GMN TV Politika Labele uza fatin Estadu ba kampaña

Labele uza fatin Estadu ba kampaña

0 views

[:pt]

Partidu politiku (Parpol) sira la bele uza fatin Estadu nian, hanesan eskola no merkadu, sai fatin konsentrasaun kampaña politika.

Partidu politika hamutuk 21 mak mak hetan ona lejitimidade husi Tribunal Rekursu (TR) atu konkore iha eleisaun parlamentar mai ne’e, tanba ne’e, iha loron 20 Juñu ne’e, parpol hirak ne’e hahuu sira nia kampañia iha teritoriu Timor laran tomak.

“Ha’u husu ba parpol sira iha tempu kampañia atu la bele utulija labarik sira iha prosesu kampañia, la bele uza mos patremonia Estadu la signifika la’os uja transporte Estadu deit, maibe labele utuliza mos fatin publiku hanesan Eskola, edifisiu publiku, no Merkadu tanba nudar patremonia Estadu,” afirma Provedor Dereitus Humanus e Justisa (PDHJ), Silveiro Pinto, liu husi ninia intervensaun wa’inhira partisipa asina deklarasaun partidu politiku 21, ne’ebe hala’o iha Salaun Xina, Palasio Prezidensial Nicolau Lobato.

Esperensia iha pasadu ne’ebe PDHJ nota hela katak, parpol barak ba halo kampañia iha merkadu hodi halo impedementu ba atividades negosiu sira nian, tanba merkadu fatin ne’ebe atu akontese hasoru malu entre komprador no vendedor nune’e labele utuliza tempu merkadu ba kampañia.

Provedor Silveiro mos hateten, partidu politiku sira proebidu tebes utuliza labarik sira iha prosesu kampañia, la bele utiliza labarik sira ba tara tais no labele uja labarik sira hanesan dansarinha simu lideransa partidu politiku wainhira atu halo kampañia.

PDHJ hamutuk ho ninia parseiru Komisaun Anti Korupsaun (KAK) ho Komisaun Dereitus ba Labarik sei halo monitorizasaun husi kampañia politiku tó loron eleisaun parlamentar nian.

Provedor Silveiro husu ba partidu politiku sira atu servisu hamutuk ho PDHJ no Comisaun Nasional de Eleisoens (CNE) tuir data ne’ebe desidi ona ba  kampañia debate publiku, tanba liu husi ne’e militantes no simpatizantes partidu politiku nian iha estrangeirus hodi bele hatene programa partidu nian.

Silveiro Pinto sujere ba partidu politiku sira iha debete publiku ne’e partidu politiku sira tenke haruka ninia orador ne’ebe mak domina didiak programa partidu politiku nian.

Biban ne’e mos, Komisaria CNE Maria Virna Ermelinda hateten, orgaun rua CNE ho STAE kompremetidu ba partidu politiku sira hotu tenke fo fiar tomak ba orgaun rua ne’e tanba lema ne’ebe hakerek ona iha konstituisaun servisu ho transparansia, independensia no sei la haree ba koris partidu A ka partidu B.

“Ami komprimisiu ba ita bo’ot sira hotu katak ami nia servisu tuir lema ne’ebe mak tau iha konstituisaun RDTL servisu iha transparansia, independensia, la haree ba koris, la haree ba A ba B, fó fiar mai ami tuir konstituisaun atu nune’e rezultadu ne’ebe fo sai ita hotu-hotu sei simu ho laran, ho kontenti husi orgaun rua ne’e nia esforsu,” hateten komisaria Virna. Eus

[:id]

Partidu politiku (Parpol) sira la bele uza fatin Estadu nian, hanesan eskola no merkadu, sai fatin konsentrasaun kampaña politika.

Partidu politika hamutuk 21 mak mak hetan ona lejitimidade husi Tribunal Rekursu (TR) atu konkore iha eleisaun parlamentar mai ne’e, tanba ne’e, iha loron 20 Juñu ne’e, parpol hirak ne’e hahuu sira nia kampañia iha teritoriu Timor laran tomak.

“Ha’u husu ba parpol sira iha tempu kampañia atu la bele utulija labarik sira iha prosesu kampañia, la bele uza mos patremonia Estadu la signifika la’os uja transporte Estadu deit, maibe labele utuliza mos fatin publiku hanesan Eskola, edifisiu publiku, no Merkadu tanba nudar patremonia Estadu,” afirma Provedor Dereitus Humanus e Justisa (PDHJ), Silveiro Pinto, liu husi ninia intervensaun wa’inhira partisipa asina deklarasaun partidu politiku 21, ne’ebe hala’o iha Salaun Xina, Palasio Prezidensial Nicolau Lobato.

Esperensia iha pasadu ne’ebe PDHJ nota hela katak, parpol barak ba halo kampañia iha merkadu hodi halo impedementu ba atividades negosiu sira nian, tanba merkadu fatin ne’ebe atu akontese hasoru malu entre komprador no vendedor nune’e labele utuliza tempu merkadu ba kampañia.

Provedor Silveiro mos hateten, partidu politiku sira proebidu tebes utuliza labarik sira iha prosesu kampañia, la bele utiliza labarik sira ba tara tais no labele uja labarik sira hanesan dansarinha simu lideransa partidu politiku wainhira atu halo kampañia.

PDHJ hamutuk ho ninia parseiru Komisaun Anti Korupsaun (KAK) ho Komisaun Dereitus ba Labarik sei halo monitorizasaun husi kampañia politiku tó loron eleisaun parlamentar nian.

Provedor Silveiro husu ba partidu politiku sira atu servisu hamutuk ho PDHJ no Comisaun Nasional de Eleisoens (CNE) tuir data ne’ebe desidi ona ba  kampañia debate publiku, tanba liu husi ne’e militantes no simpatizantes partidu politiku nian iha estrangeirus hodi bele hatene programa partidu nian.

Silveiro Pinto sujere ba partidu politiku sira iha debete publiku ne’e partidu politiku sira tenke haruka ninia orador ne’ebe mak domina didiak programa partidu politiku nian.

Biban ne’e mos, Komisaria CNE Maria Virna Ermelinda hateten, orgaun rua CNE ho STAE kompremetidu ba partidu politiku sira hotu tenke fo fiar tomak ba orgaun rua ne’e tanba lema ne’ebe hakerek ona iha konstituisaun servisu ho transparansia, independensia no sei la haree ba koris partidu A ka partidu B.

“Ami komprimisiu ba ita bo’ot sira hotu katak ami nia servisu tuir lema ne’ebe mak tau iha konstituisaun RDTL servisu iha transparansia, independensia, la haree ba koris, la haree ba A ba B, fó fiar mai ami tuir konstituisaun atu nune’e rezultadu ne’ebe fo sai ita hotu-hotu sei simu ho laran, ho kontenti husi orgaun rua ne’e nia esforsu,” hateten komisaria Virna. Eus

[:en]

Partidu politiku (Parpol) sira la bele uza fatin Estadu nian, hanesan eskola no merkadu, sai fatin konsentrasaun kampaña politika.

Partidu politika hamutuk 21 mak mak hetan ona lejitimidade husi Tribunal Rekursu (TR) atu konkore iha eleisaun parlamentar mai ne’e, tanba ne’e, iha loron 20 Juñu ne’e, parpol hirak ne’e hahuu sira nia kampañia iha teritoriu Timor laran tomak.

“Ha’u husu ba parpol sira iha tempu kampañia atu la bele utulija labarik sira iha prosesu kampañia, la bele uza mos patremonia Estadu la signifika la’os uja transporte Estadu deit, maibe labele utuliza mos fatin publiku hanesan Eskola, edifisiu publiku, no Merkadu tanba nudar patremonia Estadu,” afirma Provedor Dereitus Humanus e Justisa (PDHJ), Silveiro Pinto, liu husi ninia intervensaun wa’inhira partisipa asina deklarasaun partidu politiku 21, ne’ebe hala’o iha Salaun Xina, Palasio Prezidensial Nicolau Lobato.

Esperensia iha pasadu ne’ebe PDHJ nota hela katak, parpol barak ba halo kampañia iha merkadu hodi halo impedementu ba atividades negosiu sira nian, tanba merkadu fatin ne’ebe atu akontese hasoru malu entre komprador no vendedor nune’e labele utuliza tempu merkadu ba kampañia.

Provedor Silveiro mos hateten, partidu politiku sira proebidu tebes utuliza labarik sira iha prosesu kampañia, la bele utiliza labarik sira ba tara tais no labele uja labarik sira hanesan dansarinha simu lideransa partidu politiku wainhira atu halo kampañia.

PDHJ hamutuk ho ninia parseiru Komisaun Anti Korupsaun (KAK) ho Komisaun Dereitus ba Labarik sei halo monitorizasaun husi kampañia politiku tó loron eleisaun parlamentar nian.

Provedor Silveiro husu ba partidu politiku sira atu servisu hamutuk ho PDHJ no Comisaun Nasional de Eleisoens (CNE) tuir data ne’ebe desidi ona ba  kampañia debate publiku, tanba liu husi ne’e militantes no simpatizantes partidu politiku nian iha estrangeirus hodi bele hatene programa partidu nian.

Silveiro Pinto sujere ba partidu politiku sira iha debete publiku ne’e partidu politiku sira tenke haruka ninia orador ne’ebe mak domina didiak programa partidu politiku nian.

Biban ne’e mos, Komisaria CNE Maria Virna Ermelinda hateten, orgaun rua CNE ho STAE kompremetidu ba partidu politiku sira hotu tenke fo fiar tomak ba orgaun rua ne’e tanba lema ne’ebe hakerek ona iha konstituisaun servisu ho transparansia, independensia no sei la haree ba koris partidu A ka partidu B.

“Ami komprimisiu ba ita bo’ot sira hotu katak ami nia servisu tuir lema ne’ebe mak tau iha konstituisaun RDTL servisu iha transparansia, independensia, la haree ba koris, la haree ba A ba B, fó fiar mai ami tuir konstituisaun atu nune’e rezultadu ne’ebe fo sai ita hotu-hotu sei simu ho laran, ho kontenti husi orgaun rua ne’e nia esforsu,” hateten komisaria Virna. Eus

[:tl]

Partidu politiku (Parpol) sira la bele uza fatin Estadu nian, hanesan eskola no merkadu, sai fatin konsentrasaun kampaña politika.

Partidu politika hamutuk 21 mak mak hetan ona lejitimidade husi Tribunal Rekursu (TR) atu konkore iha eleisaun parlamentar mai ne’e, tanba ne’e, iha loron 20 Juñu ne’e, parpol hirak ne’e hahuu sira nia kampañia iha teritoriu Timor laran tomak.

“Ha’u husu ba parpol sira iha tempu kampañia atu la bele utulija labarik sira iha prosesu kampañia, la bele uza mos patremonia Estadu la signifika la’os uja transporte Estadu deit, maibe labele utuliza mos fatin publiku hanesan Eskola, edifisiu publiku, no Merkadu tanba nudar patremonia Estadu,” afirma Provedor Dereitus Humanus e Justisa (PDHJ), Silveiro Pinto, liu husi ninia intervensaun wa’inhira partisipa asina deklarasaun partidu politiku 21, ne’ebe hala’o iha Salaun Xina, Palasio Prezidensial Nicolau Lobato.

Esperensia iha pasadu ne’ebe PDHJ nota hela katak, parpol barak ba halo kampañia iha merkadu hodi halo impedementu ba atividades negosiu sira nian, tanba merkadu fatin ne’ebe atu akontese hasoru malu entre komprador no vendedor nune’e labele utuliza tempu merkadu ba kampañia.

Provedor Silveiro mos hateten, partidu politiku sira proebidu tebes utuliza labarik sira iha prosesu kampañia, la bele utiliza labarik sira ba tara tais no labele uja labarik sira hanesan dansarinha simu lideransa partidu politiku wainhira atu halo kampañia.

PDHJ hamutuk ho ninia parseiru Komisaun Anti Korupsaun (KAK) ho Komisaun Dereitus ba Labarik sei halo monitorizasaun husi kampañia politiku tó loron eleisaun parlamentar nian.

Provedor Silveiro husu ba partidu politiku sira atu servisu hamutuk ho PDHJ no Comisaun Nasional de Eleisoens (CNE) tuir data ne’ebe desidi ona ba  kampañia debate publiku, tanba liu husi ne’e militantes no simpatizantes partidu politiku nian iha estrangeirus hodi bele hatene programa partidu nian.

Silveiro Pinto sujere ba partidu politiku sira iha debete publiku ne’e partidu politiku sira tenke haruka ninia orador ne’ebe mak domina didiak programa partidu politiku nian.

Biban ne’e mos, Komisaria CNE Maria Virna Ermelinda hateten, orgaun rua CNE ho STAE kompremetidu ba partidu politiku sira hotu tenke fo fiar tomak ba orgaun rua ne’e tanba lema ne’ebe hakerek ona iha konstituisaun servisu ho transparansia, independensia no sei la haree ba koris partidu A ka partidu B.

“Ami komprimisiu ba ita bo’ot sira hotu katak ami nia servisu tuir lema ne’ebe mak tau iha konstituisaun RDTL servisu iha transparansia, independensia, la haree ba koris, la haree ba A ba B, fó fiar mai ami tuir konstituisaun atu nune’e rezultadu ne’ebe fo sai ita hotu-hotu sei simu ho laran, ho kontenti husi orgaun rua ne’e nia esforsu,” hateten komisaria Virna. Eus

[:]


Banner

Foto

Notisia Ikus

Prezidente EDTL.EP: La fasil rezolve eletrisidade lakan-mate

October 22, 2021
Prezidente Konsellu Administrasaun Eletrisidade ...

Ramos Horta: TL presiza ospitál modernu

October 22, 2021
Eis Prezidente Repúblika, José Ramos Horta, ha...

Ekipa haat husi MJ sei aranka ba rai-liur

October 22, 2021
Ministru Justisa (MJ), Manuel Carceres, informa,...

ONU sei fó asisténsia ba ElPrez no ElPar

October 21, 2021
Reprezentante Organizasaun Nasaun Unida (ONU) se...

Kalendáriu audiénsia OJE 2022, Komisaun C aprova ona

October 21, 2021
Prezidente Komisaun C, ne’ebé trata asuntu fi...
1 2 3 654

About

Grupo Média Nacional was founded on the 19th December, 2003 with the aim of contributing to the development of media in the newly independent Timor-Leste. In that respective year, "Jornal Nacional Semanário" weekly newspaper was launched and in 2005 the Group ... more

Phone: 3311441
Email: [email protected]
Address: Dom boaventura no 8, Bebora Dili, Timor Leste.

GMN Map

Copyright © 2021 GMN TV | All right reserved.
apartmentmap-marker