JavaScript must be enabled in order for you to see "WP Copy Data Protect" effect. However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser. To see full result of "WP Copy Data Protector", enable JavaScript by changing your browser options, then try again.

Manuel Tilman: Fundu minarai iha Banku Federal EUA sei seguru

Manuel Tilman: Fundu minarai iha Banku Federal EUA sei seguru

Ekonomista Manuel Tilman hatete, fundu minarai iha banku Federal Estadu Unidu Amérika (EUA) sei seguru hela,  tanba Timor-Leste ho obrigasaun investe porsentu hitu nulu ho funan kada tinan porsentu 1.3, no investe mós equites  ka asoens ho porsentu 5.

“Fundu minarai ne’e ita iha entidade 3 mak  superentende fundu minarai nian, ida mak ministériu finansas, supervizaun ne’e  polítika, ne’ebé uluk iha  tempu aprova fundu minarai nian ne’e, eis  Ministra Emilia Pires iha  tempu  ne’eba  ne’e  dehan katak, sira mak  tenke kaer jestaun  efetiva do fundu, maibé ami husi  parlamentu la entende hanesan ne’e  ida, mak siginifika katak, governu husi ministériu finansas mak hakarak gasta fundu minarai ne’e hotu lalais deit”, dehan Ekonomista Manuel Tilman ba  Jornalista GMN, Segunda (13/01/2019) iha nia knaar fatin Beach Garden Praia dos Coqueiros Díli, relasiona ho tensaun iha Médio Oriente iha neébé forsa Norte Amerikana oho Jeneral Iraun, Qassem Soleimani.

Nia salienta, fundu minarai ne’e iha baze rua, ida fundu fahe  ba rua,  ida bolu naran dehan boons  dehan katak, obrigasoens ne’e Estadu Amerikanu Federal nian, ne’ebé iha tempu ne’ebé aprova fundu minarai ne’e, uluk  Timor-Leste investe porsentu 90,  maibé  agora investe porsentu 70,  diferensa  mak ida obrigasoens ne’e nia funan kada tinan 1.3 porsentu, maibé seguru hela ba  Timor-Leste, tanba bainhira  mak Estadu Unidu Amerika bele bangkrut, para labele haree osan ne’e tun sa’e.

 “Agora iha fali ida seluk, tantu parte ida mak bonds ka obrigasaun ita investe ona iha Amerika,  ida seluk mak naran equites ne’e  dehan asoens, ne’ebé ita investe iha merkadu finanseiru internasionais, ho funan ne’e bo’ot,  bele liu porsentu 4 to’o 5, konforme merkadu finanseiru internasional, kuandu iha difikuldade nia valor ne’e sa’e, kuandu laiha difikuldade osan barak iha merkadu nia folin ne’e tun, maibé ita ohin loron ho equites ba  asoens ne’e ita manan osan bo’ot”, fundamenta Manuel.

Lee hotu :   SEMA suspende atividade kompañia Handy Plastic tanba kontra lei

Eis deputadu  primeira lejislatura ne’e akresenta, haree karik relatóriu fundu minarai nian   ida jurus mai husi  asoens ne’e kuaze bo’ot,  liu fali porsentu 70 husi boons ka obrigasoens ne’e, agora prosedimentu oinsa mak atu  uza, ida ne’e entidade ida seluk mak banku sentral Timor-Leste nian, ho parlamentu nasionál, siginifka katak, kuandu governu presiza atu movimenta osan fundu minarai nian, proposta ne’e tenke mai husi orsamentu jeral Estadu.

 “Orsamentu jeral Estadu preve katak, atu investe iha dezenvolvimentu estrada, peskas, agrikultura kuandu iha ida  hanesan ne’e,  ne’ebé ita laiha, ita tenke  movimenta osan husi fundu minarai nian, osan ne’e tama tiha orsamentu jeral Estadu, aprovadu husi  Parlamentu Nasionál, no Parlamentu Nasionál preve katak, montante ida mai husi  OJE ne’e,  mai husi fundu minarai nian, entaun ita-nia Parlamentu mak husu fali Banku Central Timor Leste nian, atu transfere montante ida be ita presiza atu tau iha OJE ba dezenvolvimentu iha Timor no seluk taan”, tenik Tilman.oly

Add to Comments Here!!!!

error: Content is protected.
Secured By miniOrange
You might also like:
TL sai uma nain ba eventu jogu CPLP

Ministra Edukasaun Juventude Desportu, Dulce de...

MOP aprezenta progresu levantamentu dadus inundasaun ba PM

Ministru Obras Públikas, Segunda (13/01/2020) aprezenta...

Madre Guilermina: Edukasaun fatin aprende no hadia karakterístika umanu

Provinsiál Canosiana iha Timor-Leste, Madre Guilermina,...

Close