MEJD ezekuta ona OJE 2019 porsentu 98.4

kalrifika, Ministériu Edukasaun Desportu no Joventude (MEJD) ezekuta ona ninia Orsamentu Jerál Estadu (OJE) ba tinan 2019 to’o ona porsentu 98.4.

Gabriela Soares akresenta, OJE 2019 ne’e MEJD ezekuta ho di’ak, tanba ne’e mak dau-daun ne’e prosesu ezekusaun atinji ona porsentu 98.4, maibé porsentu 1.6 ho valor osan hamutuk rihun USD849 mak seidauk konsege ezekuta.

“Relasiona ho publikasaun notísia balun iha média nasionál balun fó sai katak, orsamentu MEJD 2019 sei falta milliaun USD20 mak seidauk konsege ezekuta. Ami halo audénsia iha loron daruak ho MEJD iha informasaun ne’ebé  fó sai MEJD la konsege ezekuta milliaun USD20 iha tinan 2019 ne’e tenke haree di-di’ak fali informasaun ne’e“, membru komisaun G ne’ebé trata asuntu edukasaun, joventude, kultura no sidadania iha PN ba GMN, Kinta (09-01-2020).

Gabriela akresenta, orsamentu ne’e ezekuta ba kategória saláriu vensimentu iha hela andamentu no esforsu atu finaliza iha tinan ne’e nia laran.

Antes ne’e, iha média nasionál balun fó sai informasaun  katak,  OJE ba MEJD 2019 sei falta milliaun USD20 mak seidauk.

Enkuantu iha OJE 2020 MEJD propoin millaun USD89.511, la inklui orsamentu Sekretariadu Estadu Juventude no Desportu (SEJD) no orsamentu ba tinan foun, iha loron 7, fulan ne’e, MEJD hala’o ona audénsia ho komissaun G iha PN. ety

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *