GMN TV Politika OJE 2018, GOVERNU HUSU BILLIAUN 1.2 USD

OJE 2018, GOVERNU HUSU BILLIAUN 1.2 USD

0 views

[:pt]

VIII Governu Konstitusional ne’ebe lidera husi Primeiru Ministru (PM), Taur Matan Ruak, husu osan ho montante billiaun 1.2 USD  iha proposta Orsamentu Jeral Estadu (OJE) tinan fiscal 2018.

Kalendariu ne’ebe aprova husi Konsellu Ministrus iha Sesta (20/7/2018), deside katak  iha loron tuir mai Domingu to’o Kuarta (22-25/7/2018), halo preparasaun, distribuisaun, notifikasaun pakote fiskal no konfirmasaun final.

Iha loron 29 Jullu 2018, proposta OJE 2018 ba Konsellu Ministrus, no iha loron 1-3 fulan Agostu 2018 Governu submete OJE 2018 ba Parlamentu Nasional (PN).

Ministeriu Finsansa, Segunda (23/07/2018), konvoka sesaun traballu kona ba notifikasaun no konfirmasaun pakote fiskal no distribuisaun sirkular preparasaun OJE 2018 hamutuk ho minsteriu sira seluk ho orgaun outonomu  instituisaun Estadu nian sira seluk.

“Proposta OJE 2018 ne’e ne’e nia orientasaun final atu bele hakotu aplikasaun duodesimal ninian,” informa  Direktor Jeral Ministeriu Finansas, Januario Gama ba Jornalista sira iha Ministeriu Finansas, Dili, Segunda (23/07/2018).

Nia esplika katak, MF aplika orsamentu tinan 2018 porvolta billaun 1.218 USD tanba tetu ba iha tinan 2017 nian iha redusaun porvolta 9.5 %.  Husi pakote ne’e fahe ba distribuisaun ba salariu no vensimentu US$ 5.7 millaun, kategoria bens no servisu US$ 400 milloens, kategoria transferências publiku US$ 38 milloens no kategoria kapital dezenvolvimentu US$ 323 milloens.

 “Kapital menor iha tinan 2017 tau US$ 12 milloens no tinan 2018 hatun ba US$ 3 milloens, tanba hare ba sirkunstansia husi prosesu aprovizionamentu ne’e, ita hotu hatene kuandu hakarak halo aqizasaun ba ekipamentu ruma nia konsumu tempu ne’ebe naruk no kuandu hare ba proposta orsamentu ne’e atu aplika husi fulan Setembru to’o Dezembru signifika iha tempu períodu fulan 4, entaun ita tenke prepara mos ita nia kapasidade oinsa ita bele ejekuta osan ne’ebe tau iha kapital menor ne’e rasik,” esplika Januario Gama.

Nia hateten, tempu ba preparasaun proposta OJE 2018 limitadu tebes, no tekniku MF mos limitadu, tan ne’e MF aselera preparasaun ba OJE ne’e liu husi prosesu short cut balu, katak faze balu MF tenke ultrapassa para depois kumpri kalendariu politiku ne’ebe Konsellu Ministru fo ba Ministeriu Finansas.

Dupla kargu lá afeta ba OJE

Husi sorin seluk, observador husi Fundasaun Mahein, Nelson Belo, hateten, mesmu membru Governu balun asume kargu em-ejersiu ba ministeriu balun mos la afeta ba politika implementasaun OJE miniasteriu nian.

Kona-ba asutus Ministeriu Defeza ho Seguransa ne’ebe Ministru Filomeno Paixão mak sei toma konta hodi hein Ministru Seguransa foun, Nelson Belo hateten, iha psovel boot Ministru Filomeno Paixão halao nia knar politika diak no efetivu tanba Ministeriu rua ne’e iha kolerasaun servisu.

Nia argumenta katak, jestaun politika de’it mak seidauk iha Ministru Interior tanba ne’e, la impkatu ba jestaun orsamentu nian. Importante, Ministru Filomeno Paixão halo ejersisiu atu la bele akontese vakum iha koordenasuan lña servisu.

Diretor Ezekutivu FM ne’e kompara hanesan Miniteriu Finansas sedauk iha Minitru ka Ministra sei lidera husi Ministru Estadu Prezidensial Konsellu Ministru Agio Perreira, inklui Miniteriu Turismo no Miniteriu sira seluk-seluk. mia/eus

[:id]

VIII Governu Konstitusional ne’ebe lidera husi Primeiru Ministru (PM), Taur Matan Ruak, husu osan ho montante billiaun 1.2 USD  iha proposta Orsamentu Jeral Estadu (OJE) tinan fiscal 2018.

Kalendariu ne’ebe aprova husi Konsellu Ministrus iha Sesta (20/7/2018), deside katak  iha loron tuir mai Domingu to’o Kuarta (22-25/7/2018), halo preparasaun, distribuisaun, notifikasaun pakote fiskal no konfirmasaun final.

Iha loron 29 Jullu 2018, proposta OJE 2018 ba Konsellu Ministrus, no iha loron 1-3 fulan Agostu 2018 Governu submete OJE 2018 ba Parlamentu Nasional (PN).

Ministeriu Finsansa, Segunda (23/07/2018), konvoka sesaun traballu kona ba notifikasaun no konfirmasaun pakote fiskal no distribuisaun sirkular preparasaun OJE 2018 hamutuk ho minsteriu sira seluk ho orgaun outonomu  instituisaun Estadu nian sira seluk.

“Proposta OJE 2018 ne’e ne’e nia orientasaun final atu bele hakotu aplikasaun duodesimal ninian,” informa  Direktor Jeral Ministeriu Finansas, Januario Gama ba Jornalista sira iha Ministeriu Finansas, Dili, Segunda (23/07/2018).

Nia esplika katak, MF aplika orsamentu tinan 2018 porvolta billaun 1.218 USD tanba tetu ba iha tinan 2017 nian iha redusaun porvolta 9.5 %.  Husi pakote ne’e fahe ba distribuisaun ba salariu no vensimentu US$ 5.7 millaun, kategoria bens no servisu US$ 400 milloens, kategoria transferências publiku US$ 38 milloens no kategoria kapital dezenvolvimentu US$ 323 milloens.

 “Kapital menor iha tinan 2017 tau US$ 12 milloens no tinan 2018 hatun ba US$ 3 milloens, tanba hare ba sirkunstansia husi prosesu aprovizionamentu ne’e, ita hotu hatene kuandu hakarak halo aqizasaun ba ekipamentu ruma nia konsumu tempu ne’ebe naruk no kuandu hare ba proposta orsamentu ne’e atu aplika husi fulan Setembru to’o Dezembru signifika iha tempu períodu fulan 4, entaun ita tenke prepara mos ita nia kapasidade oinsa ita bele ejekuta osan ne’ebe tau iha kapital menor ne’e rasik,” esplika Januario Gama.

Nia hateten, tempu ba preparasaun proposta OJE 2018 limitadu tebes, no tekniku MF mos limitadu, tan ne’e MF aselera preparasaun ba OJE ne’e liu husi prosesu short cut balu, katak faze balu MF tenke ultrapassa para depois kumpri kalendariu politiku ne’ebe Konsellu Ministru fo ba Ministeriu Finansas.

Dupla kargu lá afeta ba OJE

Husi sorin seluk, observador husi Fundasaun Mahein, Nelson Belo, hateten, mesmu membru Governu balun asume kargu em-ejersiu ba ministeriu balun mos la afeta ba politika implementasaun OJE miniasteriu nian.

Kona-ba asutus Ministeriu Defeza ho Seguransa ne’ebe Ministru Filomeno Paixão mak sei toma konta hodi hein Ministru Seguransa foun, Nelson Belo hateten, iha psovel boot Ministru Filomeno Paixão halao nia knar politika diak no efetivu tanba Ministeriu rua ne’e iha kolerasaun servisu.

Nia argumenta katak, jestaun politika de’it mak seidauk iha Ministru Interior tanba ne’e, la impkatu ba jestaun orsamentu nian. Importante, Ministru Filomeno Paixão halo ejersisiu atu la bele akontese vakum iha koordenasuan lña servisu.

Diretor Ezekutivu FM ne’e kompara hanesan Miniteriu Finansas sedauk iha Minitru ka Ministra sei lidera husi Ministru Estadu Prezidensial Konsellu Ministru Agio Perreira, inklui Miniteriu Turismo no Miniteriu sira seluk-seluk. mia/eus

[:en]

VIII Governu Konstitusional ne’ebe lidera husi Primeiru Ministru (PM), Taur Matan Ruak, husu osan ho montante billiaun 1.2 USD  iha proposta Orsamentu Jeral Estadu (OJE) tinan fiscal 2018.

Kalendariu ne’ebe aprova husi Konsellu Ministrus iha Sesta (20/7/2018), deside katak  iha loron tuir mai Domingu to’o Kuarta (22-25/7/2018), halo preparasaun, distribuisaun, notifikasaun pakote fiskal no konfirmasaun final.

Iha loron 29 Jullu 2018, proposta OJE 2018 ba Konsellu Ministrus, no iha loron 1-3 fulan Agostu 2018 Governu submete OJE 2018 ba Parlamentu Nasional (PN).

Ministeriu Finsansa, Segunda (23/07/2018), konvoka sesaun traballu kona ba notifikasaun no konfirmasaun pakote fiskal no distribuisaun sirkular preparasaun OJE 2018 hamutuk ho minsteriu sira seluk ho orgaun outonomu  instituisaun Estadu nian sira seluk.

“Proposta OJE 2018 ne’e ne’e nia orientasaun final atu bele hakotu aplikasaun duodesimal ninian,” informa  Direktor Jeral Ministeriu Finansas, Januario Gama ba Jornalista sira iha Ministeriu Finansas, Dili, Segunda (23/07/2018).

Nia esplika katak, MF aplika orsamentu tinan 2018 porvolta billaun 1.218 USD tanba tetu ba iha tinan 2017 nian iha redusaun porvolta 9.5 %.  Husi pakote ne’e fahe ba distribuisaun ba salariu no vensimentu US$ 5.7 millaun, kategoria bens no servisu US$ 400 milloens, kategoria transferências publiku US$ 38 milloens no kategoria kapital dezenvolvimentu US$ 323 milloens.

 “Kapital menor iha tinan 2017 tau US$ 12 milloens no tinan 2018 hatun ba US$ 3 milloens, tanba hare ba sirkunstansia husi prosesu aprovizionamentu ne’e, ita hotu hatene kuandu hakarak halo aqizasaun ba ekipamentu ruma nia konsumu tempu ne’ebe naruk no kuandu hare ba proposta orsamentu ne’e atu aplika husi fulan Setembru to’o Dezembru signifika iha tempu períodu fulan 4, entaun ita tenke prepara mos ita nia kapasidade oinsa ita bele ejekuta osan ne’ebe tau iha kapital menor ne’e rasik,” esplika Januario Gama.

Nia hateten, tempu ba preparasaun proposta OJE 2018 limitadu tebes, no tekniku MF mos limitadu, tan ne’e MF aselera preparasaun ba OJE ne’e liu husi prosesu short cut balu, katak faze balu MF tenke ultrapassa para depois kumpri kalendariu politiku ne’ebe Konsellu Ministru fo ba Ministeriu Finansas.

Dupla kargu lá afeta ba OJE

Husi sorin seluk, observador husi Fundasaun Mahein, Nelson Belo, hateten, mesmu membru Governu balun asume kargu em-ejersiu ba ministeriu balun mos la afeta ba politika implementasaun OJE miniasteriu nian.

Kona-ba asutus Ministeriu Defeza ho Seguransa ne’ebe Ministru Filomeno Paixão mak sei toma konta hodi hein Ministru Seguransa foun, Nelson Belo hateten, iha psovel boot Ministru Filomeno Paixão halao nia knar politika diak no efetivu tanba Ministeriu rua ne’e iha kolerasaun servisu.

Nia argumenta katak, jestaun politika de’it mak seidauk iha Ministru Interior tanba ne’e, la impkatu ba jestaun orsamentu nian. Importante, Ministru Filomeno Paixão halo ejersisiu atu la bele akontese vakum iha koordenasuan lña servisu.

Diretor Ezekutivu FM ne’e kompara hanesan Miniteriu Finansas sedauk iha Minitru ka Ministra sei lidera husi Ministru Estadu Prezidensial Konsellu Ministru Agio Perreira, inklui Miniteriu Turismo no Miniteriu sira seluk-seluk. mia/eus

[:tl]

VIII Governu Konstitusional ne’ebe lidera husi Primeiru Ministru (PM), Taur Matan Ruak, husu osan ho montante billiaun 1.2 USD  iha proposta Orsamentu Jeral Estadu (OJE) tinan fiscal 2018.

Kalendariu ne’ebe aprova husi Konsellu Ministrus iha Sesta (20/7/2018), deside katak  iha loron tuir mai Domingu to’o Kuarta (22-25/7/2018), halo preparasaun, distribuisaun, notifikasaun pakote fiskal no konfirmasaun final.

Iha loron 29 Jullu 2018, proposta OJE 2018 ba Konsellu Ministrus, no iha loron 1-3 fulan Agostu 2018 Governu submete OJE 2018 ba Parlamentu Nasional (PN).

Ministeriu Finsansa, Segunda (23/07/2018), konvoka sesaun traballu kona ba notifikasaun no konfirmasaun pakote fiskal no distribuisaun sirkular preparasaun OJE 2018 hamutuk ho minsteriu sira seluk ho orgaun outonomu  instituisaun Estadu nian sira seluk.

“Proposta OJE 2018 ne’e ne’e nia orientasaun final atu bele hakotu aplikasaun duodesimal ninian,” informa  Direktor Jeral Ministeriu Finansas, Januario Gama ba Jornalista sira iha Ministeriu Finansas, Dili, Segunda (23/07/2018).

Nia esplika katak, MF aplika orsamentu tinan 2018 porvolta billaun 1.218 USD tanba tetu ba iha tinan 2017 nian iha redusaun porvolta 9.5 %.  Husi pakote ne’e fahe ba distribuisaun ba salariu no vensimentu US$ 5.7 millaun, kategoria bens no servisu US$ 400 milloens, kategoria transferências publiku US$ 38 milloens no kategoria kapital dezenvolvimentu US$ 323 milloens.

 “Kapital menor iha tinan 2017 tau US$ 12 milloens no tinan 2018 hatun ba US$ 3 milloens, tanba hare ba sirkunstansia husi prosesu aprovizionamentu ne’e, ita hotu hatene kuandu hakarak halo aqizasaun ba ekipamentu ruma nia konsumu tempu ne’ebe naruk no kuandu hare ba proposta orsamentu ne’e atu aplika husi fulan Setembru to’o Dezembru signifika iha tempu períodu fulan 4, entaun ita tenke prepara mos ita nia kapasidade oinsa ita bele ejekuta osan ne’ebe tau iha kapital menor ne’e rasik,” esplika Januario Gama.

Nia hateten, tempu ba preparasaun proposta OJE 2018 limitadu tebes, no tekniku MF mos limitadu, tan ne’e MF aselera preparasaun ba OJE ne’e liu husi prosesu short cut balu, katak faze balu MF tenke ultrapassa para depois kumpri kalendariu politiku ne’ebe Konsellu Ministru fo ba Ministeriu Finansas.

Dupla kargu lá afeta ba OJE

Husi sorin seluk, observador husi Fundasaun Mahein, Nelson Belo, hateten, mesmu membru Governu balun asume kargu em-ejersiu ba ministeriu balun mos la afeta ba politika implementasaun OJE miniasteriu nian.

Kona-ba asutus Ministeriu Defeza ho Seguransa ne’ebe Ministru Filomeno Paixão mak sei toma konta hodi hein Ministru Seguransa foun, Nelson Belo hateten, iha psovel boot Ministru Filomeno Paixão halao nia knar politika diak no efetivu tanba Ministeriu rua ne’e iha kolerasaun servisu.

Nia argumenta katak, jestaun politika de’it mak seidauk iha Ministru Interior tanba ne’e, la impkatu ba jestaun orsamentu nian. Importante, Ministru Filomeno Paixão halo ejersisiu atu la bele akontese vakum iha koordenasuan lña servisu.

Diretor Ezekutivu FM ne’e kompara hanesan Miniteriu Finansas sedauk iha Minitru ka Ministra sei lidera husi Ministru Estadu Prezidensial Konsellu Ministru Agio Perreira, inklui Miniteriu Turismo no Miniteriu sira seluk-seluk. mia/eus

[:]


Banner

Foto

Notisia Ikus

SEFOPE sei hamenus númeru dezempregu iha rai-laran

June 29, 2022
Sekretaria Estadu Formasaun Profísional no Empr...

AJAR apresia TR deside Projetu-Lei Responsabilidade PR inkonstitusionál

June 29, 2022
Diretór ezekutivu Asia Justice And Right (AJAR)...

Xanana hasoru malu ho SekJer ONU no PM Portugal iha Lisboa

June 29, 2022
Reprezetante Espesial Prezidente Repúblika Ti...

AJAR: Polítiku sira halo lei benefisia liu ba an rasik, doque povu kiik

June 29, 2022
Diretór ezekutivu Asia Justice And Right (AJAR)...

Projetu-Lei Responsabilidade PR inkonstitusionál, PN la konkorda desizaun TR

June 29, 2022
Prezidente Komisaun A, Deputadu Joaquim dos Sant...
1 2 3 741

About

Grupo Média Nacional was founded on the 19th December, 2003 with the aim of contributing to the development of media in the newly independent Timor-Leste. In that respective year, "Jornal Nacional Semanário" weekly newspaper was launched and in 2005 the Group ... more

Phone: 3311441
Email: [email protected]
Address: Dom boaventura no 8, Bebora Dili, Timor Leste.

GMN Map

Copyright © 2021 GMN TV | All right reserved.
apartmentmap-marker