Sosiedade sivil konsidera PN hatun kredibilidade Estadu

Sosiedade Sivíl konsidera Parlamentu Nasional (PN), hatun kredibilidade Estadu Timor-Leste (TL), ho interese partidária, tanba antes ne’e desidi kansela tiha viajen Prezidente Repúblika (PR), Francisco Guterres ‘Lú Olo’ ba Vatikanu-Roma, no ikus mai hakarak re-ajenda fali viajen.

Ho deklarasaun polítika bankada CNRT ne’ebé hakarak atu re-ajenda fali viajen ba vatikanu, Diretor Asosiasaun Hak, Manuel Monteiro, konsidera polítika PN ne’e hatun deit dignidade Estadu TL ho interese partidária doque interese Estadu no Povu.

Manuel Monteiro esplika, órgaun soberanu sira ne’e  tenke iha sentidu interese Estadu no Povu. Tuir nia, iha artigu 69 konstituisaun repúblika koalia kona-ba orgaun soberanu ida fahe malu ho soberanu ida seluk konaba prinsipiu separasaun de poderes maibe iha fersaun versiklu 2 kona-ba interdependesia orgaun soberanu sentidu seida interese povu nian mak tenke ás liu.

“Labele  ohin hola desizaun ida, aban hola fali desizaun seluk ida ne’e mak hafraku orgaun soberanu sira ninia kredibilidade no hafraku instituisaun Estadu sira hotu no sidadaun hotu lá fiar imi atu halo buat diak no imi tenke foti desizaun tuir kumpromisu eleitoral ne’ebé promesa ona”,dehan Manuel Monteiro ba JN-Diário, Kuarta (14/11/2018), iha nia knaar fatin Farol-Dili.

Manuel Monteiro aprofunda katak viajen Xefe Estadu nian ne’e reprezenta Estadu ba promosaun Estadu ba relasaun bileteral ho nasaun seluk.

Tanba ne’e, Manuel Monteiro hateten membru órgaun lejislativa husi bankada Aliansa Mudansa ba Progresu AMP, la konsistente iha pozisaun polítika, ne’ebé desidi kansela tiha ajenda viajen xefe Estadu maibé ikus mai husu atu re-ajenda.

Husi  sorin seluk,  liu husi plenária parlamentu nasional iha Tersa (13/11/2018), deputadu bankada CNRT, Duarte Nunes, iha deklarasaun polítika husu ba meza parlamentu atu re-ajenda viajen Xefi Estadu ba Santa-Sé.

Enkuantu, bankada opozisaun FRETILIN deklara sei la partisipa iha diskusaun, tanba Parlamentu Nasionál laiha maturidade polítika, molok foti desizaun ba asuntu sira iha ligasaun ho interese Estadu no Povu.Eus  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *