GMN TV Politika Kona-ba destituisaun meja PN, Jurista Avelino: PPN Arão bele haree tuir medelu husi eis PPN Aniceto

Kona-ba destituisaun meja PN, Jurista Avelino: PPN Arão bele haree tuir medelu husi eis PPN Aniceto

0 views

[:pt]

Jurista senior Avelino Coelho, hatete, Prezidente Parlamentu Nasional, Arão Noe Amaral, bele haree tuir ka aplika modelu desizaun husi eis Prezidente Parlamentu Nasional (FRETILIN), Aniceto Guterres ne’ebé la ajenda destiuisaun ba meja Parlamentu Nasional iha tinan hirak liu ba, nune’e to’o ikus mai Prezidente Repúblika, Francisco Guterres Lú Olo disolve Parlamentu Nasional hodi hakat ba eleisaun antesipada.

“Uluk iha presedente. Prezidente Parlamentu Nasional ida uluk Aniceto Guterres (Husi partidu FRETILIN), rejimentu koalia hanesan ne’e maibe Prezidente la ajenda rekerimentu destituisaun meja parlamentu iha 2017, prolonga ka dada, dada to’o Prezidente Repúblika disolve Parlamentu Nasional konvoka eleisaun antesipada, agora mos situasaun ne’e repete hela, bele mos repete”, dehan jurista Avelino Coelho iha GMN Bebora Díli, Tersa (5/5/2020).

Avelino haktuir, Prezidente Parlamentu Nasional atual  bele mos la’o tuir ain fatin Prezidente Parlamentu Nasional tinan lima liu ba ou tinan hirak liu ba ne’e. Tanba ne’e presedensia ida ne’ebé mak husik hela ona.

“Bele mos Prezidente Parlamentu atual la’o tuir Prezidente Parlamentu Nasional sira tinan lima liu ba ka tinan hirak liu ba ne’e”, dehan tan Avelino.

Tanba ne’e mak kestaun hirak hanesan ne’e labele repete iha sosiedade Timor-oan, iha Estadu Timor-Leste, mak Jurista Avelino, dehan, presiza pronunsiamentu husi orgaun ne’ebé mak iha kompeténsia.

“Ita presiza sauda deputadu sira husi CNRT. Inisiativa ne’e diak tanba lori jerasaun foun atu kompriende katak, aban-bairua iha diskusaun kona-ba konstituisaun, diferensia opiniaun kona-ba implementasaun dispozisaun kontitusionais, dalan atu klarifika ne’e mak ida neeba. Hot-hotu ba iha supremu tribunal neste kazu Tribunal rekursu. Portanto presedente ida diak teb-tebes. Sidadaun sira komesa kompriende ona saida mak Estadu de direitu? saida mak estadu demokrátiku? Oinsa mak atu bele klarifika ita-nia dúvida ho ita-nia preokupasaun ne’eb’e liga ho kumprimentu da dispozisoens konstitusionais”,haktuir Avelino.

Tuir planu deputadu sira husi bankada PLP, FRETILIN, ho KHUNTO sei halo destituisaun ba kompozisaun meja Parlamentu Nasional. Entretantu bankada CNRT mos hatete ona katak, depois mak sei haree destituisaun ne’ebé sira atu  aprezenta ne’e. GMN

[:id]

Jurista senior Avelino Coelho, hatete, Prezidente Parlamentu Nasional, Arão Noe Amaral, bele haree tuir ka aplika modelu desizaun husi eis Prezidente Parlamentu Nasional (FRETILIN), Aniceto Guterres ne’ebé la ajenda destiuisaun ba meja Parlamentu Nasional iha tinan hirak liu ba, nune’e to’o ikus mai Prezidente Repúblika, Francisco Guterres Lú Olo disolve Parlamentu Nasional hodi hakat ba eleisaun antesipada.

“Uluk iha presedente. Prezidente Parlamentu Nasional ida uluk Aniceto Guterres (Husi partidu FRETILIN), rejimentu koalia hanesan ne’e maibe Prezidente la ajenda rekerimentu destituisaun meja parlamentu iha 2017, prolonga ka dada, dada to’o Prezidente Repúblika disolve Parlamentu Nasional konvoka eleisaun antesipada, agora mos situasaun ne’e repete hela, bele mos repete”, dehan jurista Avelino Coelho iha GMN Bebora Díli, Tersa (5/5/2020).

Avelino haktuir, Prezidente Parlamentu Nasional atual  bele mos la’o tuir ain fatin Prezidente Parlamentu Nasional tinan lima liu ba ou tinan hirak liu ba ne’e. Tanba ne’e presedensia ida ne’ebé mak husik hela ona.

“Bele mos Prezidente Parlamentu atual la’o tuir Prezidente Parlamentu Nasional sira tinan lima liu ba ka tinan hirak liu ba ne’e”, dehan tan Avelino.

Tanba ne’e mak kestaun hirak hanesan ne’e labele repete iha sosiedade Timor-oan, iha Estadu Timor-Leste, mak Jurista Avelino, dehan, presiza pronunsiamentu husi orgaun ne’ebé mak iha kompeténsia.

“Ita presiza sauda deputadu sira husi CNRT. Inisiativa ne’e diak tanba lori jerasaun foun atu kompriende katak, aban-bairua iha diskusaun kona-ba konstituisaun, diferensia opiniaun kona-ba implementasaun dispozisaun kontitusionais, dalan atu klarifika ne’e mak ida neeba. Hot-hotu ba iha supremu tribunal neste kazu Tribunal rekursu. Portanto presedente ida diak teb-tebes. Sidadaun sira komesa kompriende ona saida mak Estadu de direitu? saida mak estadu demokrátiku? Oinsa mak atu bele klarifika ita-nia dúvida ho ita-nia preokupasaun ne’eb’e liga ho kumprimentu da dispozisoens konstitusionais”,haktuir Avelino.

Tuir planu deputadu sira husi bankada PLP, FRETILIN, ho KHUNTO sei halo destituisaun ba kompozisaun meja Parlamentu Nasional. Entretantu bankada CNRT mos hatete ona katak, depois mak sei haree destituisaun ne’ebé sira atu  aprezenta ne’e. GMN

[:en]

Jurista senior Avelino Coelho, hatete, Prezidente Parlamentu Nasional, Arão Noe Amaral, bele haree tuir ka aplika modelu desizaun husi eis Prezidente Parlamentu Nasional (FRETILIN), Aniceto Guterres ne’ebé la ajenda destiuisaun ba meja Parlamentu Nasional iha tinan hirak liu ba, nune’e to’o ikus mai Prezidente Repúblika, Francisco Guterres Lú Olo disolve Parlamentu Nasional hodi hakat ba eleisaun antesipada.

“Uluk iha presedente. Prezidente Parlamentu Nasional ida uluk Aniceto Guterres (Husi partidu FRETILIN), rejimentu koalia hanesan ne’e maibe Prezidente la ajenda rekerimentu destituisaun meja parlamentu iha 2017, prolonga ka dada, dada to’o Prezidente Repúblika disolve Parlamentu Nasional konvoka eleisaun antesipada, agora mos situasaun ne’e repete hela, bele mos repete”, dehan jurista Avelino Coelho iha GMN Bebora Díli, Tersa (5/5/2020).

Avelino haktuir, Prezidente Parlamentu Nasional atual  bele mos la’o tuir ain fatin Prezidente Parlamentu Nasional tinan lima liu ba ou tinan hirak liu ba ne’e. Tanba ne’e presedensia ida ne’ebé mak husik hela ona.

“Bele mos Prezidente Parlamentu atual la’o tuir Prezidente Parlamentu Nasional sira tinan lima liu ba ka tinan hirak liu ba ne’e”, dehan tan Avelino.

Tanba ne’e mak kestaun hirak hanesan ne’e labele repete iha sosiedade Timor-oan, iha Estadu Timor-Leste, mak Jurista Avelino, dehan, presiza pronunsiamentu husi orgaun ne’ebé mak iha kompeténsia.

“Ita presiza sauda deputadu sira husi CNRT. Inisiativa ne’e diak tanba lori jerasaun foun atu kompriende katak, aban-bairua iha diskusaun kona-ba konstituisaun, diferensia opiniaun kona-ba implementasaun dispozisaun kontitusionais, dalan atu klarifika ne’e mak ida neeba. Hot-hotu ba iha supremu tribunal neste kazu Tribunal rekursu. Portanto presedente ida diak teb-tebes. Sidadaun sira komesa kompriende ona saida mak Estadu de direitu? saida mak estadu demokrátiku? Oinsa mak atu bele klarifika ita-nia dúvida ho ita-nia preokupasaun ne’eb’e liga ho kumprimentu da dispozisoens konstitusionais”,haktuir Avelino.

Tuir planu deputadu sira husi bankada PLP, FRETILIN, ho KHUNTO sei halo destituisaun ba kompozisaun meja Parlamentu Nasional. Entretantu bankada CNRT mos hatete ona katak, depois mak sei haree destituisaun ne’ebé sira atu  aprezenta ne’e. GMN

[:tl]

Jurista senior Avelino Coelho, hatete, Prezidente Parlamentu Nasional, Arão Noe Amaral, bele haree tuir ka aplika modelu desizaun husi eis Prezidente Parlamentu Nasional (FRETILIN), Aniceto Guterres ne’ebé la ajenda destiuisaun ba meja Parlamentu Nasional iha tinan hirak liu ba, nune’e to’o ikus mai Prezidente Repúblika, Francisco Guterres Lú Olo disolve Parlamentu Nasional hodi hakat ba eleisaun antesipada.

“Uluk iha presedente. Prezidente Parlamentu Nasional ida uluk Aniceto Guterres (Husi partidu FRETILIN), rejimentu koalia hanesan ne’e maibe Prezidente la ajenda rekerimentu destituisaun meja parlamentu iha 2017, prolonga ka dada, dada to’o Prezidente Repúblika disolve Parlamentu Nasional konvoka eleisaun antesipada, agora mos situasaun ne’e repete hela, bele mos repete”, dehan jurista Avelino Coelho iha GMN Bebora Díli, Tersa (5/5/2020).

Avelino haktuir, Prezidente Parlamentu Nasional atual  bele mos la’o tuir ain fatin Prezidente Parlamentu Nasional tinan lima liu ba ou tinan hirak liu ba ne’e. Tanba ne’e presedensia ida ne’ebé mak husik hela ona.

“Bele mos Prezidente Parlamentu atual la’o tuir Prezidente Parlamentu Nasional sira tinan lima liu ba ka tinan hirak liu ba ne’e”, dehan tan Avelino.

Tanba ne’e mak kestaun hirak hanesan ne’e labele repete iha sosiedade Timor-oan, iha Estadu Timor-Leste, mak Jurista Avelino, dehan, presiza pronunsiamentu husi orgaun ne’ebé mak iha kompeténsia.

“Ita presiza sauda deputadu sira husi CNRT. Inisiativa ne’e diak tanba lori jerasaun foun atu kompriende katak, aban-bairua iha diskusaun kona-ba konstituisaun, diferensia opiniaun kona-ba implementasaun dispozisaun kontitusionais, dalan atu klarifika ne’e mak ida neeba. Hot-hotu ba iha supremu tribunal neste kazu Tribunal rekursu. Portanto presedente ida diak teb-tebes. Sidadaun sira komesa kompriende ona saida mak Estadu de direitu? saida mak estadu demokrátiku? Oinsa mak atu bele klarifika ita-nia dúvida ho ita-nia preokupasaun ne’eb’e liga ho kumprimentu da dispozisoens konstitusionais”,haktuir Avelino.

Tuir planu deputadu sira husi bankada PLP, FRETILIN, ho KHUNTO sei halo destituisaun ba kompozisaun meja Parlamentu Nasional. Entretantu bankada CNRT mos hatete ona katak, depois mak sei haree destituisaun ne’ebé sira atu  aprezenta ne’e. GMN

 

 [:]


Banner

Foto

Notisia Ikus

Komisaun rekrutamentu publika ona naran kandidatu F-FDTL foun

September 16, 2021
Komisaun rekrutamentu FALINTIL-Forsa Defeza Timo...

PR-PPN la marka prezensa abertura sesaun lejislativa da-haat

September 16, 2021
Kada tinan Parlamentu Nasionál (PN) sempre halo...

CNRT-PD no KHUNTO preokupa OJE 2021 "la folin"

September 16, 2021
Parlamentu Nasionál (PN), liu hosi Bankada opoz...

Promesa barak Governu seidauk realiza

September 15, 2021
Parlamentu Nasionál (PN) períodu resesu durant...

PM Taur rekuperadu husi COVID-19

September 15, 2021
Primeiru Ministru (PM), Taur Matan Ruak, rekuper...
1 2 3 639

About

Grupo Média Nacional was founded on the 19th December, 2003 with the aim of contributing to the development of media in the newly independent Timor-Leste. In that respective year, "Jornal Nacional Semanário" weekly newspaper was launched and in 2005 the Group ... more

Phone: 3311441
Email: [email protected]
Address: Dom boaventura no 8, Bebora Dili, Timor Leste.

GMN Map

Copyright © 2021 GMN TV | All right reserved.
apartmentmap-marker