GMN TV Politika PPN prontu rezigna-an hafoin rezolve OR ''Proposta destituisaun ilegal''

PPN prontu rezigna-an hafoin rezolve OR ''Proposta destituisaun ilegal''

0 views

[:pt]

Depois de rezolve problema Orsamantu Retifikativu (OR) Prezidente Parlamentu Nasional hakarak atu rezigna-an rasik husi ninia kargu, tanba tuir ninia observsaun konaba publikasaun iha média komunikasaun  sira, nia sempre hetan akuzasaun barak konaba kanten poder.

Tanba ne’e nia la tauk atu demite-an husi kargu nu’udar Prezidente Parlamentu no sei demite-an ho dignidade.

Deklarasaun ne’e Aniceto Guterres hato’o hafoin enkontru ho Prezidenti Repúblika Francisco Guterres Lú Olo, iha Palásiu Prezidensiál Nicolau Lobato Bairru Pite Díli, Kuarta (13/17).

“La presiza Tribunál a favor mai ha’u ka kontra ha’u, rezolve Orsamentu Retifikativu tiha, ha’u sei haree ha’u nia dalan para atu halo demisaun rasik, keta hanoin dehan ha’u tauk atu tun, tanba agora iha média sira ne’e dehan, ha’u kanten ba poder, ne’ebé la hatene iha rai ne’e sé mak kanten ba poder, sé loos mak kanten ba podér, maibé povu hatene tiha ona,” esplika Aniceto Guterres.

Nia hatutan, desde primeiru dia wainhira nia eleitu ba Prezidenti Parlamentu Nasionál,  opozisaun sira iha ona ajenda atu hatun nia husi kargu nu’udar PPN.

“Desde eleisaun ba Prezidenti Parlamentu Nasional ne’e ha’u prontu atu tun de kualker hora, maibé ha’u hakarak tun ho dignidade, ha’u lakohi tanba interese polítika opozisaun nian ka ne’ebé nian ne’ebé tenki ofende uluk lai ha’u nia dignidade, ha’u nia honra no reputasaun, ida ne’e mak ha’u kestiona,”afirma Aniceto.

Antes ne’e, Bloku Opozisaun hato’o ona proposta destituisaun hodi husu atu Prezidenti Parlamentu Nasionál Aniceto Guterres rezigna-an husi nia kargu.

Proposta destituisaun ilegal

Iha okaziaun ne’e Xefi Órgaun Lejislativu ne’e mós deklara katak, nia konsidera propsota destituisaun husi Bloku Opozisaun (CNRT, PLP no KHUNTIO ) ne’e ilegál, tanba kontra rejimentu ba formasaun bankada.

“Proposta destituisaun ne’e rasik ilegál tanba nu’udar Prezidenti Parlamentu Nasionál ha’u la rekoñese saida mak bankada maioria parlamentar, ne’e la tuir rejimentu, ne’e viola rejimentu ba formasaun bankada ida,” Aniceto Guterres esplika.

Nia hateten, tanba konsidera prosposta destituisaun ne’e ilegal mak to’o agora nia seidauk bele haruka proposta destituisaun ne’e ba Prezidenti Repúblika no órgaun sira seluk.

Proposta destituisaun ne’e Aniceto lori ona ba Tribunal Rekursu hodi halo fiskalizasaun atu haree ninia legalidade.

Antes ne’e, Prezidenti Bankada PLP Fidelis Mangalhães konsidera, Prezidenti Parlamentu Nasional lori proposta destituisaun ba Tribunal Rekursu ne’e hanesan teatru polítika ida hodi lejitima-an atu hetan simpatia polítika.

Antes ne’e mos Prezidenti Tribunal Rekursu, Deolindo dos Santos deklara ona katak, desizaun saida de’it mak Tribunal foti sei bazeia de’it ba konstituisaun no la haree ba kestaun polítika iha Parlamentu ka Governu.ías

[:id]

Depois de rezolve problema Orsamantu Retifikativu (OR) Prezidente Parlamentu Nasional hakarak atu rezigna-an rasik husi ninia kargu, tanba tuir ninia observsaun konaba publikasaun iha média komunikasaun  sira, nia sempre hetan akuzasaun barak konaba kanten poder.

Tanba ne’e nia la tauk atu demite-an husi kargu nu’udar Prezidente Parlamentu no sei demite-an ho dignidade.

Deklarasaun ne’e Aniceto Guterres hato’o hafoin enkontru ho Prezidenti Repúblika Francisco Guterres Lú Olo, iha Palásiu Prezidensiál Nicolau Lobato Bairru Pite Díli, Kuarta (13/17).

“La presiza Tribunál a favor mai ha’u ka kontra ha’u, rezolve Orsamentu Retifikativu tiha, ha’u sei haree ha’u nia dalan para atu halo demisaun rasik, keta hanoin dehan ha’u tauk atu tun, tanba agora iha média sira ne’e dehan, ha’u kanten ba poder, ne’ebé la hatene iha rai ne’e sé mak kanten ba poder, sé loos mak kanten ba podér, maibé povu hatene tiha ona,” esplika Aniceto Guterres.

Nia hatutan, desde primeiru dia wainhira nia eleitu ba Prezidenti Parlamentu Nasionál,  opozisaun sira iha ona ajenda atu hatun nia husi kargu nu’udar PPN.

“Desde eleisaun ba Prezidenti Parlamentu Nasional ne’e ha’u prontu atu tun de kualker hora, maibé ha’u hakarak tun ho dignidade, ha’u lakohi tanba interese polítika opozisaun nian ka ne’ebé nian ne’ebé tenki ofende uluk lai ha’u nia dignidade, ha’u nia honra no reputasaun, ida ne’e mak ha’u kestiona,”afirma Aniceto.

Antes ne’e, Bloku Opozisaun hato’o ona proposta destituisaun hodi husu atu Prezidenti Parlamentu Nasionál Aniceto Guterres rezigna-an husi nia kargu.

Proposta destituisaun ilegal

Iha okaziaun ne’e Xefi Órgaun Lejislativu ne’e mós deklara katak, nia konsidera propsota destituisaun husi Bloku Opozisaun (CNRT, PLP no KHUNTIO ) ne’e ilegál, tanba kontra rejimentu ba formasaun bankada.

“Proposta destituisaun ne’e rasik ilegál tanba nu’udar Prezidenti Parlamentu Nasionál ha’u la rekoñese saida mak bankada maioria parlamentar, ne’e la tuir rejimentu, ne’e viola rejimentu ba formasaun bankada ida,” Aniceto Guterres esplika.

Nia hateten, tanba konsidera prosposta destituisaun ne’e ilegal mak to’o agora nia seidauk bele haruka proposta destituisaun ne’e ba Prezidenti Repúblika no órgaun sira seluk.

Proposta destituisaun ne’e Aniceto lori ona ba Tribunal Rekursu hodi halo fiskalizasaun atu haree ninia legalidade.

Antes ne’e, Prezidenti Bankada PLP Fidelis Mangalhães konsidera, Prezidenti Parlamentu Nasional lori proposta destituisaun ba Tribunal Rekursu ne’e hanesan teatru polítika ida hodi lejitima-an atu hetan simpatia polítika.

Antes ne’e mos Prezidenti Tribunal Rekursu, Deolindo dos Santos deklara ona katak, desizaun saida de’it mak Tribunal foti sei bazeia de’it ba konstituisaun no la haree ba kestaun polítika iha Parlamentu ka Governu.ías

[:en]

Depois de rezolve problema Orsamantu Retifikativu (OR) Prezidente Parlamentu Nasional hakarak atu rezigna-an rasik husi ninia kargu, tanba tuir ninia observsaun konaba publikasaun iha média komunikasaun  sira, nia sempre hetan akuzasaun barak konaba kanten poder.

Tanba ne’e nia la tauk atu demite-an husi kargu nu’udar Prezidente Parlamentu no sei demite-an ho dignidade.

Deklarasaun ne’e Aniceto Guterres hato’o hafoin enkontru ho Prezidenti Repúblika Francisco Guterres Lú Olo, iha Palásiu Prezidensiál Nicolau Lobato Bairru Pite Díli, Kuarta (13/17).

“La presiza Tribunál a favor mai ha’u ka kontra ha’u, rezolve Orsamentu Retifikativu tiha, ha’u sei haree ha’u nia dalan para atu halo demisaun rasik, keta hanoin dehan ha’u tauk atu tun, tanba agora iha média sira ne’e dehan, ha’u kanten ba poder, ne’ebé la hatene iha rai ne’e sé mak kanten ba poder, sé loos mak kanten ba podér, maibé povu hatene tiha ona,” esplika Aniceto Guterres.

Nia hatutan, desde primeiru dia wainhira nia eleitu ba Prezidenti Parlamentu Nasionál,  opozisaun sira iha ona ajenda atu hatun nia husi kargu nu’udar PPN.

“Desde eleisaun ba Prezidenti Parlamentu Nasional ne’e ha’u prontu atu tun de kualker hora, maibé ha’u hakarak tun ho dignidade, ha’u lakohi tanba interese polítika opozisaun nian ka ne’ebé nian ne’ebé tenki ofende uluk lai ha’u nia dignidade, ha’u nia honra no reputasaun, ida ne’e mak ha’u kestiona,”afirma Aniceto.

Antes ne’e, Bloku Opozisaun hato’o ona proposta destituisaun hodi husu atu Prezidenti Parlamentu Nasionál Aniceto Guterres rezigna-an husi nia kargu.

Proposta destituisaun ilegal

Iha okaziaun ne’e Xefi Órgaun Lejislativu ne’e mós deklara katak, nia konsidera propsota destituisaun husi Bloku Opozisaun (CNRT, PLP no KHUNTIO ) ne’e ilegál, tanba kontra rejimentu ba formasaun bankada.

“Proposta destituisaun ne’e rasik ilegál tanba nu’udar Prezidenti Parlamentu Nasionál ha’u la rekoñese saida mak bankada maioria parlamentar, ne’e la tuir rejimentu, ne’e viola rejimentu ba formasaun bankada ida,” Aniceto Guterres esplika.

Nia hateten, tanba konsidera prosposta destituisaun ne’e ilegal mak to’o agora nia seidauk bele haruka proposta destituisaun ne’e ba Prezidenti Repúblika no órgaun sira seluk.

Proposta destituisaun ne’e Aniceto lori ona ba Tribunal Rekursu hodi halo fiskalizasaun atu haree ninia legalidade.

Antes ne’e, Prezidenti Bankada PLP Fidelis Mangalhães konsidera, Prezidenti Parlamentu Nasional lori proposta destituisaun ba Tribunal Rekursu ne’e hanesan teatru polítika ida hodi lejitima-an atu hetan simpatia polítika.

Antes ne’e mos Prezidenti Tribunal Rekursu, Deolindo dos Santos deklara ona katak, desizaun saida de’it mak Tribunal foti sei bazeia de’it ba konstituisaun no la haree ba kestaun polítika iha Parlamentu ka Governu.ías

[:tl]

Depois de rezolve problema Orsamantu Retifikativu (OR) Prezidente Parlamentu Nasional hakarak atu rezigna-an rasik husi ninia kargu, tanba tuir ninia observsaun konaba publikasaun iha média komunikasaun  sira, nia sempre hetan akuzasaun barak konaba kanten poder.

Tanba ne’e nia la tauk atu demite-an husi kargu nu’udar Prezidente Parlamentu no sei demite-an ho dignidade.

Deklarasaun ne’e Aniceto Guterres hato’o hafoin enkontru ho Prezidenti Repúblika Francisco Guterres Lú Olo, iha Palásiu Prezidensiál Nicolau Lobato Bairru Pite Díli, Kuarta (13/17).

“La presiza Tribunál a favor mai ha’u ka kontra ha’u, rezolve Orsamentu Retifikativu tiha, ha’u sei haree ha’u nia dalan para atu halo demisaun rasik, keta hanoin dehan ha’u tauk atu tun, tanba agora iha média sira ne’e dehan, ha’u kanten ba poder, ne’ebé la hatene iha rai ne’e sé mak kanten ba poder, sé loos mak kanten ba podér, maibé povu hatene tiha ona,” esplika Aniceto Guterres.

Nia hatutan, desde primeiru dia wainhira nia eleitu ba Prezidenti Parlamentu Nasionál,  opozisaun sira iha ona ajenda atu hatun nia husi kargu nu’udar PPN.

“Desde eleisaun ba Prezidenti Parlamentu Nasional ne’e ha’u prontu atu tun de kualker hora, maibé ha’u hakarak tun ho dignidade, ha’u lakohi tanba interese polítika opozisaun nian ka ne’ebé nian ne’ebé tenki ofende uluk lai ha’u nia dignidade, ha’u nia honra no reputasaun, ida ne’e mak ha’u kestiona,”afirma Aniceto.

Antes ne’e, Bloku Opozisaun hato’o ona proposta destituisaun hodi husu atu Prezidenti Parlamentu Nasionál Aniceto Guterres rezigna-an husi nia kargu.

Proposta destituisaun ilegal

Iha okaziaun ne’e Xefi Órgaun Lejislativu ne’e mós deklara katak, nia konsidera propsota destituisaun husi Bloku Opozisaun (CNRT, PLP no KHUNTIO ) ne’e ilegál, tanba kontra rejimentu ba formasaun bankada.

“Proposta destituisaun ne’e rasik ilegál tanba nu’udar Prezidenti Parlamentu Nasionál ha’u la rekoñese saida mak bankada maioria parlamentar, ne’e la tuir rejimentu, ne’e viola rejimentu ba formasaun bankada ida,” Aniceto Guterres esplika.

Nia hateten, tanba konsidera prosposta destituisaun ne’e ilegal mak to’o agora nia seidauk bele haruka proposta destituisaun ne’e ba Prezidenti Repúblika no órgaun sira seluk.

Proposta destituisaun ne’e Aniceto lori ona ba Tribunal Rekursu hodi halo fiskalizasaun atu haree ninia legalidade.

Antes ne’e, Prezidenti Bankada PLP Fidelis Mangalhães konsidera, Prezidenti Parlamentu Nasional lori proposta destituisaun ba Tribunal Rekursu ne’e hanesan teatru polítika ida hodi lejitima-an atu hetan simpatia polítika.

Antes ne’e mos Prezidenti Tribunal Rekursu, Deolindo dos Santos deklara ona katak, desizaun saida de’it mak Tribunal foti sei bazeia de’it ba konstituisaun no la haree ba kestaun polítika iha Parlamentu ka Governu.ías

[:]


Banner

Foto

Notisia Ikus

Ramos Horta: Papa Francisco kontente TL nia desizaun implementa DFU

May 19, 2022
Prezidente Repúblika (PR) eleitu, José Ramos H...

PR Lú Olo promulga OJE Retifikativu 2022

May 19, 2022
Prezidente Repúblika (PR), Francisco Guterres L...

Despede Lú Olo, PM Taur prontu servisu hamutuk ho PR eleitu

May 19, 2022
Primeiru Ministru (PM), Taur Matan Ruak, ho jest...

Singapura mak trava TL tama ASEAN, LUGU: Horta bele konvense

May 18, 2022
Diplomata senior Timor-Leste, José Luis Guterre...

Delegasaun Angola hasoru PR eleitu

May 18, 2022
Prezidente Repúblika (PR) eleitu, José Ramos H...
1 2 3 728

About

Grupo Média Nacional was founded on the 19th December, 2003 with the aim of contributing to the development of media in the newly independent Timor-Leste. In that respective year, "Jornal Nacional Semanário" weekly newspaper was launched and in 2005 the Group ... more

Phone: 3311441
Email: [email protected]
Address: Dom boaventura no 8, Bebora Dili, Timor Leste.

GMN Map

Copyright © 2021 GMN TV | All right reserved.
apartmentmap-marker