GMN TV Politika OJE 2018 hetan veta impaktu ladi’ak ■Deputadu husu PR promulga

OJE 2018 hetan veta impaktu ladi’ak ■Deputadu husu PR promulga

0 views

[:pt]

Prezidente Parlamentu Nasionál (PPN), Arão Noe, hateten, impaktu sei bo’ot liu tan ba povu no Estadu nia moris, bainhira Orsamentu Jeral Estadu (OJE) 2018 ne’e hetan veta husi Prezidente Repúblika Francisco Guterres ‘Lú Olo’, tanba osan ba fulan Setembru ba oin laiha ona.

Líder órgaun lejislador ne’e mós rekoñese katak, veta ka promulga ne’e kompetensia Xefi Estadu nian ne’ebé hatúr ona iha konstituisaun RDTL, tanba ne’e nia parte sei la fó presaun, maske realidade Estadu sei hanesan ne’e duni bainhira laiha osan.

“Se veta sei fila fali mai iha Parlamentu halo análiza fila fali ba orsamentu ne’e, maibe nia impaktu se veta mak haruka fali mai PN, nia prosesu sei naruk,”hateten Prezidente PN, Arão Noe Amaral hafoin finaliza prosesu diskusaun OJE 2018, Sesta (07/09/2018).

Líder másimu V lejislatura ne’e  informa tan, orsamentu US$140 milloens ne’ebé levanta husi VIII Governu, sustenta de’it ba fulan 2, tanba ne’e, fulan Setembru sei depende de’it ba OJE ne’ebé passa ona iha Parlamentu Nasionál.

“Ita hatene katak osan levantamentu US$140 milloens husi Fundu Petrolíferu ne’e, ho lei rejime espesial ida, so para kobre de’it fulan Jullu no Agostu, Setembru agora ita osan laiha ona, se lei ne’e latama iha vigor, ita hotu-hotu labele haluha katak, karteira kidun ruma keta hasai ona, hodi aguenta lai moris, se laiha mós kuitadu ba povu sira ne’ebé liu-liu funsionariu kiik sira ne’ebé fiar de’it ba salariu ne’ebé nato’on ba han de’it,”afirma PPN Arão Noe.

Líder segundu órgaun ne’e esplika tan, karakter urjensia ne’ebé Governu rekomenda ba Parlamentu Nasionál, so ba órgaun rua ne’e de’it, maibe ba Prezidente Repúblika la’o tuir prosesu normal.

“ Pedídu mai iha Parlamentu mak prosesu ne’e ho karakter urjensia, ne’e entre Governu ho PN, maibe ba PR iha konstituisaun hateten tenke kiumpri regras normais, ami haruka ba Prezidente Repúblika, nia kompetensia bainhira mak promulga ka veta, tanba ne’e liga ona ba órgaun seluk,”haktuir eis Xefi bankada CNRT ne’e.

Alende ne’e, deputadu bankada PLP, Abel Pires, mós rekomnda ba Xefi Estadu Francisco Guterres Lú-Olo, atu promulga Orsamentu Jeral Estadu tinan ba 2018 ne’ebé passa ona iha Parlamentu Nasionál, atu bele normaliza funsinamentu mákina estadu.

“Orsamentu ne’e ita pasa tiha ona, tanba ne’e nai Prezidente Repúblika tenke promulga hodi bele ita ezekuta,”hateten deputadu Abel Pires iha nia deklarasaun votus.

Orsamentu Jeral Estadu ne’e, pasa ona iha final global iha Parlamentu Nasionál, ho votus a favor 42, kontra 9 no abstensaun 14.Say

[:id]

Prezidente Parlamentu Nasionál (PPN), Arão Noe, hateten, impaktu sei bo’ot liu tan ba povu no Estadu nia moris, bainhira Orsamentu Jeral Estadu (OJE) 2018 ne’e hetan veta husi Prezidente Repúblika Francisco Guterres ‘Lú Olo’, tanba osan ba fulan Setembru ba oin laiha ona.

Líder órgaun lejislador ne’e mós rekoñese katak, veta ka promulga ne’e kompetensia Xefi Estadu nian ne’ebé hatúr ona iha konstituisaun RDTL, tanba ne’e nia parte sei la fó presaun, maske realidade Estadu sei hanesan ne’e duni bainhira laiha osan.

“Se veta sei fila fali mai iha Parlamentu halo análiza fila fali ba orsamentu ne’e, maibe nia impaktu se veta mak haruka fali mai PN, nia prosesu sei naruk,”hateten Prezidente PN, Arão Noe Amaral hafoin finaliza prosesu diskusaun OJE 2018, Sesta (07/09/2018).

Líder másimu V lejislatura ne’e  informa tan, orsamentu US$140 milloens ne’ebé levanta husi VIII Governu, sustenta de’it ba fulan 2, tanba ne’e, fulan Setembru sei depende de’it ba OJE ne’ebé passa ona iha Parlamentu Nasionál.

“Ita hatene katak osan levantamentu US$140 milloens husi Fundu Petrolíferu ne’e, ho lei rejime espesial ida, so para kobre de’it fulan Jullu no Agostu, Setembru agora ita osan laiha ona, se lei ne’e latama iha vigor, ita hotu-hotu labele haluha katak, karteira kidun ruma keta hasai ona, hodi aguenta lai moris, se laiha mós kuitadu ba povu sira ne’ebé liu-liu funsionariu kiik sira ne’ebé fiar de’it ba salariu ne’ebé nato’on ba han de’it,”afirma PPN Arão Noe.

Líder segundu órgaun ne’e esplika tan, karakter urjensia ne’ebé Governu rekomenda ba Parlamentu Nasionál, so ba órgaun rua ne’e de’it, maibe ba Prezidente Repúblika la’o tuir prosesu normal.

“ Pedídu mai iha Parlamentu mak prosesu ne’e ho karakter urjensia, ne’e entre Governu ho PN, maibe ba PR iha konstituisaun hateten tenke kiumpri regras normais, ami haruka ba Prezidente Repúblika, nia kompetensia bainhira mak promulga ka veta, tanba ne’e liga ona ba órgaun seluk,”haktuir eis Xefi bankada CNRT ne’e.

Alende ne’e, deputadu bankada PLP, Abel Pires, mós rekomnda ba Xefi Estadu Francisco Guterres Lú-Olo, atu promulga Orsamentu Jeral Estadu tinan ba 2018 ne’ebé passa ona iha Parlamentu Nasionál, atu bele normaliza funsinamentu mákina estadu.

“Orsamentu ne’e ita pasa tiha ona, tanba ne’e nai Prezidente Repúblika tenke promulga hodi bele ita ezekuta,”hateten deputadu Abel Pires iha nia deklarasaun votus.

Orsamentu Jeral Estadu ne’e, pasa ona iha final global iha Parlamentu Nasionál, ho votus a favor 42, kontra 9 no abstensaun 14.Say

[:en]

Prezidente Parlamentu Nasionál (PPN), Arão Noe, hateten, impaktu sei bo’ot liu tan ba povu no Estadu nia moris, bainhira Orsamentu Jeral Estadu (OJE) 2018 ne’e hetan veta husi Prezidente Repúblika Francisco Guterres ‘Lú Olo’, tanba osan ba fulan Setembru ba oin laiha ona.

Líder órgaun lejislador ne’e mós rekoñese katak, veta ka promulga ne’e kompetensia Xefi Estadu nian ne’ebé hatúr ona iha konstituisaun RDTL, tanba ne’e nia parte sei la fó presaun, maske realidade Estadu sei hanesan ne’e duni bainhira laiha osan.

“Se veta sei fila fali mai iha Parlamentu halo análiza fila fali ba orsamentu ne’e, maibe nia impaktu se veta mak haruka fali mai PN, nia prosesu sei naruk,”hateten Prezidente PN, Arão Noe Amaral hafoin finaliza prosesu diskusaun OJE 2018, Sesta (07/09/2018).

Líder másimu V lejislatura ne’e  informa tan, orsamentu US$140 milloens ne’ebé levanta husi VIII Governu, sustenta de’it ba fulan 2, tanba ne’e, fulan Setembru sei depende de’it ba OJE ne’ebé passa ona iha Parlamentu Nasionál.

“Ita hatene katak osan levantamentu US$140 milloens husi Fundu Petrolíferu ne’e, ho lei rejime espesial ida, so para kobre de’it fulan Jullu no Agostu, Setembru agora ita osan laiha ona, se lei ne’e latama iha vigor, ita hotu-hotu labele haluha katak, karteira kidun ruma keta hasai ona, hodi aguenta lai moris, se laiha mós kuitadu ba povu sira ne’ebé liu-liu funsionariu kiik sira ne’ebé fiar de’it ba salariu ne’ebé nato’on ba han de’it,”afirma PPN Arão Noe.

Líder segundu órgaun ne’e esplika tan, karakter urjensia ne’ebé Governu rekomenda ba Parlamentu Nasionál, so ba órgaun rua ne’e de’it, maibe ba Prezidente Repúblika la’o tuir prosesu normal.

“ Pedídu mai iha Parlamentu mak prosesu ne’e ho karakter urjensia, ne’e entre Governu ho PN, maibe ba PR iha konstituisaun hateten tenke kiumpri regras normais, ami haruka ba Prezidente Repúblika, nia kompetensia bainhira mak promulga ka veta, tanba ne’e liga ona ba órgaun seluk,”haktuir eis Xefi bankada CNRT ne’e.

Alende ne’e, deputadu bankada PLP, Abel Pires, mós rekomnda ba Xefi Estadu Francisco Guterres Lú-Olo, atu promulga Orsamentu Jeral Estadu tinan ba 2018 ne’ebé passa ona iha Parlamentu Nasionál, atu bele normaliza funsinamentu mákina estadu.

“Orsamentu ne’e ita pasa tiha ona, tanba ne’e nai Prezidente Repúblika tenke promulga hodi bele ita ezekuta,”hateten deputadu Abel Pires iha nia deklarasaun votus.

Orsamentu Jeral Estadu ne’e, pasa ona iha final global iha Parlamentu Nasionál, ho votus a favor 42, kontra 9 no abstensaun 14.Say

[:tl]

Prezidente Parlamentu Nasionál (PPN), Arão Noe, hateten, impaktu sei bo’ot liu tan ba povu no Estadu nia moris, bainhira Orsamentu Jeral Estadu (OJE) 2018 ne’e hetan veta husi Prezidente Repúblika Francisco Guterres ‘Lú Olo’, tanba osan ba fulan Setembru ba oin laiha ona.

Líder órgaun lejislador ne’e mós rekoñese katak, veta ka promulga ne’e kompetensia Xefi Estadu nian ne’ebé hatúr ona iha konstituisaun RDTL, tanba ne’e nia parte sei la fó presaun, maske realidade Estadu sei hanesan ne’e duni bainhira laiha osan.

“Se veta sei fila fali mai iha Parlamentu halo análiza fila fali ba orsamentu ne’e, maibe nia impaktu se veta mak haruka fali mai PN, nia prosesu sei naruk,”hateten Prezidente PN, Arão Noe Amaral hafoin finaliza prosesu diskusaun OJE 2018, Sesta (07/09/2018).

Líder másimu V lejislatura ne’e  informa tan, orsamentu US$140 milloens ne’ebé levanta husi VIII Governu, sustenta de’it ba fulan 2, tanba ne’e, fulan Setembru sei depende de’it ba OJE ne’ebé passa ona iha Parlamentu Nasionál.

“Ita hatene katak osan levantamentu US$140 milloens husi Fundu Petrolíferu ne’e, ho lei rejime espesial ida, so para kobre de’it fulan Jullu no Agostu, Setembru agora ita osan laiha ona, se lei ne’e latama iha vigor, ita hotu-hotu labele haluha katak, karteira kidun ruma keta hasai ona, hodi aguenta lai moris, se laiha mós kuitadu ba povu sira ne’ebé liu-liu funsionariu kiik sira ne’ebé fiar de’it ba salariu ne’ebé nato’on ba han de’it,”afirma PPN Arão Noe.

Líder segundu órgaun ne’e esplika tan, karakter urjensia ne’ebé Governu rekomenda ba Parlamentu Nasionál, so ba órgaun rua ne’e de’it, maibe ba Prezidente Repúblika la’o tuir prosesu normal.

“ Pedídu mai iha Parlamentu mak prosesu ne’e ho karakter urjensia, ne’e entre Governu ho PN, maibe ba PR iha konstituisaun hateten tenke kiumpri regras normais, ami haruka ba Prezidente Repúblika, nia kompetensia bainhira mak promulga ka veta, tanba ne’e liga ona ba órgaun seluk,”haktuir eis Xefi bankada CNRT ne’e.

Alende ne’e, deputadu bankada PLP, Abel Pires, mós rekomnda ba Xefi Estadu Francisco Guterres Lú-Olo, atu promulga Orsamentu Jeral Estadu tinan ba 2018 ne’ebé passa ona iha Parlamentu Nasionál, atu bele normaliza funsinamentu mákina estadu.

“Orsamentu ne’e ita pasa tiha ona, tanba ne’e nai Prezidente Repúblika tenke promulga hodi bele ita ezekuta,”hateten deputadu Abel Pires iha nia deklarasaun votus.

Orsamentu Jeral Estadu ne’e, pasa ona iha final global iha Parlamentu Nasionál, ho votus a favor 42, kontra 9 no abstensaun 14.Say

 [:]


Banner

Foto

Notisia Ikus

PR Ramos Horta sei halakon LPV iha tinan 2023

June 24, 2022
Prezidente Repúblika (PR), José Ramos Horta, h...

To’o agora deputadu barak la hatene ko’alia Portugés

June 23, 2022
Maske Timor-Leste ukun-an tinan 20 ona, maibé p...

Australia sei fasilita bolsa estudu ba Veteranu no Martires nia oan

June 21, 2022
Embaixadór Australia iha Timor-Leste (TL), Bill...

PR Horta: TL mos hetan impaktu husi krize geopolítika mundiál

June 21, 2022
Prezidente Repúblika nu’udar mos premiadu nob...
1 2 3 739

About

Grupo Média Nacional was founded on the 19th December, 2003 with the aim of contributing to the development of media in the newly independent Timor-Leste. In that respective year, "Jornal Nacional Semanário" weekly newspaper was launched and in 2005 the Group ... more

Phone: 3311441
Email: [email protected]
Address: Dom boaventura no 8, Bebora Dili, Timor Leste.

GMN Map

Copyright © 2021 GMN TV | All right reserved.
apartmentmap-marker