Evita Elisaun Antesipada PM Taur apoia desizaun PR ba promove diálogu

Atu evita mosu Eleisaun Antesipada, Primeiru Ministru Taur Matan Ruak apoia pozisaun Prezidenti Repúblika Francisco Guterres Lu Olo nebe hakarak promove diálogu.

Xefe Governu hato’o lia hirak nee ba Jornalista sira iha Palasio Prezidensial Repúblika Nicolau Lobato, Bairu Pite, Kinta (21/11/2019), hafoin enkotru semanal ho Xefe Estadu.

Taur Matan Ruak dehan impase Polítiku la’o durante tinan rua ona, maibé seidauk iha solusasaun nafatin,  situasaun ne’e difikulta tebes povu sira nia moris.

Primeiru Ministru Taur Matan Ruak desidi ona apoiu pozisaun Prezidente Repúblika atu promove diálogu hodi buka solusaun ba empase politiku iha rai laran.

Governante nee hateten diálogu bele akontese iha kualker tempu.

“Ha’u nia atensaun uluk mak membru Governu ne’ebe seidauk bele tomada de posse, senor prezidenti hatete ona katak dalan diak mak dialogu agora senor primeiru ministru apoiu dialogu, prezidente fo sai hanoin para buka solusaun”, dehan Taur.

Konfrénsia nasionál dala rua AMP bazeia ba rezolusaun númeru 2/2019 ho nia rezultadu AMP entrega ona ba lider na’in tolu atu buka solusaun ba empase politiku ne’ebe akontese durante tinan rua nia laran. Eus

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *