Veteranus apoiu MUTL, Povu sei moris inkondisional, la merese sosa tan Prado

Prezidente Assosiasaun Libertasaun Nasional (ALN), Bernardino de Cristo Fereira, hateten, povu sei moris iha inkodisional, tanba ne’e la merese Parlamentu Nasional (PN) sosa tan prado foun ba membru PN iha V lejislatura.

Kareta ne’ebe mak eis deputadu sira uza ne’e sei foun hela, sei bele uza to’o tinan 5 mai tan, tanba neé seidauk tempu atu sosa tan kareta foun ba deputadu sira.

“Seidauk tempu atu sosa tan kareta foun ba deputadu sira, tanba kareta ne’ebe iha dadaun ne’e sei foun hela, no ita haree kondisaun nasaun ida ne’e nian. Rai kiik povu menus deit durante ita ukun an tinan 17 sei inkondisional hanesan ne’e no hakarak sosa deit prado, bainhira mak ita kumpri promesa sira ne’ebe dehan katak povu livre, terra livre. Se sira obriga nia sira an atu sosa kareta foun, entaun lei ne’e sira halo ba sira nia an rasik, la halo lei ba nasaun no povu ida”, veteranu Bernardino de Cristo Fereira, deklara ba Jornalista sira hafoin partisipa fó apoiu ba asaun pasífika daruak ne’ebe Movimentu Universitariu Timor-Leste (MUTL) halaó iha resintu UNTL Segunda-feira (19/11/2018).

Nia haktuir, se kuandu PN mantein pozisaun sosa kareta foun ba deputadu sira, konsidera PN la kuda sentidu de Estadu iha sira nia kareira, maibe kuda mak sentidu privadu.

“Se tinan tinan mak deputadu sira hakarak sosa deit prado povu Timor-Leste moris diak oinsa, karik tinan lima-lima sosa kareta foun hela deit hanesan ne’e. Ha’u hanoin parlamentu nasional laiha sentidu Estadu, se nundar reprezentante povu duni mak hakarak sosa kareta prado ne’e sentimentu atu hadia povu ne’e nia moris  laiha ona no sira interese ba an mak barak liu do que povu”, dehan nia.

Manifestasaun ne’ebe MUTL halo ho objetivu atu ezije  Parlamentu Nasional kansela desizaun ne’ebe antes ne’e hetan ona aprovasaun husi Parlamentu rasik.

Husi asaun pasifiku ne’ebe MUTL halo ba daruak ne’e hetan mos prezensa husi sosiedade sivil, autoridade lokal inklui veteranu balun.

Antretantu, asaun pasífiku MUTL ba loron segunda ne’e hetan seguransa másimu husi Polísia Nasional Timor-Leste Munisípiu Díli. Aes

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *