GMN TV Politika PM TAUR SIMU RELATORIO HOSI GOVERNASAUN ALKATIRI

PM TAUR SIMU RELATORIO HOSI GOVERNASAUN ALKATIRI

[:pt]

Iha loron dahuluk serbisu Primeiru Ministu (PM), Taur Matan Ruak, iha Palacio do Governo, Segunda (25/6/2018),  simu relatoriu husi VII Governu ne’ebe lidera husi eis Primeiru Ministru (PM), Mari Alkatiri.

Relatoriu ne’ebe entrega direitamente husi eis Sekretariu Estadu Konselho Ministrus no Komunikasaun Social, Matias Freitas Boavida, nudar rezumu total kona-ba serbisu VII Governu Konstitusional nian durante fulan 9 ho nia rekomendasoens sira.

Prezensa Xefi VIII Governu Konstitusional nian ne’e iha Palacio do Governo, simu ofisialmente husi funsionariu Palacio Governo nian ho jestu tara tais no PM Taur mos hola biban ne’e komprimenta durektores no kargu xefias sira iha Palacio do Governo.

Iha biban ne’e mos eis Sekretariu Estadu Matias Freitas Boavida, akompaña membru VIII Governu ho PM Taur Matan Ruak, hodi vizita unidade ne’ebe mak estabelese iha Gabineti Primeiru Ministru.

Iha parte lokraik, PM Taur Matan Ruak, mos hala’o enkontru ho membru VIII Governu iha salaun Sociedade Civil, Palacio do Governu.

Familia boot Palacio Governu aleinde simu Xefi Governu, Taur Matan Ruak, simu mos Ministru no Sekretario Estado ne’ebe maka hala’o hela iha Palacio Governu hanesan, Ministru Asunto Social no Parlamentar, Fidelis Leite Magalhães, no Sekretario Estado Komunikasaun Social, Mericio Juvinal ‘Akara’.

FP   serbisu  ho professional

Biban ne’e, Secretário Estado  Komunikasaun Social Mericio Juvenal dos Reis 'Akara', husu ba funsionáriu publiku (FP) atu servisu ho professional, atu tau as liu interese nasional.

“ Ita nia Primeiru Ministru Taur Matan Ruak  koalia tiha ona karakter VIII Governu tenke haraik a’an, nakloke no  tenke transparente ba publiku, katak, buka maneira hotu atu dada governasaun ida ne’e ba povu , oinsa povu bele partisipa sai autor ba prosesu sezemvolventu ba ita nia rai,”  hateten Mericio Juvenal dos Reis 'Akara' ba jornalista sira.

Nia rekoñese katak, parte husi komunikasaun sosial sei sai fonte  prinsipal entre publiku mai governasaun,  liu-liu transmite informasaun hotu kona-ba programa Governu nian atu povu mos bele intende didiak prosesu ezekutasaun serbisu Governu nian.

“Ami hakarak husu ita bo’ot sira nia ajuda prontu atu apoia misaun ida ne’e tanba jornalista mak sai pilar inportante ba demokrasia matan tilun povu nian,” hateten Mericio Akara.

PM Taur Matan Ruak hamutuk ho membru VIII Governu nain 18 simu posse husi Prezidenti Republika (PR), Francisco Guterres Lu Olo iha Palacio do Nobre, Lahane, Dili, Sesta (22/06/2018). mia/ety

[:id]

Iha loron dahuluk serbisu Primeiru Ministu (PM), Taur Matan Ruak, iha Palacio do Governo, Segunda (25/6/2018),  simu relatoriu husi VII Governu ne’ebe lidera husi eis Primeiru Ministru (PM), Mari Alkatiri.

Relatoriu ne’ebe entrega direitamente husi eis Sekretariu Estadu Konselho Ministrus no Komunikasaun Social, Matias Freitas Boavida, nudar rezumu total kona-ba serbisu VII Governu Konstitusional nian durante fulan 9 ho nia rekomendasoens sira.

Prezensa Xefi VIII Governu Konstitusional nian ne’e iha Palacio do Governo, simu ofisialmente husi funsionariu Palacio Governo nian ho jestu tara tais no PM Taur mos hola biban ne’e komprimenta durektores no kargu xefias sira iha Palacio do Governo.

Iha biban ne’e mos eis Sekretariu Estadu Matias Freitas Boavida, akompaña membru VIII Governu ho PM Taur Matan Ruak, hodi vizita unidade ne’ebe mak estabelese iha Gabineti Primeiru Ministru.

Iha parte lokraik, PM Taur Matan Ruak, mos hala’o enkontru ho membru VIII Governu iha salaun Sociedade Civil, Palacio do Governu.

Familia boot Palacio Governu aleinde simu Xefi Governu, Taur Matan Ruak, simu mos Ministru no Sekretario Estado ne’ebe maka hala’o hela iha Palacio Governu hanesan, Ministru Asunto Social no Parlamentar, Fidelis Leite Magalhães, no Sekretario Estado Komunikasaun Social, Mericio Juvinal ‘Akara’.

FP   serbisu  ho professional

Biban ne’e, Secretário Estado  Komunikasaun Social Mericio Juvenal dos Reis 'Akara', husu ba funsionáriu publiku (FP) atu servisu ho professional, atu tau as liu interese nasional.

“ Ita nia Primeiru Ministru Taur Matan Ruak  koalia tiha ona karakter VIII Governu tenke haraik a’an, nakloke no  tenke transparente ba publiku, katak, buka maneira hotu atu dada governasaun ida ne’e ba povu , oinsa povu bele partisipa sai autor ba prosesu sezemvolventu ba ita nia rai,”  hateten Mericio Juvenal dos Reis 'Akara' ba jornalista sira.

Nia rekoñese katak, parte husi komunikasaun sosial sei sai fonte  prinsipal entre publiku mai governasaun,  liu-liu transmite informasaun hotu kona-ba programa Governu nian atu povu mos bele intende didiak prosesu ezekutasaun serbisu Governu nian.

“Ami hakarak husu ita bo’ot sira nia ajuda prontu atu apoia misaun ida ne’e tanba jornalista mak sai pilar inportante ba demokrasia matan tilun povu nian,” hateten Mericio Akara.

PM Taur Matan Ruak hamutuk ho membru VIII Governu nain 18 simu posse husi Prezidenti Republika (PR), Francisco Guterres Lu Olo iha Palacio do Nobre, Lahane, Dili, Sesta (22/06/2018). mia/ety

[:en]

Iha loron dahuluk serbisu Primeiru Ministu (PM), Taur Matan Ruak, iha Palacio do Governo, Segunda (25/6/2018),  simu relatoriu husi VII Governu ne’ebe lidera husi eis Primeiru Ministru (PM), Mari Alkatiri.

Relatoriu ne’ebe entrega direitamente husi eis Sekretariu Estadu Konselho Ministrus no Komunikasaun Social, Matias Freitas Boavida, nudar rezumu total kona-ba serbisu VII Governu Konstitusional nian durante fulan 9 ho nia rekomendasoens sira.

Prezensa Xefi VIII Governu Konstitusional nian ne’e iha Palacio do Governo, simu ofisialmente husi funsionariu Palacio Governo nian ho jestu tara tais no PM Taur mos hola biban ne’e komprimenta durektores no kargu xefias sira iha Palacio do Governo.

Iha biban ne’e mos eis Sekretariu Estadu Matias Freitas Boavida, akompaña membru VIII Governu ho PM Taur Matan Ruak, hodi vizita unidade ne’ebe mak estabelese iha Gabineti Primeiru Ministru.

Iha parte lokraik, PM Taur Matan Ruak, mos hala’o enkontru ho membru VIII Governu iha salaun Sociedade Civil, Palacio do Governu.

Familia boot Palacio Governu aleinde simu Xefi Governu, Taur Matan Ruak, simu mos Ministru no Sekretario Estado ne’ebe maka hala’o hela iha Palacio Governu hanesan, Ministru Asunto Social no Parlamentar, Fidelis Leite Magalhães, no Sekretario Estado Komunikasaun Social, Mericio Juvinal ‘Akara’.

FP   serbisu  ho professional

Biban ne’e, Secretário Estado  Komunikasaun Social Mericio Juvenal dos Reis 'Akara', husu ba funsionáriu publiku (FP) atu servisu ho professional, atu tau as liu interese nasional.

“ Ita nia Primeiru Ministru Taur Matan Ruak  koalia tiha ona karakter VIII Governu tenke haraik a’an, nakloke no  tenke transparente ba publiku, katak, buka maneira hotu atu dada governasaun ida ne’e ba povu , oinsa povu bele partisipa sai autor ba prosesu sezemvolventu ba ita nia rai,”  hateten Mericio Juvenal dos Reis 'Akara' ba jornalista sira.

Nia rekoñese katak, parte husi komunikasaun sosial sei sai fonte  prinsipal entre publiku mai governasaun,  liu-liu transmite informasaun hotu kona-ba programa Governu nian atu povu mos bele intende didiak prosesu ezekutasaun serbisu Governu nian.

“Ami hakarak husu ita bo’ot sira nia ajuda prontu atu apoia misaun ida ne’e tanba jornalista mak sai pilar inportante ba demokrasia matan tilun povu nian,” hateten Mericio Akara.

PM Taur Matan Ruak hamutuk ho membru VIII Governu nain 18 simu posse husi Prezidenti Republika (PR), Francisco Guterres Lu Olo iha Palacio do Nobre, Lahane, Dili, Sesta (22/06/2018). mia/ety

[:tl]

Iha loron dahuluk serbisu Primeiru Ministu (PM), Taur Matan Ruak, iha Palacio do Governo, Segunda (25/6/2018),  simu relatoriu husi VII Governu ne’ebe lidera husi eis Primeiru Ministru (PM), Mari Alkatiri.

Relatoriu ne’ebe entrega direitamente husi eis Sekretariu Estadu Konselho Ministrus no Komunikasaun Social, Matias Freitas Boavida, nudar rezumu total kona-ba serbisu VII Governu Konstitusional nian durante fulan 9 ho nia rekomendasoens sira.

Prezensa Xefi VIII Governu Konstitusional nian ne’e iha Palacio do Governo, simu ofisialmente husi funsionariu Palacio Governo nian ho jestu tara tais no PM Taur mos hola biban ne’e komprimenta durektores no kargu xefias sira iha Palacio do Governo.

Iha biban ne’e mos eis Sekretariu Estadu Matias Freitas Boavida, akompaña membru VIII Governu ho PM Taur Matan Ruak, hodi vizita unidade ne’ebe mak estabelese iha Gabineti Primeiru Ministru.

Iha parte lokraik, PM Taur Matan Ruak, mos hala’o enkontru ho membru VIII Governu iha salaun Sociedade Civil, Palacio do Governu.

Familia boot Palacio Governu aleinde simu Xefi Governu, Taur Matan Ruak, simu mos Ministru no Sekretario Estado ne’ebe maka hala’o hela iha Palacio Governu hanesan, Ministru Asunto Social no Parlamentar, Fidelis Leite Magalhães, no Sekretario Estado Komunikasaun Social, Mericio Juvinal ‘Akara’.

FP   serbisu  ho professional

Biban ne’e, Secretário Estado  Komunikasaun Social Mericio Juvenal dos Reis 'Akara', husu ba funsionáriu publiku (FP) atu servisu ho professional, atu tau as liu interese nasional.

“ Ita nia Primeiru Ministru Taur Matan Ruak  koalia tiha ona karakter VIII Governu tenke haraik a’an, nakloke no  tenke transparente ba publiku, katak, buka maneira hotu atu dada governasaun ida ne’e ba povu , oinsa povu bele partisipa sai autor ba prosesu sezemvolventu ba ita nia rai,”  hateten Mericio Juvenal dos Reis 'Akara' ba jornalista sira.

Nia rekoñese katak, parte husi komunikasaun sosial sei sai fonte  prinsipal entre publiku mai governasaun,  liu-liu transmite informasaun hotu kona-ba programa Governu nian atu povu mos bele intende didiak prosesu ezekutasaun serbisu Governu nian.

“Ami hakarak husu ita bo’ot sira nia ajuda prontu atu apoia misaun ida ne’e tanba jornalista mak sai pilar inportante ba demokrasia matan tilun povu nian,” hateten Mericio Akara.

PM Taur Matan Ruak hamutuk ho membru VIII Governu nain 18 simu posse husi Prezidenti Republika (PR), Francisco Guterres Lu Olo iha Palacio do Nobre, Lahane, Dili, Sesta (22/06/2018). mia/ety

[:]


Banner

Foto

Notisia Ikus

UMDP husu PN retira proposta lei enkuadramentu OJF

July 23, 2021
Unidade Movimentu Demokrátiku no Patriotiku (UM...

L7 husu jerasaun foun aprende hamutuk ho jerasaun tuan

July 23, 2021
Veteranu Cornelio Gama ‘L7’ atúal deputadu ...

PM Taur: Polémika ró Tranship II, MTK mak responsabiliza

July 23, 2021
Primeiru Minstru (PM), Taur Matan Ruak, deklara,...

Lere kongratula Berta kandidata-an ba PR

July 22, 2021
Xefe Estadu Maior Jenerál Falintil Forsa Defeza...

Lere: Impase polítiku akontese tanba ami la rona malu

July 22, 2021
Xefe Estadu Maiór Jenerál FALINTIL-Forsa Defez...
1 2 3 619

About

Grupo Média Nacional was founded on the 19th December, 2003 with the aim of contributing to the development of media in the newly independent Timor-Leste. In that respective year, "Jornal Nacional Semanário" weekly newspaper was launched and in 2005 the Group ... more

Phone: 3311441
Email: [email protected]
Address: Dom boaventura no 8, Bebora Dili, Timor Leste.

GMN Map

Copyright © 2021 GMN TV | All right reserved.
apartmentmap-marker