GMN TV Politika PM Alkatiri preokupa ho politizasaun mídia iha TL ''CI aprova karteira profesional ba jornalista 216 ''

PM Alkatiri preokupa ho politizasaun mídia iha TL ''CI aprova karteira profesional ba jornalista 216 ''

0 views

[:pt]

Primeiru Ministru (PM), Mari Alkatiri, preokupa ho mídia professional balun ne’ebe publika produtu jornalistika komesa inklina ba partidu politiku (Parpol).

Preokupasaun Xefi VII Governu Konstitusional nian ne’e hato’o direitamente ba Conselho de Imprensa de Timor-Leste (CI) liu husi enkontru kortejia ne’ebe halao iha Palacio do Governo, Segunda (4/12/2017).

Enkontru ne’e akompaña mos husi Ministru Presidensia Konsellu Ministrus, Adriano do Nascimento ho mos Sekretariu Estadu Konsellu Ministrus no Komuniksoens, Matias Freitas Boavida.

Hafoin enkontru ne’e, Prezidenti CI, Virgilio da Silva   Guterres, informa ba jornalista sira katak,  enkontru ne’e positivu tebes hodi partilia informasaun ba Governu, kona-ba servisu no atividades CI nian, hahuu husi Outubru 2016 to’o mai 2017.  Inklui, informa mos kona-ba obstaklu ho dezafius ne’ebe CI infrenta durante tinan ida nia laran.

“Primeiru Ministru preokupa kona-ba politizasaun orgaun komunikasaun katak, orgaun komunikasaun balu ninia kobertura ninia tendensia atu inklina liu ba partidu politiku no la fo balansu. Nune’e, Primeiru Ministru husu ba CI atu tau matan ba asuntu ida ne´e,” informa  Prezidenti CI, Virgilio da Silva Guterres.

Virgilio dehan, CI nafatin bolu atensaun ba mídia sira ne´ebe maka publika notisias inklina liu ba forsa politiku no la hatudu sira nia independensia iha publikasuan jornalistika nian.

PM Mari Alkatiri, apresia tebes ho serbisu CI no aprofunda katak ejistensia orgaun Conselho Imprensa ne´e importante tebes, li-liu tau matan ba balansu kobertura iha orgaun komunikasaun social no fo koragem atu  CI kontinua halao nia knar tuir Lei no kompetensias CI nian nudar orgaun reguladora ba orgaun komunikasaun sosial ne’ebe ejiste iha Timor Leste.

“Preokupasuan boot PM Alkatiri nian mos kona-ba konteudu hakerek Tetum iha jornais sira, tanba la uniforma tuir padraun Tetum ofisial,” informa Virgilio Guterres.

Aprova atribuisaun karteira professional

Liu husi plenaria ordinariu Conselho Imprensa nian ne’ebe halao iha sala plenaria CI nian, horseik, membru  CI sira aprova ona lista final ba jornalista nain 216 ne’ebe merese atu simu karteira professional.

Tuir kalendariu CI nian katak, karteira professional ne’e sei atribui ba jornalista sira ne’ebe naran aprovadu ona ne’e iha loron 20 Dezembru, tinan ne’e.

Liu husi konfernesia imprensa, Prezidenti CI, Virgilio da Silva Guterres, hateten,  karteira profesional ne´e CI atribui ba jornalista sira nudar apresiasaun no rekoñesementu ida ba jornalista sira ninia produtu jornalistika durante ne´e transmite ona hodi hakonu publiku nia dereitu ba asesu informasaun.

´´Konselho imprensa liu husi sesaun plenaria aprova lista jornalista selesionadu tuir rekezitus ne´ebe lei haruka hetan karteira profesional, husi lista sira ne´ebe tama rezultadu avaliasaun ikus iha jornalista hamutuk nain 216 maka sei hetan karteira profesional ne´e,” haklaken Prezidenti CI, Virgilio da Silva Guterres.

Nia aprofunda katak, karteira professional ne’ebe CI atribui iha kategoria tolu, kompostu husi karteira professional honorariu ba sesepuh jornalista nian, katak ema ne’ebe dedika nia an durante tinan barak ba vida jornalismu nian, seluk fali mak karteira professional ba jornalista hirak ne’ebe mak sarifika sira nia vida ba luta ida ida hodi defende liberdade imprensa no liberdade espresaun, hahuu husi jornalista Australiano nain 5 ne’ebe mak mate iha masakre  Balibo Five mai to’o iha jornalista ne’ebe mak mate iha tinan 1999.

“Husi jornalista nain 216 ne´e kategoria grupu rua, grupu ida ba sira ne´ebe tuir lei komunikasaun sosial fo akizasaun ka pengecualian entaun sira ne´ebe serbisu ona durante tinan lima hanesan jornalista bainhira lei komunikasaun social tun iha balu ne´ebe iha situasaun atual ne´e la serbisu ona hanesan jornalista, balu serbisu iha orgaun Estado no posizaun sira ne´ebe maka tuir lei inkompatibilidade ho profisaun jornalista entaun sira ami tau pendenti, bainhira hala´o fali aktividade jornalistika sira bele mai foti nia nia karteira professional,” esplika Virgilio da Silva Guterres.

Oportunidade ne’e, membru CI kompostu husi Virgilio Guterres, José Ximenes, Hugo Fernandes, Paulo da Cruz de Araújo ho Francisco Belo Siõmes, hato´o parabens ba jornalista 216 ne´ebe aprovadu ba atribuisaun karteira professional no espera katak bele hasa´e liu tan kualidade serbisu jornalismu ninian, li-liu la´os deit produtu jornalistiku maibe mos perfomens iha publiku.

Virgilio Guterres reafirma katak, hirak ne´ebe maka hatama atu hetan karteira profesional ne´e, maibe la hetan bele halo rekursu administrativus ba CI atu bele hetan nia justifikasaun husi CI.

Membru CI, Francisco Belo Simões da Costa, reprezentante asosiasaun jornalista Timor Leste Press Union (TLPU), esklarese mos katak, ba hirak ne’ebe naran la liu iha primeira etapa atribuisaun karteira professional ne’e sei hetan karta justifikasaun husi CI tanba CI mos sei manda karta ba sira ida-idak.

Iha fatin hanesan, membru CI nudar reprezentante nain ba Mídia sira iha CI,  José Ximenes, aprofunda katak, liu husi karteira profesional ne´e espera jornalista sira bele hala´o kna´ar diak liu tan.

´´Espera katak liu husi karteira profesional jornalista sira bele serbisu diak liu tan hodi fo sai informasaun ba publiku ho kualidade no servi publiku nia interese, hateten José Ximenes.

Reprezentante  Asosiasaun Jornalista Timor-Leste (AJTL) iha CI, Hugo Fernandes akresenta liu tan, jornalista sira ne´ebe sei hetan kartaun ne´e liu husi avaliasaun ida ne´ebe rigorozu tebes, no ikus mai iha duni rezultadu ba nain 216.

´´Atribuisaun ne´e ho responsabilidade ida, tanba iha regulamentu ne´ebe CI hasai tiha ona hanesan kodigo etika jornalistiku nian no regulamentu asaun disiplinar kontra jornalista sira ne´ebe jornalista sira wainhira iha ona kartaun profesional ne´e nudar rekonhesementu boot ida husi CI atu halao knar ho professional ba publiku nia interese,” hateten membru CI, Hugo Fernandes. mia

[:id]

Primeiru Ministru (PM), Mari Alkatiri, preokupa ho mídia professional balun ne’ebe publika produtu jornalistika komesa inklina ba partidu politiku (Parpol).

Preokupasaun Xefi VII Governu Konstitusional nian ne’e hato’o direitamente ba Conselho de Imprensa de Timor-Leste (CI) liu husi enkontru kortejia ne’ebe halao iha Palacio do Governo, Segunda (4/12/2017).

Enkontru ne’e akompaña mos husi Ministru Presidensia Konsellu Ministrus, Adriano do Nascimento ho mos Sekretariu Estadu Konsellu Ministrus no Komuniksoens, Matias Freitas Boavida.

Hafoin enkontru ne’e, Prezidenti CI, Virgilio da Silva   Guterres, informa ba jornalista sira katak,  enkontru ne’e positivu tebes hodi partilia informasaun ba Governu, kona-ba servisu no atividades CI nian, hahuu husi Outubru 2016 to’o mai 2017.  Inklui, informa mos kona-ba obstaklu ho dezafius ne’ebe CI infrenta durante tinan ida nia laran.

“Primeiru Ministru preokupa kona-ba politizasaun orgaun komunikasaun katak, orgaun komunikasaun balu ninia kobertura ninia tendensia atu inklina liu ba partidu politiku no la fo balansu. Nune’e, Primeiru Ministru husu ba CI atu tau matan ba asuntu ida ne´e,” informa  Prezidenti CI, Virgilio da Silva Guterres.

Virgilio dehan, CI nafatin bolu atensaun ba mídia sira ne´ebe maka publika notisias inklina liu ba forsa politiku no la hatudu sira nia independensia iha publikasuan jornalistika nian.

PM Mari Alkatiri, apresia tebes ho serbisu CI no aprofunda katak ejistensia orgaun Conselho Imprensa ne´e importante tebes, li-liu tau matan ba balansu kobertura iha orgaun komunikasaun social no fo koragem atu  CI kontinua halao nia knar tuir Lei no kompetensias CI nian nudar orgaun reguladora ba orgaun komunikasaun sosial ne’ebe ejiste iha Timor Leste.

“Preokupasuan boot PM Alkatiri nian mos kona-ba konteudu hakerek Tetum iha jornais sira, tanba la uniforma tuir padraun Tetum ofisial,” informa Virgilio Guterres.

Aprova atribuisaun karteira professional

Liu husi plenaria ordinariu Conselho Imprensa nian ne’ebe halao iha sala plenaria CI nian, horseik, membru  CI sira aprova ona lista final ba jornalista nain 216 ne’ebe merese atu simu karteira professional.

Tuir kalendariu CI nian katak, karteira professional ne’e sei atribui ba jornalista sira ne’ebe naran aprovadu ona ne’e iha loron 20 Dezembru, tinan ne’e.

Liu husi konfernesia imprensa, Prezidenti CI, Virgilio da Silva Guterres, hateten,  karteira profesional ne´e CI atribui ba jornalista sira nudar apresiasaun no rekoñesementu ida ba jornalista sira ninia produtu jornalistika durante ne´e transmite ona hodi hakonu publiku nia dereitu ba asesu informasaun.

´´Konselho imprensa liu husi sesaun plenaria aprova lista jornalista selesionadu tuir rekezitus ne´ebe lei haruka hetan karteira profesional, husi lista sira ne´ebe tama rezultadu avaliasaun ikus iha jornalista hamutuk nain 216 maka sei hetan karteira profesional ne´e,” haklaken Prezidenti CI, Virgilio da Silva Guterres.

Nia aprofunda katak, karteira professional ne’ebe CI atribui iha kategoria tolu, kompostu husi karteira professional honorariu ba sesepuh jornalista nian, katak ema ne’ebe dedika nia an durante tinan barak ba vida jornalismu nian, seluk fali mak karteira professional ba jornalista hirak ne’ebe mak sarifika sira nia vida ba luta ida ida hodi defende liberdade imprensa no liberdade espresaun, hahuu husi jornalista Australiano nain 5 ne’ebe mak mate iha masakre  Balibo Five mai to’o iha jornalista ne’ebe mak mate iha tinan 1999.

“Husi jornalista nain 216 ne´e kategoria grupu rua, grupu ida ba sira ne´ebe tuir lei komunikasaun sosial fo akizasaun ka pengecualian entaun sira ne´ebe serbisu ona durante tinan lima hanesan jornalista bainhira lei komunikasaun social tun iha balu ne´ebe iha situasaun atual ne´e la serbisu ona hanesan jornalista, balu serbisu iha orgaun Estado no posizaun sira ne´ebe maka tuir lei inkompatibilidade ho profisaun jornalista entaun sira ami tau pendenti, bainhira hala´o fali aktividade jornalistika sira bele mai foti nia nia karteira professional,” esplika Virgilio da Silva Guterres.

Oportunidade ne’e, membru CI kompostu husi Virgilio Guterres, José Ximenes, Hugo Fernandes, Paulo da Cruz de Araújo ho Francisco Belo Siõmes, hato´o parabens ba jornalista 216 ne´ebe aprovadu ba atribuisaun karteira professional no espera katak bele hasa´e liu tan kualidade serbisu jornalismu ninian, li-liu la´os deit produtu jornalistiku maibe mos perfomens iha publiku.

Virgilio Guterres reafirma katak, hirak ne´ebe maka hatama atu hetan karteira profesional ne´e, maibe la hetan bele halo rekursu administrativus ba CI atu bele hetan nia justifikasaun husi CI.

Membru CI, Francisco Belo Simões da Costa, reprezentante asosiasaun jornalista Timor Leste Press Union (TLPU), esklarese mos katak, ba hirak ne’ebe naran la liu iha primeira etapa atribuisaun karteira professional ne’e sei hetan karta justifikasaun husi CI tanba CI mos sei manda karta ba sira ida-idak.

Iha fatin hanesan, membru CI nudar reprezentante nain ba Mídia sira iha CI,  José Ximenes, aprofunda katak, liu husi karteira profesional ne´e espera jornalista sira bele hala´o kna´ar diak liu tan.

´´Espera katak liu husi karteira profesional jornalista sira bele serbisu diak liu tan hodi fo sai informasaun ba publiku ho kualidade no servi publiku nia interese, hateten José Ximenes.

Reprezentante  Asosiasaun Jornalista Timor-Leste (AJTL) iha CI, Hugo Fernandes akresenta liu tan, jornalista sira ne´ebe sei hetan kartaun ne´e liu husi avaliasaun ida ne´ebe rigorozu tebes, no ikus mai iha duni rezultadu ba nain 216.

´´Atribuisaun ne´e ho responsabilidade ida, tanba iha regulamentu ne´ebe CI hasai tiha ona hanesan kodigo etika jornalistiku nian no regulamentu asaun disiplinar kontra jornalista sira ne´ebe jornalista sira wainhira iha ona kartaun profesional ne´e nudar rekonhesementu boot ida husi CI atu halao knar ho professional ba publiku nia interese,” hateten membru CI, Hugo Fernandes. mia

[:en]

Primeiru Ministru (PM), Mari Alkatiri, preokupa ho mídia professional balun ne’ebe publika produtu jornalistika komesa inklina ba partidu politiku (Parpol).

Preokupasaun Xefi VII Governu Konstitusional nian ne’e hato’o direitamente ba Conselho de Imprensa de Timor-Leste (CI) liu husi enkontru kortejia ne’ebe halao iha Palacio do Governo, Segunda (4/12/2017).

Enkontru ne’e akompaña mos husi Ministru Presidensia Konsellu Ministrus, Adriano do Nascimento ho mos Sekretariu Estadu Konsellu Ministrus no Komuniksoens, Matias Freitas Boavida.

Hafoin enkontru ne’e, Prezidenti CI, Virgilio da Silva   Guterres, informa ba jornalista sira katak,  enkontru ne’e positivu tebes hodi partilia informasaun ba Governu, kona-ba servisu no atividades CI nian, hahuu husi Outubru 2016 to’o mai 2017.  Inklui, informa mos kona-ba obstaklu ho dezafius ne’ebe CI infrenta durante tinan ida nia laran.

“Primeiru Ministru preokupa kona-ba politizasaun orgaun komunikasaun katak, orgaun komunikasaun balu ninia kobertura ninia tendensia atu inklina liu ba partidu politiku no la fo balansu. Nune’e, Primeiru Ministru husu ba CI atu tau matan ba asuntu ida ne´e,” informa  Prezidenti CI, Virgilio da Silva Guterres.

Virgilio dehan, CI nafatin bolu atensaun ba mídia sira ne´ebe maka publika notisias inklina liu ba forsa politiku no la hatudu sira nia independensia iha publikasuan jornalistika nian.

PM Mari Alkatiri, apresia tebes ho serbisu CI no aprofunda katak ejistensia orgaun Conselho Imprensa ne´e importante tebes, li-liu tau matan ba balansu kobertura iha orgaun komunikasaun social no fo koragem atu  CI kontinua halao nia knar tuir Lei no kompetensias CI nian nudar orgaun reguladora ba orgaun komunikasaun sosial ne’ebe ejiste iha Timor Leste.

“Preokupasuan boot PM Alkatiri nian mos kona-ba konteudu hakerek Tetum iha jornais sira, tanba la uniforma tuir padraun Tetum ofisial,” informa Virgilio Guterres.

Aprova atribuisaun karteira professional

Liu husi plenaria ordinariu Conselho Imprensa nian ne’ebe halao iha sala plenaria CI nian, horseik, membru  CI sira aprova ona lista final ba jornalista nain 216 ne’ebe merese atu simu karteira professional.

Tuir kalendariu CI nian katak, karteira professional ne’e sei atribui ba jornalista sira ne’ebe naran aprovadu ona ne’e iha loron 20 Dezembru, tinan ne’e.

Liu husi konfernesia imprensa, Prezidenti CI, Virgilio da Silva Guterres, hateten,  karteira profesional ne´e CI atribui ba jornalista sira nudar apresiasaun no rekoñesementu ida ba jornalista sira ninia produtu jornalistika durante ne´e transmite ona hodi hakonu publiku nia dereitu ba asesu informasaun.

´´Konselho imprensa liu husi sesaun plenaria aprova lista jornalista selesionadu tuir rekezitus ne´ebe lei haruka hetan karteira profesional, husi lista sira ne´ebe tama rezultadu avaliasaun ikus iha jornalista hamutuk nain 216 maka sei hetan karteira profesional ne´e,” haklaken Prezidenti CI, Virgilio da Silva Guterres.

Nia aprofunda katak, karteira professional ne’ebe CI atribui iha kategoria tolu, kompostu husi karteira professional honorariu ba sesepuh jornalista nian, katak ema ne’ebe dedika nia an durante tinan barak ba vida jornalismu nian, seluk fali mak karteira professional ba jornalista hirak ne’ebe mak sarifika sira nia vida ba luta ida ida hodi defende liberdade imprensa no liberdade espresaun, hahuu husi jornalista Australiano nain 5 ne’ebe mak mate iha masakre  Balibo Five mai to’o iha jornalista ne’ebe mak mate iha tinan 1999.

“Husi jornalista nain 216 ne´e kategoria grupu rua, grupu ida ba sira ne´ebe tuir lei komunikasaun sosial fo akizasaun ka pengecualian entaun sira ne´ebe serbisu ona durante tinan lima hanesan jornalista bainhira lei komunikasaun social tun iha balu ne´ebe iha situasaun atual ne´e la serbisu ona hanesan jornalista, balu serbisu iha orgaun Estado no posizaun sira ne´ebe maka tuir lei inkompatibilidade ho profisaun jornalista entaun sira ami tau pendenti, bainhira hala´o fali aktividade jornalistika sira bele mai foti nia nia karteira professional,” esplika Virgilio da Silva Guterres.

Oportunidade ne’e, membru CI kompostu husi Virgilio Guterres, José Ximenes, Hugo Fernandes, Paulo da Cruz de Araújo ho Francisco Belo Siõmes, hato´o parabens ba jornalista 216 ne´ebe aprovadu ba atribuisaun karteira professional no espera katak bele hasa´e liu tan kualidade serbisu jornalismu ninian, li-liu la´os deit produtu jornalistiku maibe mos perfomens iha publiku.

Virgilio Guterres reafirma katak, hirak ne´ebe maka hatama atu hetan karteira profesional ne´e, maibe la hetan bele halo rekursu administrativus ba CI atu bele hetan nia justifikasaun husi CI.

Membru CI, Francisco Belo Simões da Costa, reprezentante asosiasaun jornalista Timor Leste Press Union (TLPU), esklarese mos katak, ba hirak ne’ebe naran la liu iha primeira etapa atribuisaun karteira professional ne’e sei hetan karta justifikasaun husi CI tanba CI mos sei manda karta ba sira ida-idak.

Iha fatin hanesan, membru CI nudar reprezentante nain ba Mídia sira iha CI,  José Ximenes, aprofunda katak, liu husi karteira profesional ne´e espera jornalista sira bele hala´o kna´ar diak liu tan.

´´Espera katak liu husi karteira profesional jornalista sira bele serbisu diak liu tan hodi fo sai informasaun ba publiku ho kualidade no servi publiku nia interese, hateten José Ximenes.

Reprezentante  Asosiasaun Jornalista Timor-Leste (AJTL) iha CI, Hugo Fernandes akresenta liu tan, jornalista sira ne´ebe sei hetan kartaun ne´e liu husi avaliasaun ida ne´ebe rigorozu tebes, no ikus mai iha duni rezultadu ba nain 216.

´´Atribuisaun ne´e ho responsabilidade ida, tanba iha regulamentu ne´ebe CI hasai tiha ona hanesan kodigo etika jornalistiku nian no regulamentu asaun disiplinar kontra jornalista sira ne´ebe jornalista sira wainhira iha ona kartaun profesional ne´e nudar rekonhesementu boot ida husi CI atu halao knar ho professional ba publiku nia interese,” hateten membru CI, Hugo Fernandes. mia

[:tl]

Primeiru Ministru (PM), Mari Alkatiri, preokupa ho mídia professional balun ne’ebe publika produtu jornalistika komesa inklina ba partidu politiku (Parpol).

Preokupasaun Xefi VII Governu Konstitusional nian ne’e hato’o direitamente ba Conselho de Imprensa de Timor-Leste (CI) liu husi enkontru kortejia ne’ebe halao iha Palacio do Governo, Segunda (4/12/2017).

Enkontru ne’e akompaña mos husi Ministru Presidensia Konsellu Ministrus, Adriano do Nascimento ho mos Sekretariu Estadu Konsellu Ministrus no Komuniksoens, Matias Freitas Boavida.

Hafoin enkontru ne’e, Prezidenti CI, Virgilio da Silva   Guterres, informa ba jornalista sira katak,  enkontru ne’e positivu tebes hodi partilia informasaun ba Governu, kona-ba servisu no atividades CI nian, hahuu husi Outubru 2016 to’o mai 2017.  Inklui, informa mos kona-ba obstaklu ho dezafius ne’ebe CI infrenta durante tinan ida nia laran.

“Primeiru Ministru preokupa kona-ba politizasaun orgaun komunikasaun katak, orgaun komunikasaun balu ninia kobertura ninia tendensia atu inklina liu ba partidu politiku no la fo balansu. Nune’e, Primeiru Ministru husu ba CI atu tau matan ba asuntu ida ne´e,” informa  Prezidenti CI, Virgilio da Silva Guterres.

Virgilio dehan, CI nafatin bolu atensaun ba mídia sira ne´ebe maka publika notisias inklina liu ba forsa politiku no la hatudu sira nia independensia iha publikasuan jornalistika nian.

PM Mari Alkatiri, apresia tebes ho serbisu CI no aprofunda katak ejistensia orgaun Conselho Imprensa ne´e importante tebes, li-liu tau matan ba balansu kobertura iha orgaun komunikasaun social no fo koragem atu  CI kontinua halao nia knar tuir Lei no kompetensias CI nian nudar orgaun reguladora ba orgaun komunikasaun sosial ne’ebe ejiste iha Timor Leste.

“Preokupasuan boot PM Alkatiri nian mos kona-ba konteudu hakerek Tetum iha jornais sira, tanba la uniforma tuir padraun Tetum ofisial,” informa Virgilio Guterres.

Aprova atribuisaun karteira professional

Liu husi plenaria ordinariu Conselho Imprensa nian ne’ebe halao iha sala plenaria CI nian, horseik, membru  CI sira aprova ona lista final ba jornalista nain 216 ne’ebe merese atu simu karteira professional.

Tuir kalendariu CI nian katak, karteira professional ne’e sei atribui ba jornalista sira ne’ebe naran aprovadu ona ne’e iha loron 20 Dezembru, tinan ne’e.

Liu husi konfernesia imprensa, Prezidenti CI, Virgilio da Silva Guterres, hateten,  karteira profesional ne´e CI atribui ba jornalista sira nudar apresiasaun no rekoñesementu ida ba jornalista sira ninia produtu jornalistika durante ne´e transmite ona hodi hakonu publiku nia dereitu ba asesu informasaun.

´´Konselho imprensa liu husi sesaun plenaria aprova lista jornalista selesionadu tuir rekezitus ne´ebe lei haruka hetan karteira profesional, husi lista sira ne´ebe tama rezultadu avaliasaun ikus iha jornalista hamutuk nain 216 maka sei hetan karteira profesional ne´e,” haklaken Prezidenti CI, Virgilio da Silva Guterres.

Nia aprofunda katak, karteira professional ne’ebe CI atribui iha kategoria tolu, kompostu husi karteira professional honorariu ba sesepuh jornalista nian, katak ema ne’ebe dedika nia an durante tinan barak ba vida jornalismu nian, seluk fali mak karteira professional ba jornalista hirak ne’ebe mak sarifika sira nia vida ba luta ida ida hodi defende liberdade imprensa no liberdade espresaun, hahuu husi jornalista Australiano nain 5 ne’ebe mak mate iha masakre  Balibo Five mai to’o iha jornalista ne’ebe mak mate iha tinan 1999.

“Husi jornalista nain 216 ne´e kategoria grupu rua, grupu ida ba sira ne´ebe tuir lei komunikasaun sosial fo akizasaun ka pengecualian entaun sira ne´ebe serbisu ona durante tinan lima hanesan jornalista bainhira lei komunikasaun social tun iha balu ne´ebe iha situasaun atual ne´e la serbisu ona hanesan jornalista, balu serbisu iha orgaun Estado no posizaun sira ne´ebe maka tuir lei inkompatibilidade ho profisaun jornalista entaun sira ami tau pendenti, bainhira hala´o fali aktividade jornalistika sira bele mai foti nia nia karteira professional,” esplika Virgilio da Silva Guterres.

Oportunidade ne’e, membru CI kompostu husi Virgilio Guterres, José Ximenes, Hugo Fernandes, Paulo da Cruz de Araújo ho Francisco Belo Siõmes, hato´o parabens ba jornalista 216 ne´ebe aprovadu ba atribuisaun karteira professional no espera katak bele hasa´e liu tan kualidade serbisu jornalismu ninian, li-liu la´os deit produtu jornalistiku maibe mos perfomens iha publiku.

Virgilio Guterres reafirma katak, hirak ne´ebe maka hatama atu hetan karteira profesional ne´e, maibe la hetan bele halo rekursu administrativus ba CI atu bele hetan nia justifikasaun husi CI.

Membru CI, Francisco Belo Simões da Costa, reprezentante asosiasaun jornalista Timor Leste Press Union (TLPU), esklarese mos katak, ba hirak ne’ebe naran la liu iha primeira etapa atribuisaun karteira professional ne’e sei hetan karta justifikasaun husi CI tanba CI mos sei manda karta ba sira ida-idak.

Iha fatin hanesan, membru CI nudar reprezentante nain ba Mídia sira iha CI,  José Ximenes, aprofunda katak, liu husi karteira profesional ne´e espera jornalista sira bele hala´o kna´ar diak liu tan.

´´Espera katak liu husi karteira profesional jornalista sira bele serbisu diak liu tan hodi fo sai informasaun ba publiku ho kualidade no servi publiku nia interese, hateten José Ximenes.

Reprezentante  Asosiasaun Jornalista Timor-Leste (AJTL) iha CI, Hugo Fernandes akresenta liu tan, jornalista sira ne´ebe sei hetan kartaun ne´e liu husi avaliasaun ida ne´ebe rigorozu tebes, no ikus mai iha duni rezultadu ba nain 216.

´´Atribuisaun ne´e ho responsabilidade ida, tanba iha regulamentu ne´ebe CI hasai tiha ona hanesan kodigo etika jornalistiku nian no regulamentu asaun disiplinar kontra jornalista sira ne´ebe jornalista sira wainhira iha ona kartaun profesional ne´e nudar rekonhesementu boot ida husi CI atu halao knar ho professional ba publiku nia interese,” hateten membru CI, Hugo Fernandes. mia

[:]


Banner

Foto

Notisia Ikus

Prezidente EDTL.EP: La fasil rezolve eletrisidade lakan-mate

October 22, 2021
Prezidente Konsellu Administrasaun Eletrisidade ...

Ramos Horta: TL presiza ospitál modernu

October 22, 2021
Eis Prezidente Repúblika, José Ramos Horta, ha...

Ekipa haat husi MJ sei aranka ba rai-liur

October 22, 2021
Ministru Justisa (MJ), Manuel Carceres, informa,...

ONU sei fó asisténsia ba ElPrez no ElPar

October 21, 2021
Reprezentante Organizasaun Nasaun Unida (ONU) se...

Kalendáriu audiénsia OJE 2022, Komisaun C aprova ona

October 21, 2021
Prezidente Komisaun C, ne’ebé trata asuntu fi...
1 2 3 654

About

Grupo Média Nacional was founded on the 19th December, 2003 with the aim of contributing to the development of media in the newly independent Timor-Leste. In that respective year, "Jornal Nacional Semanário" weekly newspaper was launched and in 2005 the Group ... more

Phone: 3311441
Email: [email protected]
Address: Dom boaventura no 8, Bebora Dili, Timor Leste.

GMN Map

Copyright © 2021 GMN TV | All right reserved.
apartmentmap-marker