GMN TV Politika PR Lú Olo: Timor la’os iha krize polítika, maibe krize lideransa

PR Lú Olo: Timor la’os iha krize polítika, maibe krize lideransa

0 views

[:pt]

Tuir perspektiva Prezidenti Repúblika(PR) Francisco Guterres Lú Olo, katak, situasaun ne’ebé oras ne’e dadaun la’o hela iha rai laran, la’os tanba krize iha polítika, maibe krize lideransa.

“Joven sira nia intervensaun baku liu ba lider sira mak tenki hamutuk, afinal de konta la’os tanba krize políika, ker dizer ke krize lideransa, ita boot sira bele konkorda ho ha’u liuhusi lia menon ne’ebe ita boot sira hato’o, ne’e katak krize la’os iha polítika, polítika la’o loos no diak hela,”hato’o PR Francisco Guterres Lú Olo, wainhira halo dialogu ho Conselho Nasional Juventudi Timor Leste (CNJTL) ne’ebe kompostu husi lideransa juventudi resistensia, lideransa partidaria no universitaria sira iha salaun Nobre Repúblika Popular China, Palacio Prezidensial Bairu Pite  Dili, relasiona ho tensaun politka iha rai laran, Tersa(5/17).

Conselho Nasional Juventudi Timor Leste (CNJTL) hala’o diálogu ho Prezidente Republika (PR) Francisco Guterres Lú Olo, Tersa-feira (05/12/2017). Foto GMN

Tanba ne’e PR hateten, desde prinsipiu sempre iha hanoin promove dialogu entre lider sira atu bele hamutuk hodi la’o ba oin no garante futuru ida ne’ebe estavel ba jovem sira.

 “Ha’u hatete katak tinan 5 ne’e krusial ba ita katak husik kultura diak ida para atu bele lao ba oin, kultura ne’ebe liuhusi ita nia esperiensia demokratiku rasik durante tinan 15 nia laran. Maski ita foin ukun an durante tinan 15 nia laran, buat loos barak ita halo ona, governu anterior mos halo, parlamentu anterior sira halo, entaun nusa mak ita labele tau hamutuk buat loos sira ne’ebe mak sira uluk ne’e halo tiha ona, hodi sai hanesan kultura, biar ita bele iha sistema ida, biar ita bele iha lei no kontituisaun, ita lao tuir dalan ne’e nafatin, maibe valores sira ne’e hotu ita bele tau iha konsiderasaun, bele ka lae?.hanoin valores sira ne’e hotu mak ita kuda iha ita nia fuan, dalaruma valores sira ne’e hotu, halo ema bele komprende kontitisuisaun diak liutan no laiha interpretasaun ba karuk ba loos, ba a ka ba b nia interes laiha ida.”esplika PR.

Iha dialogu ne’e CNJTL mós hato’o rekomendasaun balun ba PR atu fo hanoin nafatin ba lider jerasaun tuan sira atu kaer metin nafatin ba prinsipiu valores ukun an no tane aas interese nasional hodi garante estabilidade nasional.

“Husu ba lider Kay Rala Xanana Gusmão, Mari Alkatiri, Taur,Jose Ramos Horta no Lere Anan Timur atu kaer metin prinsipiu no valores ukun rasik an hodi tane a’as interes nasional no estabilidade nasional. Nafatin ami husu ba PR atu foti desizaun tuir mandatu konstitusional hodi hapara tensaun politika ne’ebe oras ne’e dadaun la’o tuir interese partidaria, grupu, individu hodi la prioritize interes nasional nudar prinsipiu estadu demokratiku. Nafatin ami husu ba lider nasional sira atu sai mata dalan diak ba jerasaun foun sira.”hato’o Prezidenti CNJTL Maria Dadi liuhusi leitura rekomendasaun ba PR.ías 

[:id]

Tuir perspektiva Prezidenti Repúblika(PR) Francisco Guterres Lú Olo, katak, situasaun ne’ebé oras ne’e dadaun la’o hela iha rai laran, la’os tanba krize iha polítika, maibe krize lideransa.

“Joven sira nia intervensaun baku liu ba lider sira mak tenki hamutuk, afinal de konta la’os tanba krize políika, ker dizer ke krize lideransa, ita boot sira bele konkorda ho ha’u liuhusi lia menon ne’ebe ita boot sira hato’o, ne’e katak krize la’os iha polítika, polítika la’o loos no diak hela,”hato’o PR Francisco Guterres Lú Olo, wainhira halo dialogu ho Conselho Nasional Juventudi Timor Leste (CNJTL) ne’ebe kompostu husi lideransa juventudi resistensia, lideransa partidaria no universitaria sira iha salaun Nobre Repúblika Popular China, Palacio Prezidensial Bairu Pite  Dili, relasiona ho tensaun politka iha rai laran, Tersa(5/17).

Conselho Nasional Juventudi Timor Leste (CNJTL) hala’o diálogu ho Prezidente Republika (PR) Francisco Guterres Lú Olo, Tersa-feira (05/12/2017). Foto GMN

Tanba ne’e PR hateten, desde prinsipiu sempre iha hanoin promove dialogu entre lider sira atu bele hamutuk hodi la’o ba oin no garante futuru ida ne’ebe estavel ba jovem sira.

 “Ha’u hatete katak tinan 5 ne’e krusial ba ita katak husik kultura diak ida para atu bele lao ba oin, kultura ne’ebe liuhusi ita nia esperiensia demokratiku rasik durante tinan 15 nia laran. Maski ita foin ukun an durante tinan 15 nia laran, buat loos barak ita halo ona, governu anterior mos halo, parlamentu anterior sira halo, entaun nusa mak ita labele tau hamutuk buat loos sira ne’ebe mak sira uluk ne’e halo tiha ona, hodi sai hanesan kultura, biar ita bele iha sistema ida, biar ita bele iha lei no kontituisaun, ita lao tuir dalan ne’e nafatin, maibe valores sira ne’e hotu ita bele tau iha konsiderasaun, bele ka lae?.hanoin valores sira ne’e hotu mak ita kuda iha ita nia fuan, dalaruma valores sira ne’e hotu, halo ema bele komprende kontitisuisaun diak liutan no laiha interpretasaun ba karuk ba loos, ba a ka ba b nia interes laiha ida.”esplika PR.

Iha dialogu ne’e CNJTL mós hato’o rekomendasaun balun ba PR atu fo hanoin nafatin ba lider jerasaun tuan sira atu kaer metin nafatin ba prinsipiu valores ukun an no tane aas interese nasional hodi garante estabilidade nasional.

“Husu ba lider Kay Rala Xanana Gusmão, Mari Alkatiri, Taur,Jose Ramos Horta no Lere Anan Timur atu kaer metin prinsipiu no valores ukun rasik an hodi tane a’as interes nasional no estabilidade nasional. Nafatin ami husu ba PR atu foti desizaun tuir mandatu konstitusional hodi hapara tensaun politika ne’ebe oras ne’e dadaun la’o tuir interese partidaria, grupu, individu hodi la prioritize interes nasional nudar prinsipiu estadu demokratiku. Nafatin ami husu ba lider nasional sira atu sai mata dalan diak ba jerasaun foun sira.”hato’o Prezidenti CNJTL Maria Dadi liuhusi leitura rekomendasaun ba PR.ías 

[:en]

Tuir perspektiva Prezidenti Repúblika(PR) Francisco Guterres Lú Olo, katak, situasaun ne’ebé oras ne’e dadaun la’o hela iha rai laran, la’os tanba krize iha polítika, maibe krize lideransa.

“Joven sira nia intervensaun baku liu ba lider sira mak tenki hamutuk, afinal de konta la’os tanba krize políika, ker dizer ke krize lideransa, ita boot sira bele konkorda ho ha’u liuhusi lia menon ne’ebe ita boot sira hato’o, ne’e katak krize la’os iha polítika, polítika la’o loos no diak hela,”hato’o PR Francisco Guterres Lú Olo, wainhira halo dialogu ho Conselho Nasional Juventudi Timor Leste (CNJTL) ne’ebe kompostu husi lideransa juventudi resistensia, lideransa partidaria no universitaria sira iha salaun Nobre Repúblika Popular China, Palacio Prezidensial Bairu Pite  Dili, relasiona ho tensaun politka iha rai laran, Tersa(5/17).

Conselho Nasional Juventudi Timor Leste (CNJTL) hala’o diálogu ho Prezidente Republika (PR) Francisco Guterres Lú Olo, Tersa-feira (05/12/2017). Foto GMN

Tanba ne’e PR hateten, desde prinsipiu sempre iha hanoin promove dialogu entre lider sira atu bele hamutuk hodi la’o ba oin no garante futuru ida ne’ebe estavel ba jovem sira.

 “Ha’u hatete katak tinan 5 ne’e krusial ba ita katak husik kultura diak ida para atu bele lao ba oin, kultura ne’ebe liuhusi ita nia esperiensia demokratiku rasik durante tinan 15 nia laran. Maski ita foin ukun an durante tinan 15 nia laran, buat loos barak ita halo ona, governu anterior mos halo, parlamentu anterior sira halo, entaun nusa mak ita labele tau hamutuk buat loos sira ne’ebe mak sira uluk ne’e halo tiha ona, hodi sai hanesan kultura, biar ita bele iha sistema ida, biar ita bele iha lei no kontituisaun, ita lao tuir dalan ne’e nafatin, maibe valores sira ne’e hotu ita bele tau iha konsiderasaun, bele ka lae?.hanoin valores sira ne’e hotu mak ita kuda iha ita nia fuan, dalaruma valores sira ne’e hotu, halo ema bele komprende kontitisuisaun diak liutan no laiha interpretasaun ba karuk ba loos, ba a ka ba b nia interes laiha ida.”esplika PR.

Iha dialogu ne’e CNJTL mós hato’o rekomendasaun balun ba PR atu fo hanoin nafatin ba lider jerasaun tuan sira atu kaer metin nafatin ba prinsipiu valores ukun an no tane aas interese nasional hodi garante estabilidade nasional.

“Husu ba lider Kay Rala Xanana Gusmão, Mari Alkatiri, Taur,Jose Ramos Horta no Lere Anan Timur atu kaer metin prinsipiu no valores ukun rasik an hodi tane a’as interes nasional no estabilidade nasional. Nafatin ami husu ba PR atu foti desizaun tuir mandatu konstitusional hodi hapara tensaun politika ne’ebe oras ne’e dadaun la’o tuir interese partidaria, grupu, individu hodi la prioritize interes nasional nudar prinsipiu estadu demokratiku. Nafatin ami husu ba lider nasional sira atu sai mata dalan diak ba jerasaun foun sira.”hato’o Prezidenti CNJTL Maria Dadi liuhusi leitura rekomendasaun ba PR.ías 

[:tl]

Tuir perspektiva Prezidenti Repúblika(PR) Francisco Guterres Lú Olo, katak, situasaun ne’ebé oras ne’e dadaun la’o hela iha rai laran, la’os tanba krize iha polítika, maibe krize lideransa.

“Joven sira nia intervensaun baku liu ba lider sira mak tenki hamutuk, afinal de konta la’os tanba krize políika, ker dizer ke krize lideransa, ita boot sira bele konkorda ho ha’u liuhusi lia menon ne’ebe ita boot sira hato’o, ne’e katak krize la’os iha polítika, polítika la’o loos no diak hela,”hato’o PR Francisco Guterres Lú Olo, wainhira halo dialogu ho Conselho Nasional Juventudi Timor Leste (CNJTL) ne’ebe kompostu husi lideransa juventudi resistensia, lideransa partidaria no universitaria sira iha salaun Nobre Repúblika Popular China, Palacio Prezidensial Bairu Pite  Dili, relasiona ho tensaun politka iha rai laran, Tersa(5/17).

Conselho Nasional Juventudi Timor Leste (CNJTL) hala’o diálogu ho Prezidente Republika (PR) Francisco Guterres Lú Olo, Tersa-feira (05/12/2017). Foto GMN

Tanba ne’e PR hateten, desde prinsipiu sempre iha hanoin promove dialogu entre lider sira atu bele hamutuk hodi la’o ba oin no garante futuru ida ne’ebe estavel ba jovem sira.

 “Ha’u hatete katak tinan 5 ne’e krusial ba ita katak husik kultura diak ida para atu bele lao ba oin, kultura ne’ebe liuhusi ita nia esperiensia demokratiku rasik durante tinan 15 nia laran. Maski ita foin ukun an durante tinan 15 nia laran, buat loos barak ita halo ona, governu anterior mos halo, parlamentu anterior sira halo, entaun nusa mak ita labele tau hamutuk buat loos sira ne’ebe mak sira uluk ne’e halo tiha ona, hodi sai hanesan kultura, biar ita bele iha sistema ida, biar ita bele iha lei no kontituisaun, ita lao tuir dalan ne’e nafatin, maibe valores sira ne’e hotu ita bele tau iha konsiderasaun, bele ka lae?.hanoin valores sira ne’e hotu mak ita kuda iha ita nia fuan, dalaruma valores sira ne’e hotu, halo ema bele komprende kontitisuisaun diak liutan no laiha interpretasaun ba karuk ba loos, ba a ka ba b nia interes laiha ida.”esplika PR.

Iha dialogu ne’e CNJTL mós hato’o rekomendasaun balun ba PR atu fo hanoin nafatin ba lider jerasaun tuan sira atu kaer metin nafatin ba prinsipiu valores ukun an no tane aas interese nasional hodi garante estabilidade nasional.

“Husu ba lider Kay Rala Xanana Gusmão, Mari Alkatiri, Taur,Jose Ramos Horta no Lere Anan Timur atu kaer metin prinsipiu no valores ukun rasik an hodi tane a’as interes nasional no estabilidade nasional. Nafatin ami husu ba PR atu foti desizaun tuir mandatu konstitusional hodi hapara tensaun politika ne’ebe oras ne’e dadaun la’o tuir interese partidaria, grupu, individu hodi la prioritize interes nasional nudar prinsipiu estadu demokratiku. Nafatin ami husu ba lider nasional sira atu sai mata dalan diak ba jerasaun foun sira.”hato’o Prezidenti CNJTL Maria Dadi liuhusi leitura rekomendasaun ba PR.ías 

[:]


Banner

Foto

Notisia Ikus

Prezidente EDTL.EP: La fasil rezolve eletrisidade lakan-mate

October 22, 2021
Prezidente Konsellu Administrasaun Eletrisidade ...

Ramos Horta: TL presiza ospitál modernu

October 22, 2021
Eis Prezidente Repúblika, José Ramos Horta, ha...

Ekipa haat husi MJ sei aranka ba rai-liur

October 22, 2021
Ministru Justisa (MJ), Manuel Carceres, informa,...

ONU sei fó asisténsia ba ElPrez no ElPar

October 21, 2021
Reprezentante Organizasaun Nasaun Unida (ONU) se...

Kalendáriu audiénsia OJE 2022, Komisaun C aprova ona

October 21, 2021
Prezidente Komisaun C, ne’ebé trata asuntu fi...
1 2 3 654

About

Grupo Média Nacional was founded on the 19th December, 2003 with the aim of contributing to the development of media in the newly independent Timor-Leste. In that respective year, "Jornal Nacional Semanário" weekly newspaper was launched and in 2005 the Group ... more

Phone: 3311441
Email: [email protected]
Address: Dom boaventura no 8, Bebora Dili, Timor Leste.

GMN Map

Copyright © 2021 GMN TV | All right reserved.
apartmentmap-marker