JavaScript must be enabled in order for you to see "WP Copy Data Protect" effect. However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser. To see full result of "WP Copy Data Protector", enable JavaScript by changing your browser options, then try again.

Koligasaun foun deside Xanana lidera IX Governu

Koligasaun foun deside  Xanana lidera IX Governu

Xefe bankada CNRT, Daurte Nunes, informa, koligasaun foun deside ona Prezidente Partidu CNRT, Kay Rala Xanana Gusmão mak sei lidera IX Governu, tanba hetan konfiansa husi partidu neen ne’ebé halo koligasaun hodi forma governu foun.

Tanba ne’e, nia parte garante, estrutura governu foun sei garante estabilidade governativa to’o mandatu tinan tolu ne’e remata.

“Ha’u hanoin maun Xanana mak sei ka’er PM, maibé ne’e ha’u hanoin, la’os ha’u hatene, ne’eduni ita hein, karik koligasaun hotu-hotu hakarak nia atu sai PM, sira sei haruka karta ba PR. Ita-nia maun Taur ne’e hanesan veteranu ida, nia halo  funu atu liberta povu ne’e, ne’eduni povu liberta ona ita tenke hanoin dezenvolvimentu ba oin, para hadia povu nia moris, tanba ne’e nia ko’alia ona, ha’u fi’ar sei kumpri nia lia fuan, tanba nia kuandu ko’alia A ne’e A, maibé ko’alia B ne’e B, tanba ema eis militar ne’e ko’alia hanesan ne’eduni. Realidade mak ne’e, nia ko’alia ona, maibé la presiza mosaun sensura, ita Timor tenke fiar malu mak di’ak”, deklara Duarte Nunes ba jornalista iha PN, Tersa (25/02/2020).

Deputadu CNRT ne’e aumenta, prosesu ba formasaun ka kolokasaun kandidatu membru governu foun sei iha faze preparasaun, bainhira Xefe Estadu dekreta ona Primeiru Ministru (PM) foun mak foin bele aprezenta.

“Ita seidauk to’o lista, faze agora koligasaun tenke hato’o karta hodi indizita PM, ne’e prosesu ida. Hato’o karta ba mak PR dekreta karik, ne’e mak PM foin buka nia membru sira atu aprezenta hodi halo tomada de pose, ne’eduni ita seidauk to’o iha ne’ebá, maske PR bele ko’alia, prosesu la’o hela, tanba PR mak husu atu partidu sira ne’ebé iha asetu iha PN, halo movimentasaun, buka malu, tanba ne’e agora ita hein de’it. Koligasaun ne’ebé foin mosu ne’e sei aprezenta, karta ba PR. Ha’u hanoin maun Xanana mak sei ka’er PM, maibé ne’e hau hanoin, lista ne’e depois PR halo ona dekretu ba PM foun mak foin ko’alia ho partidu ne’ebé iha koligasaun, sira mak tau ema ba iha governasaun foun. Prosesu la’o hela, maun Xanana mak iha oin ne’e, ha’u fi’ar la’o hela, sei hato’o karta, depois indizita PM , depois PR dekreta PM, hafoin nia bele forma governu”, tenik Nunes.

Lee hotu :   Timor GAP sei fornese kombustível ba EDTL.EP

Koligasaun foun entre partidu neen ne’e, ofisializa ona iha loron 22 fulan ne’e, liu husi asina akta koligasaun nian. Entretantu, atual Primeiru Ministru Taur Matan Ruak mós, aprezenta ona karta demisaun ba Prezidente Repúblika, Francisco Guterres Lú Olo, hodi fó biban ba koligasaun foun atu forma governu da-sia.

Maske nune’e, sei hein Xefe Estadu nia aseitasaun hodi dekreta demiasaun refere, hafoin bele forma governu foun.say

  

Add to Comments Here!!!!

error: Content is protected.
Secured By miniOrange
You might also like:
PM Taur entrega ona karta demisaun ba PR Lú Olo ■Hein desizaun Xefe Estadu

Primeiru Ministru (PM), Taur Matan Ruak,...

Negósia kontra regra, MTCI fó xamada ba loja 8

Relasiona ho inspesaun konjunta ne’ebé mak...

FM husu GAM hakruk ba lei númeru 5/2017

Diretór Ezekutivu Fundasaun  Mahein (FM), João...

Close