PM husu povu labele pániku ho pandemia COVID-19 ■Emprezáriu labele aproveita hasa’e folin sasán

Primieru Ministru (PM), Taur Matan Rauk, husu ba povu hotu labele pániku ho pandemia Corona Virus Disease (COVID-19), no iha opurtunidade ne’e, fó mos alarma ba emprezáriu sira atu labele aproveita situasaun hodi hariku-an liu-liu hasa’e sasán folin.

“Ha’u hakarak husu ba labele pániku, funu ida uluk ema tiru ita nia nihan sira monu hotu ita la tauk, agora ita ba tauk ho moras ida ne’e, importante mak ita prepara-an. Ha’u apela ba emprezáriu sira ne’ebé inflasiona presu sasán, aproveita oportunidade hodi hariku sira nia an, ha’u apela ba sira hodi halo negósiu ida jujur, no moral” hateten, Xefi Governu Taur Matan Ruak, bainhira oferese apoiu umanitaria, ba komunidade suku Santa Crus, Tersa (17/03/2020).

Xefe Governu hatutan, iha momentu ida nasaun presiza sira-nia apoiu ida ne’e, ida ne’e mak sira tenke apoia, la’os nasaun sira nia apoiu sira prejudika tan sidadaun sira.

“Ha’u hatene iha Lopalos no munisípiu sira komesa halo ida ne’e, ha’u husu kompradór sira informa ba autoridade sira se mak halo ida ne’e, tanba laiha nesesidade atu aproveita situasaun hodi manan osan”, informa, PM Taur.

PM Taur subliña liu tan, iha momentu ida ne’e mak Timor-oan sira tenke hamutuk, iha nasaun balun, iha tempu ida ne’ebé nasaun hetan difisil, sira nia presu sasan hamenus, la’os hasa’e nia folin tamba hasa’e nia folin ajuda atu oho, ita nia nasaun ajuda atu oho ema, sira labele hetan estatutu ida hanesan ne’e.Cin

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *