JavaScript must be enabled in order for you to see "WP Copy Data Protect" effect. However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser. To see full result of "WP Copy Data Protector", enable JavaScript by changing your browser options, then try again.

PN SUSPENDE PROPOSTA GOVERNU EXTENDE MANDATU KOMISARIU KAK

PN SUSPENDE PROPOSTA GOVERNU EXTENDE MANDATU KOMISARIU KAK

Parlamentu Nasionál (PN) liu hosi plenária Segunda (16/07/2018), suspende ajenda eleisaun ba proposta Governu ne’ebé extende mandatu komisariu Komisaun Anti Korupsaun (KAK), Aderito Tilman, tanba bankada CNRT, PLP no KHUNTO hakarak Governu tenki propoin kandidatu rua, la’os úniku.

Vise xefi bankada PLP, Francisco Vasconcelhos, apoiu husi bankada CNRT no KHUNTO husu meja PN suspende ajenda eleisaun ba komisariu KAK, nune’e PN bele iha opsaun bainhira halo eleisaun, nune’e bele iha desizaun ne’ebé loos ba futuru KAK nian.

“Ajenda ida ne’e ita suspende votasaun ba komisariu KAK nian, tanba iha informasaun balun mai husi entidade barak, kona-ba dezempeñamentu komisariu KAK nian, depois loron ida rua liu ba mós funsionariu KAK nian aprezenta asuntu barak kona-ba oinsa KAK ne’e bele servisu di’ak liu tan ba oin, tanba ne’e mak ho hanoin ida ita tenke dignifika instituisaun ida ne’e, tanba agora dadauk komisaun A simu tan ona proposta lei KAK nian, tanba ne’e mak ami husu ajenda eleisaun ne’e suspende, tanba ami hakarak governu aprezenta kandidatu nain 2, para bele iha opsaun,”hatete Francisco Vasconcelhos.

Iha biban hanesan, Vise Xefi bankada Fretilin, Francisco Miranda Branco, hatete, aktu hirak husi bankada AMP ne’e, fó sinal ladi’ak ba kandidatu refere, tanba desizaun mai husi Governu ne’ebé governa husi AMP, maibe to’o Parlamentu, bankada AMP rasik mak suspende.

“Kontaktu sira ne’e tenke halo antes, para labele atraza nomeiasaun komisariu husi KAK nian, ba oin ne’e funsionamentu sira ita tenke solidariedade institusional, atu kontaktu entre Governu no nia reprezentante sira iha PN tenke la’o loloos, para labele akontese hanesan ne’e, Governu ne’ebé hasai desizaun hodi prolonga poder ba komisariu ne’ebé hala’o nia atividade to’o horiseik (horbainrua_red), agora mai fali partidu sira ne’ebé iha Governu ne’e duni mak atu suspende, kestaun sira ne’e ita labele repete ba oin, tenke iha vontade ba malu, ida ne’e fó sinal ladiak mós ba kandidatu ne’e, sira rasik hasai tiha ona desizaun iha Konsellu Ministru atu prolonga mandatu, depois mai fali Parlamentu sira rasik mak suspende,”dehan Branco.

Lee hotu :   Xanana ho Taur la marka prezensa iha festa 28 Novembru ''Estadu kondekora veteranus 511''

Relasiona ho sujestaun hirak ne’e, Prezidente Parlamentu Nasionál, Arão Noe Amaral, deside suspende ajenda atu eleisaun ba komisariu KAK nian, nune’e bele haruka hikas karta ofisial ida ba Governu atu bele aumenta tan kandidatu ida hodi aprezenta ba Parlamentu, nu’udar opsaun atu bele hili.

Enkuantu, Mandatu ba komisariu KAK atúal, Adérito Tilman remata iha loron 15 fulan Jullu, tinan ne’e.

Antes ne’e, VIII Governu, liu hosi Konsellu Ministru deside ona atu extende komisariu KAK atúal Adérito Tilman ba tinan 4 tan.Say

 

Add to Comments Here!!!!

error: Content is protected.
Secured By miniOrange
You might also like:
Jornal Semanário GMNTV Edisaun 15 Jullu 2018

Mundu ho Tétun GMNTV 14 Jullu 2018

PNDS HALO UMA BA OPS

Programa Nasional Dezenvolvimentu Suku hari’i uma...

Close