JavaScript must be enabled in order for you to see "WP Copy Data Protect" effect. However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser. To see full result of "WP Copy Data Protector", enable JavaScript by changing your browser options, then try again.

Mari Alkatiri: FRETILIN sei tetu hodi aprova orsamentu

Mari Alkatiri: FRETILIN sei tetu hodi aprova orsamentu

Sekretariu Jeral partidu FRETILIN, Mari Alkatiri, deklara, FRETILIN sei mantein pozisaun hodi tetu di-diak wainhira atu aprova orsamentu ruma, ne’ebé VIII Governu aprezenta iha Parlamentu Nasional (PN).

“Asegura orsamentu ba mákina Estadu ninian ne’e loos, mas la’os osan naran-naran de’it, sé Governu mai husu osan ne’ebé la presiza klaru que ami la vota a favor. Tanba durante fulan hira nia laran ne’e hatudu momoos katak, ita sei bele ukun rai ne’e ho osan uitoan,”SekJer FRETILIN ne’e ba jornalista sira hafoin remata enkontru ho Prezidente Repúblika (PR), Francisco Guterres ‘Lú Olo’ foin la-lais ne’e, iha Palasiu Prezidensial, Bairo Píte, Díli.

Primeiru Ministru VII Governu ne’e akresenta, FRETILIN hakarak orsamentu ne’e aprova no sei la blokeia orsamentu, maibé hanesan SekJer FRETILIN hakarak dehan de’it FRETILIN sei la naran aprova orsamentu.

“FRETILIN hatudu ona, liu-liu husi fulan Janeiru to’o agora VII Governu sei hamriik metin nafatin, maibé antes ne’e balun dehan fulan rua de’it Governu sei monu, tanba osan laiha,” hatutan Mari Alkatiri.

Nia relata, iha tempu ida agora laiha ona fatin ba Orsamentu Retifikativu (OR), tanba tempu atu aprova ne’e iha tinan 2017, nune’e karik Governu aprejenta OR FRETILIN sei rezeita.

“Agora ne’e tempu atu aprova orsamentu 2018 ninian, maibé orsamentu máximu ba fulan neen (6) de’it, ba fulan 6 ne’e atu husu osan hira, sé husu ba infraestrutura iha fulan 6 nia laran laiha infraestrutura, on going de’it, sira ne’ebé la’o dau-dauk ne’e barak liu maka finansiamentu husi Banku Aziátiku,” hateten SekJer FRETILIN ne’e.

Mari Alkatiri informa, sé Governu aprejenta proposta orsamentu husu ba selu dívidas, ninia tempu iha tinan 2019, tanba agora la’os tempu atu selu dívidas.

Lee hotu :   FRETILIN lamenta tetu fiskal OJE 2020 liu RSE

Entretantu dau-daun ne’e públiku hein hela partidu koligasaun Aliansa Mudansa ba Progresu (AMP) indizita Primeiru Ministru (PM) ba VIII Governu konstitusional no sei aprezenta lista membru Governu ba PR Lú Olo. Ves

Add to Comments Here!!!!

error: Content is protected.
Secured By miniOrange
You might also like:
Eleisaun ba kompozisaun PN, Opozisaun ‘walk out’ husi plenaria

Bankada opozisaun kompostu husi bankada FRETILIN,...

Alkatiri apela unidade ba lideransa  Prontu husik ZEESM

Secretario Jeral Partidu FRETILIN, Mari  Alkatiri,...

GMN hatudu duni kualidade no méritu  Jorge Serrano: GMNTV presiza kritika konstrutivu

Tinan ida ezistensia GMNTV (Televizaun Grupo...

Close