenki eduka sidadaun. Partidu ne’ebé hakarak fahe, estraga, ida ne la merese ba ukun,”dehan Xanana tan.

Xanana mos kontenti tamba militantes ho simpatizantes barak teb-tebes hanesan tsunami sa’e iha Buacau. “Ha’u haree tsunami sa’e Caucau, ha’u kontenti,”afirma Xanana.

Iha kampaña eleitoral ne’e, lider rezistensia no juventude sira ne’ebé apoia ba AMP husu ba povu tomak no Buacau oan sira atu lalikan ona vota ba FRETILIN, maibe diak liu vota ba AMP hodi hametin nasaun, ukun to’o remata no lori kadoras mai Timor-Leste.ias

[:]


Banner

Foto

Notisia Ikus

PN pede às autoridades sanitárias que inspecionam carne vendida nas bermas das estradas

July 1, 2022
O deputado da bancada da Frente Revolucionário ...

Inflasaun Global halo TL lakon retornu investimentu FP biliaun USD 1.6

July 1, 2022
Ministru Finansan, Rui Agusto Gomes hateten, dur...

Xanana husu nasaun hotu atu proteje Oceano ho baze iha siénsia no inovasaun

June 30, 2022
Líder Nasionál Kay Rala Xanana Gusmão, husu b...

SEFOPE sei hamenus númeru dezempregu iha rai-laran

June 29, 2022
Sekretaria Estadu Formasaun Profísional no Empr...

AJAR apresia TR deside Projetu-Lei Responsabilidade PR inkonstitusionál

June 29, 2022
Diretór ezekutivu Asia Justice And Right (AJAR)...
1 2 3 742

About

Grupo Média Nacional was founded on the 19th December, 2003 with the aim of contributing to the development of media in the newly independent Timor-Leste. In that respective year, "Jornal Nacional Semanário" weekly newspaper was launched and in 2005 the Group ... more

Phone: 3311441
Email: [email protected]
Address: Dom boaventura no 8, Bebora Dili, Timor Leste.

GMN Map

Copyright © 2021 GMN TV | All right reserved.
apartmentmap-marker