GMN TV Politika F-FDTL LA BELE METE POLÍTIKA • FM HUSU MAJEN LERE REDUS NIA 'KARAKTER POLÍTIKA'

F-FDTL LA BELE METE POLÍTIKA • FM HUSU MAJEN LERE REDUS NIA 'KARAKTER POLÍTIKA'

0 views

[:pt]

Hirakia sira to’o soldadu prontu husi FALINTIL-Força Defesa de Timor Leste (F-FDTL) la bele mete no koalia politika praktis.

Dekretu-lei no.15/2006, Estatuto Orgániku nian bandu kualker elementus F-FDTL partisipa direita ka indereita iha atividade politika. Tanba ne’e, Direktor Ezekutivu Fundasaun Mahein (FM), Nelson Belo, esklarese katak, tuir lei organika ka statutu militar la bele mete politika tuir dekretu lei no.15/ 2006, Governu dekreta tuir alínea d husi artigu 116, ne’ebe iha kapitulu 1, koalia konaba natureza F-FDTL nian.

“Iha lei organika militar ne’e, ka statuta militar hatete tiha ona katak asumi ona militar ka militar ne’e não politika, la afilia ba partidu politika, só o nia konviksaun ne’e ba deit Instituisaun militar, submete ba superior, submete ba lei no militar ne’e disiplina teb-tebes,”  hateten Nelson Belo, hodi responde JNDiario iha nia serbisu fatin, Dili, Segunda (16/07/2018).

Nelson Belo dehan iha nasaun sira ne’ebe iha post konflitu rezultadu husi kodeta sira oioin, entaun formasaun militar sira ne’e mos politizadu teb-tebes, fasil lahalimar militar halo intervensaun iha politika.

Nelson Belo dehan, aspeitu rua mak susar atu separa ida karakter no rua atu hatudu buat ne’ebe mak la diak iha futuru, agora ne’e sente tauk tanba sira funu nain mak iha ne’e, sira halo komentariu maske laiha impaktu bo’ot, mas ne’e hatudu la diak iha futuru.

“Ita respeitu teb-tebes sira komandante sira F-FDTL nian, maibe ita husu para bele karik komentariu, ita komprende nafatin Major Jeneral Lere Anan Timur nia karakter, tanba ne’e ita husu para redus oituan komentariu sira ne’e,” hateten Direktur Ezekutivu FM ne’e.

Direktur Ezekutivu FM hateten, tuir mundu ema ne’e mai ho ninia karakter rasik ho lideransa rasik, entaun lider mos mai ho nia tempu ho nia karakter, espera katak ho tempu sira nia agora dadauk ne’e karakter mak hanesan iha futuru karakter labele hanesan, karakter hakuruk deit ba lei ho orden.

Diretor exekutivu Fundasaun Mahein Nelson Belo hateten, atu moderniza instituisaun defeza tenke iha politíka Seguransa  Nasional (PSN).  Tanba ne’e, bainhira atu moderniza instituisaun defeza presija harii nia alisesu  ne’ebé a’as, sistema militar lei sira,  lei  dispozitivu militar ne’e lei mak termina militar, militar ne’e tau iha ne’ebe  to’o agora seidauk iha lei

“Ita iha lei barak,  lei seguransa militar,  lei defeza Nasional ,lei  seguransa externa . oinsa atu implementa lei sira ne’e,ita seidauk iha politika seguransa Nasional (PSN) , oinsa ita belè harii ita nia forsa. Politìka seguransa nasional gia ita sa ida mak sai risku no amiasa atu nune’e ita bele forma ita nia militar ba risku no amiasa ne’e,” informa Nelson Belo.

 Nia esplika  kona-ba risku no amiasa barak liu kona-ba terorista  belè forma  militar  belè ajuda mòs polisia para atu belè satan netik isu transakaaun kraim isu seguransa Maritima oinsa  belè investe

PNS  hatudu  nia risku mak ida ne’e sai amiasa ida ne’e kuandu  hatene ona risku no amiasa formasaun ba  militar mòs atu belè atende risku amiasa ne’e . Se la’e risku ne’e ketak ida formasaun buat ketak ida la han malu wainhira implementasaun ne’e susar

“Ministru Defeza Filomeno Paixão   atu moderniza instituisaun Defeza ita foin mak iha esbosu politìka estratejiku seguransa no defeza, presija PSN   belè dura mandatu governu 5 ka 6 depende  natureza seguransa iha rai laran no mòs iha rejiaun,” hateten Nelson Belo.

Timor Leste  Nasaun ki’ik, Nelson hateten, oinsa atu labelè hatodan  orsamentu Estadu atu kria politìka Nasional halo investimentu  presija mòs hadia kaderneta  forsa  defeza nian ne’ebè uluk kria tiha ona

Nelson mos rekomenda   ona ba Ministru Defeza ( MD)   atu  belè   moderniza  instituisaun  militar  iha  baze  fundamentu  se la’e  koalia buat a’as liu .Maibè iha kraik  la halo entaun susar tebes

“Ami   suporta  moderniza instituisaun defeza  Iha aspetu nasional,  rejional no global husu para halo revizaun ba ita nia kaderneta forsa defeza,” hateten Nelson Belo. eby/ety

[:id]

Hirakia sira to’o soldadu prontu husi FALINTIL-Força Defesa de Timor Leste (F-FDTL) la bele mete no koalia politika praktis.

Dekretu-lei no.15/2006, Estatuto Orgániku nian bandu kualker elementus F-FDTL partisipa direita ka indereita iha atividade politika. Tanba ne’e, Direktor Ezekutivu Fundasaun Mahein (FM), Nelson Belo, esklarese katak, tuir lei organika ka statutu militar la bele mete politika tuir dekretu lei no.15/ 2006, Governu dekreta tuir alínea d husi artigu 116, ne’ebe iha kapitulu 1, koalia konaba natureza F-FDTL nian.

“Iha lei organika militar ne’e, ka statuta militar hatete tiha ona katak asumi ona militar ka militar ne’e não politika, la afilia ba partidu politika, só o nia konviksaun ne’e ba deit Instituisaun militar, submete ba superior, submete ba lei no militar ne’e disiplina teb-tebes,”  hateten Nelson Belo, hodi responde JNDiario iha nia serbisu fatin, Dili, Segunda (16/07/2018).

Nelson Belo dehan iha nasaun sira ne’ebe iha post konflitu rezultadu husi kodeta sira oioin, entaun formasaun militar sira ne’e mos politizadu teb-tebes, fasil lahalimar militar halo intervensaun iha politika.

Nelson Belo dehan, aspeitu rua mak susar atu separa ida karakter no rua atu hatudu buat ne’ebe mak la diak iha futuru, agora ne’e sente tauk tanba sira funu nain mak iha ne’e, sira halo komentariu maske laiha impaktu bo’ot, mas ne’e hatudu la diak iha futuru.

“Ita respeitu teb-tebes sira komandante sira F-FDTL nian, maibe ita husu para bele karik komentariu, ita komprende nafatin Major Jeneral Lere Anan Timur nia karakter, tanba ne’e ita husu para redus oituan komentariu sira ne’e,” hateten Direktur Ezekutivu FM ne’e.

Direktur Ezekutivu FM hateten, tuir mundu ema ne’e mai ho ninia karakter rasik ho lideransa rasik, entaun lider mos mai ho nia tempu ho nia karakter, espera katak ho tempu sira nia agora dadauk ne’e karakter mak hanesan iha futuru karakter labele hanesan, karakter hakuruk deit ba lei ho orden.

Diretor exekutivu Fundasaun Mahein Nelson Belo hateten, atu moderniza instituisaun defeza tenke iha politíka Seguransa  Nasional (PSN).  Tanba ne’e, bainhira atu moderniza instituisaun defeza presija harii nia alisesu  ne’ebé a’as, sistema militar lei sira,  lei  dispozitivu militar ne’e lei mak termina militar, militar ne’e tau iha ne’ebe  to’o agora seidauk iha lei

“Ita iha lei barak,  lei seguransa militar,  lei defeza Nasional ,lei  seguransa externa . oinsa atu implementa lei sira ne’e,ita seidauk iha politika seguransa Nasional (PSN) , oinsa ita belè harii ita nia forsa. Politìka seguransa nasional gia ita sa ida mak sai risku no amiasa atu nune’e ita bele forma ita nia militar ba risku no amiasa ne’e,” informa Nelson Belo.

 Nia esplika  kona-ba risku no amiasa barak liu kona-ba terorista  belè forma  militar  belè ajuda mòs polisia para atu belè satan netik isu transakaaun kraim isu seguransa Maritima oinsa  belè investe

PNS  hatudu  nia risku mak ida ne’e sai amiasa ida ne’e kuandu  hatene ona risku no amiasa formasaun ba  militar mòs atu belè atende risku amiasa ne’e . Se la’e risku ne’e ketak ida formasaun buat ketak ida la han malu wainhira implementasaun ne’e susar

“Ministru Defeza Filomeno Paixão   atu moderniza instituisaun Defeza ita foin mak iha esbosu politìka estratejiku seguransa no defeza, presija PSN   belè dura mandatu governu 5 ka 6 depende  natureza seguransa iha rai laran no mòs iha rejiaun,” hateten Nelson Belo.

Timor Leste  Nasaun ki’ik, Nelson hateten, oinsa atu labelè hatodan  orsamentu Estadu atu kria politìka Nasional halo investimentu  presija mòs hadia kaderneta  forsa  defeza nian ne’ebè uluk kria tiha ona

Nelson mos rekomenda   ona ba Ministru Defeza ( MD)   atu  belè   moderniza  instituisaun  militar  iha  baze  fundamentu  se la’e  koalia buat a’as liu .Maibè iha kraik  la halo entaun susar tebes

“Ami   suporta  moderniza instituisaun defeza  Iha aspetu nasional,  rejional no global husu para halo revizaun ba ita nia kaderneta forsa defeza,” hateten Nelson Belo. eby/ety

[:en]

Hirakia sira to’o soldadu prontu husi FALINTIL-Força Defesa de Timor Leste (F-FDTL) la bele mete no koalia politika praktis.

Dekretu-lei no.15/2006, Estatuto Orgániku nian bandu kualker elementus F-FDTL partisipa direita ka indereita iha atividade politika. Tanba ne’e, Direktor Ezekutivu Fundasaun Mahein (FM), Nelson Belo, esklarese katak, tuir lei organika ka statutu militar la bele mete politika tuir dekretu lei no.15/ 2006, Governu dekreta tuir alínea d husi artigu 116, ne’ebe iha kapitulu 1, koalia konaba natureza F-FDTL nian.

“Iha lei organika militar ne’e, ka statuta militar hatete tiha ona katak asumi ona militar ka militar ne’e não politika, la afilia ba partidu politika, só o nia konviksaun ne’e ba deit Instituisaun militar, submete ba superior, submete ba lei no militar ne’e disiplina teb-tebes,”  hateten Nelson Belo, hodi responde JNDiario iha nia serbisu fatin, Dili, Segunda (16/07/2018).

Nelson Belo dehan iha nasaun sira ne’ebe iha post konflitu rezultadu husi kodeta sira oioin, entaun formasaun militar sira ne’e mos politizadu teb-tebes, fasil lahalimar militar halo intervensaun iha politika.

Nelson Belo dehan, aspeitu rua mak susar atu separa ida karakter no rua atu hatudu buat ne’ebe mak la diak iha futuru, agora ne’e sente tauk tanba sira funu nain mak iha ne’e, sira halo komentariu maske laiha impaktu bo’ot, mas ne’e hatudu la diak iha futuru.

“Ita respeitu teb-tebes sira komandante sira F-FDTL nian, maibe ita husu para bele karik komentariu, ita komprende nafatin Major Jeneral Lere Anan Timur nia karakter, tanba ne’e ita husu para redus oituan komentariu sira ne’e,” hateten Direktur Ezekutivu FM ne’e.

Direktur Ezekutivu FM hateten, tuir mundu ema ne’e mai ho ninia karakter rasik ho lideransa rasik, entaun lider mos mai ho nia tempu ho nia karakter, espera katak ho tempu sira nia agora dadauk ne’e karakter mak hanesan iha futuru karakter labele hanesan, karakter hakuruk deit ba lei ho orden.

Diretor exekutivu Fundasaun Mahein Nelson Belo hateten, atu moderniza instituisaun defeza tenke iha politíka Seguransa  Nasional (PSN).  Tanba ne’e, bainhira atu moderniza instituisaun defeza presija harii nia alisesu  ne’ebé a’as, sistema militar lei sira,  lei  dispozitivu militar ne’e lei mak termina militar, militar ne’e tau iha ne’ebe  to’o agora seidauk iha lei

“Ita iha lei barak,  lei seguransa militar,  lei defeza Nasional ,lei  seguransa externa . oinsa atu implementa lei sira ne’e,ita seidauk iha politika seguransa Nasional (PSN) , oinsa ita belè harii ita nia forsa. Politìka seguransa nasional gia ita sa ida mak sai risku no amiasa atu nune’e ita bele forma ita nia militar ba risku no amiasa ne’e,” informa Nelson Belo.

 Nia esplika  kona-ba risku no amiasa barak liu kona-ba terorista  belè forma  militar  belè ajuda mòs polisia para atu belè satan netik isu transakaaun kraim isu seguransa Maritima oinsa  belè investe

PNS  hatudu  nia risku mak ida ne’e sai amiasa ida ne’e kuandu  hatene ona risku no amiasa formasaun ba  militar mòs atu belè atende risku amiasa ne’e . Se la’e risku ne’e ketak ida formasaun buat ketak ida la han malu wainhira implementasaun ne’e susar

“Ministru Defeza Filomeno Paixão   atu moderniza instituisaun Defeza ita foin mak iha esbosu politìka estratejiku seguransa no defeza, presija PSN   belè dura mandatu governu 5 ka 6 depende  natureza seguransa iha rai laran no mòs iha rejiaun,” hateten Nelson Belo.

Timor Leste  Nasaun ki’ik, Nelson hateten, oinsa atu labelè hatodan  orsamentu Estadu atu kria politìka Nasional halo investimentu  presija mòs hadia kaderneta  forsa  defeza nian ne’ebè uluk kria tiha ona

Nelson mos rekomenda   ona ba Ministru Defeza ( MD)   atu  belè   moderniza  instituisaun  militar  iha  baze  fundamentu  se la’e  koalia buat a’as liu .Maibè iha kraik  la halo entaun susar tebes

“Ami   suporta  moderniza instituisaun defeza  Iha aspetu nasional,  rejional no global husu para halo revizaun ba ita nia kaderneta forsa defeza,” hateten Nelson Belo. eby/ety

[:tl]

Hirakia sira to’o soldadu prontu husi FALINTIL-Força Defesa de Timor Leste (F-FDTL) la bele mete no koalia politika praktis.

Dekretu-lei no.15/2006, Estatuto Orgániku nian bandu kualker elementus F-FDTL partisipa direita ka indereita iha atividade politika. Tanba ne’e, Direktor Ezekutivu Fundasaun Mahein (FM), Nelson Belo, esklarese katak, tuir lei organika ka statutu militar la bele mete politika tuir dekretu lei no.15/ 2006, Governu dekreta tuir alínea d husi artigu 116, ne’ebe iha kapitulu 1, koalia konaba natureza F-FDTL nian.

“Iha lei organika militar ne’e, ka statuta militar hatete tiha ona katak asumi ona militar ka militar ne’e não politika, la afilia ba partidu politika, só o nia konviksaun ne’e ba deit Instituisaun militar, submete ba superior, submete ba lei no militar ne’e disiplina teb-tebes,”  hateten Nelson Belo, hodi responde JNDiario iha nia serbisu fatin, Dili, Segunda (16/07/2018).

Nelson Belo dehan iha nasaun sira ne’ebe iha post konflitu rezultadu husi kodeta sira oioin, entaun formasaun militar sira ne’e mos politizadu teb-tebes, fasil lahalimar militar halo intervensaun iha politika.

Nelson Belo dehan, aspeitu rua mak susar atu separa ida karakter no rua atu hatudu buat ne’ebe mak la diak iha futuru, agora ne’e sente tauk tanba sira funu nain mak iha ne’e, sira halo komentariu maske laiha impaktu bo’ot, mas ne’e hatudu la diak iha futuru.

“Ita respeitu teb-tebes sira komandante sira F-FDTL nian, maibe ita husu para bele karik komentariu, ita komprende nafatin Major Jeneral Lere Anan Timur nia karakter, tanba ne’e ita husu para redus oituan komentariu sira ne’e,” hateten Direktur Ezekutivu FM ne’e.

Direktur Ezekutivu FM hateten, tuir mundu ema ne’e mai ho ninia karakter rasik ho lideransa rasik, entaun lider mos mai ho nia tempu ho nia karakter, espera katak ho tempu sira nia agora dadauk ne’e karakter mak hanesan iha futuru karakter labele hanesan, karakter hakuruk deit ba lei ho orden.

Diretor exekutivu Fundasaun Mahein Nelson Belo hateten, atu moderniza instituisaun defeza tenke iha politíka Seguransa  Nasional (PSN).  Tanba ne’e, bainhira atu moderniza instituisaun defeza presija harii nia alisesu  ne’ebé a’as, sistema militar lei sira,  lei  dispozitivu militar ne’e lei mak termina militar, militar ne’e tau iha ne’ebe  to’o agora seidauk iha lei

“Ita iha lei barak,  lei seguransa militar,  lei defeza Nasional ,lei  seguransa externa . oinsa atu implementa lei sira ne’e,ita seidauk iha politika seguransa Nasional (PSN) , oinsa ita belè harii ita nia forsa. Politìka seguransa nasional gia ita sa ida mak sai risku no amiasa atu nune’e ita bele forma ita nia militar ba risku no amiasa ne’e,” informa Nelson Belo.

 Nia esplika  kona-ba risku no amiasa barak liu kona-ba terorista  belè forma  militar  belè ajuda mòs polisia para atu belè satan netik isu transakaaun kraim isu seguransa Maritima oinsa  belè investe

PNS  hatudu  nia risku mak ida ne’e sai amiasa ida ne’e kuandu  hatene ona risku no amiasa formasaun ba  militar mòs atu belè atende risku amiasa ne’e . Se la’e risku ne’e ketak ida formasaun buat ketak ida la han malu wainhira implementasaun ne’e susar

“Ministru Defeza Filomeno Paixão   atu moderniza instituisaun Defeza ita foin mak iha esbosu politìka estratejiku seguransa no defeza, presija PSN   belè dura mandatu governu 5 ka 6 depende  natureza seguransa iha rai laran no mòs iha rejiaun,” hateten Nelson Belo.

Timor Leste  Nasaun ki’ik, Nelson hateten, oinsa atu labelè hatodan  orsamentu Estadu atu kria politìka Nasional halo investimentu  presija mòs hadia kaderneta  forsa  defeza nian ne’ebè uluk kria tiha ona

Nelson mos rekomenda   ona ba Ministru Defeza ( MD)   atu  belè   moderniza  instituisaun  militar  iha  baze  fundamentu  se la’e  koalia buat a’as liu .Maibè iha kraik  la halo entaun susar tebes

“Ami   suporta  moderniza instituisaun defeza  Iha aspetu nasional,  rejional no global husu para halo revizaun ba ita nia kaderneta forsa defeza,” hateten Nelson Belo. eby/ety

[:]


Banner

Foto

Notisia Ikus

Governu adia dikusaun ba pedidu reforma Lere Anan Timur

January 20, 2022
Reuniaun Konsellu Ministru (KM) iha Palásiu Gov...

La atende kontaktu deputadu nian, PPN “hirus” MOP Salvador

January 20, 2022
[caption id="attachment_59069" align="aligncenter"...

CNE seidauk simu lista kandidatura PR

January 19, 2022
[caption id="attachment_59064" align="aligncenter"...

Eis Padre Martinho Gusmão deklara kandidata-an ba PR

January 19, 2022
Eis padre Martinho Germano da Silva Gusmão anú...

Ministru José Agustinho “ameasa” hasai funsionáriu APORTIL 24

January 19, 2022
[caption id="attachment_59043" align="aligncenter"...
1 2 3 683

About

Grupo Média Nacional was founded on the 19th December, 2003 with the aim of contributing to the development of media in the newly independent Timor-Leste. In that respective year, "Jornal Nacional Semanário" weekly newspaper was launched and in 2005 the Group ... more

Phone: 3311441
Email: [email protected]
Address: Dom boaventura no 8, Bebora Dili, Timor Leste.

GMN Map

Copyright © 2021 GMN TV | All right reserved.
apartmentmap-marker