JavaScript must be enabled in order for you to see "WP Copy Data Protect" effect. However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser. To see full result of "WP Copy Data Protector", enable JavaScript by changing your browser options, then try again.

BK prontu diskuti mosaun sensura

BK prontu diskuti mosaun sensura

Bankada Koligasaun (BK) ne’ebé kompostu husi Partidu FRETILIN no Partidu Demokratiku (PD), prontu partisipa diskusaun mosaun sensura iha plenaria Parlamentu Nasional, bainhira Prezidente PN, Aniceto Guterres ajenda.

“Maske mosaun sensura ne’e, bankada koligasaun konsidera laiha dalan atu halo debate, tanba iha prosesu debate Orsamentu Retifikativu ho karakter normal iha komisaun espesializadas permanentes,”hateten Prezidente Bankada PD, Maria Teresa, ba jornalista sira iha PN, Sesta (02/12/2017).

 “Mosaun sensura to’o ona iha Prezidente PN, maibe tuir rejimentu parlamentu nian, bainhira prezidente baixa ba komisaun ho karakter normal durante loron sanulu, labele iha plenaria, ita hein to’ok orsamentu ne’e iha komisaun debate hotu mak, ita haree fali ajenda ba plenaria, AMP nia mosaun sensura ne’e razaun loloos saida, AMP mós tenke hatene tuir konstituisaun, katak kuandu programa pasa tiha nia ezekusaun ladiak no latuir buat ne’ebé laiha benefisiu no halo erru barak, hafoin bele hato’o mosaun sensura ba governu katak ladiak, tanba mosaun sensura signifika lakon konfiansa ba governu ka tidak percaya, lalori nesesidade povu nian ho diak, uza sala osan, korupsaun ka programa la ezekuta, sera que programa de’it mai sira (opozisaun) vota kontra nafatin, oinsa governu atu ezekuta,”dehan deputada Maria Teresa.

 Enkuantu, iha artigu 111 konstituisaun RDTL, kona-ba mosaun sensura nian, iha parte primeiru hateten, Ho inisiativa baluk-haat ida ¼ deputadu ne’ebé sei hala’o hela kna’ar iha Parlamentu Nasionál, bele halo votu sensura ida ba Governu, kona-ba nia programa eh buat seluk ne’ebé relevante ba interese nasionál.

 No iha parte daruak nia hatete, Mosaun sensura la hetan apoiu karik, sira-ne’ebé asina mosaun ne’e  labele aprezenta fali mosaun seluk, iha sesaun ne’ebé la’o daudaun.

Lee hotu :   OJE 2018 SEI KOBRE TINAN TOMAK

 Antes ne’e, Pezidente Bankada PLP, Fidelis Magalhães, mós ejize ba Prezidente PN atu ajenda lalais mosaun sensura no rekursu ne’ebé AMP aprezenta, hafoin diskute Orsamentu Retifikativu ho karakter normal.Say

Add to Comments Here!!!!

error: Content is protected.
Secured By miniOrange
You might also like:
FRETILIN hahú prepara-an ba EA ”AMP nunka hakfodak”

Adjuntu Sekretáriu Jeral Partidu FRETILIN, José...

Kondisaun Portu no Aeroportu la favoravel ”MT planea halo estudu viabilidade”

Ministru Turismu (MT) Manuel Vong, hateten, ...

JORNAL NACIONAL GMNTV Loron-03 Fulan-Dezembru Tinan-2017

Close