GMN TV Politika ALKATIRI ASEITA SAI PRIMEIRU MINISTRU ■Ohin aprezenta lista membru governu ba PR

ALKATIRI ASEITA SAI PRIMEIRU MINISTRU ■Ohin aprezenta lista membru governu ba PR

1 views

[:pt]

Sekretariu Jeral partidu FRETILIN, Mari Alkatiri, aseita sai Primeiro Ministro, nune’e kuarta-feira ohin (13/09) aprezenta lista membru governu ba Prezidente Republika Francisco Gueterres Lu Olo.

Mari Alkatiri aseita sai Primeiro Ministro hafoin sorumutu Partidu koligasaun sira Partidu Demokrátiku (PD), no KHUNTO iha CCF Tersa-feira (12/09) lokraik ne’ebe desidi Mari Alkatiri atu asume pasta PM ba  periodu tinan 2017-2022.

“Ita hotu hatene katak, iha ezijensia atu ha’u ba kandidatu Primeiru Ministru ne’e, aumenta ba bebeik, ha’u mak iha dúvidas. Maibé ema barak ezije mai ha’u katak, ha’u tenki avansa, ha’u deside aseita kandidatu Primeiru Ministru,”dehan Alkatiri, ba Jornalista sira, hafoin remata enkontru ho PD no mós KHUNTO, iha Comite Central da FRETILIN (CCF), Comoro-Dili, Tersa (12/9).

Tuir planu, ohin Kuarta (13/9), partidu koligasaun sei aprezenta lista membru VII Governu konstitusional ba Prezidenti Repúblika, Francisco Guterres ‘Lu-Olo’, hodi nomeia tuir konstituisaun RDTL artigu 106.

Antes ne’e, FRETILIN falla hodi la aprezenta lista naran PM ba PR ne’e tuir informasaun ne’ebé espalla iha públiku katak, Partidu Koligasaun ne’ebé kompostu husi Partidu Demokratiku no KHUNTO, la konkorda ho desizaun balun husi lideransa FRETILIN nian. Tanba ne’e sira hakarak atu dada-an husi koligasaun ne’e.

Ho deklarasaun Alkatiri nian ne’e, horiseik tuku 9:00 OTL, jornalista sira nakonu iha Palasiu Prezidensial Bairu Pite hodi hein Alkatiri nia promesa ne’e, maibé jornalista sira hein to’o lorokraik mós, laiha rezultadu.

Entretantu Mari Alkatiri deklara ona katak, Primeiru Ministru VII Governu, sei mai husi FRETILIN, tanba FRETILIN mak manan eleisaun Parlamentar.

Tuir Mari Alkatiri,  Primeiru Ministru sei ema FRETILIN, tanba partidu aliadu koligasaun rua mós konkorda ona ho ida ne’e. FRETILIN ho partidu rua mak  halo koligasaun, para bele hetan maioria iha Parlamentu Nasionál.

“Hamutuk ita foti ona ita-nia meja Parlamentu Nasionál,  ohin ita hamutuk ona ho koligasaun ne’e. Polítika mak ne’e, husi ne’e ba oin, ita hotu tenki hamutuk, tanba Estadu sei frajil, ita-nia instituisaun seidauk funsiona didiak. Saida mak halo ita la’o ba oin, la’os tanba ita-nia instituisaun seidauk la’o diak, no la’os tanba forte, tanba sorti natureza ka Maromak sei fó mai ita rekursu atu hala’o ita-nia rai ne’e ba oin,”relata Alkatiri.

Maibé Alkatiri dehan, rekursu sira ne’e, seidauk uza ho máximu, karik rekursu sira ne’e mak uza ho diak, Timor Leste ne’e bele sai diak iha tempu badak.

“Maibé prosesu mak ne’e duni, atu harii rai ida husi zero, ne’e la fasil. Tanba ne’e mak, ho VII Governu ne’ebé atu mai, ha’u hanoin ho intendimentu ampluh ne’ebé ita buka atu harii, Timor Leste sei la’o duni ba oin,”dehan Alkatiri.

Tanba ne’e, Alkatiri fiar katak, Timor oan hotu aprende ona katak, laiha unidade, laiha paz, no dezenvolvimentu sei laiha.

“Ha’u hatene hot’-hotu hein hela, bainhira mak ha’u atu ko’alia, maibé ha’u sei ba ko’alia ho Prezidenti Repúblika hodi hatete ha’u-nia desizaun. Ida ne’e la’os fasil, no la’os lakohi, maibé tenki hatene haree, sa funsaun mak ita ida-idak hala’o, no kna’ar saida mak ita ida-idak bele foti atu servi diak liu povu ida ne’e,”tenik Alkatiri.

Alkatiri relata, agora dadauk nia la’os preokupa ho kargu Primeiru Ministru, maibé nia preokupa liu kona ba transferensia poder husi jerasaun tuan ba jerasaun foun.

“Ha’u-nia preokupasaun bo’ot ida mak, tranzisaun jerasional ne’e atu halo nusa. Halo nusa mak bele garante tranzisaun jerasaun tuan ba jerasaun foun. Ami ne’e tenki tu’ur de’it iha kadeira mak buat ne’e akontese ka ami mak tenki kria kondisaun ba tranzisaun ida ne’e,”relata Alkatiri. cos

[:id]

Sekretariu Jeral partidu FRETILIN, Mari Alkatiri, aseita sai Primeiro Ministro, nune’e kuarta-feira ohin (13/09) aprezenta lista membru governu ba Prezidente Republika Francisco Gueterres Lu Olo.

Mari Alkatiri aseita sai Primeiro Ministro hafoin sorumutu Partidu koligasaun sira Partidu Demokrátiku (PD), no KHUNTO iha CCF Tersa-feira (12/09) lokraik ne’ebe desidi Mari Alkatiri atu asume pasta PM ba  periodu tinan 2017-2022.

“Ita hotu hatene katak, iha ezijensia atu ha’u ba kandidatu Primeiru Ministru ne’e, aumenta ba bebeik, ha’u mak iha dúvidas. Maibé ema barak ezije mai ha’u katak, ha’u tenki avansa, ha’u deside aseita kandidatu Primeiru Ministru,”dehan Alkatiri, ba Jornalista sira, hafoin remata enkontru ho PD no mós KHUNTO, iha Comite Central da FRETILIN (CCF), Comoro-Dili, Tersa (12/9).

Tuir planu, ohin Kuarta (13/9), partidu koligasaun sei aprezenta lista membru VII Governu konstitusional ba Prezidenti Repúblika, Francisco Guterres ‘Lu-Olo’, hodi nomeia tuir konstituisaun RDTL artigu 106.

Antes ne’e, FRETILIN falla hodi la aprezenta lista naran PM ba PR ne’e tuir informasaun ne’ebé espalla iha públiku katak, Partidu Koligasaun ne’ebé kompostu husi Partidu Demokratiku no KHUNTO, la konkorda ho desizaun balun husi lideransa FRETILIN nian. Tanba ne’e sira hakarak atu dada-an husi koligasaun ne’e.

Ho deklarasaun Alkatiri nian ne’e, horiseik tuku 9:00 OTL, jornalista sira nakonu iha Palasiu Prezidensial Bairu Pite hodi hein Alkatiri nia promesa ne’e, maibé jornalista sira hein to’o lorokraik mós, laiha rezultadu.

Entretantu Mari Alkatiri deklara ona katak, Primeiru Ministru VII Governu, sei mai husi FRETILIN, tanba FRETILIN mak manan eleisaun Parlamentar.

Tuir Mari Alkatiri,  Primeiru Ministru sei ema FRETILIN, tanba partidu aliadu koligasaun rua mós konkorda ona ho ida ne’e. FRETILIN ho partidu rua mak  halo koligasaun, para bele hetan maioria iha Parlamentu Nasionál.

“Hamutuk ita foti ona ita-nia meja Parlamentu Nasionál,  ohin ita hamutuk ona ho koligasaun ne’e. Polítika mak ne’e, husi ne’e ba oin, ita hotu tenki hamutuk, tanba Estadu sei frajil, ita-nia instituisaun seidauk funsiona didiak. Saida mak halo ita la’o ba oin, la’os tanba ita-nia instituisaun seidauk la’o diak, no la’os tanba forte, tanba sorti natureza ka Maromak sei fó mai ita rekursu atu hala’o ita-nia rai ne’e ba oin,”relata Alkatiri.

Maibé Alkatiri dehan, rekursu sira ne’e, seidauk uza ho máximu, karik rekursu sira ne’e mak uza ho diak, Timor Leste ne’e bele sai diak iha tempu badak.

“Maibé prosesu mak ne’e duni, atu harii rai ida husi zero, ne’e la fasil. Tanba ne’e mak, ho VII Governu ne’ebé atu mai, ha’u hanoin ho intendimentu ampluh ne’ebé ita buka atu harii, Timor Leste sei la’o duni ba oin,”dehan Alkatiri.

Tanba ne’e, Alkatiri fiar katak, Timor oan hotu aprende ona katak, laiha unidade, laiha paz, no dezenvolvimentu sei laiha.

“Ha’u hatene hot’-hotu hein hela, bainhira mak ha’u atu ko’alia, maibé ha’u sei ba ko’alia ho Prezidenti Repúblika hodi hatete ha’u-nia desizaun. Ida ne’e la’os fasil, no la’os lakohi, maibé tenki hatene haree, sa funsaun mak ita ida-idak hala’o, no kna’ar saida mak ita ida-idak bele foti atu servi diak liu povu ida ne’e,”tenik Alkatiri.

Alkatiri relata, agora dadauk nia la’os preokupa ho kargu Primeiru Ministru, maibé nia preokupa liu kona ba transferensia poder husi jerasaun tuan ba jerasaun foun.

“Ha’u-nia preokupasaun bo’ot ida mak, tranzisaun jerasional ne’e atu halo nusa. Halo nusa mak bele garante tranzisaun jerasaun tuan ba jerasaun foun. Ami ne’e tenki tu’ur de’it iha kadeira mak buat ne’e akontese ka ami mak tenki kria kondisaun ba tranzisaun ida ne’e,”relata Alkatiri. cos

[:en]

Sekretariu Jeral partidu FRETILIN, Mari Alkatiri, aseita sai Primeiro Ministro, nune’e kuarta-feira ohin (13/09) aprezenta lista membru governu ba Prezidente Republika Francisco Gueterres Lu Olo.

Mari Alkatiri aseita sai Primeiro Ministro hafoin sorumutu Partidu koligasaun sira Partidu Demokrátiku (PD), no KHUNTO iha CCF Tersa-feira (12/09) lokraik ne’ebe desidi Mari Alkatiri atu asume pasta PM ba  periodu tinan 2017-2022.

“Ita hotu hatene katak, iha ezijensia atu ha’u ba kandidatu Primeiru Ministru ne’e, aumenta ba bebeik, ha’u mak iha dúvidas. Maibé ema barak ezije mai ha’u katak, ha’u tenki avansa, ha’u deside aseita kandidatu Primeiru Ministru,”dehan Alkatiri, ba Jornalista sira, hafoin remata enkontru ho PD no mós KHUNTO, iha Comite Central da FRETILIN (CCF), Comoro-Dili, Tersa (12/9).

Tuir planu, ohin Kuarta (13/9), partidu koligasaun sei aprezenta lista membru VII Governu konstitusional ba Prezidenti Repúblika, Francisco Guterres ‘Lu-Olo’, hodi nomeia tuir konstituisaun RDTL artigu 106.

Antes ne’e, FRETILIN falla hodi la aprezenta lista naran PM ba PR ne’e tuir informasaun ne’ebé espalla iha públiku katak, Partidu Koligasaun ne’ebé kompostu husi Partidu Demokratiku no KHUNTO, la konkorda ho desizaun balun husi lideransa FRETILIN nian. Tanba ne’e sira hakarak atu dada-an husi koligasaun ne’e.

Ho deklarasaun Alkatiri nian ne’e, horiseik tuku 9:00 OTL, jornalista sira nakonu iha Palasiu Prezidensial Bairu Pite hodi hein Alkatiri nia promesa ne’e, maibé jornalista sira hein to’o lorokraik mós, laiha rezultadu.

Entretantu Mari Alkatiri deklara ona katak, Primeiru Ministru VII Governu, sei mai husi FRETILIN, tanba FRETILIN mak manan eleisaun Parlamentar.

Tuir Mari Alkatiri,  Primeiru Ministru sei ema FRETILIN, tanba partidu aliadu koligasaun rua mós konkorda ona ho ida ne’e. FRETILIN ho partidu rua mak  halo koligasaun, para bele hetan maioria iha Parlamentu Nasionál.

“Hamutuk ita foti ona ita-nia meja Parlamentu Nasionál,  ohin ita hamutuk ona ho koligasaun ne’e. Polítika mak ne’e, husi ne’e ba oin, ita hotu tenki hamutuk, tanba Estadu sei frajil, ita-nia instituisaun seidauk funsiona didiak. Saida mak halo ita la’o ba oin, la’os tanba ita-nia instituisaun seidauk la’o diak, no la’os tanba forte, tanba sorti natureza ka Maromak sei fó mai ita rekursu atu hala’o ita-nia rai ne’e ba oin,”relata Alkatiri.

Maibé Alkatiri dehan, rekursu sira ne’e, seidauk uza ho máximu, karik rekursu sira ne’e mak uza ho diak, Timor Leste ne’e bele sai diak iha tempu badak.

“Maibé prosesu mak ne’e duni, atu harii rai ida husi zero, ne’e la fasil. Tanba ne’e mak, ho VII Governu ne’ebé atu mai, ha’u hanoin ho intendimentu ampluh ne’ebé ita buka atu harii, Timor Leste sei la’o duni ba oin,”dehan Alkatiri.

Tanba ne’e, Alkatiri fiar katak, Timor oan hotu aprende ona katak, laiha unidade, laiha paz, no dezenvolvimentu sei laiha.

“Ha’u hatene hot’-hotu hein hela, bainhira mak ha’u atu ko’alia, maibé ha’u sei ba ko’alia ho Prezidenti Repúblika hodi hatete ha’u-nia desizaun. Ida ne’e la’os fasil, no la’os lakohi, maibé tenki hatene haree, sa funsaun mak ita ida-idak hala’o, no kna’ar saida mak ita ida-idak bele foti atu servi diak liu povu ida ne’e,”tenik Alkatiri.

Alkatiri relata, agora dadauk nia la’os preokupa ho kargu Primeiru Ministru, maibé nia preokupa liu kona ba transferensia poder husi jerasaun tuan ba jerasaun foun.

“Ha’u-nia preokupasaun bo’ot ida mak, tranzisaun jerasional ne’e atu halo nusa. Halo nusa mak bele garante tranzisaun jerasaun tuan ba jerasaun foun. Ami ne’e tenki tu’ur de’it iha kadeira mak buat ne’e akontese ka ami mak tenki kria kondisaun ba tranzisaun ida ne’e,”relata Alkatiri. cos

[:tl]

Sekretariu Jeral partidu FRETILIN, Mari Alkatiri, aseita sai Primeiro Ministro, nune’e kuarta-feira ohin (13/09) aprezenta lista membru governu ba Prezidente Republika Francisco Gueterres Lu Olo.

Mari Alkatiri aseita sai Primeiro Ministro hafoin sorumutu Partidu koligasaun sira Partidu Demokrátiku (PD), no KHUNTO iha CCF Tersa-feira (12/09) lokraik ne’ebe desidi Mari Alkatiri atu asume pasta PM ba  periodu tinan 2017-2022.

“Ita hotu hatene katak, iha ezijensia atu ha’u ba kandidatu Primeiru Ministru ne’e, aumenta ba bebeik, ha’u mak iha dúvidas. Maibé ema barak ezije mai ha’u katak, ha’u tenki avansa, ha’u deside aseita kandidatu Primeiru Ministru,”dehan Alkatiri, ba Jornalista sira, hafoin remata enkontru ho PD no mós KHUNTO, iha Comite Central da FRETILIN (CCF), Comoro-Dili, Tersa (12/9).

Tuir planu, ohin Kuarta (13/9), partidu koligasaun sei aprezenta lista membru VII Governu konstitusional ba Prezidenti Repúblika, Francisco Guterres ‘Lu-Olo’, hodi nomeia tuir konstituisaun RDTL artigu 106.

Antes ne’e, FRETILIN falla hodi la aprezenta lista naran PM ba PR ne’e tuir informasaun ne’ebé espalla iha públiku katak, Partidu Koligasaun ne’ebé kompostu husi Partidu Demokratiku no KHUNTO, la konkorda ho desizaun balun husi lideransa FRETILIN nian. Tanba ne’e sira hakarak atu dada-an husi koligasaun ne’e.

Ho deklarasaun Alkatiri nian ne’e, horiseik tuku 9:00 OTL, jornalista sira nakonu iha Palasiu Prezidensial Bairu Pite hodi hein Alkatiri nia promesa ne’e, maibé jornalista sira hein to’o lorokraik mós, laiha rezultadu.

Entretantu Mari Alkatiri deklara ona katak, Primeiru Ministru VII Governu, sei mai husi FRETILIN, tanba FRETILIN mak manan eleisaun Parlamentar.

Tuir Mari Alkatiri,  Primeiru Ministru sei ema FRETILIN, tanba partidu aliadu koligasaun rua mós konkorda ona ho ida ne’e. FRETILIN ho partidu rua mak  halo koligasaun, para bele hetan maioria iha Parlamentu Nasionál.

“Hamutuk ita foti ona ita-nia meja Parlamentu Nasionál,  ohin ita hamutuk ona ho koligasaun ne’e. Polítika mak ne’e, husi ne’e ba oin, ita hotu tenki hamutuk, tanba Estadu sei frajil, ita-nia instituisaun seidauk funsiona didiak. Saida mak halo ita la’o ba oin, la’os tanba ita-nia instituisaun seidauk la’o diak, no la’os tanba forte, tanba sorti natureza ka Maromak sei fó mai ita rekursu atu hala’o ita-nia rai ne’e ba oin,”relata Alkatiri.

Maibé Alkatiri dehan, rekursu sira ne’e, seidauk uza ho máximu, karik rekursu sira ne’e mak uza ho diak, Timor Leste ne’e bele sai diak iha tempu badak.

“Maibé prosesu mak ne’e duni, atu harii rai ida husi zero, ne’e la fasil. Tanba ne’e mak, ho VII Governu ne’ebé atu mai, ha’u hanoin ho intendimentu ampluh ne’ebé ita buka atu harii, Timor Leste sei la’o duni ba oin,”dehan Alkatiri.

Tanba ne’e, Alkatiri fiar katak, Timor oan hotu aprende ona katak, laiha unidade, laiha paz, no dezenvolvimentu sei laiha.

“Ha’u hatene hot’-hotu hein hela, bainhira mak ha’u atu ko’alia, maibé ha’u sei ba ko’alia ho Prezidenti Repúblika hodi hatete ha’u-nia desizaun. Ida ne’e la’os fasil, no la’os lakohi, maibé tenki hatene haree, sa funsaun mak ita ida-idak hala’o, no kna’ar saida mak ita ida-idak bele foti atu servi diak liu povu ida ne’e,”tenik Alkatiri.

Alkatiri relata, agora dadauk nia la’os preokupa ho kargu Primeiru Ministru, maibé nia preokupa liu kona ba transferensia poder husi jerasaun tuan ba jerasaun foun.

“Ha’u-nia preokupasaun bo’ot ida mak, tranzisaun jerasional ne’e atu halo nusa. Halo nusa mak bele garante tranzisaun jerasaun tuan ba jerasaun foun. Ami ne’e tenki tu’ur de’it iha kadeira mak buat ne’e akontese ka ami mak tenki kria kondisaun ba tranzisaun ida ne’e,”relata Alkatiri. cos

[:]


Banner

Foto

Notisia Ikus

Xanana ko’alia relasaun Uniaun Europeia ho Indo-pasífiku

June 27, 2022
Reprezetante Espesiál Timor- Leste ba Ekonomia ...

STAE hahú halo preparasaun ba Eleisaun Parlamentar 2023

June 27, 2022
Sekretariadu Administrasaun Eleitoral (STAE) hah...

PM no Vise PM nain rua la partisipa iha aprezentasaun programa 2023 ba PR

June 27, 2022
Membru Governu iha semana kotuk aprezenta progra...

SEFOPE compromete-se a aplicar sanções a traballadóres ilegais na Austrália e Coreia do Sul

June 25, 2022
O Diretór Nacional do Emprego no Exterior (DNEE...

MOP compromete-se a requalificar autoestrada de Covalima

June 25, 2022
O Ministério das Obras Públicas (MOP) comprome...
1 2 3 740

About

Grupo Média Nacional was founded on the 19th December, 2003 with the aim of contributing to the development of media in the newly independent Timor-Leste. In that respective year, "Jornal Nacional Semanário" weekly newspaper was launched and in 2005 the Group ... more

Phone: 3311441
Email: [email protected]
Address: Dom boaventura no 8, Bebora Dili, Timor Leste.

GMN Map

Copyright © 2021 GMN TV | All right reserved.
apartmentmap-marker