GMN TV Politika FRETILIN sei halo Oesilo sai sidade furak

FRETILIN sei halo Oesilo sai sidade furak

[:pt]

Sekretariu Jeral partidu historiku FRETILIN, Mari Alkatiri hatete,  iha tempu badak sei halo Sub-regiaun Oesio sai sidade furak. Tanba ne’e atu Oecusse tomak sai sidade husu ba povu Oesilo atu vota partidu FRETILIN iha loron 12

fulan ne’e atu kontinua dezenvolvimentu ne’ebe mak lao ona iha fatin ne’e.

“Dezenvolvimentu iha Oecusse sei to’o iha Oesilo iha tempu badak, mai ho estrada, sidade Oesilo sei sai sidade ne’ebe que furak hanesan ha’u hato’o iha mensajen ne’e dadauk. E sei lori nabilan ne’e  ba Oecusse tomak, tanba ne’e imi hatene ona ha’u la persiza hateten atu vota ba se iha loron 12 de Maiu. Lalika fiar ba profeta foun sira ne’e, lalika fiar ba profeta sira, lalika fiar profeta falsu sira, tanba profeta  lolos hateke ba oin, laos hateke ba kotuk,” Sekjer FRETILIN, Mari Alkatiri, apela ba militantes no simpatizantes iha mini kampaña FRETILIN  iha sub-regiaun Oesilu-Oecusse, Sábado (05/05/2018).

Mari Alkatiri afirma, planu no programa ne’ebe mak FRETILIN iha atu lori dezenvolvimentu no kore povu husi mukit no kiak, ida ne’e mak vizaun FRETILIN nian hodi hateke ba oin atu lori dezenvolvimentu ba populasaun sira hotu hanesan FRETILIN hatudu ona iha Oecusse.

Dezenvolvimentu akontese ona iha Oecusse ne’ebe iha ona estrada diak ba povu, irigasaun, ponte diak, eletricidade ba komunidade, ne’ebe sei kontinua halo iha Oecusse tomak. Ne’e suni  tenke hatene ba oi n ho planu ne’be mak diak no ho programana ne’ebe mak diak hodi hadia povu ninia moris lori povu hotu partisipa iha dezenvolvitu ba rai ida ne’e.

Mini kampaña FRETILIN iha Oesilo ne’e hetan partisipasaun husi militantes no simpatizantes partidu FRETILIN, ne’e durante mini kampaña militantes no simpatizantes firmi hodi rona programa ne’ebe mak Sekretariu jeral, Mari Alkatiri aprezenta.

Tuir observasaun GMN, mini kampaña partidu istóriku FRETILIN ne’e ne’e la’o diak no hetan observador husi Comisaun Nasional da Eleisoens, nomos hetan seguransa husi PNTL no F-FDTL. Entretantu iha komisiu ne’e partisipa mos husi labarik sira balu, maske nune’e antes hahu kampaña komisaun organizadora aviza atu labarak sira labele tama iha fatin kampaña nian. Rey

[:id]

Sekretariu Jeral partidu historiku FRETILIN, Mari Alkatiri hatete,  iha tempu badak sei halo Sub-regiaun Oesio sai sidade furak. Tanba ne’e atu Oecusse tomak sai sidade husu ba povu Oesilo atu vota partidu FRETILIN iha loron 12

fulan ne’e atu kontinua dezenvolvimentu ne’ebe mak lao ona iha fatin ne’e.

“Dezenvolvimentu iha Oecusse sei to’o iha Oesilo iha tempu badak, mai ho estrada, sidade Oesilo sei sai sidade ne’ebe que furak hanesan ha’u hato’o iha mensajen ne’e dadauk. E sei lori nabilan ne’e  ba Oecusse tomak, tanba ne’e imi hatene ona ha’u la persiza hateten atu vota ba se iha loron 12 de Maiu. Lalika fiar ba profeta foun sira ne’e, lalika fiar ba profeta sira, lalika fiar profeta falsu sira, tanba profeta  lolos hateke ba oin, laos hateke ba kotuk,” Sekjer FRETILIN, Mari Alkatiri, apela ba militantes no simpatizantes iha mini kampaña FRETILIN  iha sub-regiaun Oesilu-Oecusse, Sábado (05/05/2018).

Mari Alkatiri afirma, planu no programa ne’ebe mak FRETILIN iha atu lori dezenvolvimentu no kore povu husi mukit no kiak, ida ne’e mak vizaun FRETILIN nian hodi hateke ba oin atu lori dezenvolvimentu ba populasaun sira hotu hanesan FRETILIN hatudu ona iha Oecusse.

Dezenvolvimentu akontese ona iha Oecusse ne’ebe iha ona estrada diak ba povu, irigasaun, ponte diak, eletricidade ba komunidade, ne’ebe sei kontinua halo iha Oecusse tomak. Ne’e suni  tenke hatene ba oi n ho planu ne’be mak diak no ho programana ne’ebe mak diak hodi hadia povu ninia moris lori povu hotu partisipa iha dezenvolvitu ba rai ida ne’e.

Mini kampaña FRETILIN iha Oesilo ne’e hetan partisipasaun husi militantes no simpatizantes partidu FRETILIN, ne’e durante mini kampaña militantes no simpatizantes firmi hodi rona programa ne’ebe mak Sekretariu jeral, Mari Alkatiri aprezenta.

Tuir observasaun GMN, mini kampaña partidu istóriku FRETILIN ne’e ne’e la’o diak no hetan observador husi Comisaun Nasional da Eleisoens, nomos hetan seguransa husi PNTL no F-FDTL. Entretantu iha komisiu ne’e partisipa mos husi labarik sira balu, maske nune’e antes hahu kampaña komisaun organizadora aviza atu labarak sira labele tama iha fatin kampaña nian. Rey

[:en]

Sekretariu Jeral partidu historiku FRETILIN, Mari Alkatiri hatete,  iha tempu badak sei halo Sub-regiaun Oesio sai sidade furak. Tanba ne’e atu Oecusse tomak sai sidade husu ba povu Oesilo atu vota partidu FRETILIN iha loron 12

fulan ne’e atu kontinua dezenvolvimentu ne’ebe mak lao ona iha fatin ne’e.

“Dezenvolvimentu iha Oecusse sei to’o iha Oesilo iha tempu badak, mai ho estrada, sidade Oesilo sei sai sidade ne’ebe que furak hanesan ha’u hato’o iha mensajen ne’e dadauk. E sei lori nabilan ne’e  ba Oecusse tomak, tanba ne’e imi hatene ona ha’u la persiza hateten atu vota ba se iha loron 12 de Maiu. Lalika fiar ba profeta foun sira ne’e, lalika fiar ba profeta sira, lalika fiar profeta falsu sira, tanba profeta  lolos hateke ba oin, laos hateke ba kotuk,” Sekjer FRETILIN, Mari Alkatiri, apela ba militantes no simpatizantes iha mini kampaña FRETILIN  iha sub-regiaun Oesilu-Oecusse, Sábado (05/05/2018).

Mari Alkatiri afirma, planu no programa ne’ebe mak FRETILIN iha atu lori dezenvolvimentu no kore povu husi mukit no kiak, ida ne’e mak vizaun FRETILIN nian hodi hateke ba oin atu lori dezenvolvimentu ba populasaun sira hotu hanesan FRETILIN hatudu ona iha Oecusse.

Dezenvolvimentu akontese ona iha Oecusse ne’ebe iha ona estrada diak ba povu, irigasaun, ponte diak, eletricidade ba komunidade, ne’ebe sei kontinua halo iha Oecusse tomak. Ne’e suni  tenke hatene ba oi n ho planu ne’be mak diak no ho programana ne’ebe mak diak hodi hadia povu ninia moris lori povu hotu partisipa iha dezenvolvitu ba rai ida ne’e.

Mini kampaña FRETILIN iha Oesilo ne’e hetan partisipasaun husi militantes no simpatizantes partidu FRETILIN, ne’e durante mini kampaña militantes no simpatizantes firmi hodi rona programa ne’ebe mak Sekretariu jeral, Mari Alkatiri aprezenta.

Tuir observasaun GMN, mini kampaña partidu istóriku FRETILIN ne’e ne’e la’o diak no hetan observador husi Comisaun Nasional da Eleisoens, nomos hetan seguransa husi PNTL no F-FDTL. Entretantu iha komisiu ne’e partisipa mos husi labarik sira balu, maske nune’e antes hahu kampaña komisaun organizadora aviza atu labarak sira labele tama iha fatin kampaña nian. Rey

[:tl]

Sekretariu Jeral partidu historiku FRETILIN, Mari Alkatiri hatete,  iha tempu badak sei halo Sub-regiaun Oesio sai sidade furak. Tanba ne’e atu Oecusse tomak sai sidade husu ba povu Oesilo atu vota partidu FRETILIN iha loron 12

fulan ne’e atu kontinua dezenvolvimentu ne’ebe mak lao ona iha fatin ne’e.

“Dezenvolvimentu iha Oecusse sei to’o iha Oesilo iha tempu badak, mai ho estrada, sidade Oesilo sei sai sidade ne’ebe que furak hanesan ha’u hato’o iha mensajen ne’e dadauk. E sei lori nabilan ne’e  ba Oecusse tomak, tanba ne’e imi hatene ona ha’u la persiza hateten atu vota ba se iha loron 12 de Maiu. Lalika fiar ba profeta foun sira ne’e, lalika fiar ba profeta sira, lalika fiar profeta falsu sira, tanba profeta  lolos hateke ba oin, laos hateke ba kotuk,” Sekjer FRETILIN, Mari Alkatiri, apela ba militantes no simpatizantes iha mini kampaña FRETILIN  iha sub-regiaun Oesilu-Oecusse, Sábado (05/05/2018).

Mari Alkatiri afirma, planu no programa ne’ebe mak FRETILIN iha atu lori dezenvolvimentu no kore povu husi mukit no kiak, ida ne’e mak vizaun FRETILIN nian hodi hateke ba oin atu lori dezenvolvimentu ba populasaun sira hotu hanesan FRETILIN hatudu ona iha Oecusse.

Dezenvolvimentu akontese ona iha Oecusse ne’ebe iha ona estrada diak ba povu, irigasaun, ponte diak, eletricidade ba komunidade, ne’ebe sei kontinua halo iha Oecusse tomak. Ne’e suni  tenke hatene ba oi n ho planu ne’be mak diak no ho programana ne’ebe mak diak hodi hadia povu ninia moris lori povu hotu partisipa iha dezenvolvitu ba rai ida ne’e.

Mini kampaña FRETILIN iha Oesilo ne’e hetan partisipasaun husi militantes no simpatizantes partidu FRETILIN, ne’e durante mini kampaña militantes no simpatizantes firmi hodi rona programa ne’ebe mak Sekretariu jeral, Mari Alkatiri aprezenta.

Tuir observasaun GMN, mini kampaña partidu istóriku FRETILIN ne’e ne’e la’o diak no hetan observador husi Comisaun Nasional da Eleisoens, nomos hetan seguransa husi PNTL no F-FDTL. Entretantu iha komisiu ne’e partisipa mos husi labarik sira balu, maske nune’e antes hahu kampaña komisaun organizadora aviza atu labarak sira labele tama iha fatin kampaña nian. Rey

 [:]


Banner

Foto

Notisia Ikus

VPPN: Tenke reforma estrutura no lei iha PNTL

June 7, 2021
Vise Prezidente Parlamentu Nasionál (VPPN), Mari...

Xanana: Ha’u mesak labele halo buat ida

June 7, 2021
Eis Prezidente Repúblika, Kay Rala Xanana Gusmã...

Xina apoia vasina Sinovac 100.000 ba Timor-Leste

June 7, 2021
Governu Xina liu husi nia Embaixador iha Timor-Le...

Governu lansa fatuk dahuluk ba konstrusaun Programa Uma Kbi’it Laek iha territóriu nasionál

June 5, 2021
Ministériu Administrasaun Estatal (MAE) hamutuk ...

José Ramos Horta admite recandidatura a Presidência da República

June 5, 2021
O Nobel da Paz José Ramos Horta revelou não ter...
1 2 3 610

About

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.

Phone: 3311441
Email: [email protected]
Address: Dom boaventura no 8, Bebora Dili, Timor Leste.

GMN Map

Copyright © 2021 GMN TV | All right reserved.
apartmentmap-marker