GMN TV Politika FRETILIN krítika servisu adidu Korea Súl

FRETILIN krítika servisu adidu Korea Súl

0 views

[:pt]

Deputada bankada Frente Revolucionaria do Timor-Leste Independente (FRETLIN), Josefa Pereira, krítika ho servisu adidu Korea Súl ninian, tanba kuandu traballador ida mate iha ne’ebá, adidu laiha atu halo servisu para prosesa mate isin mai Timor-Leste.

“Ha’u hakarak husu de’it salariu ou subsidiu balun ne’ebé ita (Sekretariu Estadu Formasaun Profisional no Empregu/SEFOPE) fó ba adidu sira ne’e hira? tanba uluk ba Korea Súl ninian US$ 9 mil, entretantu adidu ne’e dalabarak pasa liu tempu iha Timor-Leste do que iha Korea Súl, ate ita hatene katak iha traballador ida que mate, nia iha ne’e hela, embaixada maka ambil alih, nia to’o iha ne’ebá buat hotu arumadu tiha ona,” deputada bankada FRETILIN ne’e liu husi ninia intervensaun polítika ne’ebé nia hato’o iha Parlamentu Nasional (PN), Segunda (03-08-2018).

Nia sujere ba SEFOPE, Julio da Silva atu nomeia ema ne’ebé sei sai adidu ba Korea Súl tenki iha kooperasaun ho embaixada, atu nune’e embaixada bele kotrola sira-nia atividade.

“Halo favor adidu sira ne’ebé atu nomeia ba iha ne’ebá, tenki iha kooperasaun ho embaixada, tanba sira mai Timor mós embaixada no reprezentante sira la hatene tan,” haktuir Josefa Pereira.

Sekretariu Estadu Formasaun Profisional no Empregu (SEFOPE), Julio da Silva, deklara, iha tempu badak nia laran, VIII Governu liu husi SEFOPE no MNEK sei buka medida ba aktu refere bele halo fali ninia knaar iha Korea Súl.

“Kona-bá adidu ba Korea Súl ninian loos duni, ami halo nomeasaun iha tempu badak sei desloka ba Korea Súl, maibé tuir prosesu ne’ebé maka agora la’o dau-dauk hela entre SEFOPE ho MNEK oinsa maka bele fó autorizasaun iha tempu badak, ita-nia adidu ne’e bele halo ninia knaar iha Korea Súl,” relata Julio da Silva.

Nia akresenta, tanba ne’e, agora dau-dauk servisu refere sei tutela hela ba embaixada Korea Súl hodi fó apoiu.

“Alende ida ne’e ita mós seidauk nomeia ita-nia adidu ba Australia, tanba kestaun orsamentu no estatutu orsamentu duodésimu, tanba ne’e ami seidauk bele haruka ba, agora dau-daun ita iha asistente adidu maka halo nia funsaun iha Australia, servisu hamutuk ho ita-nia embaixada atu bele tau matan provizoriamente ita-nia traballador sira, ami mós prevé ninia orsamentu ba OJE 2019 ninian, atu bele nomeia ita-nia adidu ba iha Australia,”informa Julio.ves

[:id]

Deputada bankada Frente Revolucionaria do Timor-Leste Independente (FRETLIN), Josefa Pereira, krítika ho servisu adidu Korea Súl ninian, tanba kuandu traballador ida mate iha ne’ebá, adidu laiha atu halo servisu para prosesa mate isin mai Timor-Leste.

“Ha’u hakarak husu de’it salariu ou subsidiu balun ne’ebé ita (Sekretariu Estadu Formasaun Profisional no Empregu/SEFOPE) fó ba adidu sira ne’e hira? tanba uluk ba Korea Súl ninian US$ 9 mil, entretantu adidu ne’e dalabarak pasa liu tempu iha Timor-Leste do que iha Korea Súl, ate ita hatene katak iha traballador ida que mate, nia iha ne’e hela, embaixada maka ambil alih, nia to’o iha ne’ebá buat hotu arumadu tiha ona,” deputada bankada FRETILIN ne’e liu husi ninia intervensaun polítika ne’ebé nia hato’o iha Parlamentu Nasional (PN), Segunda (03-08-2018).

Nia sujere ba SEFOPE, Julio da Silva atu nomeia ema ne’ebé sei sai adidu ba Korea Súl tenki iha kooperasaun ho embaixada, atu nune’e embaixada bele kotrola sira-nia atividade.

“Halo favor adidu sira ne’ebé atu nomeia ba iha ne’ebá, tenki iha kooperasaun ho embaixada, tanba sira mai Timor mós embaixada no reprezentante sira la hatene tan,” haktuir Josefa Pereira.

Sekretariu Estadu Formasaun Profisional no Empregu (SEFOPE), Julio da Silva, deklara, iha tempu badak nia laran, VIII Governu liu husi SEFOPE no MNEK sei buka medida ba aktu refere bele halo fali ninia knaar iha Korea Súl.

“Kona-bá adidu ba Korea Súl ninian loos duni, ami halo nomeasaun iha tempu badak sei desloka ba Korea Súl, maibé tuir prosesu ne’ebé maka agora la’o dau-dauk hela entre SEFOPE ho MNEK oinsa maka bele fó autorizasaun iha tempu badak, ita-nia adidu ne’e bele halo ninia knaar iha Korea Súl,” relata Julio da Silva.

Nia akresenta, tanba ne’e, agora dau-dauk servisu refere sei tutela hela ba embaixada Korea Súl hodi fó apoiu.

“Alende ida ne’e ita mós seidauk nomeia ita-nia adidu ba Australia, tanba kestaun orsamentu no estatutu orsamentu duodésimu, tanba ne’e ami seidauk bele haruka ba, agora dau-daun ita iha asistente adidu maka halo nia funsaun iha Australia, servisu hamutuk ho ita-nia embaixada atu bele tau matan provizoriamente ita-nia traballador sira, ami mós prevé ninia orsamentu ba OJE 2019 ninian, atu bele nomeia ita-nia adidu ba iha Australia,”informa Julio.ves

[:en]

Deputada bankada Frente Revolucionaria do Timor-Leste Independente (FRETLIN), Josefa Pereira, krítika ho servisu adidu Korea Súl ninian, tanba kuandu traballador ida mate iha ne’ebá, adidu laiha atu halo servisu para prosesa mate isin mai Timor-Leste.

“Ha’u hakarak husu de’it salariu ou subsidiu balun ne’ebé ita (Sekretariu Estadu Formasaun Profisional no Empregu/SEFOPE) fó ba adidu sira ne’e hira? tanba uluk ba Korea Súl ninian US$ 9 mil, entretantu adidu ne’e dalabarak pasa liu tempu iha Timor-Leste do que iha Korea Súl, ate ita hatene katak iha traballador ida que mate, nia iha ne’e hela, embaixada maka ambil alih, nia to’o iha ne’ebá buat hotu arumadu tiha ona,” deputada bankada FRETILIN ne’e liu husi ninia intervensaun polítika ne’ebé nia hato’o iha Parlamentu Nasional (PN), Segunda (03-08-2018).

Nia sujere ba SEFOPE, Julio da Silva atu nomeia ema ne’ebé sei sai adidu ba Korea Súl tenki iha kooperasaun ho embaixada, atu nune’e embaixada bele kotrola sira-nia atividade.

“Halo favor adidu sira ne’ebé atu nomeia ba iha ne’ebá, tenki iha kooperasaun ho embaixada, tanba sira mai Timor mós embaixada no reprezentante sira la hatene tan,” haktuir Josefa Pereira.

Sekretariu Estadu Formasaun Profisional no Empregu (SEFOPE), Julio da Silva, deklara, iha tempu badak nia laran, VIII Governu liu husi SEFOPE no MNEK sei buka medida ba aktu refere bele halo fali ninia knaar iha Korea Súl.

“Kona-bá adidu ba Korea Súl ninian loos duni, ami halo nomeasaun iha tempu badak sei desloka ba Korea Súl, maibé tuir prosesu ne’ebé maka agora la’o dau-dauk hela entre SEFOPE ho MNEK oinsa maka bele fó autorizasaun iha tempu badak, ita-nia adidu ne’e bele halo ninia knaar iha Korea Súl,” relata Julio da Silva.

Nia akresenta, tanba ne’e, agora dau-dauk servisu refere sei tutela hela ba embaixada Korea Súl hodi fó apoiu.

“Alende ida ne’e ita mós seidauk nomeia ita-nia adidu ba Australia, tanba kestaun orsamentu no estatutu orsamentu duodésimu, tanba ne’e ami seidauk bele haruka ba, agora dau-daun ita iha asistente adidu maka halo nia funsaun iha Australia, servisu hamutuk ho ita-nia embaixada atu bele tau matan provizoriamente ita-nia traballador sira, ami mós prevé ninia orsamentu ba OJE 2019 ninian, atu bele nomeia ita-nia adidu ba iha Australia,”informa Julio.ves

[:tl]

Deputada bankada Frente Revolucionaria do Timor-Leste Independente (FRETLIN), Josefa Pereira, krítika ho servisu adidu Korea Súl ninian, tanba kuandu traballador ida mate iha ne’ebá, adidu laiha atu halo servisu para prosesa mate isin mai Timor-Leste.

“Ha’u hakarak husu de’it salariu ou subsidiu balun ne’ebé ita (Sekretariu Estadu Formasaun Profisional no Empregu/SEFOPE) fó ba adidu sira ne’e hira? tanba uluk ba Korea Súl ninian US$ 9 mil, entretantu adidu ne’e dalabarak pasa liu tempu iha Timor-Leste do que iha Korea Súl, ate ita hatene katak iha traballador ida que mate, nia iha ne’e hela, embaixada maka ambil alih, nia to’o iha ne’ebá buat hotu arumadu tiha ona,” deputada bankada FRETILIN ne’e liu husi ninia intervensaun polítika ne’ebé nia hato’o iha Parlamentu Nasional (PN), Segunda (03-08-2018).

Nia sujere ba SEFOPE, Julio da Silva atu nomeia ema ne’ebé sei sai adidu ba Korea Súl tenki iha kooperasaun ho embaixada, atu nune’e embaixada bele kotrola sira-nia atividade.

“Halo favor adidu sira ne’ebé atu nomeia ba iha ne’ebá, tenki iha kooperasaun ho embaixada, tanba sira mai Timor mós embaixada no reprezentante sira la hatene tan,” haktuir Josefa Pereira.

Sekretariu Estadu Formasaun Profisional no Empregu (SEFOPE), Julio da Silva, deklara, iha tempu badak nia laran, VIII Governu liu husi SEFOPE no MNEK sei buka medida ba aktu refere bele halo fali ninia knaar iha Korea Súl.

“Kona-bá adidu ba Korea Súl ninian loos duni, ami halo nomeasaun iha tempu badak sei desloka ba Korea Súl, maibé tuir prosesu ne’ebé maka agora la’o dau-dauk hela entre SEFOPE ho MNEK oinsa maka bele fó autorizasaun iha tempu badak, ita-nia adidu ne’e bele halo ninia knaar iha Korea Súl,” relata Julio da Silva.

Nia akresenta, tanba ne’e, agora dau-dauk servisu refere sei tutela hela ba embaixada Korea Súl hodi fó apoiu.

“Alende ida ne’e ita mós seidauk nomeia ita-nia adidu ba Australia, tanba kestaun orsamentu no estatutu orsamentu duodésimu, tanba ne’e ami seidauk bele haruka ba, agora dau-daun ita iha asistente adidu maka halo nia funsaun iha Australia, servisu hamutuk ho ita-nia embaixada atu bele tau matan provizoriamente ita-nia traballador sira, ami mós prevé ninia orsamentu ba OJE 2019 ninian, atu bele nomeia ita-nia adidu ba iha Australia,”informa Julio.ves

 [:]


Banner

Foto

Notisia Ikus

PPN: Singapura rejeita TL adere ba ASEAN ne’e normál

August 5, 2021
Prezidenti Parlamentu Nasional (PPN) Aniceto Gut...

FRETILIN husu Governu hadi’ak implementasaun SB

August 5, 2021
Bankada FRETILIN, sujere Governu atu avalia impl...

Governu laiha kapasidade ezekuta OJE

August 5, 2021
Deputada bankada CNRT, Bendita Moniz Magno, kons...

Kevin Blackstone la kontente husik TL

August 5, 2021
Embaixadór Estadu Unidu Amérika (EUA), Kevin B...

Governu seidauk rekupera estragu sira husi DN

August 4, 2021
Parlamentu Nasionál (PN) kestiona, besik ona fu...
1 2 3 625

About

Grupo Média Nacional was founded on the 19th December, 2003 with the aim of contributing to the development of media in the newly independent Timor-Leste. In that respective year, "Jornal Nacional Semanário" weekly newspaper was launched and in 2005 the Group ... more

Phone: 3311441
Email: [email protected]
Address: Dom boaventura no 8, Bebora Dili, Timor Leste.

GMN Map

Copyright © 2021 GMN TV | All right reserved.
apartmentmap-marker