GMN TV Politika La kumpri rejimentu PN, BOAMP fó opsaun tolu ba PPN

La kumpri rejimentu PN, BOAMP fó opsaun tolu ba PPN

0 views

[:pt]

Bloku Opozisaun Aliansa Maioria Parlamentar (BOAMP) fó opsaun tolu ba Prezidenti  Parlamentu Nasional (PPN), Aniceto Guterres, tanba konsidera la kumpri kna’ar tuir rejimentu Parlamentu Nasional (PN). Maibé Aniceto sei lori kestaun ne’e ba tribunal hodi buka nia verdade.

Opsaun tolu ne’ebé BOAMP opozisaun hato’o ba Prezidenti Parlamentu Nasional mak, mósaun sensura, rekursu no karta destituisaun.

Xefi bankada KHUNTO, Luis Roberto da Silva, hateten, BOAMP halo ona enkontru ho PPN hodi ko’alia kona-ba opsaun tolu ne’ebé BOAMP konsidera importante funsionamentu Estadu.

“Horiseik (horibainruak), ami Xefi bankada tolu (CNRT, PLP, KHUNTO) hasoru malu ho Prezidenti Parlamentu Nasional, atu konsidera ami-nia rekursu, mósaun sensura, no karta destituisaun ne’e, maibé Prezidenti Parlamentu ignora hotu buat tolu ne’e,”informa Luis Roberto ba GMN iha PN, Tersa (05/12).

Nia hatutan, iha sorumutu ne’e, PPN hateten ba sira katak, hein to’o loron 10 diskusaun OR hotu tiha mak meja PN haree asuntu seluk.

“Maibé Prezidenti Parlamentu Nasional hatete katak, karta hirak ne’ebé ami hatama, hanesan fó presaun ona ba nia, no nia sei lori ba tribunal, maibé Bloku AMP halo karta hirak ne’e, bazeia ba rejimentu Parlamentu no konstituisaun RDTL, entaun laiha razaun Prezidenti PN lori ba tribunal,”dehan Luis Roberto.

Tanba ne’e, tuir KHUNTO nia haree, PPN agora la hala’o nia kna’ar tuir rejimentu PN, tanba halo tuir de’it grupu ida nia hakarak iha PN.

“Tuir ami KHUNTO nia haree, Prezidenti Parlamentu Nasional agora la imparsial ba membru deputadu sira iha PN, tanba hanesan membru Governu Ministru Defeza, foin lalais hasai linguajen ladiak hasoru deputadu sira katak, kuandu buat ruma akontese iha rai laran, membru polisia no F-FDTL sei la halo atuasaun, husik deputadu 35 iha PN mak halo intervensaun, maibé PPN la halo kauza hodi hasoru liafuan hirak ne’e, entaun ida ne’e hatudu momós katak, PPN ne’e defende grupu ida de’it,”lamenta Luis Roberto.

Nune’e mós Xefi bankada PLP, Fidelis Magalhães, informa, depois sira enkontru,  Prezidenti Parlamentu Nasional hateten katak, sei iha konferensia lider bankadas, ne’ebé planeadu ba semana oin, no iha ne’eba mak sei diskuti kona ba asuntu sira seluk.

Nia esklarese, karta destituisaun ne’e, bankada opozisaun haruka ona ba PPN, maibé sei diskuti fali iha plenária.

“Ita haree ba rekursu ne’ebé mak bankada AMP aprezenta relasiona ho Orsamentu Retifikativu, mósaun sensura no karta destituisaun, tanba sira ne’e pontus ne’ebé importante,” tenik Fidelis.

Nia afirma, asuntu tolu (mósaun sensura, rekursu ba OR no karta destituisaun) ne’e, laiha limitasaun, maibé semana oin mak laiha prosesu ruma ba deliberasaun, ida ne’e katak, PPN halai tiha husi responsabilidade tuir rejimentu Parlamentu Nasional.

Fidelis hatutan, tuir lolos prosesu rekursu ba OR ne’e, la’o kleur tiha ona, tanba bainhira rekursu ne’e la’o, deputadu sira labele halo diskusaun ba OR ne’e, tanba asuntu ne’e iha hela rekursu.

“Tanba ida ne’e mak ami eziji kedas husi semana kotuk atu ajenda rekursu ne’e, maibé sira lakohi ajenda ba plenária hodi dada to’o agora, hanesan mós mósaun sensura,”katak Fidelis.

Bankada AMP fiar katak, PPN iha nafatin konsiensia no sentidu institusional hodi haree no ajenda asuntu hirak ne’e ba plenária atu diskuti, tanba PPN iha obrigasaun atu kumpri rejimentu PN. AMP mak maioria iha PN, tanba ne’e PPN tenki konsidera opiniaun husi maioria nian.

Fidelis dehan, bankada opozisaun avansa ho ideia ida, kuandu laiha baze jurídiku no polítika, tanba prosesu hotu tenki iha nia fundamentasaun klaru.

Entretantu, Xefi bankada FRETILIN, Francisco Branco, lamenta katak, kuandu opozisaun dehan, PPN la hala’o nia kna’ar tuir regra PN, tenki esplika klaru. “Kuandu iha duni provas kona ba ida ne’e, tenki aprezenta klaru para públiku hotu bele hatene,” katak Branco.

Nia hatutan, ezijensia opozisaun nian kona-ba atu ajenda mósaun sensura no rekursu ne’e, PPN responde ona katak, nia sei ajenda iha tempu tuir mai, kuandu diskusaun ba OR remata ona.cos

[:id]

Bloku Opozisaun Aliansa Maioria Parlamentar (BOAMP) fó opsaun tolu ba Prezidenti  Parlamentu Nasional (PPN), Aniceto Guterres, tanba konsidera la kumpri kna’ar tuir rejimentu Parlamentu Nasional (PN). Maibé Aniceto sei lori kestaun ne’e ba tribunal hodi buka nia verdade.

Opsaun tolu ne’ebé BOAMP opozisaun hato’o ba Prezidenti Parlamentu Nasional mak, mósaun sensura, rekursu no karta destituisaun.

Xefi bankada KHUNTO, Luis Roberto da Silva, hateten, BOAMP halo ona enkontru ho PPN hodi ko’alia kona-ba opsaun tolu ne’ebé BOAMP konsidera importante funsionamentu Estadu.

“Horiseik (horibainruak), ami Xefi bankada tolu (CNRT, PLP, KHUNTO) hasoru malu ho Prezidenti Parlamentu Nasional, atu konsidera ami-nia rekursu, mósaun sensura, no karta destituisaun ne’e, maibé Prezidenti Parlamentu ignora hotu buat tolu ne’e,”informa Luis Roberto ba GMN iha PN, Tersa (05/12).

Nia hatutan, iha sorumutu ne’e, PPN hateten ba sira katak, hein to’o loron 10 diskusaun OR hotu tiha mak meja PN haree asuntu seluk.

“Maibé Prezidenti Parlamentu Nasional hatete katak, karta hirak ne’ebé ami hatama, hanesan fó presaun ona ba nia, no nia sei lori ba tribunal, maibé Bloku AMP halo karta hirak ne’e, bazeia ba rejimentu Parlamentu no konstituisaun RDTL, entaun laiha razaun Prezidenti PN lori ba tribunal,”dehan Luis Roberto.

Tanba ne’e, tuir KHUNTO nia haree, PPN agora la hala’o nia kna’ar tuir rejimentu PN, tanba halo tuir de’it grupu ida nia hakarak iha PN.

“Tuir ami KHUNTO nia haree, Prezidenti Parlamentu Nasional agora la imparsial ba membru deputadu sira iha PN, tanba hanesan membru Governu Ministru Defeza, foin lalais hasai linguajen ladiak hasoru deputadu sira katak, kuandu buat ruma akontese iha rai laran, membru polisia no F-FDTL sei la halo atuasaun, husik deputadu 35 iha PN mak halo intervensaun, maibé PPN la halo kauza hodi hasoru liafuan hirak ne’e, entaun ida ne’e hatudu momós katak, PPN ne’e defende grupu ida de’it,”lamenta Luis Roberto.

Nune’e mós Xefi bankada PLP, Fidelis Magalhães, informa, depois sira enkontru,  Prezidenti Parlamentu Nasional hateten katak, sei iha konferensia lider bankadas, ne’ebé planeadu ba semana oin, no iha ne’eba mak sei diskuti kona ba asuntu sira seluk.

Nia esklarese, karta destituisaun ne’e, bankada opozisaun haruka ona ba PPN, maibé sei diskuti fali iha plenária.

“Ita haree ba rekursu ne’ebé mak bankada AMP aprezenta relasiona ho Orsamentu Retifikativu, mósaun sensura no karta destituisaun, tanba sira ne’e pontus ne’ebé importante,” tenik Fidelis.

Nia afirma, asuntu tolu (mósaun sensura, rekursu ba OR no karta destituisaun) ne’e, laiha limitasaun, maibé semana oin mak laiha prosesu ruma ba deliberasaun, ida ne’e katak, PPN halai tiha husi responsabilidade tuir rejimentu Parlamentu Nasional.

Fidelis hatutan, tuir lolos prosesu rekursu ba OR ne’e, la’o kleur tiha ona, tanba bainhira rekursu ne’e la’o, deputadu sira labele halo diskusaun ba OR ne’e, tanba asuntu ne’e iha hela rekursu.

“Tanba ida ne’e mak ami eziji kedas husi semana kotuk atu ajenda rekursu ne’e, maibé sira lakohi ajenda ba plenária hodi dada to’o agora, hanesan mós mósaun sensura,”katak Fidelis.

Bankada AMP fiar katak, PPN iha nafatin konsiensia no sentidu institusional hodi haree no ajenda asuntu hirak ne’e ba plenária atu diskuti, tanba PPN iha obrigasaun atu kumpri rejimentu PN. AMP mak maioria iha PN, tanba ne’e PPN tenki konsidera opiniaun husi maioria nian.

Fidelis dehan, bankada opozisaun avansa ho ideia ida, kuandu laiha baze jurídiku no polítika, tanba prosesu hotu tenki iha nia fundamentasaun klaru.

Entretantu, Xefi bankada FRETILIN, Francisco Branco, lamenta katak, kuandu opozisaun dehan, PPN la hala’o nia kna’ar tuir regra PN, tenki esplika klaru. “Kuandu iha duni provas kona ba ida ne’e, tenki aprezenta klaru para públiku hotu bele hatene,” katak Branco.

Nia hatutan, ezijensia opozisaun nian kona-ba atu ajenda mósaun sensura no rekursu ne’e, PPN responde ona katak, nia sei ajenda iha tempu tuir mai, kuandu diskusaun ba OR remata ona.cos

[:en]

Bloku Opozisaun Aliansa Maioria Parlamentar (BOAMP) fó opsaun tolu ba Prezidenti  Parlamentu Nasional (PPN), Aniceto Guterres, tanba konsidera la kumpri kna’ar tuir rejimentu Parlamentu Nasional (PN). Maibé Aniceto sei lori kestaun ne’e ba tribunal hodi buka nia verdade.

Opsaun tolu ne’ebé BOAMP opozisaun hato’o ba Prezidenti Parlamentu Nasional mak, mósaun sensura, rekursu no karta destituisaun.

Xefi bankada KHUNTO, Luis Roberto da Silva, hateten, BOAMP halo ona enkontru ho PPN hodi ko’alia kona-ba opsaun tolu ne’ebé BOAMP konsidera importante funsionamentu Estadu.

“Horiseik (horibainruak), ami Xefi bankada tolu (CNRT, PLP, KHUNTO) hasoru malu ho Prezidenti Parlamentu Nasional, atu konsidera ami-nia rekursu, mósaun sensura, no karta destituisaun ne’e, maibé Prezidenti Parlamentu ignora hotu buat tolu ne’e,”informa Luis Roberto ba GMN iha PN, Tersa (05/12).

Nia hatutan, iha sorumutu ne’e, PPN hateten ba sira katak, hein to’o loron 10 diskusaun OR hotu tiha mak meja PN haree asuntu seluk.

“Maibé Prezidenti Parlamentu Nasional hatete katak, karta hirak ne’ebé ami hatama, hanesan fó presaun ona ba nia, no nia sei lori ba tribunal, maibé Bloku AMP halo karta hirak ne’e, bazeia ba rejimentu Parlamentu no konstituisaun RDTL, entaun laiha razaun Prezidenti PN lori ba tribunal,”dehan Luis Roberto.

Tanba ne’e, tuir KHUNTO nia haree, PPN agora la hala’o nia kna’ar tuir rejimentu PN, tanba halo tuir de’it grupu ida nia hakarak iha PN.

“Tuir ami KHUNTO nia haree, Prezidenti Parlamentu Nasional agora la imparsial ba membru deputadu sira iha PN, tanba hanesan membru Governu Ministru Defeza, foin lalais hasai linguajen ladiak hasoru deputadu sira katak, kuandu buat ruma akontese iha rai laran, membru polisia no F-FDTL sei la halo atuasaun, husik deputadu 35 iha PN mak halo intervensaun, maibé PPN la halo kauza hodi hasoru liafuan hirak ne’e, entaun ida ne’e hatudu momós katak, PPN ne’e defende grupu ida de’it,”lamenta Luis Roberto.

Nune’e mós Xefi bankada PLP, Fidelis Magalhães, informa, depois sira enkontru,  Prezidenti Parlamentu Nasional hateten katak, sei iha konferensia lider bankadas, ne’ebé planeadu ba semana oin, no iha ne’eba mak sei diskuti kona ba asuntu sira seluk.

Nia esklarese, karta destituisaun ne’e, bankada opozisaun haruka ona ba PPN, maibé sei diskuti fali iha plenária.

“Ita haree ba rekursu ne’ebé mak bankada AMP aprezenta relasiona ho Orsamentu Retifikativu, mósaun sensura no karta destituisaun, tanba sira ne’e pontus ne’ebé importante,” tenik Fidelis.

Nia afirma, asuntu tolu (mósaun sensura, rekursu ba OR no karta destituisaun) ne’e, laiha limitasaun, maibé semana oin mak laiha prosesu ruma ba deliberasaun, ida ne’e katak, PPN halai tiha husi responsabilidade tuir rejimentu Parlamentu Nasional.

Fidelis hatutan, tuir lolos prosesu rekursu ba OR ne’e, la’o kleur tiha ona, tanba bainhira rekursu ne’e la’o, deputadu sira labele halo diskusaun ba OR ne’e, tanba asuntu ne’e iha hela rekursu.

“Tanba ida ne’e mak ami eziji kedas husi semana kotuk atu ajenda rekursu ne’e, maibé sira lakohi ajenda ba plenária hodi dada to’o agora, hanesan mós mósaun sensura,”katak Fidelis.

Bankada AMP fiar katak, PPN iha nafatin konsiensia no sentidu institusional hodi haree no ajenda asuntu hirak ne’e ba plenária atu diskuti, tanba PPN iha obrigasaun atu kumpri rejimentu PN. AMP mak maioria iha PN, tanba ne’e PPN tenki konsidera opiniaun husi maioria nian.

Fidelis dehan, bankada opozisaun avansa ho ideia ida, kuandu laiha baze jurídiku no polítika, tanba prosesu hotu tenki iha nia fundamentasaun klaru.

Entretantu, Xefi bankada FRETILIN, Francisco Branco, lamenta katak, kuandu opozisaun dehan, PPN la hala’o nia kna’ar tuir regra PN, tenki esplika klaru. “Kuandu iha duni provas kona ba ida ne’e, tenki aprezenta klaru para públiku hotu bele hatene,” katak Branco.

Nia hatutan, ezijensia opozisaun nian kona-ba atu ajenda mósaun sensura no rekursu ne’e, PPN responde ona katak, nia sei ajenda iha tempu tuir mai, kuandu diskusaun ba OR remata ona.cos

[:tl]

Bloku Opozisaun Aliansa Maioria Parlamentar (BOAMP) fó opsaun tolu ba Prezidenti  Parlamentu Nasional (PPN), Aniceto Guterres, tanba konsidera la kumpri kna’ar tuir rejimentu Parlamentu Nasional (PN). Maibé Aniceto sei lori kestaun ne’e ba tribunal hodi buka nia verdade.

Opsaun tolu ne’ebé BOAMP opozisaun hato’o ba Prezidenti Parlamentu Nasional mak, mósaun sensura, rekursu no karta destituisaun.

Xefi bankada KHUNTO, Luis Roberto da Silva, hateten, BOAMP halo ona enkontru ho PPN hodi ko’alia kona-ba opsaun tolu ne’ebé BOAMP konsidera importante funsionamentu Estadu.

“Horiseik (horibainruak), ami Xefi bankada tolu (CNRT, PLP, KHUNTO) hasoru malu ho Prezidenti Parlamentu Nasional, atu konsidera ami-nia rekursu, mósaun sensura, no karta destituisaun ne’e, maibé Prezidenti Parlamentu ignora hotu buat tolu ne’e,”informa Luis Roberto ba GMN iha PN, Tersa (05/12).

Nia hatutan, iha sorumutu ne’e, PPN hateten ba sira katak, hein to’o loron 10 diskusaun OR hotu tiha mak meja PN haree asuntu seluk.

“Maibé Prezidenti Parlamentu Nasional hatete katak, karta hirak ne’ebé ami hatama, hanesan fó presaun ona ba nia, no nia sei lori ba tribunal, maibé Bloku AMP halo karta hirak ne’e, bazeia ba rejimentu Parlamentu no konstituisaun RDTL, entaun laiha razaun Prezidenti PN lori ba tribunal,”dehan Luis Roberto.

Tanba ne’e, tuir KHUNTO nia haree, PPN agora la hala’o nia kna’ar tuir rejimentu PN, tanba halo tuir de’it grupu ida nia hakarak iha PN.

“Tuir ami KHUNTO nia haree, Prezidenti Parlamentu Nasional agora la imparsial ba membru deputadu sira iha PN, tanba hanesan membru Governu Ministru Defeza, foin lalais hasai linguajen ladiak hasoru deputadu sira katak, kuandu buat ruma akontese iha rai laran, membru polisia no F-FDTL sei la halo atuasaun, husik deputadu 35 iha PN mak halo intervensaun, maibé PPN la halo kauza hodi hasoru liafuan hirak ne’e, entaun ida ne’e hatudu momós katak, PPN ne’e defende grupu ida de’it,”lamenta Luis Roberto.

Nune’e mós Xefi bankada PLP, Fidelis Magalhães, informa, depois sira enkontru,  Prezidenti Parlamentu Nasional hateten katak, sei iha konferensia lider bankadas, ne’ebé planeadu ba semana oin, no iha ne’eba mak sei diskuti kona ba asuntu sira seluk.

Nia esklarese, karta destituisaun ne’e, bankada opozisaun haruka ona ba PPN, maibé sei diskuti fali iha plenária.

“Ita haree ba rekursu ne’ebé mak bankada AMP aprezenta relasiona ho Orsamentu Retifikativu, mósaun sensura no karta destituisaun, tanba sira ne’e pontus ne’ebé importante,” tenik Fidelis.

Nia afirma, asuntu tolu (mósaun sensura, rekursu ba OR no karta destituisaun) ne’e, laiha limitasaun, maibé semana oin mak laiha prosesu ruma ba deliberasaun, ida ne’e katak, PPN halai tiha husi responsabilidade tuir rejimentu Parlamentu Nasional.

Fidelis hatutan, tuir lolos prosesu rekursu ba OR ne’e, la’o kleur tiha ona, tanba bainhira rekursu ne’e la’o, deputadu sira labele halo diskusaun ba OR ne’e, tanba asuntu ne’e iha hela rekursu.

“Tanba ida ne’e mak ami eziji kedas husi semana kotuk atu ajenda rekursu ne’e, maibé sira lakohi ajenda ba plenária hodi dada to’o agora, hanesan mós mósaun sensura,”katak Fidelis.

Bankada AMP fiar katak, PPN iha nafatin konsiensia no sentidu institusional hodi haree no ajenda asuntu hirak ne’e ba plenária atu diskuti, tanba PPN iha obrigasaun atu kumpri rejimentu PN. AMP mak maioria iha PN, tanba ne’e PPN tenki konsidera opiniaun husi maioria nian.

Fidelis dehan, bankada opozisaun avansa ho ideia ida, kuandu laiha baze jurídiku no polítika, tanba prosesu hotu tenki iha nia fundamentasaun klaru.

Entretantu, Xefi bankada FRETILIN, Francisco Branco, lamenta katak, kuandu opozisaun dehan, PPN la hala’o nia kna’ar tuir regra PN, tenki esplika klaru. “Kuandu iha duni provas kona ba ida ne’e, tenki aprezenta klaru para públiku hotu bele hatene,” katak Branco.

Nia hatutan, ezijensia opozisaun nian kona-ba atu ajenda mósaun sensura no rekursu ne’e, PPN responde ona katak, nia sei ajenda iha tempu tuir mai, kuandu diskusaun ba OR remata ona.cos

[:]


Banner

Foto

Notisia Ikus

Governu adia dikusaun ba pedidu reforma Lere Anan Timur

January 20, 2022
Reuniaun Konsellu Ministru (KM) iha Palásiu Gov...

La atende kontaktu deputadu nian, PPN “hirus” MOP Salvador

January 20, 2022
[caption id="attachment_59069" align="aligncenter"...

CNE seidauk simu lista kandidatura PR

January 19, 2022
[caption id="attachment_59064" align="aligncenter"...

Eis Padre Martinho Gusmão deklara kandidata-an ba PR

January 19, 2022
Eis padre Martinho Germano da Silva Gusmão anú...

Ministru José Agustinho “ameasa” hasai funsionáriu APORTIL 24

January 19, 2022
[caption id="attachment_59043" align="aligncenter"...
1 2 3 683

About

Grupo Média Nacional was founded on the 19th December, 2003 with the aim of contributing to the development of media in the newly independent Timor-Leste. In that respective year, "Jornal Nacional Semanário" weekly newspaper was launched and in 2005 the Group ... more

Phone: 3311441
Email: [email protected]
Address: Dom boaventura no 8, Bebora Dili, Timor Leste.

GMN Map

Copyright © 2021 GMN TV | All right reserved.
apartmentmap-marker