GMN TV Saude e Educação DIT asina akordu ho INAP, Oferese formasaun IT ba funsionariu RAEOA

DIT asina akordu ho INAP, Oferese formasaun IT ba funsionariu RAEOA

0 views

[:pt]

Dili Institute of Technology (DIT) no Instituisaun Nasional Administrasaun Publiku (INAP),  asina akordu tékniku, oinsa fasilita treinamentu kona ba IT (Informasaun & Teknolojia) ba Funsináriu Públiku sira iha Rejiaun Adminmistrativa Espesial Oe-cusse Ambeno (RAEOA).

“Akordu ne’ebé INAP hala’o ho DIT ne’e hanesan akordu tékniku, kooperasaun entre instituisaun rua ne’e RAEOA nian, atu implementa  formasaun ka kursu komputador  ba funsionáriu públiku administrasaun RAEOA nian, no akordu  ne’e hala’o bazeia ba Memorandum of Understanding (MoU) ne’ebe mak hala’o iha eis Ministru Administrasaun Estatal, Deonizio Babo ho DIT iha VI Governu atu fasilita DIT ho INAP hala’o ba kursu lubuk ida, no akordu tekniku ne’ebe ami halo ho  DIT ba Kursu komputador deit,”dehan Diretor Jeral INAP Agostinho Letençio de Deus ba Jornalista sira iha RAEOA foin lalais ne’e (22/03/2018).

Nia afirma, depois de asina akordu, no depois loron boot Paskoa hotu, sira sei hahú kedan treinamentu husi primeira klasse ba grupo ida, ho ema hamutuk 25, no kuandu remata sei iha posibilidade, iha avalisaun mak diak, sei iha kontinuasaun tan ba intermediariu no kria tan fli grupu seluk aprende iha báziku.

Tuit Reitor  DIT, Alvaro Menezes,  katak, DIT hala’o asina akordu ho INAP tamba  hakarak hola parte prosesu politika konstrusaun Estadu nian, liu-liu oinsa hasa’e kapasitasaun  instituisaun oin oin, liu liu ba iha polítika  desentralizasaun  Estadu nian.

“Tamba iha fulan hirak liu ami loke odamatan servisu hamutuk INAP, konba oinsa DIT bele hola parte iha prosesu ne’e, tamba ne’e liu husi implementasun memorandum sira ne’e, hahu husi agora ita fo treinamentu on skill ba Autoriedade sira iha Munisipiu sira, bele uza infomasaun ne’ebe diak , hodi ajuda sira iha sira nia servisu fatin” dehan Alvaro.

Fatin hanesan Viçe Ministru Administrasaun Estatal  (MAE) José Anuno realsa, ema hotu atu bele matenek oinsa kuandu la iha kolaborasaun entre ema ida ho ema seluk, hanesan ho instituisaun sira privadu no estadu nian.

“Tamba ne’e mak kolabarasaun ne’e importante tebes, ohin loron ita bele asina tan akordu  ida entre INAP ho DIT ba formasaun IT, no formasaun ne’e laos deit iha Oe-cusse, maibe  sei loke tan iha Munisipiu sir seluk, no formasaun ne’e atu loke dalan para INAP tinan tinan tau orsamentu hodi aloka munisipiu hotu hodi fo formasaun oin oin”sublina José. Oly

[:id]

Dili Institute of Technology (DIT) no Instituisaun Nasional Administrasaun Publiku (INAP),  asina akordu tékniku, oinsa fasilita treinamentu kona ba IT (Informasaun & Teknolojia) ba Funsináriu Públiku sira iha Rejiaun Adminmistrativa Espesial Oe-cusse Ambeno (RAEOA).

“Akordu ne’ebé INAP hala’o ho DIT ne’e hanesan akordu tékniku, kooperasaun entre instituisaun rua ne’e RAEOA nian, atu implementa  formasaun ka kursu komputador  ba funsionáriu públiku administrasaun RAEOA nian, no akordu  ne’e hala’o bazeia ba Memorandum of Understanding (MoU) ne’ebe mak hala’o iha eis Ministru Administrasaun Estatal, Deonizio Babo ho DIT iha VI Governu atu fasilita DIT ho INAP hala’o ba kursu lubuk ida, no akordu tekniku ne’ebe ami halo ho  DIT ba Kursu komputador deit,”dehan Diretor Jeral INAP Agostinho Letençio de Deus ba Jornalista sira iha RAEOA foin lalais ne’e (22/03/2018).

Nia afirma, depois de asina akordu, no depois loron boot Paskoa hotu, sira sei hahú kedan treinamentu husi primeira klasse ba grupo ida, ho ema hamutuk 25, no kuandu remata sei iha posibilidade, iha avalisaun mak diak, sei iha kontinuasaun tan ba intermediariu no kria tan fli grupu seluk aprende iha báziku.

Tuit Reitor  DIT, Alvaro Menezes,  katak, DIT hala’o asina akordu ho INAP tamba  hakarak hola parte prosesu politika konstrusaun Estadu nian, liu-liu oinsa hasa’e kapasitasaun  instituisaun oin oin, liu liu ba iha polítika  desentralizasaun  Estadu nian.

“Tamba iha fulan hirak liu ami loke odamatan servisu hamutuk INAP, konba oinsa DIT bele hola parte iha prosesu ne’e, tamba ne’e liu husi implementasun memorandum sira ne’e, hahu husi agora ita fo treinamentu on skill ba Autoriedade sira iha Munisipiu sira, bele uza infomasaun ne’ebe diak , hodi ajuda sira iha sira nia servisu fatin” dehan Alvaro.

Fatin hanesan Viçe Ministru Administrasaun Estatal  (MAE) José Anuno realsa, ema hotu atu bele matenek oinsa kuandu la iha kolaborasaun entre ema ida ho ema seluk, hanesan ho instituisaun sira privadu no estadu nian.

“Tamba ne’e mak kolabarasaun ne’e importante tebes, ohin loron ita bele asina tan akordu  ida entre INAP ho DIT ba formasaun IT, no formasaun ne’e laos deit iha Oe-cusse, maibe  sei loke tan iha Munisipiu sir seluk, no formasaun ne’e atu loke dalan para INAP tinan tinan tau orsamentu hodi aloka munisipiu hotu hodi fo formasaun oin oin”sublina José. Oly

[:en]

Dili Institute of Technology (DIT) no Instituisaun Nasional Administrasaun Publiku (INAP),  asina akordu tékniku, oinsa fasilita treinamentu kona ba IT (Informasaun & Teknolojia) ba Funsináriu Públiku sira iha Rejiaun Adminmistrativa Espesial Oe-cusse Ambeno (RAEOA).

“Akordu ne’ebé INAP hala’o ho DIT ne’e hanesan akordu tékniku, kooperasaun entre instituisaun rua ne’e RAEOA nian, atu implementa  formasaun ka kursu komputador  ba funsionáriu públiku administrasaun RAEOA nian, no akordu  ne’e hala’o bazeia ba Memorandum of Understanding (MoU) ne’ebe mak hala’o iha eis Ministru Administrasaun Estatal, Deonizio Babo ho DIT iha VI Governu atu fasilita DIT ho INAP hala’o ba kursu lubuk ida, no akordu tekniku ne’ebe ami halo ho  DIT ba Kursu komputador deit,”dehan Diretor Jeral INAP Agostinho Letençio de Deus ba Jornalista sira iha RAEOA foin lalais ne’e (22/03/2018).

Nia afirma, depois de asina akordu, no depois loron boot Paskoa hotu, sira sei hahú kedan treinamentu husi primeira klasse ba grupo ida, ho ema hamutuk 25, no kuandu remata sei iha posibilidade, iha avalisaun mak diak, sei iha kontinuasaun tan ba intermediariu no kria tan fli grupu seluk aprende iha báziku.

Tuit Reitor  DIT, Alvaro Menezes,  katak, DIT hala’o asina akordu ho INAP tamba  hakarak hola parte prosesu politika konstrusaun Estadu nian, liu-liu oinsa hasa’e kapasitasaun  instituisaun oin oin, liu liu ba iha polítika  desentralizasaun  Estadu nian.

“Tamba iha fulan hirak liu ami loke odamatan servisu hamutuk INAP, konba oinsa DIT bele hola parte iha prosesu ne’e, tamba ne’e liu husi implementasun memorandum sira ne’e, hahu husi agora ita fo treinamentu on skill ba Autoriedade sira iha Munisipiu sira, bele uza infomasaun ne’ebe diak , hodi ajuda sira iha sira nia servisu fatin” dehan Alvaro.

Fatin hanesan Viçe Ministru Administrasaun Estatal  (MAE) José Anuno realsa, ema hotu atu bele matenek oinsa kuandu la iha kolaborasaun entre ema ida ho ema seluk, hanesan ho instituisaun sira privadu no estadu nian.

“Tamba ne’e mak kolabarasaun ne’e importante tebes, ohin loron ita bele asina tan akordu  ida entre INAP ho DIT ba formasaun IT, no formasaun ne’e laos deit iha Oe-cusse, maibe  sei loke tan iha Munisipiu sir seluk, no formasaun ne’e atu loke dalan para INAP tinan tinan tau orsamentu hodi aloka munisipiu hotu hodi fo formasaun oin oin”sublina José. Oly

[:tl]

Dili Institute of Technology (DIT) no Instituisaun Nasional Administrasaun Publiku (INAP),  asina akordu tékniku, oinsa fasilita treinamentu kona ba IT (Informasaun & Teknolojia) ba Funsináriu Públiku sira iha Rejiaun Adminmistrativa Espesial Oe-cusse Ambeno (RAEOA).

“Akordu ne’ebé INAP hala’o ho DIT ne’e hanesan akordu tékniku, kooperasaun entre instituisaun rua ne’e RAEOA nian, atu implementa  formasaun ka kursu komputador  ba funsionáriu públiku administrasaun RAEOA nian, no akordu  ne’e hala’o bazeia ba Memorandum of Understanding (MoU) ne’ebe mak hala’o iha eis Ministru Administrasaun Estatal, Deonizio Babo ho DIT iha VI Governu atu fasilita DIT ho INAP hala’o ba kursu lubuk ida, no akordu tekniku ne’ebe ami halo ho  DIT ba Kursu komputador deit,”dehan Diretor Jeral INAP Agostinho Letençio de Deus ba Jornalista sira iha RAEOA foin lalais ne’e (22/03/2018).

Nia afirma, depois de asina akordu, no depois loron boot Paskoa hotu, sira sei hahú kedan treinamentu husi primeira klasse ba grupo ida, ho ema hamutuk 25, no kuandu remata sei iha posibilidade, iha avalisaun mak diak, sei iha kontinuasaun tan ba intermediariu no kria tan fli grupu seluk aprende iha báziku.

Tuit Reitor  DIT, Alvaro Menezes,  katak, DIT hala’o asina akordu ho INAP tamba  hakarak hola parte prosesu politika konstrusaun Estadu nian, liu-liu oinsa hasa’e kapasitasaun  instituisaun oin oin, liu liu ba iha polítika  desentralizasaun  Estadu nian.

“Tamba iha fulan hirak liu ami loke odamatan servisu hamutuk INAP, konba oinsa DIT bele hola parte iha prosesu ne’e, tamba ne’e liu husi implementasun memorandum sira ne’e, hahu husi agora ita fo treinamentu on skill ba Autoriedade sira iha Munisipiu sira, bele uza infomasaun ne’ebe diak , hodi ajuda sira iha sira nia servisu fatin” dehan Alvaro.

Fatin hanesan Viçe Ministru Administrasaun Estatal  (MAE) José Anuno realsa, ema hotu atu bele matenek oinsa kuandu la iha kolaborasaun entre ema ida ho ema seluk, hanesan ho instituisaun sira privadu no estadu nian.

“Tamba ne’e mak kolabarasaun ne’e importante tebes, ohin loron ita bele asina tan akordu  ida entre INAP ho DIT ba formasaun IT, no formasaun ne’e laos deit iha Oe-cusse, maibe  sei loke tan iha Munisipiu sir seluk, no formasaun ne’e atu loke dalan para INAP tinan tinan tau orsamentu hodi aloka munisipiu hotu hodi fo formasaun oin oin”sublina José. Oly

 [:]


Banner

Foto

Notisia Ikus

ONU sei fó asisténsia ba ElPrez no ElPar

October 21, 2021
Reprezentante Organizasaun Nasaun Unida (ONU) se...

Kalendáriu audiénsia OJE 2022, Komisaun C aprova ona

October 21, 2021
Prezidente Komisaun C, ne’ebé trata asuntu fi...

Governu kontinua propoin PR renova EE da-19

October 21, 2021
Konsellu Ministru (KM) iha reuniaun Kuarta (20/1...

Movimentu livre iha finadu, Governu apela sidadaun “tenke” vasina

October 21, 2021
Ministru Prezidénsia Konsellu Ministru (MPKM), ...

MOP la realiza ninia promesa

October 20, 2021
Ministériu Obras Publikas (MOP), Diresaun Nasio...
1 2 3 653

About

Grupo Média Nacional was founded on the 19th December, 2003 with the aim of contributing to the development of media in the newly independent Timor-Leste. In that respective year, "Jornal Nacional Semanário" weekly newspaper was launched and in 2005 the Group ... more

Phone: 3311441
Email: [email protected]
Address: Dom boaventura no 8, Bebora Dili, Timor Leste.

GMN Map

Copyright © 2021 GMN TV | All right reserved.
apartmentmap-marker