GMN TV Politika Bankada 5 iha PN, Promete aprezenta proposta lei KAK

Bankada 5 iha PN, Promete aprezenta proposta lei KAK

0 views

[:pt]

Bankada 5 iha Parlamentu Násional (PN) kompromete ona atu iha tempu badak aprenzenta proposta lei Komisaun Anti Korupsaun (KAK).  nian iha inisiu mandatu atu bele halo diskusaun. relata husi líder bankada sira, Kinta (21/09/2017).

“Ami sei haree tempu para iha tempu badak ami bele aprenzenta lei KAK nian, tanba korrupsaun hahalok ida ne’ebé prejudika ema nia moris,”  informa prezidente Bankada PD,  Maria Teresa Gusmão, ba jornalista iha PN, Sesta (22/9/2017).

Iha fatin hanesan, Vise prezidente Bankada PLP, Maria Angelina Sarmento, afirma, Lei KAK hanesan programa prioritariu ba PLP, tanba ne’e PLP sei aprezenta uluk projetu lei KAK hafoin halo aprovasaun ba orsamentu jeral estadu nian.

“Ami PLP sei sai proponente ida ne’ebé forte tebes, atu propoin lei anti korupsaun atu iha tempu badak bele sai hanesan lei dahuluk ne’ebé atu halo debate iha parlamentu násional,” afirma Maria Angelina Sarmanto.

Prezidenti Bankada KHUNTO, Luis Roberto hateten,  hanesan deputadu foun husi partidu foun ne’ebé foin hetan asentu iha PN hakarak tebes atu kontribui ba diskusaun lei anti korrupsaun.

“Ami bankada KHUNTO agora dadaun prepara hela  proposta ida konaba lei KAK nian para bele halo debate lalais iha meja parlamentu nian,” hateten Luis Roberto.

Iha sorin seluk, prezidente bankada CNRT, Arão Noe de Jesus mòs deklara, bankada CNRT ajenda ona projetu lei KAK atu halo diskusaun iha plenaria.

“ Ami ajenda ona, iha ajenda dahuluk CNRT sei fo prioridade ba Lei KAK nian ne’ebé seidauk hetan aprova, maibe ami sei haree fali projetu lei uluk ne’ebé ajusta, no Lei sira ne’ebé sei pendente ne’e ami foti fali hanesan projetu de lei,” hateten Deputadu Arão Noe.

Relasiona ho pendente lei KAK ne’e, prezidente Bankada Fretilin, Francisco  Miranda Branco esklarese, nia parte esforsu hela atu bele hetan koordenasaun hosi partidu haat seluk ne’ebé hetan asentu iha parlamentu.

“Ami agora dau-daun estabelese koordenasaun entre forsa polítika ne’ebé iha PN hodi avansa projetu lei KAK nian, no ami sei subskreve projetu lei ne’ebé kleur tebes iha PN,” hateten Francisco Branco.

Antes ne’e eis prezidente PN, Adérito Hugo deklara ona razaun kaduka lei KAK, tanba tempu limitadu, no III lejislatura okupadu ho lei rai ne’ebé sai preokupasaun mòs ba povu tomak. Say

[:id]

Bankada 5 iha Parlamentu Násional (PN) kompromete ona atu iha tempu badak aprenzenta proposta lei Komisaun Anti Korupsaun (KAK).  nian iha inisiu mandatu atu bele halo diskusaun. relata husi líder bankada sira, Kinta (21/09/2017).

“Ami sei haree tempu para iha tempu badak ami bele aprenzenta lei KAK nian, tanba korrupsaun hahalok ida ne’ebé prejudika ema nia moris,”  informa prezidente Bankada PD,  Maria Teresa Gusmão, ba jornalista iha PN, Sesta (22/9/2017).

Iha fatin hanesan, Vise prezidente Bankada PLP, Maria Angelina Sarmento, afirma, Lei KAK hanesan programa prioritariu ba PLP, tanba ne’e PLP sei aprezenta uluk projetu lei KAK hafoin halo aprovasaun ba orsamentu jeral estadu nian.

“Ami PLP sei sai proponente ida ne’ebé forte tebes, atu propoin lei anti korupsaun atu iha tempu badak bele sai hanesan lei dahuluk ne’ebé atu halo debate iha parlamentu násional,” afirma Maria Angelina Sarmanto.

Prezidenti Bankada KHUNTO, Luis Roberto hateten,  hanesan deputadu foun husi partidu foun ne’ebé foin hetan asentu iha PN hakarak tebes atu kontribui ba diskusaun lei anti korrupsaun.

“Ami bankada KHUNTO agora dadaun prepara hela  proposta ida konaba lei KAK nian para bele halo debate lalais iha meja parlamentu nian,” hateten Luis Roberto.

Iha sorin seluk, prezidente bankada CNRT, Arão Noe de Jesus mòs deklara, bankada CNRT ajenda ona projetu lei KAK atu halo diskusaun iha plenaria.

“ Ami ajenda ona, iha ajenda dahuluk CNRT sei fo prioridade ba Lei KAK nian ne’ebé seidauk hetan aprova, maibe ami sei haree fali projetu lei uluk ne’ebé ajusta, no Lei sira ne’ebé sei pendente ne’e ami foti fali hanesan projetu de lei,” hateten Deputadu Arão Noe.

Relasiona ho pendente lei KAK ne’e, prezidente Bankada Fretilin, Francisco  Miranda Branco esklarese, nia parte esforsu hela atu bele hetan koordenasaun hosi partidu haat seluk ne’ebé hetan asentu iha parlamentu.

“Ami agora dau-daun estabelese koordenasaun entre forsa polítika ne’ebé iha PN hodi avansa projetu lei KAK nian, no ami sei subskreve projetu lei ne’ebé kleur tebes iha PN,” hateten Francisco Branco.

Antes ne’e eis prezidente PN, Adérito Hugo deklara ona razaun kaduka lei KAK, tanba tempu limitadu, no III lejislatura okupadu ho lei rai ne’ebé sai preokupasaun mòs ba povu tomak. Say

[:en]

Bankada 5 iha Parlamentu Násional (PN) kompromete ona atu iha tempu badak aprenzenta proposta lei Komisaun Anti Korupsaun (KAK).  nian iha inisiu mandatu atu bele halo diskusaun. relata husi líder bankada sira, Kinta (21/09/2017).

“Ami sei haree tempu para iha tempu badak ami bele aprenzenta lei KAK nian, tanba korrupsaun hahalok ida ne’ebé prejudika ema nia moris,”  informa prezidente Bankada PD,  Maria Teresa Gusmão, ba jornalista iha PN, Sesta (22/9/2017).

Iha fatin hanesan, Vise prezidente Bankada PLP, Maria Angelina Sarmento, afirma, Lei KAK hanesan programa prioritariu ba PLP, tanba ne’e PLP sei aprezenta uluk projetu lei KAK hafoin halo aprovasaun ba orsamentu jeral estadu nian.

“Ami PLP sei sai proponente ida ne’ebé forte tebes, atu propoin lei anti korupsaun atu iha tempu badak bele sai hanesan lei dahuluk ne’ebé atu halo debate iha parlamentu násional,” afirma Maria Angelina Sarmanto.

Prezidenti Bankada KHUNTO, Luis Roberto hateten,  hanesan deputadu foun husi partidu foun ne’ebé foin hetan asentu iha PN hakarak tebes atu kontribui ba diskusaun lei anti korrupsaun.

“Ami bankada KHUNTO agora dadaun prepara hela  proposta ida konaba lei KAK nian para bele halo debate lalais iha meja parlamentu nian,” hateten Luis Roberto.

Iha sorin seluk, prezidente bankada CNRT, Arão Noe de Jesus mòs deklara, bankada CNRT ajenda ona projetu lei KAK atu halo diskusaun iha plenaria.

“ Ami ajenda ona, iha ajenda dahuluk CNRT sei fo prioridade ba Lei KAK nian ne’ebé seidauk hetan aprova, maibe ami sei haree fali projetu lei uluk ne’ebé ajusta, no Lei sira ne’ebé sei pendente ne’e ami foti fali hanesan projetu de lei,” hateten Deputadu Arão Noe.

Relasiona ho pendente lei KAK ne’e, prezidente Bankada Fretilin, Francisco  Miranda Branco esklarese, nia parte esforsu hela atu bele hetan koordenasaun hosi partidu haat seluk ne’ebé hetan asentu iha parlamentu.

“Ami agora dau-daun estabelese koordenasaun entre forsa polítika ne’ebé iha PN hodi avansa projetu lei KAK nian, no ami sei subskreve projetu lei ne’ebé kleur tebes iha PN,” hateten Francisco Branco.

Antes ne’e eis prezidente PN, Adérito Hugo deklara ona razaun kaduka lei KAK, tanba tempu limitadu, no III lejislatura okupadu ho lei rai ne’ebé sai preokupasaun mòs ba povu tomak. Say

[:tl]

Bankada 5 iha Parlamentu Násional (PN) kompromete ona atu iha tempu badak aprenzenta proposta lei Komisaun Anti Korupsaun (KAK).  nian iha inisiu mandatu atu bele halo diskusaun. relata husi líder bankada sira, Kinta (21/09/2017).

“Ami sei haree tempu para iha tempu badak ami bele aprenzenta lei KAK nian, tanba korrupsaun hahalok ida ne’ebé prejudika ema nia moris,”  informa prezidente Bankada PD,  Maria Teresa Gusmão, ba jornalista iha PN, Sesta (22/9/2017).

Iha fatin hanesan, Vise prezidente Bankada PLP, Maria Angelina Sarmento, afirma, Lei KAK hanesan programa prioritariu ba PLP, tanba ne’e PLP sei aprezenta uluk projetu lei KAK hafoin halo aprovasaun ba orsamentu jeral estadu nian.

“Ami PLP sei sai proponente ida ne’ebé forte tebes, atu propoin lei anti korupsaun atu iha tempu badak bele sai hanesan lei dahuluk ne’ebé atu halo debate iha parlamentu násional,” afirma Maria Angelina Sarmanto.

Prezidenti Bankada KHUNTO, Luis Roberto hateten,  hanesan deputadu foun husi partidu foun ne’ebé foin hetan asentu iha PN hakarak tebes atu kontribui ba diskusaun lei anti korrupsaun.

“Ami bankada KHUNTO agora dadaun prepara hela  proposta ida konaba lei KAK nian para bele halo debate lalais iha meja parlamentu nian,” hateten Luis Roberto.

Iha sorin seluk, prezidente bankada CNRT, Arão Noe de Jesus mòs deklara, bankada CNRT ajenda ona projetu lei KAK atu halo diskusaun iha plenaria.

“ Ami ajenda ona, iha ajenda dahuluk CNRT sei fo prioridade ba Lei KAK nian ne’ebé seidauk hetan aprova, maibe ami sei haree fali projetu lei uluk ne’ebé ajusta, no Lei sira ne’ebé sei pendente ne’e ami foti fali hanesan projetu de lei,” hateten Deputadu Arão Noe.

Relasiona ho pendente lei KAK ne’e, prezidente Bankada Fretilin, Francisco  Miranda Branco esklarese, nia parte esforsu hela atu bele hetan koordenasaun hosi partidu haat seluk ne’ebé hetan asentu iha parlamentu.

“Ami agora dau-daun estabelese koordenasaun entre forsa polítika ne’ebé iha PN hodi avansa projetu lei KAK nian, no ami sei subskreve projetu lei ne’ebé kleur tebes iha PN,” hateten Francisco Branco.

Antes ne’e eis prezidente PN, Adérito Hugo deklara ona razaun kaduka lei KAK, tanba tempu limitadu, no III lejislatura okupadu ho lei rai ne’ebé sai preokupasaun mòs ba povu tomak. Say

[:]


Banner

Foto

Notisia Ikus

PPN-Konselleiru KHUNTO deskute plataforma entendimentu OJE 2022

September 24, 2021
Konselleiru máximu Partidu KHUNTO, José dos Sa...

Posibilidade semana oin, Governu sei la estende tan SS iha Díli

September 24, 2021
Diretór Sala Situasaun Sentru Integradu Jestaun...

FRETILIN: Ema balu tenta destrói amizade Taur-Alkatiri iha MedSos

September 23, 2021
Xefe bankada FRETILIN, Francisco Miranda Branco,...

Governu propoin PR Lú Olo renova EE

September 23, 2021
Governu kontinua propoin, ba Prezidente Repúbli...

Governu hakotu SS iha munisípiu tolu, Díli mantein

September 23, 2021
Governu iha reuniaun Konsellu Ministru (KM), Kua...
1 2 3 643

About

Grupo Média Nacional was founded on the 19th December, 2003 with the aim of contributing to the development of media in the newly independent Timor-Leste. In that respective year, "Jornal Nacional Semanário" weekly newspaper was launched and in 2005 the Group ... more

Phone: 3311441
Email: [email protected]
Address: Dom boaventura no 8, Bebora Dili, Timor Leste.

GMN Map

Copyright © 2021 GMN TV | All right reserved.
apartmentmap-marker