GMN TV Politika Xanana Gusmão hato’o parabens ba Taur

Xanana Gusmão hato’o parabens ba Taur

0 views

[:pt]

Prezidenti Partidu CNRT, Kayrala Xanana Gusmão hato´o Parabens ba eis Prezidenti Republika, atual Prezidenti Partidu Libertasaun Popular (PLP) Taur Matan Ruak, ne´ebe selebra aniversariu ba dala 61.

Votus de parabens ne´e Kayrala Xanana Gusmão hato´o liu husi karta ne´ebe dirizi ba iha estrutura partidu CNRT iha sede CNRT, bairo dos Grilhos, Dili, Tersa (10/10/2017).

Estrutura CNRT, ne´ebe lidera husi Sekretariu Jeral, Francisco Kalbuadi Lay ne´e hato´o surpreza ba Taur Matan Ruak liu husi dosi aniversariu, sampanha no aifunan rua, aifunan ida reprezenta Xanana Gusmão no familia no ida seluk husi partidu CNRT.

Surpreza ne´e estrutura CNRT entrega ba Taur Matan Ruak iha serimonia inaugurasaun Casa Cidadania ne´ebe lokaliza iha Colmera Dili, no surpreza refere simu dereita husi Taur Matan Ruak.

Aleinde entrega aifunan no dosi aniversariu, estrutura CNRT mos entrega karta ne´ebe tatoli husi Xanana Gusmão, karta ne´e Xanana Gusmão hakerek ho lian Portugues ´´Au Meu Irmão Taur Matan Ruak Por Esse Dia 10-10-2017 Desejo Lhe Parabens, Longa Vida E Votus de Muitas Felicidades Para Si e Sua Familia. Do Seu Irmão Kayrala Xanana Gusmão ´´

Ajunto Sekretario Jeral CNRT, Jacinto Rigoberto, hateten, CNRT hamutuk ho Taur Matan Ruak la´os buat ida foun, maibe CNRT hamutuk ho Taur Matan Ruak iha situasaun ida defisil.

´´CNRT hamutuk ho Taur Matan Ruak desde kedas iha situasaun defisil, sa tan maka Xanana Gusmão ho Taur Matan Ruak, sira rua maka lidera funu ne´e to´o mai ita hetan ukun an, ohin loron iha faze dezenvolvimentu sira rua sei la soe malu, no sira rua sei hamutu, tanba ne´e maka nudar partidu ne´ebe boot tenke valoriza no rekonhese ba ninia asu wain sira, tanba ne´e maka ho nia (red-Taur) tinan 61, mesmu prezidenti partidu CNRT laiha, maibe hato´o nia mensagem liu husi nia partidu hodi ami mai transmite dereta ba nia alin Taur Matan Ruak,´´ hateten Adjuntu Sekretario Jeral, Partidu CNRT, Jacinto Rigoberto.

Nia hatutan, nudar militantes no kuadrus CNRT nian iha obrigasoens atu hato´o ba Taur Matan Ruak ne´ebe nudar eis komadante da luta.

Taur Matan Ruak nudar prezidenti PLP, no partidu PLP nudar opozisaun iha parlamentu nasional hamutuk ho Partidu CNRT no KHUNTO.

´´Ami hanesan partidu Opozisaun iha parlamentu nasional, tanba ne´e maka opozisaun hamutuk para sai opozisaun ida konstrutivu no opozisaun ida ne´ebe kontribui ba dezenvolvimentu nasional no opozisaun ida bele asegura paz no estabilidade,´´ afirma Jacinto Rigoberto.

Entretantu, Taur Matan Ruak Moris iha Municipiu Baucau, postu Administrativu Baguia, iha loron 10 fulan Outubro 1956. mia

[:id]

Prezidenti Partidu CNRT, Kayrala Xanana Gusmão hato´o Parabens ba eis Prezidenti Republika, atual Prezidenti Partidu Libertasaun Popular (PLP) Taur Matan Ruak, ne´ebe selebra aniversariu ba dala 61.

Votus de parabens ne´e Kayrala Xanana Gusmão hato´o liu husi karta ne´ebe dirizi ba iha estrutura partidu CNRT iha sede CNRT, bairo dos Grilhos, Dili, Tersa (10/10/2017).

Estrutura CNRT, ne´ebe lidera husi Sekretariu Jeral, Francisco Kalbuadi Lay ne´e hato´o surpreza ba Taur Matan Ruak liu husi dosi aniversariu, sampanha no aifunan rua, aifunan ida reprezenta Xanana Gusmão no familia no ida seluk husi partidu CNRT.

Surpreza ne´e estrutura CNRT entrega ba Taur Matan Ruak iha serimonia inaugurasaun Casa Cidadania ne´ebe lokaliza iha Colmera Dili, no surpreza refere simu dereita husi Taur Matan Ruak.

Aleinde entrega aifunan no dosi aniversariu, estrutura CNRT mos entrega karta ne´ebe tatoli husi Xanana Gusmão, karta ne´e Xanana Gusmão hakerek ho lian Portugues ´´Au Meu Irmão Taur Matan Ruak Por Esse Dia 10-10-2017 Desejo Lhe Parabens, Longa Vida E Votus de Muitas Felicidades Para Si e Sua Familia. Do Seu Irmão Kayrala Xanana Gusmão ´´

Ajunto Sekretario Jeral CNRT, Jacinto Rigoberto, hateten, CNRT hamutuk ho Taur Matan Ruak la´os buat ida foun, maibe CNRT hamutuk ho Taur Matan Ruak iha situasaun ida defisil.

´´CNRT hamutuk ho Taur Matan Ruak desde kedas iha situasaun defisil, sa tan maka Xanana Gusmão ho Taur Matan Ruak, sira rua maka lidera funu ne´e to´o mai ita hetan ukun an, ohin loron iha faze dezenvolvimentu sira rua sei la soe malu, no sira rua sei hamutu, tanba ne´e maka nudar partidu ne´ebe boot tenke valoriza no rekonhese ba ninia asu wain sira, tanba ne´e maka ho nia (red-Taur) tinan 61, mesmu prezidenti partidu CNRT laiha, maibe hato´o nia mensagem liu husi nia partidu hodi ami mai transmite dereta ba nia alin Taur Matan Ruak,´´ hateten Adjuntu Sekretario Jeral, Partidu CNRT, Jacinto Rigoberto.

Nia hatutan, nudar militantes no kuadrus CNRT nian iha obrigasoens atu hato´o ba Taur Matan Ruak ne´ebe nudar eis komadante da luta.

Taur Matan Ruak nudar prezidenti PLP, no partidu PLP nudar opozisaun iha parlamentu nasional hamutuk ho Partidu CNRT no KHUNTO.

´´Ami hanesan partidu Opozisaun iha parlamentu nasional, tanba ne´e maka opozisaun hamutuk para sai opozisaun ida konstrutivu no opozisaun ida ne´ebe kontribui ba dezenvolvimentu nasional no opozisaun ida bele asegura paz no estabilidade,´´ afirma Jacinto Rigoberto.

Entretantu, Taur Matan Ruak Moris iha Municipiu Baucau, postu Administrativu Baguia, iha loron 10 fulan Outubro 1956. mia

[:en]

Prezidenti Partidu CNRT, Kayrala Xanana Gusmão hato´o Parabens ba eis Prezidenti Republika, atual Prezidenti Partidu Libertasaun Popular (PLP) Taur Matan Ruak, ne´ebe selebra aniversariu ba dala 61.

Votus de parabens ne´e Kayrala Xanana Gusmão hato´o liu husi karta ne´ebe dirizi ba iha estrutura partidu CNRT iha sede CNRT, bairo dos Grilhos, Dili, Tersa (10/10/2017).

Estrutura CNRT, ne´ebe lidera husi Sekretariu Jeral, Francisco Kalbuadi Lay ne´e hato´o surpreza ba Taur Matan Ruak liu husi dosi aniversariu, sampanha no aifunan rua, aifunan ida reprezenta Xanana Gusmão no familia no ida seluk husi partidu CNRT.

Surpreza ne´e estrutura CNRT entrega ba Taur Matan Ruak iha serimonia inaugurasaun Casa Cidadania ne´ebe lokaliza iha Colmera Dili, no surpreza refere simu dereita husi Taur Matan Ruak.

Aleinde entrega aifunan no dosi aniversariu, estrutura CNRT mos entrega karta ne´ebe tatoli husi Xanana Gusmão, karta ne´e Xanana Gusmão hakerek ho lian Portugues ´´Au Meu Irmão Taur Matan Ruak Por Esse Dia 10-10-2017 Desejo Lhe Parabens, Longa Vida E Votus de Muitas Felicidades Para Si e Sua Familia. Do Seu Irmão Kayrala Xanana Gusmão ´´

Ajunto Sekretario Jeral CNRT, Jacinto Rigoberto, hateten, CNRT hamutuk ho Taur Matan Ruak la´os buat ida foun, maibe CNRT hamutuk ho Taur Matan Ruak iha situasaun ida defisil.

´´CNRT hamutuk ho Taur Matan Ruak desde kedas iha situasaun defisil, sa tan maka Xanana Gusmão ho Taur Matan Ruak, sira rua maka lidera funu ne´e to´o mai ita hetan ukun an, ohin loron iha faze dezenvolvimentu sira rua sei la soe malu, no sira rua sei hamutu, tanba ne´e maka nudar partidu ne´ebe boot tenke valoriza no rekonhese ba ninia asu wain sira, tanba ne´e maka ho nia (red-Taur) tinan 61, mesmu prezidenti partidu CNRT laiha, maibe hato´o nia mensagem liu husi nia partidu hodi ami mai transmite dereta ba nia alin Taur Matan Ruak,´´ hateten Adjuntu Sekretario Jeral, Partidu CNRT, Jacinto Rigoberto.

Nia hatutan, nudar militantes no kuadrus CNRT nian iha obrigasoens atu hato´o ba Taur Matan Ruak ne´ebe nudar eis komadante da luta.

Taur Matan Ruak nudar prezidenti PLP, no partidu PLP nudar opozisaun iha parlamentu nasional hamutuk ho Partidu CNRT no KHUNTO.

´´Ami hanesan partidu Opozisaun iha parlamentu nasional, tanba ne´e maka opozisaun hamutuk para sai opozisaun ida konstrutivu no opozisaun ida ne´ebe kontribui ba dezenvolvimentu nasional no opozisaun ida bele asegura paz no estabilidade,´´ afirma Jacinto Rigoberto.

Entretantu, Taur Matan Ruak Moris iha Municipiu Baucau, postu Administrativu Baguia, iha loron 10 fulan Outubro 1956. mia

[:tl]

Prezidenti Partidu CNRT, Kayrala Xanana Gusmão hato´o Parabens ba eis Prezidenti Republika, atual Prezidenti Partidu Libertasaun Popular (PLP) Taur Matan Ruak, ne´ebe selebra aniversariu ba dala 61.

Votus de parabens ne´e Kayrala Xanana Gusmão hato´o liu husi karta ne´ebe dirizi ba iha estrutura partidu CNRT iha sede CNRT, bairo dos Grilhos, Dili, Tersa (10/10/2017).

Estrutura CNRT, ne´ebe lidera husi Sekretariu Jeral, Francisco Kalbuadi Lay ne´e hato´o surpreza ba Taur Matan Ruak liu husi dosi aniversariu, sampanha no aifunan rua, aifunan ida reprezenta Xanana Gusmão no familia no ida seluk husi partidu CNRT.

Surpreza ne´e estrutura CNRT entrega ba Taur Matan Ruak iha serimonia inaugurasaun Casa Cidadania ne´ebe lokaliza iha Colmera Dili, no surpreza refere simu dereita husi Taur Matan Ruak.

Aleinde entrega aifunan no dosi aniversariu, estrutura CNRT mos entrega karta ne´ebe tatoli husi Xanana Gusmão, karta ne´e Xanana Gusmão hakerek ho lian Portugues ´´Au Meu Irmão Taur Matan Ruak Por Esse Dia 10-10-2017 Desejo Lhe Parabens, Longa Vida E Votus de Muitas Felicidades Para Si e Sua Familia. Do Seu Irmão Kayrala Xanana Gusmão ´´

Ajunto Sekretario Jeral CNRT, Jacinto Rigoberto, hateten, CNRT hamutuk ho Taur Matan Ruak la´os buat ida foun, maibe CNRT hamutuk ho Taur Matan Ruak iha situasaun ida defisil.

´´CNRT hamutuk ho Taur Matan Ruak desde kedas iha situasaun defisil, sa tan maka Xanana Gusmão ho Taur Matan Ruak, sira rua maka lidera funu ne´e to´o mai ita hetan ukun an, ohin loron iha faze dezenvolvimentu sira rua sei la soe malu, no sira rua sei hamutu, tanba ne´e maka nudar partidu ne´ebe boot tenke valoriza no rekonhese ba ninia asu wain sira, tanba ne´e maka ho nia (red-Taur) tinan 61, mesmu prezidenti partidu CNRT laiha, maibe hato´o nia mensagem liu husi nia partidu hodi ami mai transmite dereta ba nia alin Taur Matan Ruak,´´ hateten Adjuntu Sekretario Jeral, Partidu CNRT, Jacinto Rigoberto.

Nia hatutan, nudar militantes no kuadrus CNRT nian iha obrigasoens atu hato´o ba Taur Matan Ruak ne´ebe nudar eis komadante da luta.

Taur Matan Ruak nudar prezidenti PLP, no partidu PLP nudar opozisaun iha parlamentu nasional hamutuk ho Partidu CNRT no KHUNTO.

´´Ami hanesan partidu Opozisaun iha parlamentu nasional, tanba ne´e maka opozisaun hamutuk para sai opozisaun ida konstrutivu no opozisaun ida ne´ebe kontribui ba dezenvolvimentu nasional no opozisaun ida bele asegura paz no estabilidade,´´ afirma Jacinto Rigoberto.

Entretantu, Taur Matan Ruak Moris iha Municipiu Baucau, postu Administrativu Baguia, iha loron 10 fulan Outubro 1956. mia

[:]


Banner

Foto

Notisia Ikus

ONU sei fó asisténsia ba ElPrez no ElPar

October 21, 2021
Reprezentante Organizasaun Nasaun Unida (ONU) se...

Kalendáriu audiénsia OJE 2022, Komisaun C aprova ona

October 21, 2021
Prezidente Komisaun C, ne’ebé trata asuntu fi...

Governu kontinua propoin PR renova EE da-19

October 21, 2021
Konsellu Ministru (KM) iha reuniaun Kuarta (20/1...

Movimentu livre iha finadu, Governu apela sidadaun “tenke” vasina

October 21, 2021
Ministru Prezidénsia Konsellu Ministru (MPKM), ...

MOP la realiza ninia promesa

October 20, 2021
Ministériu Obras Publikas (MOP), Diresaun Nasio...
1 2 3 653

About

Grupo Média Nacional was founded on the 19th December, 2003 with the aim of contributing to the development of media in the newly independent Timor-Leste. In that respective year, "Jornal Nacional Semanário" weekly newspaper was launched and in 2005 the Group ... more

Phone: 3311441
Email: [email protected]
Address: Dom boaventura no 8, Bebora Dili, Timor Leste.

GMN Map

Copyright © 2021 GMN TV | All right reserved.
apartmentmap-marker