GMN TV Politika CNRT kritika PM Taur fó kompetensia ba xefe gabinete asina kontratu

CNRT kritika PM Taur fó kompetensia ba xefe gabinete asina kontratu

Bankada opozisaun CNRT halo kritika maka’as ba desizaun Primeiru Ministru (PM), Taur Matan Ruak, ne’ebé fó kompetensia ba xefe gabinete hodi asina kontratu aprovizionamentu ho montante osan tokon USD 1.5, ne’ebé la tama iha lei orgánika administrasaun públika.

“Ha’u hakarak fó hanoin ba PM kona-bá despaixu númeru 068/2020 ne’ebé fó kompetensia ba Xefe Gabinete, hodi asina kontratu aprovizionamentu ho orsamentu tokon USD 1.5, señor PM, Xefe Gabinete la tama iha orgánika administrasaun públika,” dehan, deputada bankada CNRT, Carmelita Moniz, iha Parlamentu Nasionál, Segunda (05/10/2020).

Deputada ne’e husu ba asesór legál sira atu haree di-di’ak asuntu ida ne’e, tanba ligadu ho dekretu lei númeru 30/2020 ne’ebé iha, artigu 20 númeru 1 ko’alia katak, órgaun kompetente sira atu deside determina materia ruma hetan autorizasaun no hetan delegasaun kompeténsia husi nia inferior ba nia irarkia, adjuntu mak sei substitui ba prátika administrasaun ordinária.

Nia afirma, ida ne’e iha relasaun ho orgánika VIII Governu konstituisionál, halo rejime aprovizionamentu ida ne’e iha artigu 21 no ikus liu mak dekretu lei 25/2006.

“PM sé ita boot lakohi asina kontratu ho montante osan ne’ebé boot, husi rejime aprovizionamentu fó karik ita boot delega ba Vise PM na’in rua, ka ba Ministru no ultimu Diretór Jerál Administrasaun Públika,” dehan, Deputada Carmelita.

Nia hatutan, labele fó ba xefe gabinete ne’ebé nia kompeténsia atu haree de’it ba gabinete ida nia laran, ida ne’e mak ami fó hanoin atu hadia sistema sira ne’e no tuir pontu de vista ida ne’e ilegál.

Alende ne’e kona-bá asuntu ne’e, Primeiru Ministru (PM), Taur Matan Ruak, hili nono’ok de’it hodi la fó resposta. cin


Banner

Foto

Notisia Ikus

VPPN: Tenke reforma estrutura no lei iha PNTL

June 7, 2021
Vise Prezidente Parlamentu Nasionál (VPPN), Mari...

Xanana: Ha’u mesak labele halo buat ida

June 7, 2021
Eis Prezidente Repúblika, Kay Rala Xanana Gusmã...

Xina apoia vasina Sinovac 100.000 ba Timor-Leste

June 7, 2021
Governu Xina liu husi nia Embaixador iha Timor-Le...

Governu lansa fatuk dahuluk ba konstrusaun Programa Uma Kbi’it Laek iha territóriu nasionál

June 5, 2021
Ministériu Administrasaun Estatal (MAE) hamutuk ...

José Ramos Horta admite recandidatura a Presidência da República

June 5, 2021
O Nobel da Paz José Ramos Horta revelou não ter...
1 2 3 610

About

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.

Phone: 3311441
Email: [email protected]
Address: Dom boaventura no 8, Bebora Dili, Timor Leste.

GMN Map

Copyright © 2021 GMN TV | All right reserved.
apartmentmap-marker