GMN TV Politika AMP rejeita hadau poder husi VII Governu

AMP rejeita hadau poder husi VII Governu

0 views

[:pt]

Xefi bankada CNRT, Arão Noe, rejeita katak, mosaun sensura ne’ebé bankada opozisaun Aliansa Maioria Parlamentar (AMP) hato’o ba VII Governu ne’e, la’os atu hadau poder, maibe mosaun sensura ne’ebé aprezenta bazeia ba konstituisaun RDTL artigu 111.

Razaun bankada opozisaun AMP halo mosaun sensura hasoru VII Governu, tamba programa Governu nian ba daruak liu ona loron 30 la aprezenta ba PN konta husi loron 19 Fulan Outubro, tinan ne’e. Nune’e iha loron 20 fulan Outubro bankada opozisaun AMP halo mosaun sensura hasoru Governu minoria ne’ebé forma husi Partidu FRETILIN, no PD.

Entretantu deputada bankada CNRT, Carmelita Moniz, hatete, sira nafatin rekoñese VII Governu ne’e iha legalidade. “Se mak dehan ami la rekoñese Governu ne’e, ami rekoñese VII Governu ne’e iha legalidade,”dehan Carmelita Moniz ba plenaria Segunda (20/11/17), bainhira diskuti kona-ba pedidu Governu nian kona-ba Orsamentu Retifikativu ne’ebé la konsege pasa iha Parlamentu Nasional ho votus kontra 35, a favor 30 no abstensaun 0.

“Se deputadu balu senti katak, ida ne’e lalos, ita iha Tribunal supremu (Tribunal Rekursu) atu halo interpretasaun ba mosaun ne’ebé ami halo ne’e bazeia ba lei ka la’e. ita labele husik hela Estadu ne’e nune’e hela de’it, ita iha fulan hat nia laran la’o hanesan ne’e nafatin, ami senti preokupa, maibé la’os ho objetivu atu asaltu poder, tanba poder ne’e tuir konstituisaun, Prezidenti Repúblika nian,”dehan Arão Noe.

Maibe bankada FRETILIN no bankada Partidu Demokrátiku (PD), konsidera mosaun sensura ne’ebé bankada Aliansa Maiora Parlamentar (AMP), aprezenta ba VII Governu ne’e, hanesan trick AMP nian atu asalta poder husi FRETILIN no PD ne’ebé forma Governu ho minoritariu.

Xefi bankada Partidu Demokrátiku, Maria Teresa, hateten, sira seidauk rona informasaun bainhira mak Governu atu aprezenta fali programa Governu ba daruak iha PN.

“Polítika ida ne’e, hanesan trick opozisaun nian atu aperta Governu, tanba konstituisaun la hakerek katak, depois de rejeisaun ba programa, liu tiha loron 30 tenki lori fila fali mai. Ida ne’e hanesan asaltu ka hadau poder,”katak Maria Teresa ba jornalista sira iha PN, Tersa (21/11).

Nia esplika, hafoin membru Governu simu pose, iha loron 30 Governu iha obrigasaun atu aprezenta sira-nia programa iha PN. Maibé lei la hateten katak, bainhira programa Governu ne’e hetan rejeisaun husi PN, iha loron 30 nia laran, tenki aprezenta fali programa ba daruak iha PN.

Nia haktuir,  la’os konstituisaun RDTL de’it, maibé rejimentu PN nian mós la hateten katak, bainhira programa Governu hetan rejeisaun, liu loron 30, Governu tenki aprezenta fali mai PN.

Nune’e mós Xefi bankada FRETILIN, Francisco Branco, hateten, FRETILIN optimista nafatin katak, programa Governu nian sei pasa iha PN, tanba oras ne’e dadaun Governu sei halibur hela dadus kona ba povu nia moris, ne’ebé mak hanesan bankada opozisaun nia hakarak.

Iha fulan kotuk, bankada opozisaun hato’o mosaun rejeisaun ba programa Governu, tanba konsidera programa Governu nian ne’e, jeneralizadu liu, no dadus laiha.

“Se karik ita hotu hanoin katak, interese nasional  mak tau aas, povu no Estadu  nia intrese mak tau aas, entaun ami optimista nafatin katak, programa sei pasa, maibé interese atu asaltu poder, entaun laiha tan dalan ona,”katak Branco.

Konstituisaun RDTL artigu 111 kona ba mosaun sensura nian haktuir katak; Ho inisiativa baluk-haat ida ¼ deputadu ne’ebé sei hala’o hela knaar, Parlamentu Nasionál bele halo votu sensura ida ba Governu, kona-ba nia programa eh buat seluk ne’ebé relevante ba interese nasionál; Mosaun sensura la hetan apoiu karik, sira-ne’ebé asina mosaun ne’e labele aprezenta fali mosaun seluk, iha sesaun ne’ebé la’o daudaun.cos

[:id]

Xefi bankada CNRT, Arão Noe, rejeita katak, mosaun sensura ne’ebé bankada opozisaun Aliansa Maioria Parlamentar (AMP) hato’o ba VII Governu ne’e, la’os atu hadau poder, maibe mosaun sensura ne’ebé aprezenta bazeia ba konstituisaun RDTL artigu 111.

Razaun bankada opozisaun AMP halo mosaun sensura hasoru VII Governu, tamba programa Governu nian ba daruak liu ona loron 30 la aprezenta ba PN konta husi loron 19 Fulan Outubro, tinan ne’e. Nune’e iha loron 20 fulan Outubro bankada opozisaun AMP halo mosaun sensura hasoru Governu minoria ne’ebé forma husi Partidu FRETILIN, no PD.

Entretantu deputada bankada CNRT, Carmelita Moniz, hatete, sira nafatin rekoñese VII Governu ne’e iha legalidade. “Se mak dehan ami la rekoñese Governu ne’e, ami rekoñese VII Governu ne’e iha legalidade,”dehan Carmelita Moniz ba plenaria Segunda (20/11/17), bainhira diskuti kona-ba pedidu Governu nian kona-ba Orsamentu Retifikativu ne’ebé la konsege pasa iha Parlamentu Nasional ho votus kontra 35, a favor 30 no abstensaun 0.

“Se deputadu balu senti katak, ida ne’e lalos, ita iha Tribunal supremu (Tribunal Rekursu) atu halo interpretasaun ba mosaun ne’ebé ami halo ne’e bazeia ba lei ka la’e. ita labele husik hela Estadu ne’e nune’e hela de’it, ita iha fulan hat nia laran la’o hanesan ne’e nafatin, ami senti preokupa, maibé la’os ho objetivu atu asaltu poder, tanba poder ne’e tuir konstituisaun, Prezidenti Repúblika nian,”dehan Arão Noe.

Maibe bankada FRETILIN no bankada Partidu Demokrátiku (PD), konsidera mosaun sensura ne’ebé bankada Aliansa Maiora Parlamentar (AMP), aprezenta ba VII Governu ne’e, hanesan trick AMP nian atu asalta poder husi FRETILIN no PD ne’ebé forma Governu ho minoritariu.

Xefi bankada Partidu Demokrátiku, Maria Teresa, hateten, sira seidauk rona informasaun bainhira mak Governu atu aprezenta fali programa Governu ba daruak iha PN.

“Polítika ida ne’e, hanesan trick opozisaun nian atu aperta Governu, tanba konstituisaun la hakerek katak, depois de rejeisaun ba programa, liu tiha loron 30 tenki lori fila fali mai. Ida ne’e hanesan asaltu ka hadau poder,”katak Maria Teresa ba jornalista sira iha PN, Tersa (21/11).

Nia esplika, hafoin membru Governu simu pose, iha loron 30 Governu iha obrigasaun atu aprezenta sira-nia programa iha PN. Maibé lei la hateten katak, bainhira programa Governu ne’e hetan rejeisaun husi PN, iha loron 30 nia laran, tenki aprezenta fali programa ba daruak iha PN.

Nia haktuir,  la’os konstituisaun RDTL de’it, maibé rejimentu PN nian mós la hateten katak, bainhira programa Governu hetan rejeisaun, liu loron 30, Governu tenki aprezenta fali mai PN.

Nune’e mós Xefi bankada FRETILIN, Francisco Branco, hateten, FRETILIN optimista nafatin katak, programa Governu nian sei pasa iha PN, tanba oras ne’e dadaun Governu sei halibur hela dadus kona ba povu nia moris, ne’ebé mak hanesan bankada opozisaun nia hakarak.

Iha fulan kotuk, bankada opozisaun hato’o mosaun rejeisaun ba programa Governu, tanba konsidera programa Governu nian ne’e, jeneralizadu liu, no dadus laiha.

“Se karik ita hotu hanoin katak, interese nasional  mak tau aas, povu no Estadu  nia intrese mak tau aas, entaun ami optimista nafatin katak, programa sei pasa, maibé interese atu asaltu poder, entaun laiha tan dalan ona,”katak Branco.

Konstituisaun RDTL artigu 111 kona ba mosaun sensura nian haktuir katak; Ho inisiativa baluk-haat ida ¼ deputadu ne’ebé sei hala’o hela knaar, Parlamentu Nasionál bele halo votu sensura ida ba Governu, kona-ba nia programa eh buat seluk ne’ebé relevante ba interese nasionál; Mosaun sensura la hetan apoiu karik, sira-ne’ebé asina mosaun ne’e labele aprezenta fali mosaun seluk, iha sesaun ne’ebé la’o daudaun.cos

[:en]

Xefi bankada CNRT, Arão Noe, rejeita katak, mosaun sensura ne’ebé bankada opozisaun Aliansa Maioria Parlamentar (AMP) hato’o ba VII Governu ne’e, la’os atu hadau poder, maibe mosaun sensura ne’ebé aprezenta bazeia ba konstituisaun RDTL artigu 111.

Razaun bankada opozisaun AMP halo mosaun sensura hasoru VII Governu, tamba programa Governu nian ba daruak liu ona loron 30 la aprezenta ba PN konta husi loron 19 Fulan Outubro, tinan ne’e. Nune’e iha loron 20 fulan Outubro bankada opozisaun AMP halo mosaun sensura hasoru Governu minoria ne’ebé forma husi Partidu FRETILIN, no PD.

Entretantu deputada bankada CNRT, Carmelita Moniz, hatete, sira nafatin rekoñese VII Governu ne’e iha legalidade. “Se mak dehan ami la rekoñese Governu ne’e, ami rekoñese VII Governu ne’e iha legalidade,”dehan Carmelita Moniz ba plenaria Segunda (20/11/17), bainhira diskuti kona-ba pedidu Governu nian kona-ba Orsamentu Retifikativu ne’ebé la konsege pasa iha Parlamentu Nasional ho votus kontra 35, a favor 30 no abstensaun 0.

“Se deputadu balu senti katak, ida ne’e lalos, ita iha Tribunal supremu (Tribunal Rekursu) atu halo interpretasaun ba mosaun ne’ebé ami halo ne’e bazeia ba lei ka la’e. ita labele husik hela Estadu ne’e nune’e hela de’it, ita iha fulan hat nia laran la’o hanesan ne’e nafatin, ami senti preokupa, maibé la’os ho objetivu atu asaltu poder, tanba poder ne’e tuir konstituisaun, Prezidenti Repúblika nian,”dehan Arão Noe.

Maibe bankada FRETILIN no bankada Partidu Demokrátiku (PD), konsidera mosaun sensura ne’ebé bankada Aliansa Maiora Parlamentar (AMP), aprezenta ba VII Governu ne’e, hanesan trick AMP nian atu asalta poder husi FRETILIN no PD ne’ebé forma Governu ho minoritariu.

Xefi bankada Partidu Demokrátiku, Maria Teresa, hateten, sira seidauk rona informasaun bainhira mak Governu atu aprezenta fali programa Governu ba daruak iha PN.

“Polítika ida ne’e, hanesan trick opozisaun nian atu aperta Governu, tanba konstituisaun la hakerek katak, depois de rejeisaun ba programa, liu tiha loron 30 tenki lori fila fali mai. Ida ne’e hanesan asaltu ka hadau poder,”katak Maria Teresa ba jornalista sira iha PN, Tersa (21/11).

Nia esplika, hafoin membru Governu simu pose, iha loron 30 Governu iha obrigasaun atu aprezenta sira-nia programa iha PN. Maibé lei la hateten katak, bainhira programa Governu ne’e hetan rejeisaun husi PN, iha loron 30 nia laran, tenki aprezenta fali programa ba daruak iha PN.

Nia haktuir,  la’os konstituisaun RDTL de’it, maibé rejimentu PN nian mós la hateten katak, bainhira programa Governu hetan rejeisaun, liu loron 30, Governu tenki aprezenta fali mai PN.

Nune’e mós Xefi bankada FRETILIN, Francisco Branco, hateten, FRETILIN optimista nafatin katak, programa Governu nian sei pasa iha PN, tanba oras ne’e dadaun Governu sei halibur hela dadus kona ba povu nia moris, ne’ebé mak hanesan bankada opozisaun nia hakarak.

Iha fulan kotuk, bankada opozisaun hato’o mosaun rejeisaun ba programa Governu, tanba konsidera programa Governu nian ne’e, jeneralizadu liu, no dadus laiha.

“Se karik ita hotu hanoin katak, interese nasional  mak tau aas, povu no Estadu  nia intrese mak tau aas, entaun ami optimista nafatin katak, programa sei pasa, maibé interese atu asaltu poder, entaun laiha tan dalan ona,”katak Branco.

Konstituisaun RDTL artigu 111 kona ba mosaun sensura nian haktuir katak; Ho inisiativa baluk-haat ida ¼ deputadu ne’ebé sei hala’o hela knaar, Parlamentu Nasionál bele halo votu sensura ida ba Governu, kona-ba nia programa eh buat seluk ne’ebé relevante ba interese nasionál; Mosaun sensura la hetan apoiu karik, sira-ne’ebé asina mosaun ne’e labele aprezenta fali mosaun seluk, iha sesaun ne’ebé la’o daudaun.cos

[:tl]

Xefi bankada CNRT, Arão Noe, rejeita katak, mosaun sensura ne’ebé bankada opozisaun Aliansa Maioria Parlamentar (AMP) hato’o ba VII Governu ne’e, la’os atu hadau poder, maibe mosaun sensura ne’ebé aprezenta bazeia ba konstituisaun RDTL artigu 111.

Razaun bankada opozisaun AMP halo mosaun sensura hasoru VII Governu, tamba programa Governu nian ba daruak liu ona loron 30 la aprezenta ba PN konta husi loron 19 Fulan Outubro, tinan ne’e. Nune’e iha loron 20 fulan Outubro bankada opozisaun AMP halo mosaun sensura hasoru Governu minoria ne’ebé forma husi Partidu FRETILIN, no PD.

Entretantu deputada bankada CNRT, Carmelita Moniz, hatete, sira nafatin rekoñese VII Governu ne’e iha legalidade. “Se mak dehan ami la rekoñese Governu ne’e, ami rekoñese VII Governu ne’e iha legalidade,”dehan Carmelita Moniz ba plenaria Segunda (20/11/17), bainhira diskuti kona-ba pedidu Governu nian kona-ba Orsamentu Retifikativu ne’ebé la konsege pasa iha Parlamentu Nasional ho votus kontra 35, a favor 30 no abstensaun 0.

“Se deputadu balu senti katak, ida ne’e lalos, ita iha Tribunal supremu (Tribunal Rekursu) atu halo interpretasaun ba mosaun ne’ebé ami halo ne’e bazeia ba lei ka la’e. ita labele husik hela Estadu ne’e nune’e hela de’it, ita iha fulan hat nia laran la’o hanesan ne’e nafatin, ami senti preokupa, maibé la’os ho objetivu atu asaltu poder, tanba poder ne’e tuir konstituisaun, Prezidenti Repúblika nian,”dehan Arão Noe.

Maibe bankada FRETILIN no bankada Partidu Demokrátiku (PD), konsidera mosaun sensura ne’ebé bankada Aliansa Maiora Parlamentar (AMP), aprezenta ba VII Governu ne’e, hanesan trick AMP nian atu asalta poder husi FRETILIN no PD ne’ebé forma Governu ho minoritariu.

Xefi bankada Partidu Demokrátiku, Maria Teresa, hateten, sira seidauk rona informasaun bainhira mak Governu atu aprezenta fali programa Governu ba daruak iha PN.

“Polítika ida ne’e, hanesan trick opozisaun nian atu aperta Governu, tanba konstituisaun la hakerek katak, depois de rejeisaun ba programa, liu tiha loron 30 tenki lori fila fali mai. Ida ne’e hanesan asaltu ka hadau poder,”katak Maria Teresa ba jornalista sira iha PN, Tersa (21/11).

Nia esplika, hafoin membru Governu simu pose, iha loron 30 Governu iha obrigasaun atu aprezenta sira-nia programa iha PN. Maibé lei la hateten katak, bainhira programa Governu ne’e hetan rejeisaun husi PN, iha loron 30 nia laran, tenki aprezenta fali programa ba daruak iha PN.

Nia haktuir,  la’os konstituisaun RDTL de’it, maibé rejimentu PN nian mós la hateten katak, bainhira programa Governu hetan rejeisaun, liu loron 30, Governu tenki aprezenta fali mai PN.

Nune’e mós Xefi bankada FRETILIN, Francisco Branco, hateten, FRETILIN optimista nafatin katak, programa Governu nian sei pasa iha PN, tanba oras ne’e dadaun Governu sei halibur hela dadus kona ba povu nia moris, ne’ebé mak hanesan bankada opozisaun nia hakarak.

Iha fulan kotuk, bankada opozisaun hato’o mosaun rejeisaun ba programa Governu, tanba konsidera programa Governu nian ne’e, jeneralizadu liu, no dadus laiha.

“Se karik ita hotu hanoin katak, interese nasional  mak tau aas, povu no Estadu  nia intrese mak tau aas, entaun ami optimista nafatin katak, programa sei pasa, maibé interese atu asaltu poder, entaun laiha tan dalan ona,”katak Branco.

Konstituisaun RDTL artigu 111 kona ba mosaun sensura nian haktuir katak; Ho inisiativa baluk-haat ida ¼ deputadu ne’ebé sei hala’o hela knaar, Parlamentu Nasionál bele halo votu sensura ida ba Governu, kona-ba nia programa eh buat seluk ne’ebé relevante ba interese nasionál; Mosaun sensura la hetan apoiu karik, sira-ne’ebé asina mosaun ne’e labele aprezenta fali mosaun seluk, iha sesaun ne’ebé la’o daudaun.cos

[:]


Banner

Foto

Notisia Ikus

Prezidente EDTL.EP: La fasil rezolve eletrisidade lakan-mate

October 22, 2021
Prezidente Konsellu Administrasaun Eletrisidade ...

Ramos Horta: TL presiza ospitál modernu

October 22, 2021
Eis Prezidente Repúblika, José Ramos Horta, ha...

Ekipa haat husi MJ sei aranka ba rai-liur

October 22, 2021
Ministru Justisa (MJ), Manuel Carceres, informa,...

ONU sei fó asisténsia ba ElPrez no ElPar

October 21, 2021
Reprezentante Organizasaun Nasaun Unida (ONU) se...

Kalendáriu audiénsia OJE 2022, Komisaun C aprova ona

October 21, 2021
Prezidente Komisaun C, ne’ebé trata asuntu fi...
1 2 3 654

About

Grupo Média Nacional was founded on the 19th December, 2003 with the aim of contributing to the development of media in the newly independent Timor-Leste. In that respective year, "Jornal Nacional Semanário" weekly newspaper was launched and in 2005 the Group ... more

Phone: 3311441
Email: [email protected]
Address: Dom boaventura no 8, Bebora Dili, Timor Leste.

GMN Map

Copyright © 2021 GMN TV | All right reserved.
apartmentmap-marker