GMN TV Politika FRETILIN ‘HAKARAK’ GOVERNASAUN ABERTA CNRT hein desizaun konferensia

FRETILIN ‘HAKARAK’ GOVERNASAUN ABERTA CNRT hein desizaun konferensia

1 views

[:pt] 

Partidu FRETILIN hanoin ona  atu forma Governu foun 2017-2022 ho modelu Governasaun aberta. Katak, Governu ida neebe bele involve intelektual partidu sira hotu neebe hetan asentu iha Parlamentu Nasional (PN).

Sekretariu Jeral partidu FRETILIN, Mari Alkatiri, hateten, ba formasuan Governu ida nee, FRETILIN nudar primeiru vensedor ho kadeiras 23 iha PN hakarak hakuak partidu sira seluk envolve iha Governasaun  atu nunee bele asegura povu nia mehi ba moris diak no dezenvolvimentu nasional. Ita tenke respeita no buka haku’ak partidu hotu-hotu i bele dehan tenkeser Governu ida aberta para atu konsulta ho religioza sira, sosiadade sivil para Governu ida aberta ka  naloke,†afirma Mari Alkatiri ba jornalista sira hafoin enkontru ho Prezidenti Republika (PR), Francisco Guterres Lu-Olo, iha palasio prezidensial, Kinta (3/8/2017).

Kona-ba figura partidu FRETILIN neebe mak atu assume kargu Primeiru Ministru (PM) ba periodu 2017-2022, Mari Alaktiri hateten, partidu CNRT sei halao konfrensia loron rua (4-5) no partidu FRETILIN sei reiniaun ho ninia kuadrus partidu nian. Hau Sekretariu Jeral partidu FRETILIN no  tuir estatutu, Hau bele dehan ona Hau bele sai ona Primeiru Ministru, maibe Hau hatete dala barak ona, Hau servi mantein iha fatin ida hodi Hau bele servi diak liu tan povu ida nee,  hateten Mari Alkatiri. Alkatiri lia tun mos dehan, posivel ministeriu balun sei envolve ema independent. Basa, nia haree ona ema balun  independenti no intelektual tebes atu serve nudar Ministru Edukasaun. Prezidenti Republika Francisco Guterres Lu-Olo, halao enkontru ho lideransa partidu politiku sira tuir Konstituisaun Republika Demokratika Timor Leste (RDTL), neebe mak hakerek iha Titulu Prezienti Republika. Iha Kapitulu I hakerek kona-ba Estatutu, Eleisaun no Nomeasaun, nunee iha artigu 106 konaba formasaun no responsabilidade, no mos artigu 86 konaba kompetensia ba orgaun sira seluk. Tanba nee, PR Lu-Olo iha kompetensia tuir  artigu sira nee hodi halao enkontru ho partidu politika sira hodi koalia kona-ba formasaun VII Governu Konstituisional. Iha fatin hanesan, Sekretario Jeral Partidu Congresu Nasional Rekonstrukasaun Timor Leste (CNRT),  Francisco Kalbuadi Lay hateten, mensagen neebe prezidenti republika hato hela ba partidu politiku sira mak kontinua tau as intrese povu no interese nasional. Francisco Kalbuadi Lay hatutan, formasaun Goveru seidauk iha desizaun ruma husi CNRT tanba sei hein hela konfenrensia nasional CNRT nian neebe mak atu halo iha Centro Convenções Dili (CCD), Sesta-Sabadu (4-5/8/2017).


CNRT sei iha konfrensia loron rua depois foin mak rona rezultadu, ami tenke respeita konfresista sira nia desizaun, ita hein depois rezultadu husi konfrensia nee, Â hateten Francisco Kalbuadi Lay.

PLP la rejeita kontaktu formal partidu seluk

Husi sorin seluk Vise Prezidenti Partidu Libertasaun Popular (PLP), Fidelis Magalhaes, deklara, PLP sei mantein ho prinsipiu opozisaun, maibe sei la rejeita kontaktu formal husi partidu ruma nebe presiza hodi forma VII Governu.Nia afirma,  PLP hanesan partidu nebe hetan asentu ihs Parlamentu Nasional, iha dever tomak tuir  prosesu andamentu, no sei la hamrik ho argumentu atu  rona opiniaun no intensaun husi partidu seluk. Ita temi dehan kontaktu formal no informal, ba PLP laiha ain atu hamrik hanesan argumentu, tanba kontaktu formal entre partidu ho partidu hodi bele tur para haree oinsa bele avansa ho kada partidu nia programa atu lori dezenvolvimentu no Governasaun ida nebe diak liu ba povu tomak iha Timor-Leste, no sempre iha komunikasaun, rona petspetiva no pozisaun  oioin husi partidu seluk nian, oinsa  partidu sira mai ho matodu modelu viavel liu, para bele iha estabilidade governativa, nee mak ita bolu sentidu Estadu, no  Wanihira ita temi kontaktu, ita tenke  kontaktu formal, entre partidu ho partidu,  kontaktu hirak nebe ita refere motiva espekulasaun oioin,  xave maka ida-idak ho nia programa, no mehi ba Timor-Leste nebe diakliu ba futuru, no  PLP nia objetivu maka  hakarak lori programa nebe diak liu ba povu, no preokupasaun prinsipal maka oinsa atu implementa programa nee,â€Âdehan porta voz PLP Fidelis Magalhães, wainhira halo entrervista eskluzivu iha GMN TV,  Kuarta kalan (02/08/2017).

Fidelis akresenta, PLP sei la halo preferensia ba partidu A ka B atu halo koligasaun, objetivu maka maneira oinsa bele implementa programa no lori povu sai husi mukit ba moris diak. PLP laiha preferensia ba partidu ruma. Razaun prinsipal mak, tanba PLP harii vizaun poli­tika rasik no iha programa no lider rasik, sei hatur lai programa no prinsipiu partidu nian iha diskusaun formal ida entre partidu,  konaba posibilidade ba iha futuru, no diskusaun bazeia ba programa, depois diskusaun mak foin ita haree programa ida nebe maka diak liu, dehan nia. Tuir Fidelis, PLP nia preokupasaun mak kualker nomeasaun  ba Primeiru Ministru depois sei forma Governu tuir dalan nebe konstituisaun haruka. Preokupasaun tuir mai maka,  PLP nia programa no PLP nia vizaun maka oinsa harii Timor ida riku ho seguru, no preokupasaun oinsa bele diskute ho klean liutan atu buka maneira demokra¡tiku, maneira parlamentar, no maneira konstitusional nebe presiza, para bele implementa diak PLP nia programa, no oinsa lori moris diak ba povu tomak,haktuir Fidelis. Porta-voz PLP nee esplika, wainhira FRETILIN ho CNRT la konsege halo koligasaun no husu PLP koliga maka sei depende ba komunikasaun nebe iha no depende mos rezultadu husi reuniaun entre partidu hetan asentu ho Prezidenti Republika rasik. PLP hanesan partidu modernu ida nebe ho li­der rezistensia nian, no li­der nee mos haknaar-an no hola parte iha harii nasaun no Estadu. PLP iha dever tomak atu rona no atu kontinua akompana porsesu poli­tiku nee ba oin, relasaun ho pozisaun ou antisipa espekula intensaun husi partidu seluk nian, nee la kabe ba PLP atu tama iha asuntu ida nee, tanba ida nee depende  ba komunikasaun sei iha, no depende mos ba Prezidenti Republica nebe mak sei halo reuniaun tuir dalan konstitusional nebe maka iha ita-nia nasaun Timor-Leste nee, tenik Magalhaes.Eus/Say

[:id] 

Partidu FRETILIN hanoin ona  atu forma Governu foun 2017-2022 ho modelu Governasaun aberta. Katak, Governu ida neebe bele involve intelektual partidu sira hotu neebe hetan asentu iha Parlamentu Nasional (PN).

Sekretariu Jeral partidu FRETILIN, Mari Alkatiri, hateten, ba formasuan Governu ida nee, FRETILIN nudar primeiru vensedor ho kadeiras 23 iha PN hakarak hakuak partidu sira seluk envolve iha Governasaun  atu nunee bele asegura povu nia mehi ba moris diak no dezenvolvimentu nasional. Ita tenke respeita no buka haku’ak partidu hotu-hotu i bele dehan tenkeser Governu ida aberta para atu konsulta ho religioza sira, sosiadade sivil para Governu ida aberta ka  naloke,†afirma Mari Alkatiri ba jornalista sira hafoin enkontru ho Prezidenti Republika (PR), Francisco Guterres Lu-Olo, iha palasio prezidensial, Kinta (3/8/2017).

Kona-ba figura partidu FRETILIN neebe mak atu assume kargu Primeiru Ministru (PM) ba periodu 2017-2022, Mari Alaktiri hateten, partidu CNRT sei halao konfrensia loron rua (4-5) no partidu FRETILIN sei reiniaun ho ninia kuadrus partidu nian. Hau Sekretariu Jeral partidu FRETILIN no  tuir estatutu, Hau bele dehan ona Hau bele sai ona Primeiru Ministru, maibe Hau hatete dala barak ona, Hau servi mantein iha fatin ida hodi Hau bele servi diak liu tan povu ida nee,  hateten Mari Alkatiri. Alkatiri lia tun mos dehan, posivel ministeriu balun sei envolve ema independent. Basa, nia haree ona ema balun  independenti no intelektual tebes atu serve nudar Ministru Edukasaun. Prezidenti Republika Francisco Guterres Lu-Olo, halao enkontru ho lideransa partidu politiku sira tuir Konstituisaun Republika Demokratika Timor Leste (RDTL), neebe mak hakerek iha Titulu Prezienti Republika. Iha Kapitulu I hakerek kona-ba Estatutu, Eleisaun no Nomeasaun, nunee iha artigu 106 konaba formasaun no responsabilidade, no mos artigu 86 konaba kompetensia ba orgaun sira seluk. Tanba nee, PR Lu-Olo iha kompetensia tuir  artigu sira nee hodi halao enkontru ho partidu politika sira hodi koalia kona-ba formasaun VII Governu Konstituisional. Iha fatin hanesan, Sekretario Jeral Partidu Congresu Nasional Rekonstrukasaun Timor Leste (CNRT),  Francisco Kalbuadi Lay hateten, mensagen neebe prezidenti republika hato hela ba partidu politiku sira mak kontinua tau as intrese povu no interese nasional. Francisco Kalbuadi Lay hatutan, formasaun Goveru seidauk iha desizaun ruma husi CNRT tanba sei hein hela konfenrensia nasional CNRT nian neebe mak atu halo iha Centro Convenções Dili (CCD), Sesta-Sabadu (4-5/8/2017).


CNRT sei iha konfrensia loron rua depois foin mak rona rezultadu, ami tenke respeita konfresista sira nia desizaun, ita hein depois rezultadu husi konfrensia nee, Â hateten Francisco Kalbuadi Lay.

PLP la rejeita kontaktu formal partidu seluk

Husi sorin seluk Vise Prezidenti Partidu Libertasaun Popular (PLP), Fidelis Magalhaes, deklara, PLP sei mantein ho prinsipiu opozisaun, maibe sei la rejeita kontaktu formal husi partidu ruma nebe presiza hodi forma VII Governu.Nia afirma,  PLP hanesan partidu nebe hetan asentu ihs Parlamentu Nasional, iha dever tomak tuir  prosesu andamentu, no sei la hamrik ho argumentu atu  rona opiniaun no intensaun husi partidu seluk. Ita temi dehan kontaktu formal no informal, ba PLP laiha ain atu hamrik hanesan argumentu, tanba kontaktu formal entre partidu ho partidu hodi bele tur para haree oinsa bele avansa ho kada partidu nia programa atu lori dezenvolvimentu no Governasaun ida nebe diak liu ba povu tomak iha Timor-Leste, no sempre iha komunikasaun, rona petspetiva no pozisaun  oioin husi partidu seluk nian, oinsa  partidu sira mai ho matodu modelu viavel liu, para bele iha estabilidade governativa, nee mak ita bolu sentidu Estadu, no  Wanihira ita temi kontaktu, ita tenke  kontaktu formal, entre partidu ho partidu,  kontaktu hirak nebe ita refere motiva espekulasaun oioin,  xave maka ida-idak ho nia programa, no mehi ba Timor-Leste nebe diakliu ba futuru, no  PLP nia objetivu maka  hakarak lori programa nebe diak liu ba povu, no preokupasaun prinsipal maka oinsa atu implementa programa nee,â€Âdehan porta voz PLP Fidelis Magalhães, wainhira halo entrervista eskluzivu iha GMN TV,  Kuarta kalan (02/08/2017).

Fidelis akresenta, PLP sei la halo preferensia ba partidu A ka B atu halo koligasaun, objetivu maka maneira oinsa bele implementa programa no lori povu sai husi mukit ba moris diak. PLP laiha preferensia ba partidu ruma. Razaun prinsipal mak, tanba PLP harii vizaun poli­tika rasik no iha programa no lider rasik, sei hatur lai programa no prinsipiu partidu nian iha diskusaun formal ida entre partidu,  konaba posibilidade ba iha futuru, no diskusaun bazeia ba programa, depois diskusaun mak foin ita haree programa ida nebe maka diak liu, dehan nia. Tuir Fidelis, PLP nia preokupasaun mak kualker nomeasaun  ba Primeiru Ministru depois sei forma Governu tuir dalan nebe konstituisaun haruka. Preokupasaun tuir mai maka,  PLP nia programa no PLP nia vizaun maka oinsa harii Timor ida riku ho seguru, no preokupasaun oinsa bele diskute ho klean liutan atu buka maneira demokra¡tiku, maneira parlamentar, no maneira konstitusional nebe presiza, para bele implementa diak PLP nia programa, no oinsa lori moris diak ba povu tomak,haktuir Fidelis. Porta-voz PLP nee esplika, wainhira FRETILIN ho CNRT la konsege halo koligasaun no husu PLP koliga maka sei depende ba komunikasaun nebe iha no depende mos rezultadu husi reuniaun entre partidu hetan asentu ho Prezidenti Republika rasik. PLP hanesan partidu modernu ida nebe ho li­der rezistensia nian, no li­der nee mos haknaar-an no hola parte iha harii nasaun no Estadu. PLP iha dever tomak atu rona no atu kontinua akompana porsesu poli­tiku nee ba oin, relasaun ho pozisaun ou antisipa espekula intensaun husi partidu seluk nian, nee la kabe ba PLP atu tama iha asuntu ida nee, tanba ida nee depende  ba komunikasaun sei iha, no depende mos ba Prezidenti Republica nebe mak sei halo reuniaun tuir dalan konstitusional nebe maka iha ita-nia nasaun Timor-Leste nee, tenik Magalhaes.Eus/Say

[:en] 

Partidu FRETILIN hanoin ona  atu forma Governu foun 2017-2022 ho modelu Governasaun aberta. Katak, Governu ida neebe bele involve intelektual partidu sira hotu neebe hetan asentu iha Parlamentu Nasional (PN).

Sekretariu Jeral partidu FRETILIN, Mari Alkatiri, hateten, ba formasuan Governu ida nee, FRETILIN nudar primeiru vensedor ho kadeiras 23 iha PN hakarak hakuak partidu sira seluk envolve iha Governasaun  atu nunee bele asegura povu nia mehi ba moris diak no dezenvolvimentu nasional. Ita tenke respeita no buka haku’ak partidu hotu-hotu i bele dehan tenkeser Governu ida aberta para atu konsulta ho religioza sira, sosiadade sivil para Governu ida aberta ka  naloke,†afirma Mari Alkatiri ba jornalista sira hafoin enkontru ho Prezidenti Republika (PR), Francisco Guterres Lu-Olo, iha palasio prezidensial, Kinta (3/8/2017).

Kona-ba figura partidu FRETILIN neebe mak atu assume kargu Primeiru Ministru (PM) ba periodu 2017-2022, Mari Alaktiri hateten, partidu CNRT sei halao konfrensia loron rua (4-5) no partidu FRETILIN sei reiniaun ho ninia kuadrus partidu nian. Hau Sekretariu Jeral partidu FRETILIN no  tuir estatutu, Hau bele dehan ona Hau bele sai ona Primeiru Ministru, maibe Hau hatete dala barak ona, Hau servi mantein iha fatin ida hodi Hau bele servi diak liu tan povu ida nee,  hateten Mari Alkatiri. Alkatiri lia tun mos dehan, posivel ministeriu balun sei envolve ema independent. Basa, nia haree ona ema balun  independenti no intelektual tebes atu serve nudar Ministru Edukasaun. Prezidenti Republika Francisco Guterres Lu-Olo, halao enkontru ho lideransa partidu politiku sira tuir Konstituisaun Republika Demokratika Timor Leste (RDTL), neebe mak hakerek iha Titulu Prezienti Republika. Iha Kapitulu I hakerek kona-ba Estatutu, Eleisaun no Nomeasaun, nunee iha artigu 106 konaba formasaun no responsabilidade, no mos artigu 86 konaba kompetensia ba orgaun sira seluk. Tanba nee, PR Lu-Olo iha kompetensia tuir  artigu sira nee hodi halao enkontru ho partidu politika sira hodi koalia kona-ba formasaun VII Governu Konstituisional. Iha fatin hanesan, Sekretario Jeral Partidu Congresu Nasional Rekonstrukasaun Timor Leste (CNRT),  Francisco Kalbuadi Lay hateten, mensagen neebe prezidenti republika hato hela ba partidu politiku sira mak kontinua tau as intrese povu no interese nasional. Francisco Kalbuadi Lay hatutan, formasaun Goveru seidauk iha desizaun ruma husi CNRT tanba sei hein hela konfenrensia nasional CNRT nian neebe mak atu halo iha Centro Convenções Dili (CCD), Sesta-Sabadu (4-5/8/2017).


CNRT sei iha konfrensia loron rua depois foin mak rona rezultadu, ami tenke respeita konfresista sira nia desizaun, ita hein depois rezultadu husi konfrensia nee, Â hateten Francisco Kalbuadi Lay.

PLP la rejeita kontaktu formal partidu seluk

Husi sorin seluk Vise Prezidenti Partidu Libertasaun Popular (PLP), Fidelis Magalhaes, deklara, PLP sei mantein ho prinsipiu opozisaun, maibe sei la rejeita kontaktu formal husi partidu ruma nebe presiza hodi forma VII Governu.Nia afirma,  PLP hanesan partidu nebe hetan asentu ihs Parlamentu Nasional, iha dever tomak tuir  prosesu andamentu, no sei la hamrik ho argumentu atu  rona opiniaun no intensaun husi partidu seluk. Ita temi dehan kontaktu formal no informal, ba PLP laiha ain atu hamrik hanesan argumentu, tanba kontaktu formal entre partidu ho partidu hodi bele tur para haree oinsa bele avansa ho kada partidu nia programa atu lori dezenvolvimentu no Governasaun ida nebe diak liu ba povu tomak iha Timor-Leste, no sempre iha komunikasaun, rona petspetiva no pozisaun  oioin husi partidu seluk nian, oinsa  partidu sira mai ho matodu modelu viavel liu, para bele iha estabilidade governativa, nee mak ita bolu sentidu Estadu, no  Wanihira ita temi kontaktu, ita tenke  kontaktu formal, entre partidu ho partidu,  kontaktu hirak nebe ita refere motiva espekulasaun oioin,  xave maka ida-idak ho nia programa, no mehi ba Timor-Leste nebe diakliu ba futuru, no  PLP nia objetivu maka  hakarak lori programa nebe diak liu ba povu, no preokupasaun prinsipal maka oinsa atu implementa programa nee,â€Âdehan porta voz PLP Fidelis Magalhães, wainhira halo entrervista eskluzivu iha GMN TV,  Kuarta kalan (02/08/2017).

Fidelis akresenta, PLP sei la halo preferensia ba partidu A ka B atu halo koligasaun, objetivu maka maneira oinsa bele implementa programa no lori povu sai husi mukit ba moris diak. PLP laiha preferensia ba partidu ruma. Razaun prinsipal mak, tanba PLP harii vizaun poli­tika rasik no iha programa no lider rasik, sei hatur lai programa no prinsipiu partidu nian iha diskusaun formal ida entre partidu,  konaba posibilidade ba iha futuru, no diskusaun bazeia ba programa, depois diskusaun mak foin ita haree programa ida nebe maka diak liu, dehan nia. Tuir Fidelis, PLP nia preokupasaun mak kualker nomeasaun  ba Primeiru Ministru depois sei forma Governu tuir dalan nebe konstituisaun haruka. Preokupasaun tuir mai maka,  PLP nia programa no PLP nia vizaun maka oinsa harii Timor ida riku ho seguru, no preokupasaun oinsa bele diskute ho klean liutan atu buka maneira demokra¡tiku, maneira parlamentar, no maneira konstitusional nebe presiza, para bele implementa diak PLP nia programa, no oinsa lori moris diak ba povu tomak,haktuir Fidelis. Porta-voz PLP nee esplika, wainhira FRETILIN ho CNRT la konsege halo koligasaun no husu PLP koliga maka sei depende ba komunikasaun nebe iha no depende mos rezultadu husi reuniaun entre partidu hetan asentu ho Prezidenti Republika rasik. PLP hanesan partidu modernu ida nebe ho li­der rezistensia nian, no li­der nee mos haknaar-an no hola parte iha harii nasaun no Estadu. PLP iha dever tomak atu rona no atu kontinua akompana porsesu poli­tiku nee ba oin, relasaun ho pozisaun ou antisipa espekula intensaun husi partidu seluk nian, nee la kabe ba PLP atu tama iha asuntu ida nee, tanba ida nee depende  ba komunikasaun sei iha, no depende mos ba Prezidenti Republica nebe mak sei halo reuniaun tuir dalan konstitusional nebe maka iha ita-nia nasaun Timor-Leste nee, tenik Magalhaes.Eus/Say

[:tl]

 

Partidu FRETILIN hanoin ona  atu forma Governu foun 2017-2022 ho modelu Governasaun aberta. Katak, Governu ida neebe bele involve intelektual partidu sira hotu neebe hetan asentu iha Parlamentu Nasional (PN).

Sekretariu Jeral partidu FRETILIN, Mari Alkatiri, hateten, ba formasuan Governu ida nee, FRETILIN nudar primeiru vensedor ho kadeiras 23 iha PN hakarak hakuak partidu sira seluk envolve iha Governasaun  atu nunee bele asegura povu nia mehi ba moris diak no dezenvolvimentu nasional. Ita tenke respeita no buka haku’ak partidu hotu-hotu i bele dehan tenkeser Governu ida aberta para atu konsulta ho religioza sira, sosiadade sivil para Governu ida aberta ka  naloke,†afirma Mari Alkatiri ba jornalista sira hafoin enkontru ho Prezidenti Republika (PR), Francisco Guterres Lu-Olo, iha palasio prezidensial, Kinta (3/8/2017).

Kona-ba figura partidu FRETILIN neebe mak atu assume kargu Primeiru Ministru (PM) ba periodu 2017-2022, Mari Alaktiri hateten, partidu CNRT sei halao konfrensia loron rua (4-5) no partidu FRETILIN sei reiniaun ho ninia kuadrus partidu nian. Hau Sekretariu Jeral partidu FRETILIN no  tuir estatutu, Hau bele dehan ona Hau bele sai ona Primeiru Ministru, maibe Hau hatete dala barak ona, Hau servi mantein iha fatin ida hodi Hau bele servi diak liu tan povu ida nee,  hateten Mari Alkatiri. Alkatiri lia tun mos dehan, posivel ministeriu balun sei envolve ema independent. Basa, nia haree ona ema balun  independenti no intelektual tebes atu serve nudar Ministru Edukasaun. Prezidenti Republika Francisco Guterres Lu-Olo, halao enkontru ho lideransa partidu politiku sira tuir Konstituisaun Republika Demokratika Timor Leste (RDTL), neebe mak hakerek iha Titulu Prezienti Republika. Iha Kapitulu I hakerek kona-ba Estatutu, Eleisaun no Nomeasaun, nunee iha artigu 106 konaba formasaun no responsabilidade, no mos artigu 86 konaba kompetensia ba orgaun sira seluk. Tanba nee, PR Lu-Olo iha kompetensia tuir  artigu sira nee hodi halao enkontru ho partidu politika sira hodi koalia kona-ba formasaun VII Governu Konstituisional. Iha fatin hanesan, Sekretario Jeral Partidu Congresu Nasional Rekonstrukasaun Timor Leste (CNRT),  Francisco Kalbuadi Lay hateten, mensagen neebe prezidenti republika hato hela ba partidu politiku sira mak kontinua tau as intrese povu no interese nasional. Francisco Kalbuadi Lay hatutan, formasaun Goveru seidauk iha desizaun ruma husi CNRT tanba sei hein hela konfenrensia nasional CNRT nian neebe mak atu halo iha Centro Convenções Dili (CCD), Sesta-Sabadu (4-5/8/2017).


CNRT sei iha konfrensia loron rua depois foin mak rona rezultadu, ami tenke respeita konfresista sira nia desizaun, ita hein depois rezultadu husi konfrensia nee, hateten Francisco Kalbuadi Lay.

PLP la rejeita kontaktu formal partidu seluk

Husi sorin seluk Vise Prezidenti Partidu Libertasaun Popular (PLP), Fidelis Magalhaes, deklara, PLP sei mantein ho prinsipiu opozisaun, maibe sei la rejeita kontaktu formal husi partidu ruma nebe presiza hodi forma VII Governu.Nia afirma,  PLP hanesan partidu nebe hetan asentu ihs Parlamentu Nasional, iha dever tomak tuir  prosesu andamentu, no sei la hamrik ho argumentu atu  rona opiniaun no intensaun husi partidu seluk. Ita temi dehan kontaktu formal no informal, ba PLP laiha ain atu hamrik hanesan argumentu, tanba kontaktu formal entre partidu ho partidu hodi bele tur para haree oinsa bele avansa ho kada partidu nia programa atu lori dezenvolvimentu no Governasaun ida nebe diak liu ba povu tomak iha Timor-Leste, no sempre iha komunikasaun, rona petspetiva no pozisaun  oioin husi partidu seluk nian, oinsa  partidu sira mai ho matodu modelu viavel liu, para bele iha estabilidade governativa, nee mak ita bolu sentidu Estadu, no  Wanihira ita temi kontaktu, ita tenke  kontaktu formal, entre partidu ho partidu,  kontaktu hirak nebe ita refere motiva espekulasaun oioin,  xave maka ida-idak ho nia programa, no mehi ba Timor-Leste nebe diakliu ba futuru, no  PLP nia objetivu maka  hakarak lori programa nebe diak liu ba povu, no preokupasaun prinsipal maka oinsa atu implementa programa nee,â€dehan porta voz PLP Fidelis Magalhães, wainhira halo entrervista eskluzivu iha GMN TV,  Kuarta kalan (02/08/2017).

Fidelis akresenta, PLP sei la halo preferensia ba partidu A ka B atu halo koligasaun, objetivu maka maneira oinsa bele implementa programa no lori povu sai husi mukit ba moris diak. PLP laiha preferensia ba partidu ruma. Razaun prinsipal mak, tanba PLP harii vizaun poli­tika rasik no iha programa no lider rasik, sei hatur lai programa no prinsipiu partidu nian iha diskusaun formal ida entre partidu,  konaba posibilidade ba iha futuru, no diskusaun bazeia ba programa, depois diskusaun mak foin ita haree programa ida nebe maka diak liu, dehan nia. Tuir Fidelis, PLP nia preokupasaun mak kualker nomeasaun  ba Primeiru Ministru depois sei forma Governu tuir dalan nebe konstituisaun haruka. Preokupasaun tuir mai maka,  PLP nia programa no PLP nia vizaun maka oinsa harii Timor ida riku ho seguru, no preokupasaun oinsa bele diskute ho klean liutan atu buka maneira demokra¡tiku, maneira parlamentar, no maneira konstitusional nebe presiza, para bele implementa diak PLP nia programa, no oinsa lori moris diak ba povu tomak,haktuir Fidelis. Porta-voz PLP nee esplika, wainhira FRETILIN ho CNRT la konsege halo koligasaun no husu PLP koliga maka sei depende ba komunikasaun nebe iha no depende mos rezultadu husi reuniaun entre partidu hetan asentu ho Prezidenti Republika rasik. PLP hanesan partidu modernu ida nebe ho li­der rezistensia nian, no li­der nee mos haknaar-an no hola parte iha harii nasaun no Estadu. PLP iha dever tomak atu rona no atu kontinua akompana porsesu poli­tiku nee ba oin, relasaun ho pozisaun ou antisipa espekula intensaun husi partidu seluk nian, nee la kabe ba PLP atu tama iha asuntu ida nee, tanba ida nee depende  ba komunikasaun sei iha, no depende mos ba Prezidenti Republica nebe mak sei halo reuniaun tuir dalan konstitusional nebe maka iha ita-nia nasaun Timor-Leste nee, tenik Magalhaes.Eus/Say

 

[:]


Banner

Foto

Notisia Ikus

Prezidente EDTL.EP: La fasil rezolve eletrisidade lakan-mate

October 22, 2021
Prezidente Konsellu Administrasaun Eletrisidade ...

Ramos Horta: TL presiza ospitál modernu

October 22, 2021
Eis Prezidente Repúblika, José Ramos Horta, ha...

Ekipa haat husi MJ sei aranka ba rai-liur

October 22, 2021
Ministru Justisa (MJ), Manuel Carceres, informa,...

ONU sei fó asisténsia ba ElPrez no ElPar

October 21, 2021
Reprezentante Organizasaun Nasaun Unida (ONU) se...

Kalendáriu audiénsia OJE 2022, Komisaun C aprova ona

October 21, 2021
Prezidente Komisaun C, ne’ebé trata asuntu fi...
1 2 3 654

About

Grupo Média Nacional was founded on the 19th December, 2003 with the aim of contributing to the development of media in the newly independent Timor-Leste. In that respective year, "Jornal Nacional Semanário" weekly newspaper was launched and in 2005 the Group ... more

Phone: 3311441
Email: [email protected]
Address: Dom boaventura no 8, Bebora Dili, Timor Leste.

GMN Map

Copyright © 2021 GMN TV | All right reserved.
apartmentmap-marker