GMN TV Politika Komisaun rekrutamentu publika ona naran kandidatu F-FDTL foun

Komisaun rekrutamentu publika ona naran kandidatu F-FDTL foun

187 views

Komisaun rekrutamentu FALINTIL-Forsa Defeza Timor-Leste (F-FDTL), ofisialmente anúnsia ona rejultadu ikus ba membru foun hamutuk 600, ne’ebé liu ona iha faze final.

Tanba ne’e, komisaun rekrutamentu apela ba kanidatu hotu ne’ebé pasa ona iha rejulta finál, atu fila ba idak-idak nia Munisípiu, hodi haree naran, hafoin aprezenta-an iha meadu fulan ne’e, hodi rona orientasaun husi komisaun.

“Ba kadetes ou rekrutas ne’ebé naran sai ou pasa, tenke mai aprezenta-an imediatu tuir Munisípiu, hodi rona orienteasaun hanesan tuir mai ne’e, iha loron Kuarta-feira, data 22 de Setembru, 2021, oras tuku 09, fatin kuartel jenerál F-FDTL Fatu-Hada, ne’e husi Munisípiu Díli, Liquiça, Bobonaro, Ermera, Aileu, Manatuto, no Baucau,” informa Xefe Estadu Maior F-FDTL, Brigadeiru Jenerál,  Calistro Santos ‘Coliati’, iha konferensia imprensa, Kuarta (15/09), iha Kuartel Jenerál F-FDTL, Fatuhada.

Ba kadetes foun husi Munisípiu Lautém, Viqueque, Manufahi, Ainaro, Covalima no Oecusse, sei aprezenta-an iha Kuartel Jenerál F-DFTL Fatuhada, iha loron 23, fulan Setembru tinan ne’e, tuku 09 dader.

No kadetes hotu ne’ebé sei aprezenta-an iha Kuartel Jenerál F-FDTL, tenke iha kartaun vasina, pelu menus vasina dala-ida, tuir protokolu ne’ebé Governu estabelese.

Kandidatu ne’ebé la marka prezensa tuir oras ne’ebé determina ona iha leten, “komisaun srekrutamentu sei elimina,” tenik.

Rekomenda mós ba kandidatu ne’ebé hela dook, tenke mai hela besik iha Díli, atu hein to’o data inkorporasaun ba sentru instrusaun Metinaro mak 27 Setembru.

Husi rejultadu kadetes foun 600 ne’e, porsentu 11 feto, no maiória husi veteranu kombatente libertasaun sira nia oan.GMN


Banner

Foto

Notisia Ikus

PN kestiona PolTranz “falla”, Komandante PolTranz husu Deskulpa

October 15, 2021
Parlamentu Nasional (PN) liu husi Deputadu Komis...

Posibilidade CNRT sei la akompaña Governu hala'o kampaña vasinasaun

October 15, 2021
Deputadu sira iha Parlamentu Nasionál (PN) ohin...

Ohin, Governu aprezenta OJE 2022 ba PN

October 15, 2021
Governu aprezenta Orsamentu Jerál Estadu (OJE) ...

Governu kontinua “alerta” FP la vasina, sei la tama servisu

October 14, 2021
Ministru Prezidensia Konsellu Ministru, Fidelis ...

SEAKLN “defende” veteranu la impede dezenvolvimentu

October 14, 2021
Sekretáriu Estadu Asuntu Kombatentes Libertasau...
1 2 3 652

About

Grupo Média Nacional was founded on the 19th December, 2003 with the aim of contributing to the development of media in the newly independent Timor-Leste. In that respective year, "Jornal Nacional Semanário" weekly newspaper was launched and in 2005 the Group ... more

Phone: 3311441
Email: [email protected]
Address: Dom boaventura no 8, Bebora Dili, Timor Leste.

GMN Map

Copyright © 2021 GMN TV | All right reserved.
apartmentmap-marker