GMN TV Politika DEPUTADU TENGKI DEKOR KONSTITUISAUN NO REJIMENTU PN

DEPUTADU TENGKI DEKOR KONSTITUISAUN NO REJIMENTU PN

0 views

[:pt]

Eis Prezidente Parlamentu Nasional, Vicente Guterres, hatete, deputadu sira tenki dekor konstituisaun no presiza domina rejimentu PN atu nune’e labele falha iha servisu lor-loron nian.

Vicente Guterres koalia lia hirak ne’e bainhira Parlamentu Nasional, V lejislatura halo akollamentu hodi bolu orador sira ne’ebé mak iha koñesimentu kona ba lala’ok PN, hodi esplika kona ba servisu no funsiomentu PN ba deputadu foun sira.

Orador importante iha akollamentu ne’e mak, eis Prezidenti Parlamentu Nasional, Vicente Guterres. Iha Vicente Guterres nia intervensaun hateten, PN hanesan orgaun lejislador no fiskalizador. Tamba ne’e husu ba deputadu sira hotu atu dekor konstituisaun Repúblika Demokrátika de Timor Leste (RDTL), no domina rejimentu PN, hodi nune’e deputadu sira labele hala’o sala sira-nia funsaun.

“Deputadu tenki hatene konstituisaun, tenki domina rejimentu Parlamentu Nasional, tanba nu’udar deputadu tenki hatene nia funsaun. Deputadu sira ha’u tenki husu posivilidade rekor konstituisaun, tanba ida ne’e importante tebes, tanba ita bo’ot sira nu’udar deputadu, kuandu proposta ka projetu ruma mai, primeiru tenki haree nia konstitusionalidade. Kuandu proposta ne’e konstitusional bele diskuti, maibé inkostitusional labele admite,”dehan Vicente Guterres.

Vicente esplika, lala’ok lejislatura ida, hahú husi tomada de posse ba deputadu foun sira, no formasaun meja Parlamentu Nasional.

Prezidenti Parlamentu Nasional, bele mai husi bankada ida, maibé  depois  eleitu ba Prezidenti PN, nia sei reprezenta bankada hotu iha PN.

“Nia reprezenta deputadu nomós bankadas ne’ebé mak ezisti iha Parlamentu Nasional, ida ne’e importante tebe-tebes, la aplika deit ba ita iha Parlamentu, aplika mós ba orgaun soberania sira seluk. Prezidenti da Repúblika, nia eleitu la’os ba nia an rasik, maibé Prezidenti Repúblika ba ema hotu, ba povu tomak, nune’e mós hanesan Primeiru Ministru nomós membru Governu, ne’ebé mai husi koligasaun, mai husi partidus polítikus, maibé sai Primeiru Ministru ba ema hotu, sai Governu ba ema hotu, la’os para atu ukun ba ninia an rasik ba ninia grupu deit, tanba ida ne’e ita nia Prezidenti Parlamentu tenki haree ba deputadus hotu, funsinarius tomak no seluk tan,” katak Vicente.

Prezidenti Parlamentu Nasional, tenki defende direitu no dignidade Parlamentu Nasional nian, diriji no kordena Parlamentu Nasional, tenki halo esforsu maka’as para bele trata buat ruma ne’ebé lalos.

“Ida ne’e konsekuensia prátikas, dala ruma mosu hanesan Prezidenti Parlamentu substitui Prezidenti Repúblika iha kazu hanesan mate, ka inkapasidade ka impedimentu temporariu ruma. Tanba iha konstituisaun kolia kona ba responsabilidade kriminais ba Prezidenti Repúblika.

Vicente Guterres fó ezemplu katak, hanesan iha kazu tinan 2008, kuandu  eis Prezidenti Repúblika, José Ramos Horta sofre tensaun, pedidu temporariamente iha tempu ne’eba, Prezidenti PN, saudozu Fernando Lasama de Araújo mak substitui nu’udar Prezidenti Repúblika interino.

Alende ne’e, Prezidenti Parlamentu Nasional, Arão Noe mós esklarese, programa akollamentu ne’e,  importante tebes hanesan apoiumentu ba  deputadus sira atu iha koñesimentu klean kona ba funsionamentu Parlamentu Nasional nian.

“Oinsa ita bo’ot sira bele ezerse ita bo’ot sira nia kna’ar ho diak tuir ita nia rejimentu, tuir estatutu deputadu no tuir lei ne’ebé sai baze atu  regula ita nia funsionamentu iha Parlamentu Nasional,” katak Arão.

Programa akollamentu ba deputadu foun V lejislatura ne’e, sei hala’o durante loron tolu, no deputadu sira sei hetan esplikasaun husi oradores sira ne’ebé iha ona esperensia kona ba lei no funsionamentu PN.

“Ha’u hein katak, durante loron tolu ne’ebé ita bo’ot sira sei tuir atu bele aproveita ho diak aprezentasaun ne’ebé orador sira sei fó, no husu sei iha duvidas ruma bele halo perguntas. Ha’u hein katak durante loron tolu ne’e iha diálogu barak liu atu lori ita bo’ot sira atu intende diak liu kona ba funsionamentu oinsa ita hala’o ita nia kna’ar tuir lei no rejimentu Parlamentu ne’ebé regula ita,” relata Arão Noe.

Nia haktuir, iha akollamentu ne’e, oradores sira  sei hato’o palestra ba deputadu sira,  no orador sira ne’e balun deputadu sira ne’ebé iha ona esperensia klean kona ba funsionamentu Parlamentu Nasional.

“Sira nia prezensa ho objetivu atu bele fahe esperiensia, la’os  atu mai hanorin ita bo’ot sira. Ida ne’e ita tenke komprende klaru, ida ne’ebé tuan fahe esperiensia ba deputadu sira, no sira ne’ebé iha esperiensia diak liu bele fahe ba malu, atu nune’e iha inisiu servisu ita nian hanesan deputadu ba kinta lejislatura, bele inteira diak oinsa funsiona Parlamentu nian, atu nune’e ita hotu bele servisu hala’o kna’ar ho didiak,” tenik Arão.

Nia afirma, kestaun principal mak,  relasaun deputadu sira ho Sekretariadu Parlamentu Nasional, taba kuandu deputadu sira presiza buat ruma, oinsa komunika no hetan  apoiu ka atendimentu husi Sekretáriu Jeral Parlamentu  Nasional.

“Ha’u hein katak, ita bo’ot sira ho apoiumentu ida ne’e bele lori kuñesimentu klean relasaun ho funsionamentu Parlamentu Nasional iha V lejislatura nian,” esklarese Arão Noe.cos

[:id]

Eis Prezidente Parlamentu Nasional, Vicente Guterres, hatete, deputadu sira tenki dekor konstituisaun no presiza domina rejimentu PN atu nune’e labele falha iha servisu lor-loron nian.

Vicente Guterres koalia lia hirak ne’e bainhira Parlamentu Nasional, V lejislatura halo akollamentu hodi bolu orador sira ne’ebé mak iha koñesimentu kona ba lala’ok PN, hodi esplika kona ba servisu no funsiomentu PN ba deputadu foun sira.

Orador importante iha akollamentu ne’e mak, eis Prezidenti Parlamentu Nasional, Vicente Guterres. Iha Vicente Guterres nia intervensaun hateten, PN hanesan orgaun lejislador no fiskalizador. Tamba ne’e husu ba deputadu sira hotu atu dekor konstituisaun Repúblika Demokrátika de Timor Leste (RDTL), no domina rejimentu PN, hodi nune’e deputadu sira labele hala’o sala sira-nia funsaun.

“Deputadu tenki hatene konstituisaun, tenki domina rejimentu Parlamentu Nasional, tanba nu’udar deputadu tenki hatene nia funsaun. Deputadu sira ha’u tenki husu posivilidade rekor konstituisaun, tanba ida ne’e importante tebes, tanba ita bo’ot sira nu’udar deputadu, kuandu proposta ka projetu ruma mai, primeiru tenki haree nia konstitusionalidade. Kuandu proposta ne’e konstitusional bele diskuti, maibé inkostitusional labele admite,”dehan Vicente Guterres.

Vicente esplika, lala’ok lejislatura ida, hahú husi tomada de posse ba deputadu foun sira, no formasaun meja Parlamentu Nasional.

Prezidenti Parlamentu Nasional, bele mai husi bankada ida, maibé  depois  eleitu ba Prezidenti PN, nia sei reprezenta bankada hotu iha PN.

“Nia reprezenta deputadu nomós bankadas ne’ebé mak ezisti iha Parlamentu Nasional, ida ne’e importante tebe-tebes, la aplika deit ba ita iha Parlamentu, aplika mós ba orgaun soberania sira seluk. Prezidenti da Repúblika, nia eleitu la’os ba nia an rasik, maibé Prezidenti Repúblika ba ema hotu, ba povu tomak, nune’e mós hanesan Primeiru Ministru nomós membru Governu, ne’ebé mai husi koligasaun, mai husi partidus polítikus, maibé sai Primeiru Ministru ba ema hotu, sai Governu ba ema hotu, la’os para atu ukun ba ninia an rasik ba ninia grupu deit, tanba ida ne’e ita nia Prezidenti Parlamentu tenki haree ba deputadus hotu, funsinarius tomak no seluk tan,” katak Vicente.

Prezidenti Parlamentu Nasional, tenki defende direitu no dignidade Parlamentu Nasional nian, diriji no kordena Parlamentu Nasional, tenki halo esforsu maka’as para bele trata buat ruma ne’ebé lalos.

“Ida ne’e konsekuensia prátikas, dala ruma mosu hanesan Prezidenti Parlamentu substitui Prezidenti Repúblika iha kazu hanesan mate, ka inkapasidade ka impedimentu temporariu ruma. Tanba iha konstituisaun kolia kona ba responsabilidade kriminais ba Prezidenti Repúblika.

Vicente Guterres fó ezemplu katak, hanesan iha kazu tinan 2008, kuandu  eis Prezidenti Repúblika, José Ramos Horta sofre tensaun, pedidu temporariamente iha tempu ne’eba, Prezidenti PN, saudozu Fernando Lasama de Araújo mak substitui nu’udar Prezidenti Repúblika interino.

Alende ne’e, Prezidenti Parlamentu Nasional, Arão Noe mós esklarese, programa akollamentu ne’e,  importante tebes hanesan apoiumentu ba  deputadus sira atu iha koñesimentu klean kona ba funsionamentu Parlamentu Nasional nian.

“Oinsa ita bo’ot sira bele ezerse ita bo’ot sira nia kna’ar ho diak tuir ita nia rejimentu, tuir estatutu deputadu no tuir lei ne’ebé sai baze atu  regula ita nia funsionamentu iha Parlamentu Nasional,” katak Arão.

Programa akollamentu ba deputadu foun V lejislatura ne’e, sei hala’o durante loron tolu, no deputadu sira sei hetan esplikasaun husi oradores sira ne’ebé iha ona esperensia kona ba lei no funsionamentu PN.

“Ha’u hein katak, durante loron tolu ne’ebé ita bo’ot sira sei tuir atu bele aproveita ho diak aprezentasaun ne’ebé orador sira sei fó, no husu sei iha duvidas ruma bele halo perguntas. Ha’u hein katak durante loron tolu ne’e iha diálogu barak liu atu lori ita bo’ot sira atu intende diak liu kona ba funsionamentu oinsa ita hala’o ita nia kna’ar tuir lei no rejimentu Parlamentu ne’ebé regula ita,” relata Arão Noe.

Nia haktuir, iha akollamentu ne’e, oradores sira  sei hato’o palestra ba deputadu sira,  no orador sira ne’e balun deputadu sira ne’ebé iha ona esperensia klean kona ba funsionamentu Parlamentu Nasional.

“Sira nia prezensa ho objetivu atu bele fahe esperiensia, la’os  atu mai hanorin ita bo’ot sira. Ida ne’e ita tenke komprende klaru, ida ne’ebé tuan fahe esperiensia ba deputadu sira, no sira ne’ebé iha esperiensia diak liu bele fahe ba malu, atu nune’e iha inisiu servisu ita nian hanesan deputadu ba kinta lejislatura, bele inteira diak oinsa funsiona Parlamentu nian, atu nune’e ita hotu bele servisu hala’o kna’ar ho didiak,” tenik Arão.

Nia afirma, kestaun principal mak,  relasaun deputadu sira ho Sekretariadu Parlamentu Nasional, taba kuandu deputadu sira presiza buat ruma, oinsa komunika no hetan  apoiu ka atendimentu husi Sekretáriu Jeral Parlamentu  Nasional.

“Ha’u hein katak, ita bo’ot sira ho apoiumentu ida ne’e bele lori kuñesimentu klean relasaun ho funsionamentu Parlamentu Nasional iha V lejislatura nian,” esklarese Arão Noe.cos

[:en]

Eis Prezidente Parlamentu Nasional, Vicente Guterres, hatete, deputadu sira tenki dekor konstituisaun no presiza domina rejimentu PN atu nune’e labele falha iha servisu lor-loron nian.

Vicente Guterres koalia lia hirak ne’e bainhira Parlamentu Nasional, V lejislatura halo akollamentu hodi bolu orador sira ne’ebé mak iha koñesimentu kona ba lala’ok PN, hodi esplika kona ba servisu no funsiomentu PN ba deputadu foun sira.

Orador importante iha akollamentu ne’e mak, eis Prezidenti Parlamentu Nasional, Vicente Guterres. Iha Vicente Guterres nia intervensaun hateten, PN hanesan orgaun lejislador no fiskalizador. Tamba ne’e husu ba deputadu sira hotu atu dekor konstituisaun Repúblika Demokrátika de Timor Leste (RDTL), no domina rejimentu PN, hodi nune’e deputadu sira labele hala’o sala sira-nia funsaun.

“Deputadu tenki hatene konstituisaun, tenki domina rejimentu Parlamentu Nasional, tanba nu’udar deputadu tenki hatene nia funsaun. Deputadu sira ha’u tenki husu posivilidade rekor konstituisaun, tanba ida ne’e importante tebes, tanba ita bo’ot sira nu’udar deputadu, kuandu proposta ka projetu ruma mai, primeiru tenki haree nia konstitusionalidade. Kuandu proposta ne’e konstitusional bele diskuti, maibé inkostitusional labele admite,”dehan Vicente Guterres.

Vicente esplika, lala’ok lejislatura ida, hahú husi tomada de posse ba deputadu foun sira, no formasaun meja Parlamentu Nasional.

Prezidenti Parlamentu Nasional, bele mai husi bankada ida, maibé  depois  eleitu ba Prezidenti PN, nia sei reprezenta bankada hotu iha PN.

“Nia reprezenta deputadu nomós bankadas ne’ebé mak ezisti iha Parlamentu Nasional, ida ne’e importante tebe-tebes, la aplika deit ba ita iha Parlamentu, aplika mós ba orgaun soberania sira seluk. Prezidenti da Repúblika, nia eleitu la’os ba nia an rasik, maibé Prezidenti Repúblika ba ema hotu, ba povu tomak, nune’e mós hanesan Primeiru Ministru nomós membru Governu, ne’ebé mai husi koligasaun, mai husi partidus polítikus, maibé sai Primeiru Ministru ba ema hotu, sai Governu ba ema hotu, la’os para atu ukun ba ninia an rasik ba ninia grupu deit, tanba ida ne’e ita nia Prezidenti Parlamentu tenki haree ba deputadus hotu, funsinarius tomak no seluk tan,” katak Vicente.

Prezidenti Parlamentu Nasional, tenki defende direitu no dignidade Parlamentu Nasional nian, diriji no kordena Parlamentu Nasional, tenki halo esforsu maka’as para bele trata buat ruma ne’ebé lalos.

“Ida ne’e konsekuensia prátikas, dala ruma mosu hanesan Prezidenti Parlamentu substitui Prezidenti Repúblika iha kazu hanesan mate, ka inkapasidade ka impedimentu temporariu ruma. Tanba iha konstituisaun kolia kona ba responsabilidade kriminais ba Prezidenti Repúblika.

Vicente Guterres fó ezemplu katak, hanesan iha kazu tinan 2008, kuandu  eis Prezidenti Repúblika, José Ramos Horta sofre tensaun, pedidu temporariamente iha tempu ne’eba, Prezidenti PN, saudozu Fernando Lasama de Araújo mak substitui nu’udar Prezidenti Repúblika interino.

Alende ne’e, Prezidenti Parlamentu Nasional, Arão Noe mós esklarese, programa akollamentu ne’e,  importante tebes hanesan apoiumentu ba  deputadus sira atu iha koñesimentu klean kona ba funsionamentu Parlamentu Nasional nian.

“Oinsa ita bo’ot sira bele ezerse ita bo’ot sira nia kna’ar ho diak tuir ita nia rejimentu, tuir estatutu deputadu no tuir lei ne’ebé sai baze atu  regula ita nia funsionamentu iha Parlamentu Nasional,” katak Arão.

Programa akollamentu ba deputadu foun V lejislatura ne’e, sei hala’o durante loron tolu, no deputadu sira sei hetan esplikasaun husi oradores sira ne’ebé iha ona esperensia kona ba lei no funsionamentu PN.

“Ha’u hein katak, durante loron tolu ne’ebé ita bo’ot sira sei tuir atu bele aproveita ho diak aprezentasaun ne’ebé orador sira sei fó, no husu sei iha duvidas ruma bele halo perguntas. Ha’u hein katak durante loron tolu ne’e iha diálogu barak liu atu lori ita bo’ot sira atu intende diak liu kona ba funsionamentu oinsa ita hala’o ita nia kna’ar tuir lei no rejimentu Parlamentu ne’ebé regula ita,” relata Arão Noe.

Nia haktuir, iha akollamentu ne’e, oradores sira  sei hato’o palestra ba deputadu sira,  no orador sira ne’e balun deputadu sira ne’ebé iha ona esperensia klean kona ba funsionamentu Parlamentu Nasional.

“Sira nia prezensa ho objetivu atu bele fahe esperiensia, la’os  atu mai hanorin ita bo’ot sira. Ida ne’e ita tenke komprende klaru, ida ne’ebé tuan fahe esperiensia ba deputadu sira, no sira ne’ebé iha esperiensia diak liu bele fahe ba malu, atu nune’e iha inisiu servisu ita nian hanesan deputadu ba kinta lejislatura, bele inteira diak oinsa funsiona Parlamentu nian, atu nune’e ita hotu bele servisu hala’o kna’ar ho didiak,” tenik Arão.

Nia afirma, kestaun principal mak,  relasaun deputadu sira ho Sekretariadu Parlamentu Nasional, taba kuandu deputadu sira presiza buat ruma, oinsa komunika no hetan  apoiu ka atendimentu husi Sekretáriu Jeral Parlamentu  Nasional.

“Ha’u hein katak, ita bo’ot sira ho apoiumentu ida ne’e bele lori kuñesimentu klean relasaun ho funsionamentu Parlamentu Nasional iha V lejislatura nian,” esklarese Arão Noe.cos

[:tl]

Eis Prezidente Parlamentu Nasional, Vicente Guterres, hatete, deputadu sira tenki dekor konstituisaun no presiza domina rejimentu PN atu nune’e labele falha iha servisu lor-loron nian.

Vicente Guterres koalia lia hirak ne’e bainhira Parlamentu Nasional, V lejislatura halo akollamentu hodi bolu orador sira ne’ebé mak iha koñesimentu kona ba lala’ok PN, hodi esplika kona ba servisu no funsiomentu PN ba deputadu foun sira.

Orador importante iha akollamentu ne’e mak, eis Prezidenti Parlamentu Nasional, Vicente Guterres. Iha Vicente Guterres nia intervensaun hateten, PN hanesan orgaun lejislador no fiskalizador. Tamba ne’e husu ba deputadu sira hotu atu dekor konstituisaun Repúblika Demokrátika de Timor Leste (RDTL), no domina rejimentu PN, hodi nune’e deputadu sira labele hala’o sala sira-nia funsaun.

“Deputadu tenki hatene konstituisaun, tenki domina rejimentu Parlamentu Nasional, tanba nu’udar deputadu tenki hatene nia funsaun. Deputadu sira ha’u tenki husu posivilidade rekor konstituisaun, tanba ida ne’e importante tebes, tanba ita bo’ot sira nu’udar deputadu, kuandu proposta ka projetu ruma mai, primeiru tenki haree nia konstitusionalidade. Kuandu proposta ne’e konstitusional bele diskuti, maibé inkostitusional labele admite,”dehan Vicente Guterres.

Vicente esplika, lala’ok lejislatura ida, hahú husi tomada de posse ba deputadu foun sira, no formasaun meja Parlamentu Nasional.

Prezidenti Parlamentu Nasional, bele mai husi bankada ida, maibé  depois  eleitu ba Prezidenti PN, nia sei reprezenta bankada hotu iha PN.

“Nia reprezenta deputadu nomós bankadas ne’ebé mak ezisti iha Parlamentu Nasional, ida ne’e importante tebe-tebes, la aplika deit ba ita iha Parlamentu, aplika mós ba orgaun soberania sira seluk. Prezidenti da Repúblika, nia eleitu la’os ba nia an rasik, maibé Prezidenti Repúblika ba ema hotu, ba povu tomak, nune’e mós hanesan Primeiru Ministru nomós membru Governu, ne’ebé mai husi koligasaun, mai husi partidus polítikus, maibé sai Primeiru Ministru ba ema hotu, sai Governu ba ema hotu, la’os para atu ukun ba ninia an rasik ba ninia grupu deit, tanba ida ne’e ita nia Prezidenti Parlamentu tenki haree ba deputadus hotu, funsinarius tomak no seluk tan,” katak Vicente.

Prezidenti Parlamentu Nasional, tenki defende direitu no dignidade Parlamentu Nasional nian, diriji no kordena Parlamentu Nasional, tenki halo esforsu maka’as para bele trata buat ruma ne’ebé lalos.

“Ida ne’e konsekuensia prátikas, dala ruma mosu hanesan Prezidenti Parlamentu substitui Prezidenti Repúblika iha kazu hanesan mate, ka inkapasidade ka impedimentu temporariu ruma. Tanba iha konstituisaun kolia kona ba responsabilidade kriminais ba Prezidenti Repúblika.

Vicente Guterres fó ezemplu katak, hanesan iha kazu tinan 2008, kuandu  eis Prezidenti Repúblika, José Ramos Horta sofre tensaun, pedidu temporariamente iha tempu ne’eba, Prezidenti PN, saudozu Fernando Lasama de Araújo mak substitui nu’udar Prezidenti Repúblika interino.

Alende ne’e, Prezidenti Parlamentu Nasional, Arão Noe mós esklarese, programa akollamentu ne’e,  importante tebes hanesan apoiumentu ba  deputadus sira atu iha koñesimentu klean kona ba funsionamentu Parlamentu Nasional nian.

“Oinsa ita bo’ot sira bele ezerse ita bo’ot sira nia kna’ar ho diak tuir ita nia rejimentu, tuir estatutu deputadu no tuir lei ne’ebé sai baze atu  regula ita nia funsionamentu iha Parlamentu Nasional,” katak Arão.

Programa akollamentu ba deputadu foun V lejislatura ne’e, sei hala’o durante loron tolu, no deputadu sira sei hetan esplikasaun husi oradores sira ne’ebé iha ona esperensia kona ba lei no funsionamentu PN.

“Ha’u hein katak, durante loron tolu ne’ebé ita bo’ot sira sei tuir atu bele aproveita ho diak aprezentasaun ne’ebé orador sira sei fó, no husu sei iha duvidas ruma bele halo perguntas. Ha’u hein katak durante loron tolu ne’e iha diálogu barak liu atu lori ita bo’ot sira atu intende diak liu kona ba funsionamentu oinsa ita hala’o ita nia kna’ar tuir lei no rejimentu Parlamentu ne’ebé regula ita,” relata Arão Noe.

Nia haktuir, iha akollamentu ne’e, oradores sira  sei hato’o palestra ba deputadu sira,  no orador sira ne’e balun deputadu sira ne’ebé iha ona esperensia klean kona ba funsionamentu Parlamentu Nasional.

“Sira nia prezensa ho objetivu atu bele fahe esperiensia, la’os  atu mai hanorin ita bo’ot sira. Ida ne’e ita tenke komprende klaru, ida ne’ebé tuan fahe esperiensia ba deputadu sira, no sira ne’ebé iha esperiensia diak liu bele fahe ba malu, atu nune’e iha inisiu servisu ita nian hanesan deputadu ba kinta lejislatura, bele inteira diak oinsa funsiona Parlamentu nian, atu nune’e ita hotu bele servisu hala’o kna’ar ho didiak,” tenik Arão.

Nia afirma, kestaun principal mak,  relasaun deputadu sira ho Sekretariadu Parlamentu Nasional, taba kuandu deputadu sira presiza buat ruma, oinsa komunika no hetan  apoiu ka atendimentu husi Sekretáriu Jeral Parlamentu  Nasional.

“Ha’u hein katak, ita bo’ot sira ho apoiumentu ida ne’e bele lori kuñesimentu klean relasaun ho funsionamentu Parlamentu Nasional iha V lejislatura nian,” esklarese Arão Noe.cos

 [:]


Banner

Foto

Notisia Ikus

Xanana ko’alia relasaun Uniaun Europeia ho Indo-pasífiku

June 27, 2022
Reprezetante Espesiál Timor- Leste ba Ekonomia ...

STAE hahú halo preparasaun ba Eleisaun Parlamentar 2023

June 27, 2022
Sekretariadu Administrasaun Eleitoral (STAE) hah...

PM no Vise PM nain rua la partisipa iha aprezentasaun programa 2023 ba PR

June 27, 2022
Membru Governu iha semana kotuk aprezenta progra...

SEFOPE compromete-se a aplicar sanções a traballadóres ilegais na Austrália e Coreia do Sul

June 25, 2022
O Diretór Nacional do Emprego no Exterior (DNEE...

MOP compromete-se a requalificar autoestrada de Covalima

June 25, 2022
O Ministério das Obras Públicas (MOP) comprome...
1 2 3 740

About

Grupo Média Nacional was founded on the 19th December, 2003 with the aim of contributing to the development of media in the newly independent Timor-Leste. In that respective year, "Jornal Nacional Semanário" weekly newspaper was launched and in 2005 the Group ... more

Phone: 3311441
Email: [email protected]
Address: Dom boaventura no 8, Bebora Dili, Timor Leste.

GMN Map

Copyright © 2021 GMN TV | All right reserved.
apartmentmap-marker