KM aprova alterasaun lei númeru 14 /2009 konaba Estatutu renumeratóriu ba tutorial kargu polítiku sira

Governu liu husi Konsellu Ministru (KM) Kuarta (3/6/2020), aprova proposta lei ne’ebé aprezenta hosi Ministru Finansa, Fernando Hanjam, konaba alterasaun lei númeru 14 /2009 loron 21 fulan Outubru, kona-ba Estatutu renumeratóriu ba tutorial kargu polítiku sira.

“Ho alterasaun ida ne’e, atu kompensa deit Vise Ministru no Sekretariu Estadu sira, ne’ebé mak halo sira nia kna’ar interina durante tinan rua”, dehan Ministru Prezidensia Konsellu Ministru, Fidelis Leite, ba Jornalista sira hafoin remata enkontru KM, iha Palásiu Governu (03/06/2020).

Ministru Prezidensia Konsellu Ministru, Fidelis Leite, hatete bainhira Vise Ministru no Sekretariu Estadu sira halo funsaun hanesan interina durante tinan rua sira hetan deit renumerasaun hanesan, Vise Ministru no Sekretariu Estadu, maske tinan 2 tomak sira halo kna’ar hanesan interinu.

“Diploma ne’e hahu produs efeitu hahu hosi membru Oitavu governu simu posse. Ezemplu hanesan hau rasik ne’ebé halo fúnsaun interina ba Ministériu oi-oin  hodi asegura fúnsionamentu governu nian to’o deputadu sira balun bolu hau multifunsaun, maibé ida ne’e ami la inklui tanba laos ba Ministru, ne’ebé mak halo servisu bo’ot hodi taka hela fatin mamuk sira nune’e governu bele lao durante tinan 2”haktuir Fidelis.

Governante ne’e afirma, Ministru sira ne’ebé simu ona vensimentu hanesan Ministru nian la inklui iha alterasaun ida ne’e, entaun alterasaun ne’e so ba Vise Ministru no Sekretariu Estadu mak simu tanba injustu, tanba sira simu hela vensimentu hanesan Vise Ministru no Sekretariu Estadu, maibé sira halo kna’ar hanesan Ministru.

“Montante orsamentu laos bo’ot, tanba total montante ne’e hosi gap diferensa entre hirak ne’ebé Ministru sira simu fulan-fulan  ho hirak ne’ebé mak Vise Ministru sira simu hodi halo kompleta ida ne’e deit, entaun nia montante hamutuk 20 mil ba Ministru hamutuk nain 4”.Fel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *