AMP Oecussi eziji PM Taur suspende imediata Alkatiri husi ZEESM

Kuadru  no estrutura   Aliansa Mudansa ba  Progresu (AMP)  kompostu CNRT, PLP, KHUNTO, ho aliadu UDT, FDN no PEP, Oecussi,  apoiu rezolusaun  Parlamentu Nasionál númeru 18/2019, no husu Primeiru Ministru, Taur Matan Ruak, atu imediata suspende  Prezidente Zona Ekonomia Espesial  Sosia Merkadu (ZEESM)  Mari Alkatiri, atu  husik  ZEESM Oecussi.

“Ami militantes no kuadrus  no estrutura AMP   kompostu husi partidu CNRT, PLP,KHUNTO, UDT,   no aliadu  FDN e PEP  Oecusse, husu  Primeiru Ministru VIII Governu Konstituisional   atu  hola desizaun  imediata hodi  suspende    Dotor  Mari Alkatari husi kargu   Prezidente RAEOA-ZEESM, tanba   ukun dotor Mari Alkatiri  otoriter (autoritáriu)  no la respeita povu  ninia propriedade hanesan  rai, uma no ai-horis  ne’ebé efeitu  husi projetu ZEESM  no halo  povu  Atoni  Oecusse sai fali  bainaka  iha ninia rai rasik. Orsamentu ne’ebé mak aloka ba  atu  halo dezenvolvimentu  iha Oecusse, maibe  iha implementasaun  Autoridade  ho ninia  estrutura  sira   halo  privatiza,  partidariza  no familiariza  hodi  benefisia   sira  ho sira-nia partidu FRETILLIN”,esplika Koordenador  AMP Oecussi  Firmino Taequi, ba jornalista sira,  Tersa (26/03/19) liu husi konferensia ba imprensa  iha Sede AMP  iha Aldeia Sanane Suko Costa, Postu  sub rejiaun  Pantai Makasar  Oecussi.

Firmino Taequi dehan,  estrutura  AMP  rejiaun, postu, Sukos to’o Aldeia fiar metin  no kaer metin kompremisiu  lideransa AMP nian ne’ebé   halo Atoni  Oecussi katak, AMP manan sei  hasai Mari Alkatiri ho Arsenio Bano   husi Administrasaun   hodi la ukun iha RAEOA. No Mari  Alkatitiri rasik   koalia ba militante Partidu FRETILIN  iha salaun Parokia  Oecussi Numbei katak,  Partidu FRETILIN  nia votus la to’o 20 mil  mak sei la sama tan ain iha Oecussi.

“Ami husu  militantes no kuadrus no estrutra AMP kompostu CNRT, PLP, KHUNTO, UDT no Aliadu FDN e PEP, Oecussi husu ba sua  Exelensia   Primeiru Ministru  Taur Matan Ruak  hodi nomea ona Prezidente Autoridade foun  ba rejiaun Oecussi Ambeno, karik laiha rezultadu ba ami nia ezijensia, mak ami sei mobiliza  militante   hotu  hodi halo manifestasaun  boot hasoru  Mari Alkatiri  ho ninia estrutura tomak iha Oecussi”,dehan  Firmino Taequi.

Enkuantu Kuadrus  no estrutura   Aliansa Mudansa ba  Progresu (AMP)  kompostu CNRT, PLP, KHUNTO, UDT no Aliadu FDN e PEP, Oecussi, husu ba Preizidente ZEESM Mari Alkatiri, atu  fó klarifikasaun ba  públiku  kona-ba Ro Ferry Haksolok ne’ebé lolos tanba sa ro ne’e seidauk to’o iha  Oecussi. Tanba  ne’e liu husi konfrensia imprensa ida ne’e.

“Ami povu Atoni Oecussu rekomenda  ba Ministériu Públiku   atu loke investigasaun ba Prezidente ZEEM  mari Alkatitiri kona-ba ro Haksolok. Ami   povu Atoni Oecusse  husu ba   Prokurador   Jerál Repúblika José Ximenes  hodi investiga  Mari  Alkatiri  ho ninia Secretariu  Rejionais  sira  kona-ba  residensia  iha Fulolo,Aldeia Sanane, Suku Costa, Pante Makasar, ne’ebé lori osan povu nian,  hadau  povu kbiit  laek  nia rai   hodi halo uma   ikus mai  halo deliberasaun  hodi  sai asset privadu, hahalok ida ne’e abuzu de poder  nudar krimi ida bolu dehan pekulatu  de ujo  ne’e konsidera korupsaun”, dehan Firmino Taequi.

Iha fatin hanesan Vise I Koordenador AMP  Martinho Abani  Elu, afirma katak, AMP mak manan  iha Oecussi merese para  hodi kaer ukun duni.

“Tempu ami fó ba Prezidente ZEESM Mari Alkatiri 15 dias, hahú ohin, sé 15 dias mak laiha rezultadu mak Partidu tolu CNRT, PLP,KHUNTO, ho aliadu UDT, FRENTI MUDANSA FDN e PEP Oecussi sei mobiliza  manifestante hasoru Mari Alkatiri”,dehan  Martinho Abani  Elu.

Antes ne’e, Prezidente Autoridade RAEOA, Mari Alkatiri, hatete, nia sei la tanis ba kargu ne’ebé mak oras ne’e nia asume kuandu Estadu ka Governu termina nia mandatu hodi la extende tan.avi

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *