GMN TV Politika V LEJISLATURA ESTABELESE BANGKADA 8

V LEJISLATURA ESTABELESE BANGKADA 8

1 views

[:pt]

Parlamentu Nasional (PN) V lejislatura sei estabelese bankada ualu (8), maske rezultadu eleisaun hatudu partidu polítiku 2 (FRETILIN, PD) no koligasaun  partidária 2 (AMP no FDD) mak hakat liu bareira 4%.

“Bankada ba V lejislatura agora bankada 8, bankada CNRT, PLP, KHUNTO, FRETILIN, PD, PUDD, UDT no Frente Mudansa, tanba koligasaun rua ne’ebé hetan asentu iha PN liu hosi eleisaun 12 de Maio tinan ne’e mai iha PN, bazeia ba rejimentu artigu 11 númeru 1 ho 2 sujere husu atu harí bankada ketak-ketak, tanba ne’e mak nu’udar prezidente ha’u-nia kompetensia atu regula buat ne’ebé iha rejimentu,”hateten Prezidente Parlamentu Nasional V lejislatura, Arão Noe Amaral ba jornalista iha PN, Tersa (19/06/2018).

Prezidente Parlamentu Nasional ne’e akresenta, maske deputadu ida-idak, maibe partidu 3 ne’ebé inklina iha FDD iha posibilidade atu fahe bankada ketak-ketak iha PN, tanba rejimentu la limite ho númeru membru bankada nian.

“Rejimentu fo dalan, tanba iha artigu 11 ne’e la hateten dehan mínimu bankada ida iha deputadu hira, tanba iha ne’eba la hatete, entaun ami aprova, se rejimentu limiti katak mínimu tenke membru nain 2 to’o lima, ne’e ita bele limite, maibe rejimentu lahatete buat ida, entaun ita tenke solisita, Parlamentu aprova de’it sira-nia pedidu, tanba kumpri regras rejimentais,”esplika Arão Noe Amaral.

Alende ne’e líder másimu orgaun lejislador ne’e afirma, iha reuniaun líder bankada Tersa horiseik ne’e, bankada FRETILIN husu rekore konstituisaun bankadas, maibe líder segundu orgaun soberanu ne’e hateten, nia parte sei kumpri de’it regras hotu ne’ebé hatúr nanis ona iha rejimentu Parlamentu Nasional nian.

“Bankada FRETILIN mak husu atu rekore ba plenária konaba konstituisaun das bankadas, maibe ida ne’e direitu bankada ida-idak nian. Maibe ha’u hanesan PPN, kumpri de’it saida mak hateten iha artigu 11 iha rejimentu PN nian,”dehan Arão.

Iha rejimentu Parlamentu Nasional artigu 11 konaba forma bankada nian, iha alinea 1 hateten, deputadu eleitu iha lista koligasaun ka partidu polítiku bele harii bankada parlamentar independente husi koligasaun pre-eleitoral.

Iha alinea 2 artigu 11 mós hateten, bankada parlamentares sira sei indika nia prezidente no vise prezidente diriji ba Prezidente Parlamentu Nasional liu hosi eskrita.

Enkuantu, Partidu FRETILIN hetan kadeira iha Parlamentu Nasional 23, PD 5, CNRT ne’ebé inklina iha koligasaun Aliansa Mudansa ba Progresu (AMP) hetan 21, PLP 8, KHUNTO 5, no PUDD, UDT no Frente-Mudansa ne’ebé inklina iha koligasaun Frente Dezenvolvimentu Demokrátiku (FDD) ne’ebé kompostu husi deputadu na’in 3, fahe ida-idak tuir partidu.Say/cos

[:id]

Parlamentu Nasional (PN) V lejislatura sei estabelese bankada ualu (8), maske rezultadu eleisaun hatudu partidu polítiku 2 (FRETILIN, PD) no koligasaun  partidária 2 (AMP no FDD) mak hakat liu bareira 4%.

“Bankada ba V lejislatura agora bankada 8, bankada CNRT, PLP, KHUNTO, FRETILIN, PD, PUDD, UDT no Frente Mudansa, tanba koligasaun rua ne’ebé hetan asentu iha PN liu hosi eleisaun 12 de Maio tinan ne’e mai iha PN, bazeia ba rejimentu artigu 11 númeru 1 ho 2 sujere husu atu harí bankada ketak-ketak, tanba ne’e mak nu’udar prezidente ha’u-nia kompetensia atu regula buat ne’ebé iha rejimentu,”hateten Prezidente Parlamentu Nasional V lejislatura, Arão Noe Amaral ba jornalista iha PN, Tersa (19/06/2018).

Prezidente Parlamentu Nasional ne’e akresenta, maske deputadu ida-idak, maibe partidu 3 ne’ebé inklina iha FDD iha posibilidade atu fahe bankada ketak-ketak iha PN, tanba rejimentu la limite ho númeru membru bankada nian.

“Rejimentu fo dalan, tanba iha artigu 11 ne’e la hateten dehan mínimu bankada ida iha deputadu hira, tanba iha ne’eba la hatete, entaun ami aprova, se rejimentu limiti katak mínimu tenke membru nain 2 to’o lima, ne’e ita bele limite, maibe rejimentu lahatete buat ida, entaun ita tenke solisita, Parlamentu aprova de’it sira-nia pedidu, tanba kumpri regras rejimentais,”esplika Arão Noe Amaral.

Alende ne’e líder másimu orgaun lejislador ne’e afirma, iha reuniaun líder bankada Tersa horiseik ne’e, bankada FRETILIN husu rekore konstituisaun bankadas, maibe líder segundu orgaun soberanu ne’e hateten, nia parte sei kumpri de’it regras hotu ne’ebé hatúr nanis ona iha rejimentu Parlamentu Nasional nian.

“Bankada FRETILIN mak husu atu rekore ba plenária konaba konstituisaun das bankadas, maibe ida ne’e direitu bankada ida-idak nian. Maibe ha’u hanesan PPN, kumpri de’it saida mak hateten iha artigu 11 iha rejimentu PN nian,”dehan Arão.

Iha rejimentu Parlamentu Nasional artigu 11 konaba forma bankada nian, iha alinea 1 hateten, deputadu eleitu iha lista koligasaun ka partidu polítiku bele harii bankada parlamentar independente husi koligasaun pre-eleitoral.

Iha alinea 2 artigu 11 mós hateten, bankada parlamentares sira sei indika nia prezidente no vise prezidente diriji ba Prezidente Parlamentu Nasional liu hosi eskrita.

Enkuantu, Partidu FRETILIN hetan kadeira iha Parlamentu Nasional 23, PD 5, CNRT ne’ebé inklina iha koligasaun Aliansa Mudansa ba Progresu (AMP) hetan 21, PLP 8, KHUNTO 5, no PUDD, UDT no Frente-Mudansa ne’ebé inklina iha koligasaun Frente Dezenvolvimentu Demokrátiku (FDD) ne’ebé kompostu husi deputadu na’in 3, fahe ida-idak tuir partidu.Say/cos

[:en] 

Parlamentu Nasional (PN) V lejislatura sei estabelese bankada ualu (8), maske rezultadu eleisaun hatudu partidu polítiku 2 (FRETILIN, PD) no koligasaun  partidária 2 (AMP no FDD) mak hakat liu bareira 4%.

“Bankada ba V lejislatura agora bankada 8, bankada CNRT, PLP, KHUNTO, FRETILIN, PD, PUDD, UDT no Frente Mudansa, tanba koligasaun rua ne’ebé hetan asentu iha PN liu hosi eleisaun 12 de Maio tinan ne’e mai iha PN, bazeia ba rejimentu artigu 11 númeru 1 ho 2 sujere husu atu harí bankada ketak-ketak, tanba ne’e mak nu’udar prezidente ha’u-nia kompetensia atu regula buat ne’ebé iha rejimentu,”hateten Prezidente Parlamentu Nasional V lejislatura, Arão Noe Amaral ba jornalista iha PN, Tersa (19/06/2018).

Prezidente Parlamentu Nasional ne’e akresenta, maske deputadu ida-idak, maibe partidu 3 ne’ebé inklina iha FDD iha posibilidade atu fahe bankada ketak-ketak iha PN, tanba rejimentu la limite ho númeru membru bankada nian.

“Rejimentu fo dalan, tanba iha artigu 11 ne’e la hateten dehan mínimu bankada ida iha deputadu hira, tanba iha ne’eba la hatete, entaun ami aprova, se rejimentu limiti katak mínimu tenke membru nain 2 to’o lima, ne’e ita bele limite, maibe rejimentu lahatete buat ida, entaun ita tenke solisita, Parlamentu aprova de’it sira-nia pedidu, tanba kumpri regras rejimentais,”esplika Arão Noe Amaral.

Alende ne’e líder másimu orgaun lejislador ne’e afirma, iha reuniaun líder bankada Tersa horiseik ne’e, bankada FRETILIN husu rekore konstituisaun bankadas, maibe líder segundu orgaun soberanu ne’e hateten, nia parte sei kumpri de’it regras hotu ne’ebé hatúr nanis ona iha rejimentu Parlamentu Nasional nian.

“Bankada FRETILIN mak husu atu rekore ba plenária konaba konstituisaun das bankadas, maibe ida ne’e direitu bankada ida-idak nian. Maibe ha’u hanesan PPN, kumpri de’it saida mak hateten iha artigu 11 iha rejimentu PN nian,”dehan Arão.

Iha rejimentu Parlamentu Nasional artigu 11 konaba forma bankada nian, iha alinea 1 hateten, deputadu eleitu iha lista koligasaun ka partidu polítiku bele harii bankada parlamentar independente husi koligasaun pre-eleitoral.

Iha alinea 2 artigu 11 mós hateten, bankada parlamentares sira sei indika nia prezidente no vise prezidente diriji ba Prezidente Parlamentu Nasional liu hosi eskrita.

Enkuantu, Partidu FRETILIN hetan kadeira iha Parlamentu Nasional 23, PD 5, CNRT ne’ebé inklina iha koligasaun Aliansa Mudansa ba Progresu (AMP) hetan 21, PLP 8, KHUNTO 5, no PUDD, UDT no Frente-Mudansa ne’ebé inklina iha koligasaun Frente Dezenvolvimentu Demokrátiku (FDD) ne’ebé kompostu husi deputadu na’in 3, fahe ida-idak tuir partidu.Say/cos

[:tl]

Parlamentu Nasional (PN) V lejislatura sei estabelese bankada ualu (8), maske rezultadu eleisaun hatudu partidu polítiku 2 (FRETILIN, PD) no koligasaun  partidária 2 (AMP no FDD) mak hakat liu bareira 4%.

“Bankada ba V lejislatura agora bankada 8, bankada CNRT, PLP, KHUNTO, FRETILIN, PD, PUDD, UDT no Frente Mudansa, tanba koligasaun rua ne’ebé hetan asentu iha PN liu hosi eleisaun 12 de Maio tinan ne’e mai iha PN, bazeia ba rejimentu artigu 11 númeru 1 ho 2 sujere husu atu harí bankada ketak-ketak, tanba ne’e mak nu’udar prezidente ha’u-nia kompetensia atu regula buat ne’ebé iha rejimentu,”hateten Prezidente Parlamentu Nasional V lejislatura, Arão Noe Amaral ba jornalista iha PN, Tersa (19/06/2018).

Prezidente Parlamentu Nasional ne’e akresenta, maske deputadu ida-idak, maibe partidu 3 ne’ebé inklina iha FDD iha posibilidade atu fahe bankada ketak-ketak iha PN, tanba rejimentu la limite ho númeru membru bankada nian.

“Rejimentu fo dalan, tanba iha artigu 11 ne’e la hateten dehan mínimu bankada ida iha deputadu hira, tanba iha ne’eba la hatete, entaun ami aprova, se rejimentu limiti katak mínimu tenke membru nain 2 to’o lima, ne’e ita bele limite, maibe rejimentu lahatete buat ida, entaun ita tenke solisita, Parlamentu aprova de’it sira-nia pedidu, tanba kumpri regras rejimentais,”esplika Arão Noe Amaral.

Alende ne’e líder másimu orgaun lejislador ne’e afirma, iha reuniaun líder bankada Tersa horiseik ne’e, bankada FRETILIN husu rekore konstituisaun bankadas, maibe líder segundu orgaun soberanu ne’e hateten, nia parte sei kumpri de’it regras hotu ne’ebé hatúr nanis ona iha rejimentu Parlamentu Nasional nian.

“Bankada FRETILIN mak husu atu rekore ba plenária konaba konstituisaun das bankadas, maibe ida ne’e direitu bankada ida-idak nian. Maibe ha’u hanesan PPN, kumpri de’it saida mak hateten iha artigu 11 iha rejimentu PN nian,”dehan Arão.

Iha rejimentu Parlamentu Nasional artigu 11 konaba forma bankada nian, iha alinea 1 hateten, deputadu eleitu iha lista koligasaun ka partidu polítiku bele harii bankada parlamentar independente husi koligasaun pre-eleitoral.

Iha alinea 2 artigu 11 mós hateten, bankada parlamentares sira sei indika nia prezidente no vise prezidente diriji ba Prezidente Parlamentu Nasional liu hosi eskrita.

Enkuantu, Partidu FRETILIN hetan kadeira iha Parlamentu Nasional 23, PD 5, CNRT ne’ebé inklina iha koligasaun Aliansa Mudansa ba Progresu (AMP) hetan 21, PLP 8, KHUNTO 5, no PUDD, UDT no Frente-Mudansa ne’ebé inklina iha koligasaun Frente Dezenvolvimentu Demokrátiku (FDD) ne’ebé kompostu husi deputadu na’in 3, fahe ida-idak tuir partidu.Say/cos

[:]


Banner

Foto

Notisia Ikus

SEFOPE compromete-se a aplicar sanções a traballadóres ilegais na Austrália e Coreia do Sul

June 25, 2022
O Diretór Nacional do Emprego no Exterior (DNEE...

MOP compromete-se a requalificar autoestrada de Covalima

June 25, 2022
O Ministério das Obras Públicas (MOP) comprome...

PR Ramos Horta sei halakon LPV iha tinan 2023

June 24, 2022
Prezidente Repúblika (PR), José Ramos Horta, h...

To’o agora deputadu barak la hatene ko’alia Portugés

June 23, 2022
Maske Timor-Leste ukun-an tinan 20 ona, maibé p...
1 2 3 739

About

Grupo Média Nacional was founded on the 19th December, 2003 with the aim of contributing to the development of media in the newly independent Timor-Leste. In that respective year, "Jornal Nacional Semanário" weekly newspaper was launched and in 2005 the Group ... more

Phone: 3311441
Email: [email protected]
Address: Dom boaventura no 8, Bebora Dili, Timor Leste.

GMN Map

Copyright © 2021 GMN TV | All right reserved.
apartmentmap-marker