GMN TV Politika Faustino Cardoso disponível asume kargu Ministru Administrasaun Estatal

Faustino Cardoso disponível asume kargu Ministru Administrasaun Estatal

0 views

[:pt]

Prezidente Komissaun Funsaun Públika, Faustino Cardoso, Segunda (4/5/2020) hasoru malu ho Primeiru Ministru, Taur Matan Ruak hodi koalia kona-ba nia mandatu.  Hafoin enkontru, Faustino Cardoso, hateten nia parte disponível atu assume kargu Ministru Administrasaun Estatal ne’ebé oras ne’e mamuk hela.

“Se naran ba iha ne’eba signfika hetan aseitasaun mos husi ema ida ne’ebe mak naran mosu iha ne’eba .Los naran hau nian tamba iha ne’eba, maiba agora husik ba iha sua exelensia Presidente Repúblika nia kompetensia hodi ikus mai halo nomeasaun, koalia mos konaba karik iha nomeasaun, signifika hanoin oinsa atu labele husik mamuk lideransa iha komissaun  Funsaun Públika. Ne’ebe kestaun rua, ida lideransa hodi antesipa evolusaun ne’ebe ohin imi temi, rua koalia konaba transisaun de mandatu husi mandatu ida tuan  ba iha mandatu foun”, hatete.

Iha enkontru ne’e koalia konaba mundansa kargu komissáriu sira iha Komisaun Funsaun Públika bainhira sira nia mandatu hotu iha loron 29 fulan ne’e. Alénde ne’e koalia mós konaba antesipasaun ba evolusan polítika ne’ebe mak mosu iha oitavu Governu nia laran.

Konaba kargo Presidente Komissaun Funsaun Públika ne’ebe sei mamuk bainhira nia mandato hotu ka  husik hela kargo refere ba assume knaar nu’udar membro Governo, Faustino hatete nia parte haruka ona karta ba Governo no Parlamento Nasional no kabe ba orgaun soberano rua ne’e mak sei deside kontinuidade Komissaun Funsaun Públika.

“Sua exelensia bolu hau mai atu oinsa mak hare konaba kontinuasaun lideransa iha Komissaun Funsaun Públika no ao mesmo tempo koalia mos konaba mandatu foun tuir mai. Tamba komissaun funsaun públika ne’e nia mandatu sei remata iha 29 maio no ohin ne’e loron haat signifika sei hela loron 26 no komissaun haruka ona karta mai sua exelensia Primeiro-Ministro no mos haruka ona ba Parlamento Nasional atu bele hanoin ona mandatu tuir mai tamba husi nain komissáriu nain lima ne’ebe iha tolu mai husi Governo rua mai husi Parlamento Nasional. No agora hanoin ona oinsa maka labele husik mamuk katak mandatu ida ne’e remata tenki iha ona mandatu foun. Tamba ne’e maka ohin Primeiro-Ministro ohin bolu hau mai hare oinsa labele iha vagun wainhira mandatu ida ba mandatu seluk”, hateten.

Entretantu iha tempu badak Primeiru-Ministru, Taur Matan Ruak, sei haruka lista naran foun sira ne’ebé sei priense Ministériu sira ne’ebe sei mamuk iha oitavu Governu. Iha ema na’in lima ida mai husi Partidu Demorátiku maka Meta Malik ne’e sei priense kargu Ministru Antigus Kombatente restu mai husi Fretilin maka hanesan Odete Maria Freitas Belo ba Ministra Saúde Inácia Teixeira sei asume kargu Vise Ministra Turízmu Komérsiu Indústria Faustino Cardoso sei priense kargu Ministru Administrasaun Estatal/ Manuel Vong sei asume kargu nu’udar Ministru Turízmu Komérsiu Indústria no  Fernando Hanjam sei kaer pasta nu’udar Ministru Finansas.Oct

[:id]

Prezidente Komissaun Funsaun Públika, Faustino Cardoso, Segunda (4/5/2020) hasoru malu ho Primeiru Ministru, Taur Matan Ruak hodi koalia kona-ba nia mandatu.  Hafoin enkontru, Faustino Cardoso, hateten nia parte disponível atu assume kargu Ministru Administrasaun Estatal ne’ebé oras ne’e mamuk hela.

“Se naran ba iha ne’eba signfika hetan aseitasaun mos husi ema ida ne’ebe mak naran mosu iha ne’eba .Los naran hau nian tamba iha ne’eba, maiba agora husik ba iha sua exelensia Presidente Repúblika nia kompetensia hodi ikus mai halo nomeasaun, koalia mos konaba karik iha nomeasaun, signifika hanoin oinsa atu labele husik mamuk lideransa iha komissaun  Funsaun Públika. Ne’ebe kestaun rua, ida lideransa hodi antesipa evolusaun ne’ebe ohin imi temi, rua koalia konaba transisaun de mandatu husi mandatu ida tuan  ba iha mandatu foun”, hatete.

Iha enkontru ne’e koalia konaba mundansa kargu komissáriu sira iha Komisaun Funsaun Públika bainhira sira nia mandatu hotu iha loron 29 fulan ne’e. Alénde ne’e koalia mós konaba antesipasaun ba evolusan polítika ne’ebe mak mosu iha oitavu Governu nia laran.

Konaba kargo Presidente Komissaun Funsaun Públika ne’ebe sei mamuk bainhira nia mandato hotu ka  husik hela kargo refere ba assume knaar nu’udar membro Governo, Faustino hatete nia parte haruka ona karta ba Governo no Parlamento Nasional no kabe ba orgaun soberano rua ne’e mak sei deside kontinuidade Komissaun Funsaun Públika.

“Sua exelensia bolu hau mai atu oinsa mak hare konaba kontinuasaun lideransa iha Komissaun Funsaun Públika no ao mesmo tempo koalia mos konaba mandatu foun tuir mai. Tamba komissaun funsaun públika ne’e nia mandatu sei remata iha 29 maio no ohin ne’e loron haat signifika sei hela loron 26 no komissaun haruka ona karta mai sua exelensia Primeiro-Ministro no mos haruka ona ba Parlamento Nasional atu bele hanoin ona mandatu tuir mai tamba husi nain komissáriu nain lima ne’ebe iha tolu mai husi Governo rua mai husi Parlamento Nasional. No agora hanoin ona oinsa maka labele husik mamuk katak mandatu ida ne’e remata tenki iha ona mandatu foun. Tamba ne’e maka ohin Primeiro-Ministro ohin bolu hau mai hare oinsa labele iha vagun wainhira mandatu ida ba mandatu seluk”, hateten.

Entretantu iha tempu badak Primeiru-Ministru, Taur Matan Ruak, sei haruka lista naran foun sira ne’ebé sei priense Ministériu sira ne’ebe sei mamuk iha oitavu Governu. Iha ema na’in lima ida mai husi Partidu Demorátiku maka Meta Malik ne’e sei priense kargu Ministru Antigus Kombatente restu mai husi Fretilin maka hanesan Odete Maria Freitas Belo ba Ministra Saúde Inácia Teixeira sei asume kargu Vise Ministra Turízmu Komérsiu Indústria Faustino Cardoso sei priense kargu Ministru Administrasaun Estatal/ Manuel Vong sei asume kargu nu’udar Ministru Turízmu Komérsiu Indústria no  Fernando Hanjam sei kaer pasta nu’udar Ministru Finansas.Oct

[:en]

Prezidente Komissaun Funsaun Públika, Faustino Cardoso, Segunda (4/5/2020) hasoru malu ho Primeiru Ministru, Taur Matan Ruak hodi koalia kona-ba nia mandatu.  Hafoin enkontru, Faustino Cardoso, hateten nia parte disponível atu assume kargu Ministru Administrasaun Estatal ne’ebé oras ne’e mamuk hela.

“Se naran ba iha ne’eba signfika hetan aseitasaun mos husi ema ida ne’ebe mak naran mosu iha ne’eba .Los naran hau nian tamba iha ne’eba, maiba agora husik ba iha sua exelensia Presidente Repúblika nia kompetensia hodi ikus mai halo nomeasaun, koalia mos konaba karik iha nomeasaun, signifika hanoin oinsa atu labele husik mamuk lideransa iha komissaun  Funsaun Públika. Ne’ebe kestaun rua, ida lideransa hodi antesipa evolusaun ne’ebe ohin imi temi, rua koalia konaba transisaun de mandatu husi mandatu ida tuan  ba iha mandatu foun”, hatete.

Iha enkontru ne’e koalia konaba mundansa kargu komissáriu sira iha Komisaun Funsaun Públika bainhira sira nia mandatu hotu iha loron 29 fulan ne’e. Alénde ne’e koalia mós konaba antesipasaun ba evolusan polítika ne’ebe mak mosu iha oitavu Governu nia laran.

Konaba kargo Presidente Komissaun Funsaun Públika ne’ebe sei mamuk bainhira nia mandato hotu ka  husik hela kargo refere ba assume knaar nu’udar membro Governo, Faustino hatete nia parte haruka ona karta ba Governo no Parlamento Nasional no kabe ba orgaun soberano rua ne’e mak sei deside kontinuidade Komissaun Funsaun Públika.

“Sua exelensia bolu hau mai atu oinsa mak hare konaba kontinuasaun lideransa iha Komissaun Funsaun Públika no ao mesmo tempo koalia mos konaba mandatu foun tuir mai. Tamba komissaun funsaun públika ne’e nia mandatu sei remata iha 29 maio no ohin ne’e loron haat signifika sei hela loron 26 no komissaun haruka ona karta mai sua exelensia Primeiro-Ministro no mos haruka ona ba Parlamento Nasional atu bele hanoin ona mandatu tuir mai tamba husi nain komissáriu nain lima ne’ebe iha tolu mai husi Governo rua mai husi Parlamento Nasional. No agora hanoin ona oinsa maka labele husik mamuk katak mandatu ida ne’e remata tenki iha ona mandatu foun. Tamba ne’e maka ohin Primeiro-Ministro ohin bolu hau mai hare oinsa labele iha vagun wainhira mandatu ida ba mandatu seluk”, hateten.

Entretantu iha tempu badak Primeiru-Ministru, Taur Matan Ruak, sei haruka lista naran foun sira ne’ebé sei priense Ministériu sira ne’ebe sei mamuk iha oitavu Governu. Iha ema na’in lima ida mai husi Partidu Demorátiku maka Meta Malik ne’e sei priense kargu Ministru Antigus Kombatente restu mai husi Fretilin maka hanesan Odete Maria Freitas Belo ba Ministra Saúde Inácia Teixeira sei asume kargu Vise Ministra Turízmu Komérsiu Indústria Faustino Cardoso sei priense kargu Ministru Administrasaun Estatal/ Manuel Vong sei asume kargu nu’udar Ministru Turízmu Komérsiu Indústria no  Fernando Hanjam sei kaer pasta nu’udar Ministru Finansas.Oct

[:tl]

Prezidente Komissaun Funsaun Públika, Faustino Cardoso, Segunda (4/5/2020) hasoru malu ho Primeiru Ministru, Taur Matan Ruak hodi koalia kona-ba nia mandatu.  Hafoin enkontru, Faustino Cardoso, hateten nia parte disponível atu assume kargu Ministru Administrasaun Estatal ne’ebé oras ne’e mamuk hela.

“Se naran ba iha ne’eba signfika hetan aseitasaun mos husi ema ida ne’ebe mak naran mosu iha ne’eba .Los naran hau nian tamba iha ne’eba, maiba agora husik ba iha sua exelensia Presidente Repúblika nia kompetensia hodi ikus mai halo nomeasaun, koalia mos konaba karik iha nomeasaun, signifika hanoin oinsa atu labele husik mamuk lideransa iha komissaun  Funsaun Públika. Ne’ebe kestaun rua, ida lideransa hodi antesipa evolusaun ne’ebe ohin imi temi, rua koalia konaba transisaun de mandatu husi mandatu ida tuan  ba iha mandatu foun”, hatete.

Iha enkontru ne’e koalia konaba mundansa kargu komissáriu sira iha Komisaun Funsaun Públika bainhira sira nia mandatu hotu iha loron 29 fulan ne’e. Alénde ne’e koalia mós konaba antesipasaun ba evolusan polítika ne’ebe mak mosu iha oitavu Governu nia laran.

Konaba kargo Presidente Komissaun Funsaun Públika ne’ebe sei mamuk bainhira nia mandato hotu ka  husik hela kargo refere ba assume knaar nu’udar membro Governo, Faustino hatete nia parte haruka ona karta ba Governo no Parlamento Nasional no kabe ba orgaun soberano rua ne’e mak sei deside kontinuidade Komissaun Funsaun Públika.

“Sua exelensia bolu hau mai atu oinsa mak hare konaba kontinuasaun lideransa iha Komissaun Funsaun Públika no ao mesmo tempo koalia mos konaba mandatu foun tuir mai. Tamba komissaun funsaun públika ne’e nia mandatu sei remata iha 29 maio no ohin ne’e loron haat signifika sei hela loron 26 no komissaun haruka ona karta mai sua exelensia Primeiro-Ministro no mos haruka ona ba Parlamento Nasional atu bele hanoin ona mandatu tuir mai tamba husi nain komissáriu nain lima ne’ebe iha tolu mai husi Governo rua mai husi Parlamento Nasional. No agora hanoin ona oinsa maka labele husik mamuk katak mandatu ida ne’e remata tenki iha ona mandatu foun. Tamba ne’e maka ohin Primeiro-Ministro ohin bolu hau mai hare oinsa labele iha vagun wainhira mandatu ida ba mandatu seluk”, hateten.

Entretantu iha tempu badak Primeiru-Ministru, Taur Matan Ruak, sei haruka lista naran foun sira ne’ebé sei priense Ministériu sira ne’ebe sei mamuk iha oitavu Governu. Iha ema na’in lima ida mai husi Partidu Demorátiku maka Meta Malik ne’e sei priense kargu Ministru Antigus Kombatente restu mai husi Fretilin maka hanesan Odete Maria Freitas Belo ba Ministra Saúde Inácia Teixeira sei asume kargu Vise Ministra Turízmu Komérsiu Indústria Faustino Cardoso sei priense kargu Ministru Administrasaun Estatal/ Manuel Vong sei asume kargu nu’udar Ministru Turízmu Komérsiu Indústria no  Fernando Hanjam sei kaer pasta nu’udar Ministru Finansas.Oct

 [:]


Banner

Foto

Notisia Ikus

Governu prevee millaun USD 1.5 ba indemnizasaun SUA

October 27, 2021
Ministru Ensinu Superiór Siénsia Kultura (MESS...

Extensaun EE da-19 pasa, PN sujere labele limite movimentu populasaun

October 27, 2021
Parlamentu Nasionál (PN) aprova tan pedidu exte...

UDT apoia dada bee-moos ba komunidade iha Vatu-Vou

October 26, 2021
Partidu Uniaun Demokrátiku Timor (UDT), apoiu f...

KSDS-KE rekomenda PR haruka pedidu estensaun EE ba PN

October 26, 2021
Xefe Casa Civíl Prezidénsia Repúblika, Franci...

Kandidatu ajente administrasaun 93 “kesar” MEJD ba PN

October 26, 2021
Kandidatu Ajente Administrasaun (AA) 93 ne’eb...
1 2 3 656

About

Grupo Média Nacional was founded on the 19th December, 2003 with the aim of contributing to the development of media in the newly independent Timor-Leste. In that respective year, "Jornal Nacional Semanário" weekly newspaper was launched and in 2005 the Group ... more

Phone: 3311441
Email: [email protected]
Address: Dom boaventura no 8, Bebora Dili, Timor Leste.

GMN Map

Copyright © 2021 GMN TV | All right reserved.
apartmentmap-marker