Akta ida husi Bobonaro konfuzaun

[:pt]

Comissão Nacional ba Eleisões (CNE) sei husu autorizasaun husi Tribunal Rekursu (TR) kona-ba akta ida mai  husi Munisipiu Bobonaro ne’ebe halo brigada Servisu Tekniku Administrasaun Eleitoral (STAE) konfuzasaun.

“Akta ida deit halo brigada konfuzasaun tanba bainhira brigada STAE  sura  numeru liu fila fali buletim votus ne’ebe fahe husi STAE. Akta ne’e bainhira to’o iha CNE seidauk loke no bainhira atu loke ami sei husu autorizasaun husi Tribunal Rekursu,” informa Prezidente CNE Alcino Barris ba jornalista iha salaun sentru media CNE, Tersa (15/5/2018).

Alcino Barris hateten, akta konfuzaun ne’e haketak kedas momentu neba no tuir lei tenke haruka ba CNE. Maibe, to’o iha CNE  mos la bele loke kedas tanba tenke husu autorizasaun TR.

Husu FP estuda Lei

Biban ne’e, Alcino Barris, husu ba funsionáriu publiku (FP) ne’ebe assumi kargu  xefia atu tenke estuda lei. Basa, rejimentu no padroens hotu ne’ebe CNE kaer hanesan mata dalan servisu nian tuir hotu lei haruka.

Alcino Barris argumenta katak, Funsionariu sira Estadu nian tenke hatene lei atu nune’e bele responde ba duvidas ho boatus sira ne’ebe mak mosu iha publiku, relasiona ho servisus no kompetensias ida-idak nian.

“Ami uja edukasaun sivika ne’ebe halo durante fulan ba fulan husi rai laran to’o rai liur. Hanorin ema hotu la bele halo violasaun, tasnba ne’e, ami tenke sai exemplar no la bele viola fali lei,” afirma Alcino Barris. ety

[:id]

Comissão Nacional ba Eleisões (CNE) sei husu autorizasaun husi Tribunal Rekursu (TR) kona-ba akta ida mai  husi Munisipiu Bobonaro ne’ebe halo brigada Servisu Tekniku Administrasaun Eleitoral (STAE) konfuzasaun.

“Akta ida deit halo brigada konfuzasaun tanba bainhira brigada STAE  sura  numeru liu fila fali buletim votus ne’ebe fahe husi STAE. Akta ne’e bainhira to’o iha CNE seidauk loke no bainhira atu loke ami sei husu autorizasaun husi Tribunal Rekursu,” informa Prezidente CNE Alcino Barris ba jornalista iha salaun sentru media CNE, Tersa (15/5/2018).

Alcino Barris hateten, akta konfuzaun ne’e haketak kedas momentu neba no tuir lei tenke haruka ba CNE. Maibe, to’o iha CNE  mos la bele loke kedas tanba tenke husu autorizasaun TR.

Husu FP estuda Lei

Biban ne’e, Alcino Barris, husu ba funsionáriu publiku (FP) ne’ebe assumi kargu  xefia atu tenke estuda lei. Basa, rejimentu no padroens hotu ne’ebe CNE kaer hanesan mata dalan servisu nian tuir hotu lei haruka.

Alcino Barris argumenta katak, Funsionariu sira Estadu nian tenke hatene lei atu nune’e bele responde ba duvidas ho boatus sira ne’ebe mak mosu iha publiku, relasiona ho servisus no kompetensias ida-idak nian.

“Ami uja edukasaun sivika ne’ebe halo durante fulan ba fulan husi rai laran to’o rai liur. Hanorin ema hotu la bele halo violasaun, tasnba ne’e, ami tenke sai exemplar no la bele viola fali lei,” afirma Alcino Barris. ety

[:en]

Comissão Nacional ba Eleisões (CNE) sei husu autorizasaun husi Tribunal Rekursu (TR) kona-ba akta ida mai  husi Munisipiu Bobonaro ne’ebe halo brigada Servisu Tekniku Administrasaun Eleitoral (STAE) konfuzasaun.

“Akta ida deit halo brigada konfuzasaun tanba bainhira brigada STAE  sura  numeru liu fila fali buletim votus ne’ebe fahe husi STAE. Akta ne’e bainhira to’o iha CNE seidauk loke no bainhira atu loke ami sei husu autorizasaun husi Tribunal Rekursu,” informa Prezidente CNE Alcino Barris ba jornalista iha salaun sentru media CNE, Tersa (15/5/2018).

Alcino Barris hateten, akta konfuzaun ne’e haketak kedas momentu neba no tuir lei tenke haruka ba CNE. Maibe, to’o iha CNE  mos la bele loke kedas tanba tenke husu autorizasaun TR.

Husu FP estuda Lei

Biban ne’e, Alcino Barris, husu ba funsionáriu publiku (FP) ne’ebe assumi kargu  xefia atu tenke estuda lei. Basa, rejimentu no padroens hotu ne’ebe CNE kaer hanesan mata dalan servisu nian tuir hotu lei haruka.

Alcino Barris argumenta katak, Funsionariu sira Estadu nian tenke hatene lei atu nune’e bele responde ba duvidas ho boatus sira ne’ebe mak mosu iha publiku, relasiona ho servisus no kompetensias ida-idak nian.

“Ami uja edukasaun sivika ne’ebe halo durante fulan ba fulan husi rai laran to’o rai liur. Hanorin ema hotu la bele halo violasaun, tasnba ne’e, ami tenke sai exemplar no la bele viola fali lei,” afirma Alcino Barris. ety

[:tl]

Comissão Nacional ba Eleisões (CNE) sei husu autorizasaun husi Tribunal Rekursu (TR) kona-ba akta ida mai  husi Munisipiu Bobonaro ne’ebe halo brigada Servisu Tekniku Administrasaun Eleitoral (STAE) konfuzasaun.

“Akta ida deit halo brigada konfuzasaun tanba bainhira brigada STAE  sura  numeru liu fila fali buletim votus ne’ebe fahe husi STAE. Akta ne’e bainhira to’o iha CNE seidauk loke no bainhira atu loke ami sei husu autorizasaun husi Tribunal Rekursu,” informa Prezidente CNE Alcino Barris ba jornalista iha salaun sentru media CNE, Tersa (15/5/2018).

Alcino Barris hateten, akta konfuzaun ne’e haketak kedas momentu neba no tuir lei tenke haruka ba CNE. Maibe, to’o iha CNE  mos la bele loke kedas tanba tenke husu autorizasaun TR.

Husu FP estuda Lei

Biban ne’e, Alcino Barris, husu ba funsionáriu publiku (FP) ne’ebe assumi kargu  xefia atu tenke estuda lei. Basa, rejimentu no padroens hotu ne’ebe CNE kaer hanesan mata dalan servisu nian tuir hotu lei haruka.

Alcino Barris argumenta katak, Funsionariu sira Estadu nian tenke hatene lei atu nune’e bele responde ba duvidas ho boatus sira ne’ebe mak mosu iha publiku, relasiona ho servisus no kompetensias ida-idak nian.

“Ami uja edukasaun sivika ne’ebe halo durante fulan ba fulan husi rai laran to’o rai liur. Hanorin ema hotu la bele halo violasaun, tasnba ne’e, ami tenke sai exemplar no la bele viola fali lei,” afirma Alcino Barris. ety

[:]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *