JavaScript must be enabled in order for you to see "WP Copy Data Protect" effect. However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser. To see full result of "WP Copy Data Protector", enable JavaScript by changing your browser options, then try again.

PLP dezafia FRETILIN aprezenta kandidatu KAK

PLP dezafia FRETILIN aprezenta kandidatu KAK

Deputadu bankada PLP, Francisco de Vasconcelos, dezafia deputadu sira husi bankada FRETILIN atu aprezenta kandidatu ba komisáriu Komisaun Anti Korupsaun (KAK) ne’ebé FRETILIN hakarak, hodi nune’e labele abandona beibeik servisu KAK nian no pendenti bebeik ajenda eleisaun ba komisáriu.

“Ajenda ida ba komisáriu KAK ne’e ha’u dezafia hela FRETILIN. Imi FRETILIN nia hakarak kandidatu saida ita lori agora, doque ita bo’ot sira FRETILIN kuandu tama ba ajenda ida ne’e sai,  agora tama ba dala 6 ona, depois ita retira, tenke foti desizaun ida, hakarak halo negosiasuan, ita negosiasaun agora, tanba ne’e Estadu nian, ita hotu uza sentimentu la rezolve problema”,hateten Vise Xefi bankada PLP, Francisco Vasconcelos liu hosi plenária, Segunda (01/10/2018).

Deputadu AMP ne’e akresenta, nia parte rejeita atu fó fila lista kandidatu ne’ebé antes ne’e governu aprezenta ona, hanesan Adérito Tilman ho Sergio Hornai,  tanba Parlamentu iha dever atu deside.

“Horibainhira iha enkontru líder bankada ha’u dehan ita bele ko’alia kedas, opozisaun nia hakarak ne’e saida?, aprezentasaun kandidatu seluk, ita halo lista konsensual mós ita halo iha ne’e, maibe kuandu Prezidenti dehan ita husu fali governu halo lista foun, ha’u la konkorda, tanba lista ne’e mai tiha ona, kompetensia aprezenta lista ne’e mai husi governu, Parlamentu tenke foti desizaun”,hateten  deputadu PLP ne’e.

Iha biban hanesan, Xefi bankada FRETILIN, Aniceto  Guterres, husu meja retira ajenda ba komisáriu KAK ne’ebé meja inklina kada plenária Segunda no Tersa, tanba FRETILIN labele priense kuorum, bainhira seidauk iha kandidatu konsensual.

“Segunda, Tersa tau ajenda, para depois bankada FRETILIN la partisipa, depois imi dehan bankada FRETILIN mak hakarak trava prosesu no blokeia prosesu, tanba ne’e mak kuandu atu eleje komisáriu foun, bankada Parlamentar sira tenke konkorda hotu”,katak Aniceto .

Lee hotu :   Alcino Barris: CNE fo tratamentu hanesan ba ParPol hotu

Eis Prezidenti Paralamentu Nasional ne’e realsa, presiza haree kandidatu ne’ebé haknaar-aan iha Ministériu Públiku ka Prokurador Jeral Repúblika, atu nune’e bele garante servisu kombate korupsaun ne’e ho efetivu.

“Ita hakarak servisu kombate korupsaun ne’e bele la’o efetivu, ita tenke haree situasaun ida ne’e. Se ita bo’ot (AMP) sira aprezenta kandidatu, naran kandidatu se de’it husi Ministériu Públiku, Prokurador ka ne’ebé besik hanesan primeira klasse sira ne’e, ita bo’ot (AMP) sira aprezenta mai, ohin kedas FRETILIN priense kuorum iha ne’e, para ita ba votasaun, para ita rezolve fatin mamuk ne’e”,subliña deputadu Aniceto .

Antes ne’e, deputadu bankada FRETILIN, Francisco Branco, konfirma, bankada FRETILIN iha ona kandidatu ida ne’ebé mai husi Prokurador Jeral, maibe seidauk bele publika naran, no sei rekomenda ba governu atu bele aprezenta fali ba Parlamentu hodi halo eleisaun.

Mandatu eis komisáriu KAK, Adérito Tilman, remata ona dezde loron 15, fulan Jullu, tinan ne’e.Say

Add to Comments Here!!!!

error: Content is protected.
Secured By miniOrange
You might also like:
ADN sei halo pagamentu ba projetu iha progresu ■Governu hein rezultadu KIP

Diretor Jeral Ajensia Dezenvolvimentu Nasional (ADN),...

Orsamentu no transporte difikulta servisu SNR

Estrutura Sentru Nasionál Rehabilitasaun (SNR), hasoru...

Primeiro Voo Aviaun NOGA, Darwin-Suai MTK husu Autoridade Aeroportu kuidadu fasilidade

Governu Timor Leste lansa primeiro voo...

Close