GMN TV Politika Aban, diskute OR iha jeneralidade ''AMP ezije ajenda mós karta BOAMP''

Aban, diskute OR iha jeneralidade ''AMP ezije ajenda mós karta BOAMP''

0 views

[:pt]

Prezidente bankada PLP, Fidelis Magalhães, informa, aban, loron 14-15 semana ne’e, Parlamentu Nasionál (PN), sei konvoka plenaria, hodi halo diskusaun ba ba Orsamentu Retifikativu (OR), iha jeneralidade.

Fidelis hateten, reuniaun entre líder bankada iha Segunda ne’e deside ona, loron Kinta too Sesta atu halo plenaria ba OR iha jeneralidade.

“Iha reuniaun Prezidente Parlamentu Nasional deside atu halo plenaria konaba orsamentu retifikativu diskusaun konaba jeneralidade iha loron 14 no 15,..., sei konvoka tan reuniaun ida ajendamentu ba plenaria ninian, maibe ami husi opozisaun aprezenta ami nia diskondansia barak, tanba prosesu tolu ne’e ami hatama seidauk hetan resposta, maibe PPN insiste, maske nune’e viola atu avansa ho ida ne’e,  tanba ami nia rekursu iha hela, maibe eskolla lakoi responde rekursu ne’ebé iha,”haktuir Fidelis ba jornalista sira iha PN, Tersa (12/12/2017).

Líder bankada PLP ne’e informa, pozisaun Aliansa Maioria Parlamentar mós ejize atu prosesa karta tolu (mosaun sensura, rekursu, destituisaun) ne’e ba plenaria atu halo diskusaun.

“Ami dehan kedas ona iha konferensia líder bankada katak ami lakonkorda ho desizaun ne’ebé iha, ami tenke halo rekursu ba plenaria, tanba plenaria mak mekanizmu aas liu ba desizaun saida de’it iha Parlamentu Nasionál, tenke halo ajendamentu ba hodi halo diskusaun ida ne’ebé klean,  liu-liu relasaun ho prosesu tolu ne’ebé ami hato’o, rekursu ba orsamentu retifikativu, karta destituisaun ho mosaun sensura, ne’ebé prosesu hirak ne’e iha hela andamentu” , dehan Fidelis.

 Sorin seluk, Prezidente bankada FRETILIN,  Francisco Branco, argumenta, sistematikamente OR ne’e hetan tiha rejeisaun.

 “Iha enkontru líder bankada, iha ajenda únika ne’ebé deside mak OR, hodi debate jeneralidade ba proposta Orsamentu Retifikativu 2017 nian, sistematiku rejeisaun ne’e la’o tiha ona,”haktuir Branco.

Enkuantu, Prezidente bankada PD, Maria Teresa, mós informa, diskusaun OR iha jeneralidade ne’e sei halo transmisaun direta, atu povu hotu bele akompaña direta oinsa deputadu 65 iha PN halo pareser ba orsamentu refere.

Orsamentu Retifikativu ne’e, governu aprezenta ho karakter urjensia, maibe karakter urjensia ne’e rasik hetan rejeisaun husi Bloku AMP ho votus kontra 35 no a favor 30, razaun tanba laiha posibilidade tempu ona atu diskute OR, no prefere atu halo diskute ba OJE 2018 bainhira governu dahitu aprezenta tan programa ba daruak iha Parlamentu Nasionál ona.

Governu prontu debate OR iha PN

VII Governu Konstitusional ne’ebe lidera husi Primeiru Ministru (PM), Mari Alkatiri, prontu atu halo debate ho Parlamentu Nasional kona-ba proposta Orsamentu Retifikativu (OR).

“Notisias diak no Graça de Deus, PN bele ajenda atu diskitu Orsamentu Retifikativu ho Governu,” hateten Sekretariu Estadu Konselho Ministrus, Matias Freitas Boavida, hodi responde jornalista sira iha Palacio do Governo, Tersa (12/12/2017).

Nia hateten, se OR nee bele hetan apresiasaun no aprovasuan husi PN, maka sei bele ajuda selu dividas ba empreza nasional sira ne’ebe ezekuta ona projetu fiziku Estadu nian no funsionariu kontratadu sira, liu-liu profesores sir abele simu osan ho mos sira ne’ebe moras atu evakua ba Singapura, Malaysia karik iha ona osan oituan para fasilita sira nia tratamentu.

“Ha’u hatene bloku AMP  mos  iha  nosaun diak,  bele hahu debate OR,   sira  mos iha hanoin diak  ba povu,  há’u la fiar opozisaun la iha sentimentu ba ninia povu ida ne’e,” hateten Matias Boavida. Say/ ety

[:id]

Prezidente bankada PLP, Fidelis Magalhães, informa, aban, loron 14-15 semana ne’e, Parlamentu Nasionál (PN), sei konvoka plenaria, hodi halo diskusaun ba ba Orsamentu Retifikativu (OR), iha jeneralidade.

Fidelis hateten, reuniaun entre líder bankada iha Segunda ne’e deside ona, loron Kinta too Sesta atu halo plenaria ba OR iha jeneralidade.

“Iha reuniaun Prezidente Parlamentu Nasional deside atu halo plenaria konaba orsamentu retifikativu diskusaun konaba jeneralidade iha loron 14 no 15,..., sei konvoka tan reuniaun ida ajendamentu ba plenaria ninian, maibe ami husi opozisaun aprezenta ami nia diskondansia barak, tanba prosesu tolu ne’e ami hatama seidauk hetan resposta, maibe PPN insiste, maske nune’e viola atu avansa ho ida ne’e,  tanba ami nia rekursu iha hela, maibe eskolla lakoi responde rekursu ne’ebé iha,”haktuir Fidelis ba jornalista sira iha PN, Tersa (12/12/2017).

Líder bankada PLP ne’e informa, pozisaun Aliansa Maioria Parlamentar mós ejize atu prosesa karta tolu (mosaun sensura, rekursu, destituisaun) ne’e ba plenaria atu halo diskusaun.

“Ami dehan kedas ona iha konferensia líder bankada katak ami lakonkorda ho desizaun ne’ebé iha, ami tenke halo rekursu ba plenaria, tanba plenaria mak mekanizmu aas liu ba desizaun saida de’it iha Parlamentu Nasionál, tenke halo ajendamentu ba hodi halo diskusaun ida ne’ebé klean,  liu-liu relasaun ho prosesu tolu ne’ebé ami hato’o, rekursu ba orsamentu retifikativu, karta destituisaun ho mosaun sensura, ne’ebé prosesu hirak ne’e iha hela andamentu” , dehan Fidelis.

 Sorin seluk, Prezidente bankada FRETILIN,  Francisco Branco, argumenta, sistematikamente OR ne’e hetan tiha rejeisaun.

 “Iha enkontru líder bankada, iha ajenda únika ne’ebé deside mak OR, hodi debate jeneralidade ba proposta Orsamentu Retifikativu 2017 nian, sistematiku rejeisaun ne’e la’o tiha ona,”haktuir Branco.

Enkuantu, Prezidente bankada PD, Maria Teresa, mós informa, diskusaun OR iha jeneralidade ne’e sei halo transmisaun direta, atu povu hotu bele akompaña direta oinsa deputadu 65 iha PN halo pareser ba orsamentu refere.

Orsamentu Retifikativu ne’e, governu aprezenta ho karakter urjensia, maibe karakter urjensia ne’e rasik hetan rejeisaun husi Bloku AMP ho votus kontra 35 no a favor 30, razaun tanba laiha posibilidade tempu ona atu diskute OR, no prefere atu halo diskute ba OJE 2018 bainhira governu dahitu aprezenta tan programa ba daruak iha Parlamentu Nasionál ona.

Governu prontu debate OR iha PN

VII Governu Konstitusional ne’ebe lidera husi Primeiru Ministru (PM), Mari Alkatiri, prontu atu halo debate ho Parlamentu Nasional kona-ba proposta Orsamentu Retifikativu (OR).

“Notisias diak no Graça de Deus, PN bele ajenda atu diskitu Orsamentu Retifikativu ho Governu,” hateten Sekretariu Estadu Konselho Ministrus, Matias Freitas Boavida, hodi responde jornalista sira iha Palacio do Governo, Tersa (12/12/2017).

Nia hateten, se OR nee bele hetan apresiasaun no aprovasuan husi PN, maka sei bele ajuda selu dividas ba empreza nasional sira ne’ebe ezekuta ona projetu fiziku Estadu nian no funsionariu kontratadu sira, liu-liu profesores sir abele simu osan ho mos sira ne’ebe moras atu evakua ba Singapura, Malaysia karik iha ona osan oituan para fasilita sira nia tratamentu.

“Ha’u hatene bloku AMP  mos  iha  nosaun diak,  bele hahu debate OR,   sira  mos iha hanoin diak  ba povu,  há’u la fiar opozisaun la iha sentimentu ba ninia povu ida ne’e,” hateten Matias Boavida. Say/ ety

[:en]

Prezidente bankada PLP, Fidelis Magalhães, informa, aban, loron 14-15 semana ne’e, Parlamentu Nasionál (PN), sei konvoka plenaria, hodi halo diskusaun ba ba Orsamentu Retifikativu (OR), iha jeneralidade.

Fidelis hateten, reuniaun entre líder bankada iha Segunda ne’e deside ona, loron Kinta too Sesta atu halo plenaria ba OR iha jeneralidade.

“Iha reuniaun Prezidente Parlamentu Nasional deside atu halo plenaria konaba orsamentu retifikativu diskusaun konaba jeneralidade iha loron 14 no 15,..., sei konvoka tan reuniaun ida ajendamentu ba plenaria ninian, maibe ami husi opozisaun aprezenta ami nia diskondansia barak, tanba prosesu tolu ne’e ami hatama seidauk hetan resposta, maibe PPN insiste, maske nune’e viola atu avansa ho ida ne’e,  tanba ami nia rekursu iha hela, maibe eskolla lakoi responde rekursu ne’ebé iha,”haktuir Fidelis ba jornalista sira iha PN, Tersa (12/12/2017).

Líder bankada PLP ne’e informa, pozisaun Aliansa Maioria Parlamentar mós ejize atu prosesa karta tolu (mosaun sensura, rekursu, destituisaun) ne’e ba plenaria atu halo diskusaun.

“Ami dehan kedas ona iha konferensia líder bankada katak ami lakonkorda ho desizaun ne’ebé iha, ami tenke halo rekursu ba plenaria, tanba plenaria mak mekanizmu aas liu ba desizaun saida de’it iha Parlamentu Nasionál, tenke halo ajendamentu ba hodi halo diskusaun ida ne’ebé klean,  liu-liu relasaun ho prosesu tolu ne’ebé ami hato’o, rekursu ba orsamentu retifikativu, karta destituisaun ho mosaun sensura, ne’ebé prosesu hirak ne’e iha hela andamentu” , dehan Fidelis.

 Sorin seluk, Prezidente bankada FRETILIN,  Francisco Branco, argumenta, sistematikamente OR ne’e hetan tiha rejeisaun.

 “Iha enkontru líder bankada, iha ajenda únika ne’ebé deside mak OR, hodi debate jeneralidade ba proposta Orsamentu Retifikativu 2017 nian, sistematiku rejeisaun ne’e la’o tiha ona,”haktuir Branco.

Enkuantu, Prezidente bankada PD, Maria Teresa, mós informa, diskusaun OR iha jeneralidade ne’e sei halo transmisaun direta, atu povu hotu bele akompaña direta oinsa deputadu 65 iha PN halo pareser ba orsamentu refere.

Orsamentu Retifikativu ne’e, governu aprezenta ho karakter urjensia, maibe karakter urjensia ne’e rasik hetan rejeisaun husi Bloku AMP ho votus kontra 35 no a favor 30, razaun tanba laiha posibilidade tempu ona atu diskute OR, no prefere atu halo diskute ba OJE 2018 bainhira governu dahitu aprezenta tan programa ba daruak iha Parlamentu Nasionál ona.

Governu prontu debate OR iha PN

VII Governu Konstitusional ne’ebe lidera husi Primeiru Ministru (PM), Mari Alkatiri, prontu atu halo debate ho Parlamentu Nasional kona-ba proposta Orsamentu Retifikativu (OR).

“Notisias diak no Graça de Deus, PN bele ajenda atu diskitu Orsamentu Retifikativu ho Governu,” hateten Sekretariu Estadu Konselho Ministrus, Matias Freitas Boavida, hodi responde jornalista sira iha Palacio do Governo, Tersa (12/12/2017).

Nia hateten, se OR nee bele hetan apresiasaun no aprovasuan husi PN, maka sei bele ajuda selu dividas ba empreza nasional sira ne’ebe ezekuta ona projetu fiziku Estadu nian no funsionariu kontratadu sira, liu-liu profesores sir abele simu osan ho mos sira ne’ebe moras atu evakua ba Singapura, Malaysia karik iha ona osan oituan para fasilita sira nia tratamentu.

“Ha’u hatene bloku AMP  mos  iha  nosaun diak,  bele hahu debate OR,   sira  mos iha hanoin diak  ba povu,  há’u la fiar opozisaun la iha sentimentu ba ninia povu ida ne’e,” hateten Matias Boavida. Say/ ety

[:tl]

Prezidente bankada PLP, Fidelis Magalhães, informa, aban, loron 14-15 semana ne’e, Parlamentu Nasionál (PN), sei konvoka plenaria, hodi halo diskusaun ba ba Orsamentu Retifikativu (OR), iha jeneralidade.

Fidelis hateten, reuniaun entre líder bankada iha Segunda ne’e deside ona, loron Kinta too Sesta atu halo plenaria ba OR iha jeneralidade.

“Iha reuniaun Prezidente Parlamentu Nasional deside atu halo plenaria konaba orsamentu retifikativu diskusaun konaba jeneralidade iha loron 14 no 15,..., sei konvoka tan reuniaun ida ajendamentu ba plenaria ninian, maibe ami husi opozisaun aprezenta ami nia diskondansia barak, tanba prosesu tolu ne’e ami hatama seidauk hetan resposta, maibe PPN insiste, maske nune’e viola atu avansa ho ida ne’e,  tanba ami nia rekursu iha hela, maibe eskolla lakoi responde rekursu ne’ebé iha,”haktuir Fidelis ba jornalista sira iha PN, Tersa (12/12/2017).

Líder bankada PLP ne’e informa, pozisaun Aliansa Maioria Parlamentar mós ejize atu prosesa karta tolu (mosaun sensura, rekursu, destituisaun) ne’e ba plenaria atu halo diskusaun.

“Ami dehan kedas ona iha konferensia líder bankada katak ami lakonkorda ho desizaun ne’ebé iha, ami tenke halo rekursu ba plenaria, tanba plenaria mak mekanizmu aas liu ba desizaun saida de’it iha Parlamentu Nasionál, tenke halo ajendamentu ba hodi halo diskusaun ida ne’ebé klean,  liu-liu relasaun ho prosesu tolu ne’ebé ami hato’o, rekursu ba orsamentu retifikativu, karta destituisaun ho mosaun sensura, ne’ebé prosesu hirak ne’e iha hela andamentu” , dehan Fidelis.

 Sorin seluk, Prezidente bankada FRETILIN,  Francisco Branco, argumenta, sistematikamente OR ne’e hetan tiha rejeisaun.

 “Iha enkontru líder bankada, iha ajenda únika ne’ebé deside mak OR, hodi debate jeneralidade ba proposta Orsamentu Retifikativu 2017 nian, sistematiku rejeisaun ne’e la’o tiha ona,”haktuir Branco.

Enkuantu, Prezidente bankada PD, Maria Teresa, mós informa, diskusaun OR iha jeneralidade ne’e sei halo transmisaun direta, atu povu hotu bele akompaña direta oinsa deputadu 65 iha PN halo pareser ba orsamentu refere.

Orsamentu Retifikativu ne’e, governu aprezenta ho karakter urjensia, maibe karakter urjensia ne’e rasik hetan rejeisaun husi Bloku AMP ho votus kontra 35 no a favor 30, razaun tanba laiha posibilidade tempu ona atu diskute OR, no prefere atu halo diskute ba OJE 2018 bainhira governu dahitu aprezenta tan programa ba daruak iha Parlamentu Nasionál ona.

Governu prontu debate OR iha PN

VII Governu Konstitusional ne’ebe lidera husi Primeiru Ministru (PM), Mari Alkatiri, prontu atu halo debate ho Parlamentu Nasional kona-ba proposta Orsamentu Retifikativu (OR).

“Notisias diak no Graça de Deus, PN bele ajenda atu diskitu Orsamentu Retifikativu ho Governu,” hateten Sekretariu Estadu Konselho Ministrus, Matias Freitas Boavida, hodi responde jornalista sira iha Palacio do Governo, Tersa (12/12/2017).

Nia hateten, se OR nee bele hetan apresiasaun no aprovasuan husi PN, maka sei bele ajuda selu dividas ba empreza nasional sira ne’ebe ezekuta ona projetu fiziku Estadu nian no funsionariu kontratadu sira, liu-liu profesores sir abele simu osan ho mos sira ne’ebe moras atu evakua ba Singapura, Malaysia karik iha ona osan oituan para fasilita sira nia tratamentu.

“Ha’u hatene bloku AMP  mos  iha  nosaun diak,  bele hahu debate OR,   sira  mos iha hanoin diak  ba povu,  há’u la fiar opozisaun la iha sentimentu ba ninia povu ida ne’e,” hateten Matias Boavida. Say/ ety

[:]


Banner

Foto

Notisia Ikus

UDT apoia dada bee-moos ba komunidade iha Vatu-Vou

October 26, 2021
Partidu Uniaun Demokrátiku Timor (UDT), apoiu f...

KSDS-KE rekomenda PR haruka pedidu estensaun EE ba PN

October 26, 2021
Xefe Casa Civíl Prezidénsia Repúblika, Franci...

Kandidatu ajente administrasaun 93 “kesar” MEJD ba PN

October 26, 2021
Kandidatu Ajente Administrasaun (AA) 93 ne’eb...

CNRT “deteta” artigu balu iha LEO inkonstitusionál

October 26, 2021
Deputada bankada CNRT, Fernanda Lay, deteta, pro...

JFP-ADDD: Jornada polítika iha TL la tuir K-RDTL

October 25, 2021
Movimentu Junta Forsa Polítika Aliadu Defende D...
1 2 3 655

About

Grupo Média Nacional was founded on the 19th December, 2003 with the aim of contributing to the development of media in the newly independent Timor-Leste. In that respective year, "Jornal Nacional Semanário" weekly newspaper was launched and in 2005 the Group ... more

Phone: 3311441
Email: [email protected]
Address: Dom boaventura no 8, Bebora Dili, Timor Leste.

GMN Map

Copyright © 2021 GMN TV | All right reserved.
apartmentmap-marker