GMN TV Politika Estrada difikulta komunidade Bobonaro

Estrada difikulta komunidade Bobonaro

0 views

[:pt]

Prezidente interinu Autoridade Munisípiu Bobonaro (AMB), Julio Caeiro, informa, fasilidade infra-estrutura ne’ebé sai difikuldade ba komunidade munisípiu Bobonaro maka kondisaun estrada la favoravel, atu komunidade transporta ninia pordutu ba merkadu.

“Fasilidade públiku tolu (3) hanesan eletrisidade, bee moos no estrada iha munisípiu Bobonaro, estrada maka dau-daun ne’e sai difikuldade ba komunidade, tanba to’o agora kondisaun estrada Maliana Vila de’it ladu’un diak, iha postu barak mós nune’e, entaun susar wainhira komunidade hakarak lori sira nia pordutu ba merkadu”, Prezidente Interinu AMB ba jornalista sira hafoin remata enkontru ekipa Komisaun E Parlamentu Nasional (PN) ne’ebé trata asuntu infra-estrutura, iha ninia knaar fatin, edifisiu AMB, Maliana, Sesta (5-10-2018).

Nia esplika, fasilidade públiku 3, hanesan eletrisidade, bee moos no estrada ne’e AMB sei implementa faze por faze, la’os atu implementa hotu iha 2019, tanba tau prioridade uluk ba estrada, segundu maka bee moos.

“Iha munisípiu Bobonaro komunidade balun asesu bee moos ho diak, ih balun maka la’e, mais iha balun iha ona instalasaun bee moos, mais devit bee nia volume ne’e maka la to’o, nune’e to’o tempu maran, nia maran, mais to’o tempu ruma bee boot”,haktuir Julio Caeiro.

Prezidente interinu AMB ne’e, husu ba komisaun E PN atu rekomenda ba Governu tau atensaun ba eletrisidade, bee moos no Estrada iha munisípiu Bobonaro, tanba area 3 ne’e tama sai prioridade munisípiu Bobonaro nian no sai preokupasaun husi komunidade.

“Ami planeia ona tama iha ami nia planu asaun anual ba 2019, ami sei hatama hotu iha ne’ebá tuir ami koalia tiha ona ho komisaun E, katak ami sei fó prioridade liu ba bee moos, estrada ho eletrisidade”, haktuir Julio Caeiro.

Hatan preokupasaun ne’e, prezidente Komisaun E PN, Abel Pires, informa, depois de remata halo relatoriu, Komisaun E PN sei halo karta ida ba Ministériu kompotente, para rezolve situasaun ne’ebé maka komunidade husi munisípiu Bobo­naro infrenta, hanesan ba asuntu eletrisidade, bee moos no estrada.

“Husi suku lubuk ida iha Bobonaro totalmente suku hotu hetan ona eletrisidade, maibé iha suku 12, aldeia 73 maka seidauk hetan, hanesan ita haree ba suku Colimau nian ne’e problema distansia, problema seluk veteranu sira hadau malu projetu, entaun prejudika komunidade sira, ba oin ha’u hanoin katak tenki rezolve, liu-liu tanba agora hela de’it máximu 25%, ita hein katak Governu sei rezolve”,haktuir Abel Pires.

Entretantu munisípiu Bobonaro kompostu husi postu administrativu ne’en (6), hanesan Maliana, Bobona­ro, Lolotoe, Balibo, Atabae no Cailaco, ho suku 50 no aldeia 193. ves

[:id]

Prezidente interinu Autoridade Munisípiu Bobonaro (AMB), Julio Caeiro, informa, fasilidade infra-estrutura ne’ebé sai difikuldade ba komunidade munisípiu Bobonaro maka kondisaun estrada la favoravel, atu komunidade transporta ninia pordutu ba merkadu.

“Fasilidade públiku tolu (3) hanesan eletrisidade, bee moos no estrada iha munisípiu Bobonaro, estrada maka dau-daun ne’e sai difikuldade ba komunidade, tanba to’o agora kondisaun estrada Maliana Vila de’it ladu’un diak, iha postu barak mós nune’e, entaun susar wainhira komunidade hakarak lori sira nia pordutu ba merkadu”, Prezidente Interinu AMB ba jornalista sira hafoin remata enkontru ekipa Komisaun E Parlamentu Nasional (PN) ne’ebé trata asuntu infra-estrutura, iha ninia knaar fatin, edifisiu AMB, Maliana, Sesta (5-10-2018).

Nia esplika, fasilidade públiku 3, hanesan eletrisidade, bee moos no estrada ne’e AMB sei implementa faze por faze, la’os atu implementa hotu iha 2019, tanba tau prioridade uluk ba estrada, segundu maka bee moos.

“Iha munisípiu Bobonaro komunidade balun asesu bee moos ho diak, ih balun maka la’e, mais iha balun iha ona instalasaun bee moos, mais devit bee nia volume ne’e maka la to’o, nune’e to’o tempu maran, nia maran, mais to’o tempu ruma bee boot”,haktuir Julio Caeiro.

Prezidente interinu AMB ne’e, husu ba komisaun E PN atu rekomenda ba Governu tau atensaun ba eletrisidade, bee moos no Estrada iha munisípiu Bobonaro, tanba area 3 ne’e tama sai prioridade munisípiu Bobonaro nian no sai preokupasaun husi komunidade.

“Ami planeia ona tama iha ami nia planu asaun anual ba 2019, ami sei hatama hotu iha ne’ebá tuir ami koalia tiha ona ho komisaun E, katak ami sei fó prioridade liu ba bee moos, estrada ho eletrisidade”, haktuir Julio Caeiro.

Hatan preokupasaun ne’e, prezidente Komisaun E PN, Abel Pires, informa, depois de remata halo relatoriu, Komisaun E PN sei halo karta ida ba Ministériu kompotente, para rezolve situasaun ne’ebé maka komunidade husi munisípiu Bobo­naro infrenta, hanesan ba asuntu eletrisidade, bee moos no estrada.

“Husi suku lubuk ida iha Bobonaro totalmente suku hotu hetan ona eletrisidade, maibé iha suku 12, aldeia 73 maka seidauk hetan, hanesan ita haree ba suku Colimau nian ne’e problema distansia, problema seluk veteranu sira hadau malu projetu, entaun prejudika komunidade sira, ba oin ha’u hanoin katak tenki rezolve, liu-liu tanba agora hela de’it máximu 25%, ita hein katak Governu sei rezolve”,haktuir Abel Pires.

Entretantu munisípiu Bobonaro kompostu husi postu administrativu ne’en (6), hanesan Maliana, Bobona­ro, Lolotoe, Balibo, Atabae no Cailaco, ho suku 50 no aldeia 193. ves

[:en]

Prezidente interinu Autoridade Munisípiu Bobonaro (AMB), Julio Caeiro, informa, fasilidade infra-estrutura ne’ebé sai difikuldade ba komunidade munisípiu Bobonaro maka kondisaun estrada la favoravel, atu komunidade transporta ninia pordutu ba merkadu.

“Fasilidade públiku tolu (3) hanesan eletrisidade, bee moos no estrada iha munisípiu Bobonaro, estrada maka dau-daun ne’e sai difikuldade ba komunidade, tanba to’o agora kondisaun estrada Maliana Vila de’it ladu’un diak, iha postu barak mós nune’e, entaun susar wainhira komunidade hakarak lori sira nia pordutu ba merkadu”, Prezidente Interinu AMB ba jornalista sira hafoin remata enkontru ekipa Komisaun E Parlamentu Nasional (PN) ne’ebé trata asuntu infra-estrutura, iha ninia knaar fatin, edifisiu AMB, Maliana, Sesta (5-10-2018).

Nia esplika, fasilidade públiku 3, hanesan eletrisidade, bee moos no estrada ne’e AMB sei implementa faze por faze, la’os atu implementa hotu iha 2019, tanba tau prioridade uluk ba estrada, segundu maka bee moos.

“Iha munisípiu Bobonaro komunidade balun asesu bee moos ho diak, ih balun maka la’e, mais iha balun iha ona instalasaun bee moos, mais devit bee nia volume ne’e maka la to’o, nune’e to’o tempu maran, nia maran, mais to’o tempu ruma bee boot”,haktuir Julio Caeiro.

Prezidente interinu AMB ne’e, husu ba komisaun E PN atu rekomenda ba Governu tau atensaun ba eletrisidade, bee moos no Estrada iha munisípiu Bobonaro, tanba area 3 ne’e tama sai prioridade munisípiu Bobonaro nian no sai preokupasaun husi komunidade.

“Ami planeia ona tama iha ami nia planu asaun anual ba 2019, ami sei hatama hotu iha ne’ebá tuir ami koalia tiha ona ho komisaun E, katak ami sei fó prioridade liu ba bee moos, estrada ho eletrisidade”, haktuir Julio Caeiro.

Hatan preokupasaun ne’e, prezidente Komisaun E PN, Abel Pires, informa, depois de remata halo relatoriu, Komisaun E PN sei halo karta ida ba Ministériu kompotente, para rezolve situasaun ne’ebé maka komunidade husi munisípiu Bobo­naro infrenta, hanesan ba asuntu eletrisidade, bee moos no estrada.

“Husi suku lubuk ida iha Bobonaro totalmente suku hotu hetan ona eletrisidade, maibé iha suku 12, aldeia 73 maka seidauk hetan, hanesan ita haree ba suku Colimau nian ne’e problema distansia, problema seluk veteranu sira hadau malu projetu, entaun prejudika komunidade sira, ba oin ha’u hanoin katak tenki rezolve, liu-liu tanba agora hela de’it máximu 25%, ita hein katak Governu sei rezolve”,haktuir Abel Pires.

Entretantu munisípiu Bobonaro kompostu husi postu administrativu ne’en (6), hanesan Maliana, Bobona­ro, Lolotoe, Balibo, Atabae no Cailaco, ho suku 50 no aldeia 193. ves

[:tl]

Prezidente interinu Autoridade Munisípiu Bobonaro (AMB), Julio Caeiro, informa, fasilidade infra-estrutura ne’ebé sai difikuldade ba komunidade munisípiu Bobonaro maka kondisaun estrada la favoravel, atu komunidade transporta ninia pordutu ba merkadu.

“Fasilidade públiku tolu (3) hanesan eletrisidade, bee moos no estrada iha munisípiu Bobonaro, estrada maka dau-daun ne’e sai difikuldade ba komunidade, tanba to’o agora kondisaun estrada Maliana Vila de’it ladu’un diak, iha postu barak mós nune’e, entaun susar wainhira komunidade hakarak lori sira nia pordutu ba merkadu”, Prezidente Interinu AMB ba jornalista sira hafoin remata enkontru ekipa Komisaun E Parlamentu Nasional (PN) ne’ebé trata asuntu infra-estrutura, iha ninia knaar fatin, edifisiu AMB, Maliana, Sesta (5-10-2018).

Nia esplika, fasilidade públiku 3, hanesan eletrisidade, bee moos no estrada ne’e AMB sei implementa faze por faze, la’os atu implementa hotu iha 2019, tanba tau prioridade uluk ba estrada, segundu maka bee moos.

“Iha munisípiu Bobonaro komunidade balun asesu bee moos ho diak, ih balun maka la’e, mais iha balun iha ona instalasaun bee moos, mais devit bee nia volume ne’e maka la to’o, nune’e to’o tempu maran, nia maran, mais to’o tempu ruma bee boot”,haktuir Julio Caeiro.

Prezidente interinu AMB ne’e, husu ba komisaun E PN atu rekomenda ba Governu tau atensaun ba eletrisidade, bee moos no Estrada iha munisípiu Bobonaro, tanba area 3 ne’e tama sai prioridade munisípiu Bobonaro nian no sai preokupasaun husi komunidade.

“Ami planeia ona tama iha ami nia planu asaun anual ba 2019, ami sei hatama hotu iha ne’ebá tuir ami koalia tiha ona ho komisaun E, katak ami sei fó prioridade liu ba bee moos, estrada ho eletrisidade”, haktuir Julio Caeiro.

Hatan preokupasaun ne’e, prezidente Komisaun E PN, Abel Pires, informa, depois de remata halo relatoriu, Komisaun E PN sei halo karta ida ba Ministériu kompotente, para rezolve situasaun ne’ebé maka komunidade husi munisípiu Bobo­naro infrenta, hanesan ba asuntu eletrisidade, bee moos no estrada.

“Husi suku lubuk ida iha Bobonaro totalmente suku hotu hetan ona eletrisidade, maibé iha suku 12, aldeia 73 maka seidauk hetan, hanesan ita haree ba suku Colimau nian ne’e problema distansia, problema seluk veteranu sira hadau malu projetu, entaun prejudika komunidade sira, ba oin ha’u hanoin katak tenki rezolve, liu-liu tanba agora hela de’it máximu 25%, ita hein katak Governu sei rezolve”,haktuir Abel Pires.

Entretantu munisípiu Bobonaro kompostu husi postu administrativu ne’en (6), hanesan Maliana, Bobona­ro, Lolotoe, Balibo, Atabae no Cailaco, ho suku 50 no aldeia 193. ves

[:]


Banner

Foto

Notisia Ikus

PR Lú Olo preokupa instabilidade kontinua mosu iha rai-laran

December 2, 2021
Xefe Estadu Maior Jenerál FALINTIL-Forsa Defeza...

PN hahú diskute proposta OJE 2022 billiaun 1.675 iha faze jeneralidade

December 2, 2021
Parlamentu Nasionál (PN) kinta lejislatura, Kua...

PM Taur: Situasaun Tolu Implika PIB TL tun ba Negativu 8

December 2, 2021
[caption id="attachment_43754" align="aligncenter"...

OJE 2022, Governu Prevé Millaun 25 ba Subsídiu FP

December 2, 2021
Parlamentu Nasionál (PN) Kinta lejislatura, Kua...

KM Aprova Projetu Deliberasaun no Ezonerasaun ba Calisto dos Santos “Coliati”

December 2, 2021
[caption id="attachment_52724" align="aligncenter"...
1 2 3 668

About

Grupo Média Nacional was founded on the 19th December, 2003 with the aim of contributing to the development of media in the newly independent Timor-Leste. In that respective year, "Jornal Nacional Semanário" weekly newspaper was launched and in 2005 the Group ... more

Phone: 3311441
Email: [email protected]
Address: Dom boaventura no 8, Bebora Dili, Timor Leste.

GMN Map

Copyright © 2021 GMN TV | All right reserved.
apartmentmap-marker