GMN TV Politika Duvida kona-ba kadoras GSR mai TL, Xanana: “Uluk mos sira duvida atu hetan FM”

Duvida kona-ba kadoras GSR mai TL, Xanana: “Uluk mos sira duvida atu hetan FM”

0 views

[:pt]

Ikus-ikus ne’e ema lubun komesa tau kestaun no duvida boot ba esforsu Kay Rala Xanana Gusmão ho nia ekipa atu halo negosiasaun dada kadoras mina matan Greater Sunrice (GSR) nian mai rai maran Timor Leste. 

Hatan ba duvidas sira no preokupasaun ‘siniku’ sira ne’e, Negosiador Prinsipal ba Fronteira nian, Kay Rala Xanana Gusmão hateten, uluk kuandu  hahuu halo negosiasaun ho Asutralia hodi koalia kona-ba fronteira maritima (FM) mos ema sira ne’e tau duvidas boot no la fiar atu Timor bele hetan rasik nia fronteira ho Australia. Maibe, rezultadus ikus hadutu duni katak, Timor Leste rai ki’ik maibe tuur hamutuk duni ho Australia hodi koalia to’o finalmenta termina fronteira maritima ho Australia.

“Bele duvida. Tanba uluk mos ema hirak ne’e duvida katak ita atu hetan fronteira maritima, maibe ikus mai ita hetan duni,” afirma Xanana Gusmão ba jornalista sira iha Sede g7+ iha Dili, Kuarta (15/8/2018).

Xanana subliña tan, uluk los ema lubuk ne’e tau duvidas ba Timor nia luta atu manan funu, maibe ikus mai Timor oan hotu termina duni nia luta naruk ba autor determinasaun ukun rasik an.

 “Duvidas  sira ne’e direitu ema ida-idak nian, katak  bele duvida no bele la duvida, tanba iha iha liberdade opiniaun, ne’ebe hau respeitu teb-tebes ema sira ne’ebe duvida, maibe kuantu mais sira duvida ne’e obriga hau atu esforsu an, atu hatudu katak ne’e maka rezultadu husi duvida,” hateten Xanana Gusmão.

Xanana husu ba povu atu hatudu nafatin fiar an, importante liu maka mantein paz no estabilidade hodi hatudu ba mundu katak TL la hanesan ho nasaun pos konflitu sira seluk.

“Fiar an nafatin ba, kalma, iha rai barak ukun an iha tinan 70 resin, mais lahanesan ho ita, at liu ita, mas la’os tanba at liu ita ne’e maka ita bele halo buat hot-hotu ne’ebe at, kontribuisaun boot husi sosiedade ho povu tomak, li-liu husi joventude maka garante ba estabilidade, no paz nafatin hodi ita ultrapassa tiha momentu sira hanesan ne’e,” hateten Xanana Gusmão.

Nia husu ba hot-hotu hadomi paz no harii paz hodi Timor bele dehan katak la iha difikuldade ida iha Timor  nia vida ne’ebe labele hakat liu alias ‘Nothing is impossible.

Esforsu konkreta ne’ebe Xanana kontinua halo hodi garante manan batalha iha dada kadoras GSR mai rai maran Timor mak kontinua halo sorumutu ho kompaña internasional joint venture  sira iha Australia hodi dezenvolve GSR

Dau-daun ne’e, Xanana hein hela orsamentu atu diskuti bele passa iha Parlamentu Nasional no la kleur tan bele hasoru malu ona ho kompaña ne’ebe atu esplora GSR.

“Orsamentu Jeral Estado foin atu deskute, mas lakleur ami sei hasoru malu ho kompanhia sira atu koalia, husi setor petroliu sira hare ona, tanba prosesu konsiliasaun obrigatoriu ida ita hetan tratadu ne’e seidauk hotu ne’e ho sintidu katak fronteira iha ona, mas buat sira ne’ebe ligadu ba uluk ba tasi Timor maka seidauk hotu, maibe em prinsipiu iha ona konkordansia rezimes tranzitorius katak iha ona ratifikasaun 10% ne’ebe uluk husi Bayu-Undang ba Australia ne’e mai fali ita, nune’e mos kampu sira seluk no GSR,” esplika Xanana Gusmão.

Negosiasaun Delimilitasaun Fronteira Maritima entre Timor Leste ho Australia iha ona rezultadu final liu husi asina akordu iha loron 6 Marsu 2018 iha Nova Yorke ne’ebe asina husi Ministru Prezidensia Konsellu Ministrus ba asuntus Fronteira sira, Hermenegildo “Agio” Pereira no husi Australia reprezenta husi Ministra Negosiu Estranjeirus, Julie Bishop.

Serimonia ofisial asina akordu tratadu frontier maritime TL ho Australia ne’e asiste deretamente husi Sekretario Jeral ONU, Antonio Guterres. mia

[:id]

Ikus-ikus ne’e ema lubun komesa tau kestaun no duvida boot ba esforsu Kay Rala Xanana Gusmão ho nia ekipa atu halo negosiasaun dada kadoras mina matan Greater Sunrice (GSR) nian mai rai maran Timor Leste. 

Hatan ba duvidas sira no preokupasaun ‘siniku’ sira ne’e, Negosiador Prinsipal ba Fronteira nian, Kay Rala Xanana Gusmão hateten, uluk kuandu  hahuu halo negosiasaun ho Asutralia hodi koalia kona-ba fronteira maritima (FM) mos ema sira ne’e tau duvidas boot no la fiar atu Timor bele hetan rasik nia fronteira ho Australia. Maibe, rezultadus ikus hadutu duni katak, Timor Leste rai ki’ik maibe tuur hamutuk duni ho Australia hodi koalia to’o finalmenta termina fronteira maritima ho Australia.

“Bele duvida. Tanba uluk mos ema hirak ne’e duvida katak ita atu hetan fronteira maritima, maibe ikus mai ita hetan duni,” afirma Xanana Gusmão ba jornalista sira iha Sede g7+ iha Dili, Kuarta (15/8/2018).

Xanana subliña tan, uluk los ema lubuk ne’e tau duvidas ba Timor nia luta atu manan funu, maibe ikus mai Timor oan hotu termina duni nia luta naruk ba autor determinasaun ukun rasik an.

 “Duvidas  sira ne’e direitu ema ida-idak nian, katak  bele duvida no bele la duvida, tanba iha iha liberdade opiniaun, ne’ebe hau respeitu teb-tebes ema sira ne’ebe duvida, maibe kuantu mais sira duvida ne’e obriga hau atu esforsu an, atu hatudu katak ne’e maka rezultadu husi duvida,” hateten Xanana Gusmão.

Xanana husu ba povu atu hatudu nafatin fiar an, importante liu maka mantein paz no estabilidade hodi hatudu ba mundu katak TL la hanesan ho nasaun pos konflitu sira seluk.

“Fiar an nafatin ba, kalma, iha rai barak ukun an iha tinan 70 resin, mais lahanesan ho ita, at liu ita, mas la’os tanba at liu ita ne’e maka ita bele halo buat hot-hotu ne’ebe at, kontribuisaun boot husi sosiedade ho povu tomak, li-liu husi joventude maka garante ba estabilidade, no paz nafatin hodi ita ultrapassa tiha momentu sira hanesan ne’e,” hateten Xanana Gusmão.

Nia husu ba hot-hotu hadomi paz no harii paz hodi Timor bele dehan katak la iha difikuldade ida iha Timor  nia vida ne’ebe labele hakat liu alias ‘Nothing is impossible.

Esforsu konkreta ne’ebe Xanana kontinua halo hodi garante manan batalha iha dada kadoras GSR mai rai maran Timor mak kontinua halo sorumutu ho kompaña internasional joint venture  sira iha Australia hodi dezenvolve GSR

Dau-daun ne’e, Xanana hein hela orsamentu atu diskuti bele passa iha Parlamentu Nasional no la kleur tan bele hasoru malu ona ho kompaña ne’ebe atu esplora GSR.

“Orsamentu Jeral Estado foin atu deskute, mas lakleur ami sei hasoru malu ho kompanhia sira atu koalia, husi setor petroliu sira hare ona, tanba prosesu konsiliasaun obrigatoriu ida ita hetan tratadu ne’e seidauk hotu ne’e ho sintidu katak fronteira iha ona, mas buat sira ne’ebe ligadu ba uluk ba tasi Timor maka seidauk hotu, maibe em prinsipiu iha ona konkordansia rezimes tranzitorius katak iha ona ratifikasaun 10% ne’ebe uluk husi Bayu-Undang ba Australia ne’e mai fali ita, nune’e mos kampu sira seluk no GSR,” esplika Xanana Gusmão.

Negosiasaun Delimilitasaun Fronteira Maritima entre Timor Leste ho Australia iha ona rezultadu final liu husi asina akordu iha loron 6 Marsu 2018 iha Nova Yorke ne’ebe asina husi Ministru Prezidensia Konsellu Ministrus ba asuntus Fronteira sira, Hermenegildo “Agio” Pereira no husi Australia reprezenta husi Ministra Negosiu Estranjeirus, Julie Bishop.

Serimonia ofisial asina akordu tratadu frontier maritime TL ho Australia ne’e asiste deretamente husi Sekretario Jeral ONU, Antonio Guterres. mia

[:en]

Ikus-ikus ne’e ema lubun komesa tau kestaun no duvida boot ba esforsu Kay Rala Xanana Gusmão ho nia ekipa atu halo negosiasaun dada kadoras mina matan Greater Sunrice (GSR) nian mai rai maran Timor Leste. 

Hatan ba duvidas sira no preokupasaun ‘siniku’ sira ne’e, Negosiador Prinsipal ba Fronteira nian, Kay Rala Xanana Gusmão hateten, uluk kuandu  hahuu halo negosiasaun ho Asutralia hodi koalia kona-ba fronteira maritima (FM) mos ema sira ne’e tau duvidas boot no la fiar atu Timor bele hetan rasik nia fronteira ho Australia. Maibe, rezultadus ikus hadutu duni katak, Timor Leste rai ki’ik maibe tuur hamutuk duni ho Australia hodi koalia to’o finalmenta termina fronteira maritima ho Australia.

“Bele duvida. Tanba uluk mos ema hirak ne’e duvida katak ita atu hetan fronteira maritima, maibe ikus mai ita hetan duni,” afirma Xanana Gusmão ba jornalista sira iha Sede g7+ iha Dili, Kuarta (15/8/2018).

Xanana subliña tan, uluk los ema lubuk ne’e tau duvidas ba Timor nia luta atu manan funu, maibe ikus mai Timor oan hotu termina duni nia luta naruk ba autor determinasaun ukun rasik an.

 “Duvidas  sira ne’e direitu ema ida-idak nian, katak  bele duvida no bele la duvida, tanba iha iha liberdade opiniaun, ne’ebe hau respeitu teb-tebes ema sira ne’ebe duvida, maibe kuantu mais sira duvida ne’e obriga hau atu esforsu an, atu hatudu katak ne’e maka rezultadu husi duvida,” hateten Xanana Gusmão.

Xanana husu ba povu atu hatudu nafatin fiar an, importante liu maka mantein paz no estabilidade hodi hatudu ba mundu katak TL la hanesan ho nasaun pos konflitu sira seluk.

“Fiar an nafatin ba, kalma, iha rai barak ukun an iha tinan 70 resin, mais lahanesan ho ita, at liu ita, mas la’os tanba at liu ita ne’e maka ita bele halo buat hot-hotu ne’ebe at, kontribuisaun boot husi sosiedade ho povu tomak, li-liu husi joventude maka garante ba estabilidade, no paz nafatin hodi ita ultrapassa tiha momentu sira hanesan ne’e,” hateten Xanana Gusmão.

Nia husu ba hot-hotu hadomi paz no harii paz hodi Timor bele dehan katak la iha difikuldade ida iha Timor  nia vida ne’ebe labele hakat liu alias ‘Nothing is impossible.

Esforsu konkreta ne’ebe Xanana kontinua halo hodi garante manan batalha iha dada kadoras GSR mai rai maran Timor mak kontinua halo sorumutu ho kompaña internasional joint venture  sira iha Australia hodi dezenvolve GSR

Dau-daun ne’e, Xanana hein hela orsamentu atu diskuti bele passa iha Parlamentu Nasional no la kleur tan bele hasoru malu ona ho kompaña ne’ebe atu esplora GSR.

“Orsamentu Jeral Estado foin atu deskute, mas lakleur ami sei hasoru malu ho kompanhia sira atu koalia, husi setor petroliu sira hare ona, tanba prosesu konsiliasaun obrigatoriu ida ita hetan tratadu ne’e seidauk hotu ne’e ho sintidu katak fronteira iha ona, mas buat sira ne’ebe ligadu ba uluk ba tasi Timor maka seidauk hotu, maibe em prinsipiu iha ona konkordansia rezimes tranzitorius katak iha ona ratifikasaun 10% ne’ebe uluk husi Bayu-Undang ba Australia ne’e mai fali ita, nune’e mos kampu sira seluk no GSR,” esplika Xanana Gusmão.

Negosiasaun Delimilitasaun Fronteira Maritima entre Timor Leste ho Australia iha ona rezultadu final liu husi asina akordu iha loron 6 Marsu 2018 iha Nova Yorke ne’ebe asina husi Ministru Prezidensia Konsellu Ministrus ba asuntus Fronteira sira, Hermenegildo “Agio” Pereira no husi Australia reprezenta husi Ministra Negosiu Estranjeirus, Julie Bishop.

Serimonia ofisial asina akordu tratadu frontier maritime TL ho Australia ne’e asiste deretamente husi Sekretario Jeral ONU, Antonio Guterres. mia

[:tl]

Ikus-ikus ne’e ema lubun komesa tau kestaun no duvida boot ba esforsu Kay Rala Xanana Gusmão ho nia ekipa atu halo negosiasaun dada kadoras mina matan Greater Sunrice (GSR) nian mai rai maran Timor Leste. 

Hatan ba duvidas sira no preokupasaun ‘siniku’ sira ne’e, Negosiador Prinsipal ba Fronteira nian, Kay Rala Xanana Gusmão hateten, uluk kuandu  hahuu halo negosiasaun ho Asutralia hodi koalia kona-ba fronteira maritima (FM) mos ema sira ne’e tau duvidas boot no la fiar atu Timor bele hetan rasik nia fronteira ho Australia. Maibe, rezultadus ikus hadutu duni katak, Timor Leste rai ki’ik maibe tuur hamutuk duni ho Australia hodi koalia to’o finalmenta termina fronteira maritima ho Australia.

“Bele duvida. Tanba uluk mos ema hirak ne’e duvida katak ita atu hetan fronteira maritima, maibe ikus mai ita hetan duni,” afirma Xanana Gusmão ba jornalista sira iha Sede g7+ iha Dili, Kuarta (15/8/2018).

Xanana subliña tan, uluk los ema lubuk ne’e tau duvidas ba Timor nia luta atu manan funu, maibe ikus mai Timor oan hotu termina duni nia luta naruk ba autor determinasaun ukun rasik an.

 “Duvidas  sira ne’e direitu ema ida-idak nian, katak  bele duvida no bele la duvida, tanba iha iha liberdade opiniaun, ne’ebe hau respeitu teb-tebes ema sira ne’ebe duvida, maibe kuantu mais sira duvida ne’e obriga hau atu esforsu an, atu hatudu katak ne’e maka rezultadu husi duvida,” hateten Xanana Gusmão.

Xanana husu ba povu atu hatudu nafatin fiar an, importante liu maka mantein paz no estabilidade hodi hatudu ba mundu katak TL la hanesan ho nasaun pos konflitu sira seluk.

“Fiar an nafatin ba, kalma, iha rai barak ukun an iha tinan 70 resin, mais lahanesan ho ita, at liu ita, mas la’os tanba at liu ita ne’e maka ita bele halo buat hot-hotu ne’ebe at, kontribuisaun boot husi sosiedade ho povu tomak, li-liu husi joventude maka garante ba estabilidade, no paz nafatin hodi ita ultrapassa tiha momentu sira hanesan ne’e,” hateten Xanana Gusmão.

Nia husu ba hot-hotu hadomi paz no harii paz hodi Timor bele dehan katak la iha difikuldade ida iha Timor  nia vida ne’ebe labele hakat liu alias ‘Nothing is impossible.

Esforsu konkreta ne’ebe Xanana kontinua halo hodi garante manan batalha iha dada kadoras GSR mai rai maran Timor mak kontinua halo sorumutu ho kompaña internasional joint venture  sira iha Australia hodi dezenvolve GSR

Dau-daun ne’e, Xanana hein hela orsamentu atu diskuti bele passa iha Parlamentu Nasional no la kleur tan bele hasoru malu ona ho kompaña ne’ebe atu esplora GSR.

“Orsamentu Jeral Estado foin atu deskute, mas lakleur ami sei hasoru malu ho kompanhia sira atu koalia, husi setor petroliu sira hare ona, tanba prosesu konsiliasaun obrigatoriu ida ita hetan tratadu ne’e seidauk hotu ne’e ho sintidu katak fronteira iha ona, mas buat sira ne’ebe ligadu ba uluk ba tasi Timor maka seidauk hotu, maibe em prinsipiu iha ona konkordansia rezimes tranzitorius katak iha ona ratifikasaun 10% ne’ebe uluk husi Bayu-Undang ba Australia ne’e mai fali ita, nune’e mos kampu sira seluk no GSR,” esplika Xanana Gusmão.

Negosiasaun Delimilitasaun Fronteira Maritima entre Timor Leste ho Australia iha ona rezultadu final liu husi asina akordu iha loron 6 Marsu 2018 iha Nova Yorke ne’ebe asina husi Ministru Prezidensia Konsellu Ministrus ba asuntus Fronteira sira, Hermenegildo “Agio” Pereira no husi Australia reprezenta husi Ministra Negosiu Estranjeirus, Julie Bishop.

Serimonia ofisial asina akordu tratadu frontier maritime TL ho Australia ne’e asiste deretamente husi Sekretario Jeral ONU, Antonio Guterres. mia

[:]


Banner

Foto

Notisia Ikus

Governu adia dikusaun ba pedidu reforma Lere Anan Timur

January 20, 2022
Reuniaun Konsellu Ministru (KM) iha Palásiu Gov...

La atende kontaktu deputadu nian, PPN “hirus” MOP Salvador

January 20, 2022
[caption id="attachment_59069" align="aligncenter"...

CNE seidauk simu lista kandidatura PR

January 19, 2022
[caption id="attachment_59064" align="aligncenter"...

Eis Padre Martinho Gusmão deklara kandidata-an ba PR

January 19, 2022
Eis padre Martinho Germano da Silva Gusmão anú...

Ministru José Agustinho “ameasa” hasai funsionáriu APORTIL 24

January 19, 2022
[caption id="attachment_59043" align="aligncenter"...
1 2 3 683

About

Grupo Média Nacional was founded on the 19th December, 2003 with the aim of contributing to the development of media in the newly independent Timor-Leste. In that respective year, "Jornal Nacional Semanário" weekly newspaper was launched and in 2005 the Group ... more

Phone: 3311441
Email: [email protected]
Address: Dom boaventura no 8, Bebora Dili, Timor Leste.

GMN Map

Copyright © 2021 GMN TV | All right reserved.
apartmentmap-marker